Lämpömodernisointiapu ja kiinteistöjen myynti

Palveluvero

PIT-lain muutoksen mukaan uusi lämpömodernisointihelpotus on voimassa 1.1.2019 alkaen. Se antaa luonnollisille henkilöille oikeuden vähentää veroilmoituksessa omakotitalosijoituksesta aiheutuneet kulut. Alla olevassa artikkelissa pohditaan työn kohteena olevan kiinteistön myynnin vaikutusta verohelpotuksen hyödyntämisoikeuteen.

Lämpömodernisoinnin helpotus – kuka voi hyötyä siitä?

Kaikki verohelpotuksen rakentamiseen liittyvät määräykset sisältyvät Art. 1 kohdan 26 tuntia. PIT-lain 1-10.

Ensinnäkin säännöksessä todetaan, että verovelvollisella, joka on omakotitalon omistaja tai osaomistaja, on oikeus vähentää veron laskentaperusteesta, joka määräytyy 11 §:n mukaisesti. 26 sek. 1 tai Art. 1 kohdan 30 c kohta. 2-verovuonna syntyneet menot tämän rakennuksen lämpömodernisointihankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakennusmateriaaleista, laitteista ja palveluista, jotka on määritelty 1 momentin perusteella annetussa määräyksessä. 10, joka valmistuu 3 peräkkäisen vuoden kuluessa sen verovuoden lopusta, jolloin ensimmäinen meno on syntynyt. Vähennyksen määrä ei saa ylittää 53 000 zlotya kaikkien toteutettujen lämpömodernisointihankkeiden osalta yksittäisissä rakennuksissa, joiden omistaja tai osaomistaja on veronmaksaja. Kustannusten määrä määräytyy verovapautuksen ulkopuolelle jäävän tavara- ja palveluveron maksajan laskujen perusteella.

Edellä olevien säännösten perusteella voimme erottaa useita perussääntöjä verohelpotuksen käytölle:

  • se on oikeutettu vain omakotitalon omistajalle tai osaomistajalle (kiinteistön omistusoikeus on siis välttämätöntä, eikä se kuulu kiinteistön vuokraajille);
  • kattaa kulut, jotka on lueteltu investointi- ja kehitysministerin 21.12.2018 antamassa asetuksessa lämpömodernisointiprojektien toteuttamiseen liittyvien rakennusmateriaalien, -laitteiden ja -palveluiden luettelosta (esim. aurinkokeräimen hankinta tai lämmön hankinta). pumpun asennuspalvelu);
  • lämpömodernisointiinvestointi on saatettava päätökseen 3 vuoden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jonka aikana ensimmäinen meno on syntynyt (jos tämä ehto ei täyty, verovelvollisen on palautettava vähennetty vähennys);
  • vähennyksen enimmäismäärä on 53 000 PLN.

Lisäksi laissa todetaan, että vähennys ei koske menoja, jotka on rahoitettu tai katettu millään tavalla, esim. Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahaston tai maakuntien ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahastojen varoista. .

Modernisointihelpotus on käytettävissä vain omakotitalon lämpösaneerauksen kustannuksiin, mikäli muut lakisääteiset ehdot täyttyvät.

Vuotuisessa veroilmoituksessa lämpömodernisointihelpotus

Veronvähennysmekanismia koskevan kysymyksen osalta huomauttakaamme ensinnäkin, että se vähennetään veropohjasta, ei jo lasketusta verosta. Lisäksi se voidaan vähentää vain veron perusteesta, joka määräytyy 11 artiklan mukaisesti. 26 sek. 1 (yleiset periaatteet) tai art. 1 kohdan 30 c kohta. 2 (kiinteä vero). Tästä johtuen lämpömodernisointihelpotusta ei voida käyttää veroilmoituksessa PIT-39 (kiinteistön myynti maksua vastaan) eikä PIT-38 veroilmoituksessa (osakkeiden myynti maksua vastaan).

Kuitenkin, kuten Art. 1 kohdan 26 tuntia. ALV-lain 6-9 §:n mukaan vähennys tehdään sen verovuoden veroilmoituksessa, jonka aikana menot ovat syntyneet. Vähennyksen määrä, joka ei kata verovelvollisen vuosituloa, on vähennyskelpoinen seuraavina vuosina, kuitenkin enintään 6 vuoden ajan sen verovuoden päättymisestä, jonka aikana ensimmäinen meno on syntynyt. Veronmaksaja, joka sen vuoden jälkeen, jona hän on tehnyt vähennykset, on saanut hyvityksen lämpömodernisointihankkeen toteuttamisesta vähennetyistä kuluista, on velvollinen lisäämään aiemmin vähennetyt määrät vastaavasti sen verovuoden tuloihin, jona hän on saanut korvaus. Jos lämpömodernisointihanketta ei saada päätökseen 3 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ensimmäinen meno on syntynyt, verovelvollisen on lisättävä aiemmin vähennetyt määrät sen verovuoden tuloihin, jona määräaika päättyi.

Analysoidaan yllä olevia sääntöjä yksinkertaisten esimerkkien avulla.

Esimerkki 1.

Vuonna 2019 veronmaksajalle aiheutui 40 000 zlotya kuluja kotinsa lämpömodernisoinnista. Sen työtuloveron laskentaperuste oli 15 000 zlotya. Tämä tarkoittaa, että vuodelta 2019 toimitetussa PIT-37 veroilmoituksessa se voi vähentää vain 15 000 PLN. Loput 25 000 zlotya kuluista voidaan maksaa seuraavien 6 verovuoden aikana.

Esimerkki 2.

Vuonna 2019 veronmaksajalle aiheutui 40 000 zlotya kuluja kotinsa lämpömodernisoinnista. Sen työtuloveron laskentaperuste oli 15 000 zlotya. Tämä tarkoittaa, että vuodelta 2019 toimitetussa PIT-37 veroilmoituksessa se voi vähentää vain 15 000 PLN. Vuonna 2020 hän sai 10 000 zlotya palautusta ympäristönsuojelurahastolta. Tästä johtuen hänen on vuodelta 2020 jätetyssä veroilmoituksessa PIT-37 lisättävä veropohjaan aiemmin vähennetyn vähennyksen palautuksen määrä, eli 10 000 zlotya.

Esimerkki 3.

Vuonna 2019 veronmaksajalle aiheutui 40 000 zlotya kuluja kotinsa lämpömodernisoinnista. Verohelpotus selvitettiin kokonaisuudessaan vuosien 2019–2021 veroilmoituksissa. Investointi valmistui vasta vuonna 2024. Tästä johtuen vuoden 2024 veroilmoituksessa veronmaksaja on velvollinen lisäämään veropohjaan 40 000 zlotya.

Lämpömodernisointihelpotusta hyödyntävän verovelvollisen tulee muistaa, että ensimmäinen vähennys voidaan tehdä sen verovuoden veroilmoituksessa, jonka aikana ensimmäinen meno on syntynyt. Myöhemmät vähennykset voidaan tehdä seuraavan 6 verovuoden aikana.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Menettääkö kiinteistön myynti oikeuden verohelpotukseen?

Asian ytimeen siirryttäessä pohditaan, mitä veroseuraamuksia syntyy kiinteistön myynnin yhteydessä, joissa lämpömodernisoinnista aiheutui kustannuksia.

Ensinnäkään laissa ei ole nimenomaisesti todettu, että kiinteistön myynti sulkee pois mahdollisuuden hyödyntää verohelpotusta. Lisäksi säännöissä todetaan, että vain aiheutuneen kulun rahoittamisessa verovelvollisella on velvollisuus lisätä aiemmin vähennetty vähennys veroilmoitukseen. Siksi se on ensimmäinen väite, jonka mukaan kiinteistön myynti ei johda verohyvityksen menettämiseen.

Toiseksi on syytä viitata hankittujen oikeuksien käsitteeseen. Jos kaikki verovelvollisen verohelpotukseen oikeuttavat kriteerit ovat täyttyneet investointikustannusten syntymishetkellä, kiinteistön myöhemmällä myynnillä ei välttämättä ole taannehtivia vaikutuksia. Veronmaksajan ei voida odottaa ennustavan kiinteistön kohtaloa ja sitä, tuleeko hän todella asumaan siellä pysyvästi tai tuleeko sellaisia ​​elämänolosuhteita, jotka pakottavat hänet vaihtamaan asuinpaikkaa ja myymään kiinteistön.

Kolmanneksi huomauttakoon, että verohelpotuksen hyödyntämisen perusedellytys on omakotitalon nykyaikaistamisesta aiheutuvat todelliset menot, jotka lisäksi vahvistetaan arvonlisäverolaskuilla. Mahdollinen myöhempi kiinteistön myynti ei sulje pois sitä tosiasiaa, että verovelvolliselle on todella aiheutunut tällaisia ​​kuluja. Siksi kiinteistöjen myynti maksua vastaan ​​ei mitätöi todellisen rahankäytön vaikutusta lämpömodernisointiinvestointiin.

Edellä esitetyn valossa on tehtävä opinnäytetyö, että kiinteistön myynti ei johda hyvitysoikeuden menettämiseen. Se ei myöskään ole seikka, joka edellyttää aiemmin vähennettyjen määrien palauttamista.

Esimerkki 4.

Vuonna 2019 veronmaksajalle aiheutui 40 000 zlotya kuluja kotinsa lämpömodernisoinnista. Verohelpotus selvitettiin kokonaisuudessaan vuosien 2019–2020 veroilmoituksissa. Vuonna 2021 hän myi kiinteistön ja muutti toiseen kaupunkiin. Veronmaksajan ei tarvitse korjata vuosien 2019-2020 veroilmoituksia vähennettyjen määrien osalta. Kiinteistön myynnistä huolimatta hänellä on edelleen oikeus hyvitykseen.

Esimerkki 5.

Vuonna 2019 veronmaksajalle aiheutui 40 000 zlotya kuluja kotinsa lämpömodernisoinnista. Vuoden 2019 veroilmoituksessaan hän vähensi 10 000 zlotya. Vuonna 2020 hän myi kiinteistön. Hankittujen oikeuksien perusteella verovelvollinen voi kiinteistön myynnistä huolimatta jatkaa helpotuksen maksamista seuraavan 6 verovuoden aikana. Kiinteistön myynti, josta on aiheutunut lämpömodernisointikuluja, ei johda 11 §:ssä kuvatun oikeuden menettämiseen. PIT-lain 26 h. Lämpömodernisointihelpotus on otettu määräyksiin vasta vuoden 2019 alusta alkaen. Sen soveltamiseen liittyy kuitenkin ensimmäisiä epäilyjä. Analyysimme perustuu kielelliseen tulkintaan ja säännösten soveltamisen perusperiaatteisiin. On toivottavaa, että veroviranomaiset ottavat päätöksissään ja tulkinnoissaan huomioon kysymyksen oikeudesta lämpömodernisointihelpotukseen kiinteistöjen myynnin yhteydessä.