Luottotappioiden helpottaminen velallisen arvonlisäveroaseman muuttamisen jälkeen

Palveluvero

Luotonantajan puolelta saatavien luottotappioiden helpottaminen on etuoikeus yrittäjille, joilla on ongelmia velkojen perimisessä velallisilta. Mahdollisuus helpotuksen soveltamiseen ei kuitenkaan ole aina ilmeinen - epäilyksiä voi syntyä esimerkiksi silloin, kun velkojaan suorittamatta jättänyt yritys on lakannut olemasta arvonlisäveron velvollinen. Onko velkojalla tällaisessa tilanteessa oikeus saada huojennuksia luottotappioista? Tarkista, miten luottotappiot selvitetään velallisen arvonlisäveroaseman muuttamisen jälkeen!

Mikä on luotonantajan luottotappioiden vähentämismenettely?

Puolassa voimassa olevien säännösten mukaisesti myyntitapahtumien arvonlisävero tulee maksaa sillä tilityskaudella, jonka aikana tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu.

Art. 19a. ALV-lain 1 §:
Verovelvollisuus syntyy tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta, jollei momentista muuta johdu 1a, 5 ja 7–11, art. 14 sek. 6, art. 20 ja taide. 21 sek. 1”.

Lisäksi, jos yrittäjä saa maksun kokonaan tai osittain ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista, arvonlisäverovelvollisuus syntyy sen vastaanottamisesta suhteessa saatuun määrään. Jos tavarasta tai palvelusta maksetaan aikaisemmin, mahdollinen perintäongelma ei koske meitä, mutta käytännössä useimmat yritykset saavat varat myöhemmin. Maksupäivän määräävät yrittäjät keskenään, eikä tälle ole tällä hetkellä rajoituksia, joten yrittäjät ovat usein velvollisia maksamaan verovirastolle kuuluvan arvonlisäveron ennen maksun vastaanottamista.

1.1.2020 astui voimaan maksuruuhkaa rajoittava säädöspaketti. Uuden lainsäädännön mukaan julkisten laitosten on maksettava velkansa 30 päivän kuluessa, lukuun ottamatta lääketieteellisiä yksiköitä, joiden maksuaika on 60 päivää. Myyjänä toimivien mikroyritysten, pienten tai keskisuurten yritysten ja ostoyhteisöjen suuryritysten välisissä liiketoimissa maksuaika on enintään 60 päivää.

Monet yritykset kamppailevat velkaantumisongelman kanssa, jonka seurauksena yrittäjät menettävät maksuvalmiutta ja joutuvat usein keskeyttämään tai jopa lopettamaan toimintansa. Velkojien taloudellisen tilanteen parantamiseksi säännökset mahdollistavat etusijan luottotappion helpotuksen muodossa, jonka ansiosta myyjällä on oikeus saada arvonlisävero takaisin maksamattomista tulolaskuista. Luottotappioiden helpotusta voivat hakea arvonlisäverovelvolliset, jotka eivät ole saaneet saamisia urakoitsijoilta 90 päivän kuluessa laskussa tai sopimuksessa mainitun maksuajan päättymisestä. Luotonantajalla on oikeus luottotappion vähentämiseen ja velallinen on velvollinen oikaisemaan viivästysveron riippumatta siitä, onko myyjä valinnut etuoikeuden.

Art. 89a sek. ALV-lain 1 §:
Verovelvollinen voi oikaista veron perustetta sekä maan alueella suoritetusta tavaran luovutuksesta tai palvelusta suoritettavaa veroa, jos saatavaa, jonka periksittämättömyys on todistettu. Oikaisu koskee myös veron perustetta ja veron määrää, joka kohdistuu siihen osaan saamisen määrästä, jonka periksittämättömyys on tehty todennäköiseksi.”.

Saamisen perimättömyyden katsotaan olevan todennäköinen, jos saamista ei ole missään muodossa suoritettu tai luovutettu 90 päivän kuluessa sen sopimuksessa tai laskussa mainitusta maksuajan päättymisestä.

Luottotappioiden helpottaminen velallisen arvonlisäveroaseman muuttamisen jälkeen

Saadaksesi selville, miten luottotappioiden vähennys on otettu huomioon velallisen arvonlisäveroaseman muutoksen jälkeen, sinun tulee ensin tarkistaa, milloin tällaista helpotusta voidaan soveltaa. Luotonantajan luottotappioiden helpottaminen on mahdollista vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. tavaroiden luovutus tai palvelujen suorittaminen on suoritettu aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidylle verovelvolliselle, joka ei ole saneeraus-, konkurssi- tai selvitystilassa;

  2. sitä päivää edeltävänä päivänä, jona oikaisu on tehty
    a) velkoja ja velallinen ovat aktiivisina arvonlisäverovelvollisina rekisteröityjä verovelvollisia,
    b) velallinen ei ole saneeraus-, konkurssi- tai selvitystilassa;

  3. 2 vuotta ei ole kulunut korvausvaatimuksen osoittavan laskun laatimispäivästä laskettuna sen vuoden lopusta, jolloin se on laadittu.

Näin ollen voimassa olevat säännökset antavat velkojille oikeuden hyödyntää helpotusta vain, jos velallisella on oikaisua sisältävän veroilmoituksen jättämispäivänä aktiivinen arvonlisäveron maksaja. Tällaista säännöstä vastustavat velkojat, joiden velalliset, jotka viivyttelevät myytyjen tavaroiden tai suoritettujen palvelujen maksamista, ovat yrityksiä, jotka eivät tällä hetkellä ole aktiivisia arvonlisäverovelvollisia.

Puolan veronmaksajilla on kuitenkin toivoa, sillä Euroopan unionin tuomioistuimen 8. toukokuuta 2019 antamassa tuomiossa asiassa C-127/18 A – PACK CZ s.r.o. Velkojien eduksi ratkaistiin ongelma velkojien oikeudesta saada helpotusta tilanteessa, jossa velalliset lakkasivat olemasta aktiivisia arvonlisäveron maksajia.

Tšekin tasavallassa voimassa olevat säännökset, kuten Puolan säännökset, tekevät mahdottomaksi tehdä oikaisua velkojan luottotappioista, kun velallinen ei enää ole arvonlisäveron maksaja. Euroopan unionin tuomioistuin antoi päätöksen Tšekin veronmaksajaa koskevassa asiassa, mutta lähitulevaisuudessa sen on harkittava myös Puolan säännöksiä, jotka ovat samanlaisia ​​kuin Tšekin tasavallassa. Lisäksi on syytä pitää mielessä, että EU:n tuomioistuin ei poikkea oikeuskäytännöstään, joten puolalaiset veronmaksajat voivat myös luottaa myönteiseen päätökseen kotimaisen lainsäädännön suhteen. Jos EU-tuomioistuin antaa vastaavan tuomion, puolalaiset yrittäjät, joiden luottotappioiden helpottaminen on kyseenalaistettu velallisen aktiivisen arvonlisäverovelvollisen aseman puuttumisen vuoksi, voivat hakea arvonlisäveron palautusta tulolaskuista, joiden maksuaika on ylitetty. yli 90 päivää.

Tuomioistuin katsoi, että Art. Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112 90 artiklan vastaisia ​​ovat kansalliset säännökset, jotka estävät oikaisun soveltamisen luottotappioiden vähentämiseksi, jos velallinen on lakannut olemasta aktiivinen arvonlisäveron maksaja. Direktiivin 2006/112/EY (273 artikla) ​​mukaisesti Euroopan unionin maat voivat asettaa verovelvollisille muita velvollisuuksia, jotka ne katsovat tarpeellisiksi varmistaakseen arvonlisäveron asianmukaisen perimisen ja estääkseen veronkierron, mutta vain jos ne ovat ehdottoman välttämättömiä tämän erityistavoitteen saavuttamiseksi, koska niiden olisi mahdollisuuksien mukaan rikottava direktiivin 2006/112 tavoitteita ja periaatteita. Niitä ei voida käyttää tavalla, joka heikentää arvonlisäveron neutraalisuutta, joka on EU:n lainsäädännössä perustetun yhteisen alv-järjestelmän perusperiaate. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuinka oikaistaan ​​huonojen velkojen helpotusta?

Arvonlisäveron oikaisu luottotappioiden helpottamiseksi tehdään JPK_V7-tiedostoon ajalle, jonka aikana on kulunut 90 päivää laskussa tai sopimuksessa mainitun maksuajan päättymispäivästä.

Vaikeuksia perintä- ja luottotappioiden helpottamiseksi

Yrityksen johtamiseen ei liity pelkästään riippumattomuutta, kykyä tehdä itsenäisiä liiketoimintapäätöksiä tai voittoa. Yrittäjän elämä ei aina suju, ja yksi haitoista on saamisten perintä velallisilta, jotka viivästyvät tavaran toimituksen tai tarjotun palvelun maksua. Eri toimialojen yrittäjät ilmoittavat maksuviivästyksiä liiketoiminnan esteeksi.

Lainsäätäjä ojentaa auttavan kätensä velkojille, jotta he voivat saada arvonlisäveron takaisin laskuista, joiden maksuaika on yli 90 päivää. 1.1.2020 alkaen vastaava etuus otettiin käyttöön myös tuloverotuksessa. Muutos koskee sekä tuloverolakia että yhteisöverolakia. Tämä on positiivinen muutos luotettaville yrittäjille, jotka säätelevät velvoitteitaan tavarantoimittajia ja toimistoja kohtaan, eivätkä saa aina maksua ajoissa myytyjen tuotteiden tai palvelujen vastaanottamisesta.