Huonot velat PIT:ssä ja CIT:ssä – kaikki mitä sinun tulee tietää

Palveluvero

Yksi 1.1.2020 voimaan tulleista muutoksista on luottotappioiden helpottaminen ATK:ssa ja CIT:ssä. Helpotuksen käyttöönoton tarkoituksena on parantaa yritysten taloudellista likviditeettiä, jonka usein pysäyttävät urakoitsijat, jotka ostavat palveluita/tavaroita ja maksavat niistä. Seuraavassa artikkelissa esitellään helpotuksen toimintatapa ja sen soveltamissäännöt sekä myyjän että ostajan puolelta.

Luottotappioiden helpottaminen tuloverotuksessa - toiminnan ydin

Tiettyjen lakien muuttamisesta maksutukihäiriöiden vähentämiseksi annetun lain mukaan yhtiöveron (YIT) ja henkisen tuloveron (SIN) verovelvollisten on 1.1.2020 alkaen sovellettava luottotappiohelpotuksia. Siirtymäsäännösten mukaisesti luottotappiosäännöksiä sovelletaan liiketoimiin, joiden maksuaika on 31.12.2019 jälkeen.

PIT:n ja CIT:n verohelpotuksen mekanismi on samanlainen kuin tällä hetkellä arvonlisäveron alalla. Tuloverolain 26i §:n 1 momentti) ja CIT-lain 18 f §:n 1 momentin mukaan tuloveron laskentaperuste voi olla:

  • saamisten arvo, jota ei ole maksettu 90 päivän kuluessa laskussa (laskussa) tai sopimuksessa mainitun maksupäivän päättymisestä - myyjän tapauksessa vähennettynä tuloksi kirjattujen saatavien arvolla,
  • velan arvo, jota ei ole suoritettu 90 päivän kuluessa laskussa (laskussa) tai sopimuksessa mainitun maksupäivän päättymisestä - ostajan tapauksessa vähennyskelpoisilla kuluilla lisättynä.

Laskun maksamatta jättämisestä johtuva veropohjan korotus ja vähennys on tehtävä vuosittaiseen veroilmoitukseen, joka jätetään selvitykseen siltä vuodelta, jolta on kulunut 90 päivää laskussa ilmoitetun maksuajan päättymispäivästä. (lasku) tai sopimus. Helpotuksen soveltaminen on mahdollista myös siltä ajalta laskettavassa tuloveron ennakossa, jonka 90 päivän määräaika on kulunut, laskettuna laskussa, laskussa tai sopimuksessa ilmoitetusta maksupäivästä. Yhteenvetona voidaan todeta, että ostajan on korotettava veropohjaa, jos maksua ei ole suoritettu ilmoitetun 90 päivän kuluessa, vuosittaisen veroilmoituksen antovuonna tai ennakkomaksun laskentajaksona. kuluihin sisältyvien, tosiasiallisesti maksamattomien menojen arvo), kun taas myyjä on velvollinen alentamaan veropohjaa ostajan maksamatta jääneiden tulojen arvolla.

Esimerkki 1.

ABC-yhtiö lähettää XYZ:lle 1.2.2020 laskun 1230 PLN (alv 230 PLN) maksupäivänä 14.2.2020. XYZ-yritys suorittaa vastuun vasta 14.5.2020. Edellä olevan mukaisesti ABC-yhtiö voi toukokuun ennakkomaksussa alentaa veropohjaa jäljellä olevan määrän arvolla. Jos maksua ei suoriteta vuoden 2020 veroilmoituksen jättöpäivään mennessä, ABC alentaa vuosittaisessa veroilmoituksessa veropohjaa 1 000 zlotylla.

Huonot velat PIT ja CIT - hakuehdot

Luottotappion vähentäminen tuloverotuksessa tapahtuu vain, jos tietyt ehdot täyttyvät yhdessä:

  • velallinen ostaja veroilmoituksen tekopäivää edeltävän kuukauden viimeisenä päivänä ei ole saneeraus-, konkurssi- tai selvitystilassa,
  • laskun (laskun) tai sopimuksen tekemispäivästä, johon sovellettu helpotus (maksun laiminlyönti ajallaan) voi olla, ei ole kulunut enempää kuin 2 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona lasku on tehty. (lasku) on annettu tai sopimus tehty (laskettu viimeksi tapahtuneesta toiminnasta),
  • laadittu lasku (lasku) tai sopimusasiakirja veronmaksajien (kaupan osapuolten) liiketoiminnan osana tehty liiketoimi, jonka tuloja verotetaan Puolan alueella.

Mikäli jokin yllä olevista ehdoista ei täyty, myyjä ei voi soveltaa luottotappioita.

Luottotappioiden helpottaminen PIT- ja CIT-maksuissa - tunnustamishetki

Luottotappion arvonlisäveron ja arvonlisäveron hyvityksen soveltaminen on mahdollista tuloveron ennakkona siltä ajalta, jonka 90 päivän aika on kulunut, laskettuna laskussa, laskussa tai sopimuksessa ilmoitetusta maksupäivästä. Alennus näkyy samanaikaisesti annetussa vuosiveroilmoituksessa siltä vuodelta, jonka laskussa (laskussa) tai sopimuksessa mainitun maksuajan päättymispäivästä on kulunut 90 päivää, ensimmäisestä tätä päivää seuraavasta päivästä lukien.
ATK- ja CIT:n luottotappiot voidaan sisällyttää vuosittaiseen veroilmoitukseen (veropohjan aleneminen/lisäys tai tappio), mikäli saatavaa/velkaa ei ole suoritettu tai luovutettu veroilmoituksen jättöpäivään mennessä. Vastaavasti maksun suorittamisen tai saatavien myynnin yhteydessä verovelvollisten on:

  • veropohjan lisääminen tai tappion pienentäminen myyjän saatavien arvolla,
  • veropohjan alentaminen tai tappion lisääminen ostajan saatavien määrällä.

vastaavasti siltä verovuodelta, jona velka/saaminen suoritetaan tai luovutaan.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Yritys B alensi vuodelta 2020 antamassaan vuosiveroilmoituksessa veropohjaa ostajan maksamatta jääneiden saamisten arvolla PIT:n luottotappion helpotuksen vuoksi. Maaliskuussa 2021 ostaja maksoi koko erääntyneen summan. Pitääkö myyjän korottaa veropohjaa säännellyllä määrällä?

Maksun suorittamisesta johtuen myyjä on velvollinen korottamaan ennakkomaksun veropohjaa maaliskuulta 2021 (aika, jolloin saatava selvitetään). Jos määrä, jolla veronmaksaja on velvollinen alentamaan veropohjaa, on tätä perustetta suurempi, verovelvollisella on mahdollisuus alentaa veropohjaa seuraavina vuosina vähennettävällä arvolla, kuitenkin enintään 3 vuoden ajan sen verovuoden loppuun, jolle se luotiin oikeus alennuksen soveltamiseen. Jos tappion arvo on pienempi kuin vähennyksen määrä, korvaamaton arvo lisää veropohjaa. On syytä muistaa, että saamisten veropohjasta vähennettyä tai tappiota lisäävää arvoa ei kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Jos velvollisuus soveltaa arvonlisäveron ja arvonlisäveron luottotappioiden helpotusta syntyy yrityksen purkamisen, maataloustuotannon erityisosastojen tulonmäärityssääntöjen muutoksen tai verotusmuodon muuttamisen jälkeen, veron alentaminen/alennus. veropohja / tappio on tehty:

  • veroilmoitus siltä verovuodelta, jona selvitystila tapahtui,
  • veroilmoitusta sitä vuotta edeltäneeltä verovuodelta, jolloin verotusmuotoa muutettiin tai tulon määräytymissääntöjä muutettiin maataloustuotannon erityisosastojen osalta.

ATK- ja CIT-luottotappioiden helpotusta ei sovelleta lähipiiriin kuuluvien toimijoiden välisiin liiketoimiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että 1.1.2020 alkaen arvonlisävero- ja arvonlisäverovelvolliset voivat soveltaa luottotappiohelpotuksia maksamattomista veloista. Vähennyksen soveltaminen ostajalta, joka ei suorita erääntynyttä määrää, on pakollista. Alennus koskee vain kaupallisia tapahtumia, jotka on todistettu laskulla, laskulla tai sopimuksella, jonka maksupäivä on 31.12.2019 jälkeen.