Huonot velat ja käännetty verotus

Palveluvero

Kun aloitamme yhteistyön urakoitsijan kanssa, on olemassa riski, että hän ei täytä velvoitteitaan ja maksa erääntyvää summaa. Tällaisessa tilanteessa, jos liiketoimi koskee arvonlisäverollista myyntiä, yrittäjä voi saada tästä myynnistä arvonlisäveron arvon takaisin käyttämällä ns. huonojen velkojen helpotusta. Mutta entä jos tapahtuma on käänteinen verotus? Ovatko luottotappiot ja käännetty verovelvollisuus mahdollisia?

Huonot velat helpottavat ehdot

Aktiivisella arvonlisäveron maksajalla, mikäli urakoitsija ei suorita velkoja 90 päivän kuluessa (laskettuna maksuajan umpeutumisesta), on oikeus hyödyntää luottotappiota. Sen avulla voit saada takaisin maksettavan arvonlisäveron tekemällä korjauksen arvonlisäveroilmoitukseen siltä ajalta, jonka 90 päivän määräaika on kulunut.

Jotta helpotusta voidaan käyttää hyväkseen, tiettyjen ehtojen on täytyttävä, jotka on esitetty 2000-2000. 89a kohta. ALV-lain 2 §:

  • Myyjä ja ostaja on rekisteröity aktiivisiksi arvonlisäverovelvollisiksi veroilmoituksen jättämispäivää edeltävänä päivänä, jossa maksettua arvonlisäveroa oikaistaan;
  • velallinen ei ole konkurssissa tai selvitystilassa;
  • 2 vuotta ei ole kulunut sen vuoden lopusta, jolloin myyntilasku laadittiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät, verovelvollinen voi oikaista arvonlisäveroilmoituksen siltä ajalta, jolloin 90 päivää maksumääräajasta on kulunut tälle tilille maksetun arvonlisäveron kanssa.

Vuodesta 2019 alkaen luottotappioiden helpotuksen hyödyntämisen määräaika on muuttunut.

Vuoteen 2018 asti luottotappioiden helpotusta voitiin käyttää vasta 150 päivän kuluttua maksupäivästä. Vuodesta 2019 lähtien tätä ajanjaksoa on kuitenkin lyhennetty ja voit käyttää tätä menettelyä 90 päivän kuluttua maksupäivästä.

90 päivän jakso koskee 1.1.2019 jälkeen syntyneitä saamisia ja ennen 1.1.2019 syntyneitä saamisia, joiden periksittämättömyys tehdään todennäköiseksi.

Siksi aikaisempaa rajaa (150 päivää) käytetään myyntilaskuille, joiden eräpäivä on 2.10.2018 saakka (koska 90 päivää osuu 31.12.2018).

Esimerkki 1.

Yrittäjä, joka on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, laati 2.11.2018 myyntilaskun, jonka maksuehto on enintään 7 päivää (9.11.2018). Urakoitsija ei ole vielä maksanut 7.2.2019. Koska maksuajan ylittymisestä on kulunut 90 päivää, yrittäjällä on oikeus tehdä arvonlisäveroilmoitukseen oikaisu ja hyödyntää luottotappioiden helpotusta.

Huonot velat ja käännetty verotus

Kuten edellä on selitetty, verovelvollisella on tietyin edellytyksin oikeus vaatia ilmoitetun arvonlisäveron palautusta. Onko luottotappioiden helpottaminen ja käännetty verovelvollisuus kuitenkin myös mahdollista?

No, käänteisellä verovelvollisuudella ei ole mahdollisuutta helpottaa luottotappioita, ei kotimaisissa tai ulkomaisissa liiketoimissa. Art. 89a kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan luottotappioiden helpotusta sovelletaan vain maan alueella suoritettaviin liiketoimiin:

Verovelvollinen voi oikaista veron perustetta sekä maan alueella suoritetusta tavaran luovutuksesta tai palvelusta suoritettavaa veroa sellaisten saatavien osalta, joiden periksittämättömyys on osoitettu. Oikaisu koskee myös veropohjaa ja veron määrää, joka kuuluu siihen osaan saamisen määrästä, jonka periksittämättömyys on tehty todennäköiseksi.

Ulkomaisten liiketoimien käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvien liiketoimien osalta vahvistus tälle kannalle löytyy Varsovan verokamarin johtajan 14.11.2013 antamasta yksittäisestä tulkinnasta, tiedostoviite. IPPP3 / 443-772 / 13-2 / SM, josta luemme:

Kuvattujen palveluiden ostosta yritys saa urakoitsijoidensa arvonlisäverolaskut, joissa ALV ei näy, kun taas useimmiten (jos ne ovat EU:n tavarantoimittajien laskuja), niissä on merkitty yrityksen tiedot - mukaan lukien Puolan NIP etuliite PL ja huomautus, joka osoittaa, että ostaja maksaa arvonlisäveron (käänteinen verotus). Tämän perusteella yritys laskee itsenäisesti palveluiden maahantuonnista maksettavan arvonlisäveron ja samalla vähentää tämän veron samalla tilityskaudella ostoihin sisältyvän arvonlisäveron kanssa.

On tilanteita, joissa Yritys ei maksa suoritetuista palveluista erääntyneitä summia 150 päivän kuluessa maksuajan päättymisestä tai selvitysajan päättymiseen asti, jolloin se on 150 päivää maksuajan päättymisestä. .

[...] Edellä olevaan viitaten on huomattava, että pykälän säännöksistä alkaen. Lain 89 b §:stä ilmenee, että velallinen on velvollinen oikaisemaan tavaran toimituksen tai palvelun toimittamista maan alueella osoittavasta laskusta johtuvan ostoihin sisältyvän veron. Tässä tilanteessa ulkomaisen yksikön laatima lasku ei sisällä arvonlisäveron määrää (sen maksaa ostaja eli Yhtiö lain 17 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti). Näin ollen Yhtiö ei ole velvollinen oikaisemaan vähennettyä palveluiden maahantuontiveroa, jos laskun summaa ei makseta 150 päivän kuluessa sen eräpäivästä.

Käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvien kotimaisten liiketoimien osalta yllä oleva määräys löytyy kuitenkin valtiovarainministerin 25.4.2014 antamasta yksittäisestä tulkinnasta, viite nro. PT8 / 033/29/249 / WCH / 14 / RD-87172:

[...] Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien ja arvonlisäverolain liitteen 11 tavaroiden siirtoon liittyvien palvelujen osto luo ainutlaatuisen arvonlisäveron selvitysmekanismin (käänteinen verotus). Sen soveltamisen seurauksena verovelvollinen ostaja laskee itse myyntituotoista veron, joka on hänelle myös ostoihin sisältyvä vero. Mitä tulee siis edellä mainittujen hankintaan liitteen 11 mukaiset palvelut ja tavarat, ostaja ei vähennä ostolaskusta johtuvaa veroa. Koko ostoihin sisältyvän veron selvitys ostoverolla suoritetaan ostajan "sisäisten" asiakirjojen mukaan. Tässä kohtaa on lisäksi huomioitava, että myyjä ei myöskään saa veron määrää sisältämättömän laskun laatiessaan pykälän mukaista helpotusta. arvonlisäverolain 89 a §.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämäntyyppisissä liiketoimissa toimittajan lähettämän laskun puuttuminen, josta ilmenisi "vähennettävän" veron määrä ja ostajan suorittaman ostoihin sisältyvän veron sisäinen selvitys, estää soveltamisen. taiteesta. arvonlisäverolain 89b 1 §.

Edellä esitetyn perusteella on pääteltävä, että kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien siirtämiseen ilmaan liittyvien palvelujen ostamisen ja arvonlisäverolain liitteen 11 tavaroiden hankinnan osalta on pätevä arvonlisäverolain 11 §. 89b kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan velallinen, jos velallinen ei suorita tavaran toimituksen tai palvelun toimittamista maan alueella osoittavasta laskusta johtuvaa erääntynyttä määrää, 150 päivän kuluessa maksupäivästä. sopimuksessa tai laskussa määrätty, on velvollinen oikaisemaan tästä laskusta johtuvan vähennetyn veron määrän tilityksessä siltä ajalta, jonka aikana 150. päivä sopimuksessa määrätyn maksuajan päättymispäivästä tai lasku.

Esimerkki 2.

Yrittäjä suorittaa talon rakentamiseen liittyviä alihankintapalveluita. Tammikuussa hän lähetti asiakkaalleen käännetyn veloituksen laskun, joka tulee maksaa 7 päivän kuluessa. Toukokuussa laskua ei ole vieläkään maksettu, joten yrittäjä haluaa hyödyntää luottotappion.

Koska tietty liiketoimi osoittaa, että arvonlisävero veloitettiin urakoitsijalta (vastaanottajalta), veronmaksajalla ei valitettavasti ole oikeutta hyödyntää luottotappioiden vähennystä.

Esimerkki 3.

Maaliskuussa veronmaksaja suoritti yhteisöpalveluja Saksassa. Joulukuussa hän ei ole vieläkään saanut maksua palvelusta. Tämän seurauksena hän yritti hakea luottotappioiden vähentämistä.

Koska palvelua ei tarjottu maan alueella, veronmaksaja ei voi hyötyä luottotappioista.