Lämpömodernisoinnin helpotus vuosiselvityksen osa 1.

Palveluvero

Veronmaksajat, jotka ovat omakotitalojen omistajia tai osaomistajia, jotka tekevät lämpösaneerauksia, voivat hyödyntää toimitetussa vuosiilmoituksessa mainittua verohelpotusta - lämpömodernisointihelpotusta. Vähennyksen käyttämiseksi sinulla on oltava asiakirjat, jotka vahvistavat tietyn vuoden kulut. Tarkista, mitä lämpömodernisoinnin helpotus on ja miten sitä sovelletaan.

Mikä on lämpömodernisoinnin helpotus?

Lämpömodernisointihelpotus otettiin käyttöön 1.1.2019 9.11.2018 annetulla lailla, jolla muutettiin lakia henkilökohtaisista tuloista ja tiettyjen luonnollisten henkilöiden ansaitsemien tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta. Mahdollisuus soveltaa edellä mainittua veroetua koskee verovelvollisia, jotka toteuttavat omakotitaloissa tietyn vuoden aikana lämpösaneerauksia. Art. 1 kohdan 26 tuntia. Tuloverosta annetun lain 1 §:n (ja tietyistä luonnollisten henkilöiden saamista tuloista kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain 11 §:n mukaan) verovelvollinen voi vähentää tiettynä vuonna syntyneet kulut mm. lämpömodernisointihankkeen toteuttamiseen liittyville rakennusmateriaaleille, laitteille ja palveluille edellyttäen, että se valmistuu 3 peräkkäisen vuoden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jonka aikana ensimmäinen meno on syntynyt.

Vähennyksen suuruus määräytyy verovelvollisen hallussa olevien laskujen perusteella, joista käy ilmi tehdystä lämpömodernisoinnista aiheutuneet kustannukset bruttoarvoina - sisältäen arvonlisäveron.

Lämpömodernisointiprojektit - mitä sisällytämme?

Hyödyntääkseen lämpömodernisointihelpotusta veronmaksajan on osoitettava lämpömodernisointihankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset, jotka ymmärretään seuraavasti:

 • parannus, joka vähentää energian tarvetta tilan lämmitykseen tai käyttöveteen,

 • parannus, joka auttaa vähentämään rakennuksen energiankulutusta,

 • teknisen liitännän toteuttaminen lämmönlähteen keskittämiseksi,

 • energialähteiden vaihtaminen kokonaan tai osittain uusiutuviin lähteisiin,

 • tehokkaan yhteistuotannon käyttöä.

Edellä esitetyn mukaisesti on huomioitava, että lämpömodernisointihankkeilla pyritään vähentämään lämpöenergian kulutusta ja eliminoimaan siihen liittyviä häviöitä. Helpotuksen soveltamisen ehdot täyttäviä lämpömodernisointiprojekteja ovat mm.

 • aurinkokeräimen kokoonpano,

 • aurinkosähkölaitteiston kokoonpano,

 • kondenssiöljykattilan asennus,

 • ulkoisten puutöiden vaihto, esim. ikkunat, ovet,

 • lämpöpumpun asennus,

 • rakennuksen eristämisestä aiheutuneet rakennusmateriaalikustannukset,

 • kaasukattilan hankintakustannukset,

 • rakennuksen termografisen analyysin tekeminen,

 • kiinteän polttoaineen lämmönlähteen purkaminen,

 • lämmitysjärjestelmään sisältyvien rakennusmateriaalien kustannukset,

 • ostettu lämpökeskus lämpötila-ohjelmoijalla,

 • vaihdettu kaasu- tai öljysäiliö,

 • liitetty lämmitys- tai kaasuverkkoon,

 • koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän rakentamiseen käytettävien rakennusmateriaalien kustannukset sekä lämmöntalteenotolla tai lämmön ja kylmän talteenotolla,

 • olemassa olevan lämmitysjärjestelmän osien vaihtamisesta tai kuuman käyttöveden asennuksesta aiheutuneet kustannukset,

 • uuden sisäisen lämmitysasennuksen tai kuuman käyttöveden asennuksen yhteydessä syntyneet kulut.

Yksityiskohtainen luettelo lämpömodernisointihankkeisiin hyväksytyistä kustannuksista on sisällytetty investointi- ja kehitysministerin asetukseen lämpömodernisointihankkeiden toteuttamiseen liittyvien rakennusmateriaalien, -laitteiden ja -palveluiden luettelon määrittelystä.

Kuka voi hyödyntää lämpömodernisoinnin helpotusta?

Säännökset koskevat tasaverolla, yleisperiaatteella ja kiinteällä verotettavalla tulolla verotettua verovelvollista, jolle on aiheutunut kuluja oman omakotitalon lämpösaneerauksesta, jos perusparannushanke valmistuu 3 peräkkäisen vuoden kuluessa, mukaan lukien sen verovuoden lopusta, jonka aikana ensimmäinen meno on syntynyt.

Art. 1 kohdan 26 tuntia. ALV-lain 9 §:n mukaan verovelvollisen, joka vähentää verohelpotuksen, mutta ei saa lämpömodernisointihanketta päätökseen 3 peräkkäisen vuoden kuluessa, on velvollinen lisäämään verohelpotuksen perusteella vähennetyt määrät veroilmoituksessa esitettyihin tuloihin. verovuosi, jolloin 3 vuoden ajanjakso on päättynyt.

Verohuojennusta sovellettaessa omakotitalolla tarkoitetaan rakenteeltaan yhden kokonaisuuden muodostavaa paritaloa, paritaloa, rivitaloa tai ryhmätaloa. Samalla rakennuksen on tarkoitus vastata asumistarpeisiin. Helpotusta voidaan käyttää, jos rakennus täyttää edellä mainitut ehdot vähennyspäivänä.

Lämpömodernisointihelpotusta ei voi saada verovelvolliselle, joka on vain kiinteistön omistaja ja jolla ei ole siihen laillista omistusoikeutta.

Esimerkki 1.

Mr. Dawid asuu appivanhemmilleen kuuluvassa asuinrakennuksessa. Jos lämpömodernisointiprojektista aiheutuu kustannuksia, onko hänellä oikeus vähennykseen alennuksesta?

Koska Dawidilla ei ole laillista omistusoikeutta rakennukseen, hän ei voi hyödyntää helpotusta, vaikka hän täyttäisi muut ehdot.

Esimerkki 2.

Vuonna 2019 herra Marcelille aiheutui kustannuksia kiukaan vaihdosta omistamassaan vuokratalossa. Pystyykö se hyödyntämään asutuksen lämpömodernisointihelpotusta vuonna 2019?

Vaikka herra Marcel on vuokratalon omistaja, se ei täytä omakotitalon määritelmää, joten hän ei ole oikeutettu vähennykseen.

Lainsäätäjä salli lämpömodernisoinnin soveltamista varten enintään kahden asunnon tai yhden asuin- ja liiketilan erottamisen omakotitalossa, jonka pinta-ala on enintään 30 % koko rakennuksen pinta-alasta. helpotus.

Esimerkki 3.

Herra Igor omistaa omakotitalon, jonka hän aikoo muuttaa talousrakennukseksi. Ennen käyttötavan vaihtamista hän teki lämpömodernisointiluonteisia perusparannustöitä. Onko se oikeutettu alennukseen rakennuksen käyttötarkoituksen muuttumisen jälkeen?

Igor ei voi hyödyntää huojennusta, jos rakennus ei vähennyspäivänä täytä omakotitalon määritelmää.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 4.

Herra Jerzy omistaa yhden perheen asuinrakennuksen, joka on historiallinen rakennus. Vuonna 2019 veronmaksaja osti ja asensi aurinkokeräimet asuinrakennukseen kuuluvan huoneen katolle, mutta ei liitetty siihen. Pystyykö se hyödyntämään asutuksen lämpömodernisointihelpotusta vuonna 2019?

Siinä tapauksessa, että keräilijät lämmittävät asuinrakennuksen, heidän kustannukset ovat vähennyskelpoisia alennuksen muodossa.

On syytä muistaa, että helpotusta on mahdollista hyödyntää jo rakennetun omakotitalon osalta, sillä rakenteilla olevaa rakennusta ei myönnetä. Lämpömodernisointiprojektit voidaan toteuttaa suoraan asuinrakennukseen tai toiseen rakennukseen edellyttäen, että ne palvelevat omakotitaloa.

Vähennetyn helpotuksen arvo ei saa ylittää 53 tuhatta zlotya. zloty. Raja kattaa kaikki tietyn veronmaksajan lämpömodernisointihankkeet verovelvollisen omistamissa tai yhteisomistuksessa olevissa rakennuksissa, joten vähennys ei liity tiettyyn investointiin.

Mahdollisuus vähentää lämpömodernisointikorvaus 53 tuhannen rajaan asti. PLN koskee jokaista veronmaksajaa erikseen. Siksi naimisissa olevat veronmaksajat voivat käyttää verohelpotusta 106 000 zlotyin asti. PLN (raja koskee kutakin puolisoa erikseen).

Esimerkki 5.

Tadeusz on yhden perheen asuinrakennuksen osaomistaja. Toinen omistaja on hänen puolisonsa, jonka kanssa hänellä on yhteistä omaisuutta. Vuonna 2019 Tadeuszille aiheutui rakennuksen eristämiseen liittyviä kuluja 78 tuhatta zlotya. PLN, dokumentoitu ostolaskuilla. Lämpömodernisointiprojekti valmistuu vuoden 2020 toisella puoliskolla. Pystyykö Tadeusz hyödyntämään 78 tuhannen zlotyn suuruista lämpömodernisointiapua? zloty?

Jos verovelvollinen täyttää helpotuksen soveltamisen edellytykset, hän voi käyttää sitä vuosittaisessa veroilmoituksessa kulujen syntymisvuodelta tähän tarkoitukseen tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen ostotositteiden perusteella. Koska helpotuksen määrä on rajoitettu 53 tuhanteen zlotyiin. PLN, herra Tadeusz voi hyödyntää alennuksen enimmäismääränä eli 53 tuhatta. zloty. Loput 25 tuhatta Puoliso voi vähentää PLN:n, jolla on myös oikeus 53 000:n rajaan. zloty.

Esimerkki 6.

Tomasz ja Maciej ovat yhteisomistajia omakotitalossa, jonka he ostivat edulliseen hintaan. Rakennus kunnostettiin: ulkoiset puusepäntyöt vaihdettiin ja uuden sisäisen lämmitysjärjestelmän ja uuden lämpöpumpun rakentamisesta aiheutui kustannuksia, joiden kokonaiskustannukset olivat 97 000 zlotya. zloty. Voivatko ja missä määrin veronmaksajat hyödyntää lämpömodernisointihelpotusta, jos heidän osuutensa kiinteistöstä on 40/60 %?

Tietyn kiinteistön osakkeiden määrästä riippumatta veronmaksajat voivat hyödyntää lämpömodernisointihelpotusta jopa 53 tuhannen zlotyn arvosta. PLN kullekin niistä ostolaskujen perusteella, jotka dokumentoivat aiheutuneet kustannukset.

Termomodernisoinnin helpotus – milloin se ei ole oikeutettu?

Ei ole mahdollista hyödyntää helpotusta lämpömodernisointiprojektin yhteydessä syntyneisiin arvoihin, jotka olivat:

 • osarahoittama tai kokonaan rahoitettu kansallisesta ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahastosta tai maakunnallisista ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahastoista,

 • palautetaan veronmaksajalle eri muodossa,

 • sisällytetään kustannuksiin (jos verotetaan kiinteällä verolla tai yleisten periaatteiden mukaan),

 • vähennetään tuloista (kiinteämääräisen verotuksen tapauksessa),

 • vähennetään asetuksen muiden säännösten mukaisesti myönnetyn verohelpotuksen muodossa.

Näin ollen verovelvollinen, joka ei ole maksanut lämpömodernisointihankkeen kustannuksia omista varoistaan, ei voi saada verohelpotusta tuesta hyötyneelle kulujen osalle.

Esimerkki 7.

Rafałilla on yhden perheen asuinrakennus. Vuonna 2019 hän otti 8 000 zlotyn lainaa Kansallisesta ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahastosta. PLN lämpömodernisointiprojektiin, joka oli aurinkokeräimen asennus. Keräimen hankintaan ja asennukseen omakotitaloon liittyvien kustannusten kokonaisarvo oli 15 000 zlotya. zloty. Pystyykö herra Rafał hyödyntämään lämpömodernisoinnin helpotusta vuosittaisessa veroilmoituksessa 2019?

Jos herra Rafał täyttää muodolliset ehdot saadakseen alennuksen, sitä sovelletaan. Mitä tulee helpotuksen arvoon, on muistettava, että omavastuun tulee kuvastaa yrittäjälle tosiasiallisesti aiheutuneita kustannuksia. Jos veronmaksaja on ottanut lainaa, joka maksetaan takaisin, lämpömodernisointiprojektista aiheutuneiden kustannusten arvo on veronmaksajalle todellisuudessa aiheutunut kustannus, joten vähennys on käytettävissä kokonaisuudessaan, eli 15 000 zlotya. zloty.

Esimerkki 8.

Rouva Jadwiga osti vuonna 2019 omakotitaloon kaasukattilan, joka on yrityksen käyttöomaisuus ja vuokrataan osana verollista toimintaa yleisin ehdoin. Kustannukset dokumentoitiin ostolaskulla, joka sisältyi suoraan kuluihin. Voiko rouva Jadwiga hyödyntää lämpömodernisointihelpotusta vuosittaisessa veroilmoituksessa 2019?

Rouva Jadwiga ei voi hyödyntää helpotusta, koska kustannukset on sisällytetty suoraan kuluihin ja ne ovat jo alentaneet veropohjaa.

Lämpömodernisoinnin helpotusta koskeviin lisäepäilyihin vastattiin toisessa julkaisujaksossa.