Tutkimus- ja kehityshelpotus CIT:n perusteella vähennyskelpoisena kuluna

Verkkosivusto

T&K-verohelpotus mahdollistaa innovaatiotoimintaa harjoittaville tahoille tietyn vähennyksen ja veron alennuksen, jonka yrittäjä joutuu maksamaan veroviranomaiselle. Tämä helpotus vuosi vuodelta houkuttelee yhä enemmän yrittäjiä-tutkijoita, jotka parantavat tähän mennessä tarjottuja tavaroita tai palveluita. Sekä mahdollisuus hyödyntää verohelpotusta että sen suuruus riippuu siitä, että on täytettävä tietyt alla kuvatut kriteerit.

Kuka voi hyödyntää T&K-verohelpotuksia?

Tutkimus- ja tuotekehityshelpotuksia voivat hyödyntää sekä PIT-veronmaksajat, mukaan lukien kumppanuuskumppanit, että CIT-veronmaksajat. Tämä todetaan Art. PIT-lain 26e § ja Arvoverolain 18 d. Tässä artikkelissa kiinnitetään eniten huomiota verohelpotuksen analysointiin CIT-lain mukaisena verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna. Art. Tämän säädöksen 18d:
"Veronmaksaja, joka saa muuta tuloa kuin luovutusvoittoa, vähennetään 13 §:n mukaan määrätystä veroperusteesta. 18, verotuksessa vähennyskelpoiset tutkimus- ja tuotekehityskustannukset, jäljempänä tukikelpoiset kustannukset. Vähennyksen määrä ei saa verovuonna ylittää verovelvollisen muusta kuin luovutusvoitosta saadun tulon määrää.

Mikä on tutkimus- ja kehitystoiminnan verohelpotus?

Art. Arvoverolain 4a §:n 26 momentilla tutkimus- ja kehitystoiminnalla tarkoitetaan: "Luovat toimet, joihin liittyy tutkimusta tai kehitystä ja jotka toteutetaan systemaattisesti tietoresurssien lisäämiseksi ja tietoresurssien käyttämiseksi uusien sovellusten luomiseen".

31.9.2018 saakka voimassa olevassa oikeudellisessa asemassa teollinen tutkimus määritellään tutkimukseksi, jonka tarkoituksena on hankkia uutta tietoa ja taitoja uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi tai merkittävien parannusten tekemiseksi olemassa oleviin tuotteisiin, prosesseihin ja palveluihin; Näihin tutkimuksiin kuuluu monimutkaisten järjestelmien komponenttien luominen, prototyyppien rakentaminen laboratorioympäristössä tai olemassa olevia järjestelmiä simuloivassa ympäristössä, erityisesti tietyntyyppisten tekniikoiden soveltuvuuden arvioimiseksi, sekä näissä tutkimuksissa tarvittavien pilottilinjojen rakentaminen. mukaan lukien todisteiden hankkiminen geneeristen teknologioiden tapauksessa.

Ladata:

pdf
T&K-verohelpotus vuosiveroilmoituksessa - KIS-esite.pdf Kuvaus: manuaalinen täyttö

Kehittämistoiminta määriteltiin Art. Arvoverolain 4a 28 alakohta tieteen, teknologian ja elinkeinoelämän alan nykyisten tietojen ja taitojen sekä muiden tietojen ja taitojen hankkimiseksi, yhdistämiseksi, muokkaamiseksi ja käyttämiseksi tuotannon suunnitteluun sekä uuden, muuttuneen luomiseen ja suunnitteluun. tai parannettuja tuotteita, prosesseja ja palveluita lukuun ottamatta työtä, joka sisältää rutiininomaisia ​​ja säännöllisiä muutoksia tuotteisiin, tuotantolinjoihin, valmistusprosesseihin, olemassa oleviin palveluihin ja muihin meneillään oleviin toimintoihin, vaikka tällaiset muutokset olisivat parannuksia, erityisesti:

 1. prototyyppien ja pilottihankkeiden kehittäminen sekä uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palvelujen demonstrointi, testaus ja validointi mallinnusympäristössä todellisia toimintaolosuhteita varten, joiden pääasiallisena tarkoituksena on parantaa edelleen teknisesti tuotteita, prosesseja tai palveluita, jonka lopullista muotoa ei ole määritetty;
 2. kaupallisesti käyttökelpoisten prototyyppien ja pilottihankkeiden kehittäminen, kun prototyyppi tai pilottihanke on valmis tuote, valmis kaupalliseen käyttöön ja on liian kallista tuottaakseen vain esittelyä ja validointia varten.

1.10.2018 alkaen nämä määritelmät ovat muuttuneet ja tällä hetkellä sovellustutkimus on määritelty 1.1.2018. Arvoverolain 4a 27b kohta liittyen vitsi. 4 sek. Korkeakoulu- ja tiedelain 2 kohdan 2 alakohta seuraavasti: "[...] uusien tietojen ja taitojen hankkimiseen tähtäävä työ, jonka tarkoituksena on kehittää uusia tuotteita, prosesseja tai palveluita tai tehdä niihin merkittäviä parannuksia".

Soveltamisalaltaan tämä määritelmä vastaa nykyistä teollisuustöiden määritelmää. Se on nyt muotoiltu uudelleen yleisemmällä tavalla.

Verovähennyskelpoiset kustannukset tukikelpoisina kustannuksina

Tukikelpoisten kustannusten osalta Art. Arvoverolain 18d §:n mukaan katsotaan muun muassa:

 1. työntekijöiden palkkakustannukset;
 2. tutkimus- ja kehitystoimintaan suoraan liittyvien materiaalien ja raaka-aineiden kustannukset;
 3. suoraan suoritettavassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa käytettävien ei-kiinteiden erikoislaitteiden, erityisesti laboratorioastioiden ja -välineiden sekä mittauslaitteiden hankinta;
 4. asiantuntijalausuntoja, mielipiteitä jne.
 5. yksinomaan tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettävien tieteellisten ja tutkimuslaitteiden maksullinen käyttö;
 6. tieteellisten ja tutkimuslaitteiden käyttöpalvelun hankinta yksinomaan suoritettavan tutkimus- ja kehitystoiminnan tarpeisiin;
 7. patentin saamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset, hyödyllisyysmallin suojaoikeus, teollisen mallin rekisteröintioikeudet;
 8. poistot tehdyssä tutkimus- ja kehitystoiminnassa käytetyistä käyttöomaisuushyödykkeistä ja aineettomista hyödykkeistä, lukuun ottamatta henkilöautoja ja rakennuksia, rakennukset ja tilat ovat erillisenä omaisuutena.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Henkilöstökulut tukikelpoisina tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvinä kuluina

Jotta verovelvolliselle aiheutuneita henkilöstökuluja voidaan pitää tukikelpoisina, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

 1. kulun tulee kuulua työntekijälle pykälässä tarkoitettujen tulojen osalta. 12 sek. PIT-lain 1 §;
 2. kustannusten on koskettava tutkimus- ja kehitystoimintaa suorittavia työntekijöitä (Gliwicen osavaltion hallinto-oikeuden tuomio 15.12.2017, I SA / GI 911/17).

Kustannukset ovat tukikelpoisia kuluja vain siltä osin kuin tutkimus- ja kehitystoiminnan toteuttamiseen varattu aika jää työntekijän kokonaistyöaikaan tietyssä kuukaudessa. Art. 12 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan tuloverovähennyskelpoiseksi nimikkeeksi merkittiin:

 1. palvelusuhde;
 2. työsuhde;
 3. kotitehtävät suhde;
 4. osuustoiminnallinen työsuhde.

Samaan aikaan tuloiksi erotettiin seuraavat:

 1. peruspalkat;
 2. Ylityöpalkka;
 3. kaikenlaiset lisät, palkinnot;
 4. käyttämättömän loman vastikkeet ja muut määrät riippumatta siitä, onko niiden määrä ennalta määrätty;
 5. työntekijälle maksetut rahaetuudet;
 6. muiden vastikkeetta tai osittain maksettujen etuuksien arvo.

Kun otetaan huomioon kaikki työsuhteesta johtuvat tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittavan työntekijän saamiset, ne ovat tukikelpoisia kustannuksia siinä suhteessa, että työntekijän tutkimus- ja kehitystoimintaan osoittama aika jää osaksi hänen kokonaistyöaikaansa tietyssä suhteessa. kuukausi. Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytetty työaika määräytyy työaikakirjanpidon perusteella.

Mitä muuta?
"Tukikelpoisiin kustannuksiin tulisi sisällyttää myös kulut, jotka aiheutuvat kielikurssien, työntekijöiden koulutuksen ja henkilöstöjohtamistaitojen, pehmeiden taitojen jne. rahoituksesta. [...] tutkimus ja kehitys " (Verotietojen johtajan henkilökohtainen tulkinta 16.4.2019, 0111-KDIB1-3.4010.11.2019.2.BM).

Jos työntekijä ei ole töissä kokonaisena kuukautena, henkilöstökulu on tukikelpoinen kustannus siinä osassa, jossa tutkimus- ja kehitystoimintaan osoitettua aikaa jää työntekijän kokonaistyöaikaan tietyssä kuukaudessa.

Tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvät tukikelpoiset materiaali- ja raaka-ainekustannukset

Arvoverolain säännösten mukaan tukikelpoisiin kustannuksiin voivat sisältyä myös esimerkiksi prototyypin valmistukseen käytettyjen materiaalien ja raaka-aineiden (mukaan lukien sähkö, vesi, kaasu) kustannukset myös tilanteessa, jossa prototyypit myydään myöhemmin kohdeasiakas.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat siis suoraan tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvien materiaalien ja raaka-aineiden (mukaan lukien sähkö, vesi, kaasu) hankinta. Tämä mahdollistaa kaikkien prototyypin valmistukseen tarvittavien materiaalien ja raaka-aineiden (jotka ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia) sisällyttämisen tukikelpoisiin kustannuksiin. Prototyypin valmistus on tarpeen uuden tai muutetun, osana tutkimus- ja kehitystoimintaa valmistetun tuotteen validointiprosessin suorittamiseksi ja siten tutkimus- ja kehitysprojektin loppuunsaattamiseksi. Koska ilman näitä materiaaleja ja raaka-aineita tutkimus- ja kehitysprojektin toteuttaminen olisi mahdotonta, tulee huomioida, että näiden materiaalien ja raaka-aineiden välillä on suora yhteys tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tämän kannan vahvistavat lukuisat yksittäiset tulkinnat, mm. Verohallinnon johtajan 2.8.2017 antama yksittäinen veropäätös, 0111-KDIB1-3.4010.135.2017.1.APO.