Huonot velat ulkomaisissa liiketoimissa

Verkkosivusto

Osana yrittäjien välisiä kauppoja syntyy usein tilanne, jossa urakoitsija ei noudata velvollisuuttaan maksaa toimitetusta tavarasta tai palvelusta. Tavara- ja palveluveron erityispiirteistä johtuen yrittäjä, vaikka hän ei saa maksua, on velvollinen maksamaan myynnistä erääntyvän veron, vaikka urakoitsijalta ei ole saatu maksua (paitsi käteisellä selvittävät pienveronmaksajat ). Tällaisten verovelvollisille epäedullisten tapausten estämiseksi arvonlisäverolaissa säädetään mahdollisuudesta oikaista veroa, jos veroa ei makseta. Tätä laitosta kutsutaan huonojen velkojen helpottamiseksi. Tämänpäiväisessä artikkelissa analysoimme, kuinka huonojen velkojen helpottaminen on ulkomaisissa liiketoimissa.

Huonot velat - mitä se on?

Luottotappioiden helpottaminen on suunniteltu ja säännelty siten, että se kattaa sekä tavaroiden ja palvelujen toimittajan että ostajan. Suurin ero on siinä, että myyjälle mahdollisuus käyttää luottotappiota on vapaaehtoinen, kun taas ostaja on velvollinen korjaamaan ostoihin sisältyvän veron, jos maksua ei suoriteta määräajassa.

Art. 89a kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollinen voi oikaista veron perustetta sekä maan alueella suoritetusta tavaran luovutuksesta tai palvelusta suoritettavaa veroa sellaisten saatavien osalta, joiden periksittämättömyys on näytetty toteen. Saamisen perimättömyyden katsotaan olevan todennäköinen, jos saamista ei ole missään muodossa suoritettu tai luovutettu 150 päivän kuluessa sen sopimuksessa tai laskussa mainitusta maksuajan päättymisestä.

Lisäksi Art. 89a kohta. Arvonlisäverolain 2 §:n mukaan luottotappioiden helpotusta sovelletaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. tavaroiden luovutus tai palvelujen suorittaminen suoritetaan 11 §:ssä tarkoitetulle verovelvolliselle. 15 sek. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan rekisteröity aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi, ei ole saneeraus-, konkurssi- tai selvitystilassa,

  2. oikaisua koskevan veroilmoituksen antamispäivää edeltävänä päivänä:

    1. velkoja ja velallinen ovat aktiivisina arvonlisäverovelvollisina rekisteröityjä verovelvollisia,

    2. velallinen ei ole saneerauslain tarkoittamassa saneerausprosessissa, konkurssissa tai selvitystilassa,

  3. 2 vuotta ei ole kulunut korvausvaatimuksen osoittavan laskun laatimispäivästä laskettuna sen vuoden lopusta, jolloin se on laadittu.

Kun kyse on tavaroiden ja palvelujen ostajasta, katso Art. 89b kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan, jos tavaran toimituksen tai palvelujen suorittamisen maan alueella osoittavasta laskusta johtuvaa erääntynyttä määrää ei suoriteta 150 päivän kuluessa sen maksupäivästä sopimuksessa tai laskussa velallinen on velvollinen oikaisemaan tästä laskusta johtuvan vähennetyn veron määrän tilityksessä siltä ajalta, jonka aikana 150. päivä sopimuksessa määrätyn maksuajan päättymispäivästä tai lasku.

Huonot velat ulkomaisissa liiketoimissa

Taiteen sisällön syvemmän analyysin jälkeen. 89b kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaisesti huomaamme, että tämä säännös kattaa saatavat, jotka johtuvat laskuista, jotka todistavat tavaroiden tai palvelujen toimituksen maan alueella. Tämän seurauksena ulkomaisiin liiketoimiin ei sovelleta luottotappioita koskevia säännöksiä. Arvonlisäverolain mukaan ulkomaan liiketoimiin kuuluvat tavaroiden yhteisötoimitus, yhteisöhankinta, vienti ja tuonti.

Vahvistus yllä olevaan asemaan löytyy mm valtiovarainministerin 25.9.2014 päivätyssä kirjeessä, viitenumero PT8 / 033/29/249 / WCH / 14 / RD-87172, jossa aiemmin annettua yksittäistä tulkintaa muutettiin. Kirjeen sisältö kertoo seuraavaa:

Viitaten edellä mainittuihin lain säännöksiin tavaroiden ostamisesta osana tavaroiden yhteisöhankintaa ja palvelujen maahantuontia, on huomattava, että lainsäätäjä 1999/2003 17 §:ssä. 89b kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan velallinen (veronmaksaja) velvoittaa oikaisemaan ostoihin sisältyvän veron, jos erääntynyttä määrää ei suoriteta laskusta, joka todistaa tavaran toimituksen tai palvelun suorittamisen maan alueella. Näin ollen, koska yhteisöhankinta tavaroiden ja palvelujen maahantuonti jäävät 8 artiklan säännösten ulkopuolelle. arvonlisäverolain 89b §:n mukaan hakija ei ole velvollinen oikaisemaan 89 §:n mukaisesti laskettua ostoihin sisältyvää veroa. 89b kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan hakija ei ole velvollinen oikaisemaan tästä laskusta johtuvaa vähennettyä veroa, jos maksua ei ole suoritettu 150 päivän kuluttua sopimuksessa tai laskussa mainitusta maksupäivästä, selvityksen ajalta, jonka 150. päivä on kulunut sopimuksessa tai laskussa mainitun maksuajan päättymispäivästä lukien.

Toinen peruste kieltäytyä tunnustamasta mahdollisuutta soveltaa luottotappioiden helpotusta kansainvälisissä liiketoimissa on se, että tätä helpotusta sovelletaan, kun tavaroita tai palveluja luovutetaan 11 artiklassa tarkoitetulle verovelvolliselle. 15 sek. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan rekisteröity aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi. Art. 15 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisia ovat oikeushenkilöt, oikeushenkilöllisyyttä vailla olevat organisaatioyksiköt ja itsenäistä taloudellista toimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt, jotka on tarkoitettu 2, riippumatta tällaisen toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta. Tämän seurauksena, jos velallinen on ulkomainen urakoitsija, joka ei ole rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi Puolassa, et voi hyödyntää luottotappioiden helpotusta.

Tässä kannattaa lainata Bydgoszczin verokamarin johtajan yksilöllistä tulkintaa 28. maaliskuuta 2013, nro ITPP2 / 443-65 / 13 / AP. Tässä asiakirjassa veroviranomainen perustelee edellä olevan väitteen seuraavasti:

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että luottotappioiden tapauksessa verovelvollinen voi käyttää oikeuttaan oikaista veron perustetta ja maksettavan veron määrää. Tämä edellyttää kuitenkin muun muassa, että tavaroiden luovutus (palvelujen suorittaminen) on suoritettu aktiiviselle arvonlisäverovelvolliselle ja veroilmoituksen oikaisun jättämistä edeltävänä päivänä. , velkoja ja velallinen olivat aktiivisia arvonlisäveron maksajia.

Art. 15 sek. Lain 1 §:n mukaan verovelvollisia ovat oikeushenkilöt, organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, sekä luonnollisia henkilöitä, jotka harjoittavat itsenäisesti 2 momentissa tarkoitettua liiketoimintaa. 2, riippumatta tällaisen toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta.

Taiteen mukaisesti. 99 sekuntia 1 §:ssä tarkoitetut verovelvolliset. 15, on velvollinen toimittamaan verovirastolle kuukausittaiset veroilmoitukset kutakin seuraavaa kuukautta seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä, jollei 2 momentista muuta johdu. 2-10 ja art. 133.

Esitetty tulevaisuuden tapahtuma ja edellä mainitut säännökset huomioon ottaen on todettava, että tavaran toimittamisen yhteydessä saksalaiselle urakoitsijalle Yhtiöllä ei ole oikeutta tehdä oikaisua luottotappioiden osalta, koska hakemuksesta ilmenee, että tämä urakoitsija ei ole verovelvollinen, josta pykälässä viitataan. 15 sek. 1, rekisteröity aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi. Tämän vuoksi 3 artiklan 2 kohdassa asetetut ehdot täyttyvät. 89a kohta. 2 kohta 1 ja kohta 3 lit. a arvonlisäverolain.

Yhteenvetona edellä esitetyistä yrittäjien on muistettava, että arvonlisäverolaissa säänneltyjä luottotappioiden helpotuksia koskevia säännöksiä voidaan soveltaa vain osana Puolassa tehtyjä myynti- ja hankintoja.