T&K-apu - mitä se on ja kenellä on siihen oikeus?

Palveluvero

Tällä hetkellä talouden kehitys riippuu yhä enemmän sen innovatiivisuudesta. Investoimalla innovaatioihin veronmaksajat voivat luottaa veroetuuksiin. Yksi suosituimmista alennuksista on ns tutkimus- ja kehitysapua. Lyhyesti sanottuna se koostuu mahdollisuudesta vähentää tukikelpoiset kustannukset veropohjasta, mikä tarkoittaa maksettavan veron alentamista. Näin ollen se on erittäin hyödyllistä veronmaksajille, jotka usein epäilevät, mitä kustannuksia voidaan pitää tutkimus- ja kehityshelpotuksena.

Tutkimus ja kehitys - verolainsäädäntö

Verolakiin on sisällytetty tutkimus- ja kehitystoiminnan määritelmä. Löydämme sen taiteesta. 4a 26 kohta yhteisöverosta (jäljempänä arvoverolaki). Kyseisen säännöksen mukaan tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan luovaa toimintaa, johon liittyy tutkimus- tai kehitystyötä järjestelmällisesti tietoresurssien lisäämiseksi ja niiden käyttämiseksi uusien sovellusten luomiseen. Art. Arvoverolain 4a 27 momentin mukaan tutkimus sisältää kaksi työluokkaa:

 • perustutkimus - ymmärretään empiirisinä tai teoreettisina töinä, joiden tarkoituksena on ensisijaisesti saada uutta tietoa ilmiöiden perusteista ja havaittavissa olevista faktoista ilman suoraa kaupallista sovellusta;
 • sovellustutkimus - ymmärretään uuden tiedon ja taitojen hankkimiseen tähtäävänä työnä, jolla pyritään kehittämään uusia tuotteita, prosesseja tai palveluita tai tuomaan niihin merkittäviä parannuksia.

Ladata:

pdf
T&K-verohelpotus vuosiveroilmoituksessa - KIS-esite.pdf Kuvaus: manuaalinen täyttö

Kuten yllä oleva tieteellisen tutkimuksen määritelmä, kehitystyön määritelmä 1.10.2018 alkaen viittaa korkeakoulutus- ja tiedelakiin. Edellä mainitun lain säännökset osoittavat, että kehitystyö on toimintaa, joka sisältää tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja taitojen hankkimisen, yhdistämisen, muotoilun ja käytön, mukaan lukien IT-työkalut tai ohjelmistot tuotannon suunnitteluun sekä muutetun, parannetun tai uuden luomisen. tuotteita, prosesseja tai palveluita lukuun ottamatta toimintoja, joihin liittyy rutiininomaisia ​​tai säännöllisiä muutoksia, vaikka ne olisivat luonteeltaan parannuksia. Yllä oleva määritelmä eliminoi veronmaksajien toiminnan oireet, jotka olemassa olevien palvelujen parantamisesta huolimatta ovat syklisiä eli jaksoittaisia ​​eivätkä ole innovatiivisia.

Uusi määritelmä painottaa IT-alan kehitystöiden tekemistä. Se osoittaa suoraan, että kehitystyöt koskevat IT-työkalujen tai -ohjelmistojen osaamista ja osaamista.

Kustannukset ovat T&K-helpotuksen laskemisen perusta

Art. 18d kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan veronmaksaja, joka saa muuta tuloa kuin luovutusvoittoa, vähennetään 14 §:n mukaan määrätystä veroperusteesta. 18, tutkimus- ja kehitystoiminnasta aiheutuneet verotuksessa vähennyskelpoiset kustannukset (jäljempänä tukikelpoiset kustannukset). Vähennyksen määrä ei saa ylittää verovuonna verovelvollisen muusta kuin luovutusvoitosta saaman tulon määrää. Veronmaksajan, joka haluaa hyödyntää tutkimus- ja kehityshelpotusta, on edellä mainitun säännöksen huomioon ottaen tarkistettava, voidaanko tehdyt kustannukset sisällyttää tukikelpoisiin menoihin. Tukikelpoisten menojen tyypit on lueteltu kohdassa 18d kohta. Arvoverolain 2-3 §. Tukikelpoiset kulut ovat vähennyskelpoisia, jos niitä ei ole palautettu verovelvolliselle missään muodossa tai niitä ei ole vähennetty verotettavasta tuloveropohjasta 30 §:n mukaisesti. 18d kohta. Arvoverolain 5 §. Tämä tarkoittaa, että yhteisöveron velvollisella on oikeus vähentää veroilmoituksessa tiettynä verovuonna aiheutuneet tukikelpoiset kulut, jos seuraavat ehdot yhdessä täyttyvät:

 • veronmaksajalle on aiheutunut kustannuksia tutkimus- ja kehitystoiminnasta;
 • tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset olivat edellä mainitussa tarkoitetussa verovelvollisen verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. lait;
 • Tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset sisältyvät 3 artiklan 1 kohdassa määriteltyyn tukikelpoisten kustannusten suljettuun luetteloon. 18d kohta. Arvoverolain 2-3 §;
 • edellä verotuksessa vähennyskelpoiset kulut olivat yhteisöverolain mukaisia ​​tukikelpoisia kustannuksia;
 • verovelvollinen, joka verovuonna toimi luvan perusteella erityistalousvyöhykkeellä ja on vähentänyt vain sellaisia ​​tukikelpoisia kustannuksia, joita verovelvollinen ei sisälly luvan perusteella laskettaessa verovapaata tuloa (v. oikeudellinen asema 1.1.2018 alkaen. );
 • verovelvollinen, joka verovuonna käyttää 1 §:ssä tarkoitettuja verovapautuksia. 17 sek. 1 kohta 34 ja 34a, joista on vähennetty vain ne tukikelpoiset kustannukset, joita verovelvollinen ei sisälly luvan perusteella laskettaessa verovapaata tuloa (30.6.2019 voimaan tulleessa oikeusmuodossa);
 • artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa. 9 sek. 1b yllä. Lain mukaan verovelvollinen on eritellyt tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset;
 • verovelvollinen osoitti veroilmoituksessa vähennyskelpoiset kustannukset;
 • vähennettyjen tukikelpoisten kustannusten määrä ei ylittänyt yhteisöverolain mukaisia ​​rajoja;
 • tukikelpoisia kustannuksia ei ole palautettu verovelvolliselle missään muodossa tai niitä ei ole vähennetty tuloveropohjasta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tutkimus- ja kehitystöiden ja tutkimus- ja kehitysavun tilaaminen

Talouskäytännössä veronmaksajilla ei aina ole riittäviä resursseja voidakseen harjoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tällaisessa tilanteessa veronmaksajat haluavat aina käyttää kokemusta, resursseja ja muita kokonaisuuksia.

Esimerkki 1.

Lääketieteellisiä erikoislaitteita valmistava yrittäjä päätti modernisoida sen. Veronmaksaja havaitsi, että sen tutkimusosasto ei pystynyt suorittamaan asiaa koskevaa tutkimusta. Ilman niitä uusia laitteita ei ole mahdollista tuoda markkinoille. Yrittäjä tilasi yllä olevan tutkimuksen saksalaiselle veronmaksajalle (yksityinen taho), joka on erikoistunut tämäntyyppiseen tutkimukseen. Edellä mainitut tutkimukset ovat erittäin kalliita. Onko verovelvollisella tällaisessa tapauksessa oikeus tutkimus- ja kehitystoiminnan verohelpotukseen?

Art. 18d kohta. Arvoverolain 2 §:n 3 momentin mukaan helpotus kattaa vain 13 §:ssä tarkoitetun tahon sopimuksen nojalla antamat tai suorittamat asiantuntijalausunnot, lausunnot, neuvontapalvelut ja vastaavat palvelut. 7 sek. Korkeakoulu- ja tiedelain 1 momentin 1, 2 ja 4-8, 2 ja 4-8 sekä tällaisen yhteisön tekemän tieteellisen tutkimuksen tulosten ostaminen tutkimus- ja kehitystoimintaa varten. Tavuviivan "ja myös" käyttö säännöksessä osoittaa, että tieteellisen yksikön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella tarjottavat palvelut liittyvät asiantuntemukseen, lausuntoihin, neuvontapalveluihin ja muihin vastaaviin palveluihin, kuten esimerkiksi tieteellisten tutkimustulosten hankintaan. tutkimus- ja kehitystoiminnan tarpeisiin. Tukikelpoisiksi kustannuksiksi ei voida katsoa kuluja, jotka aiheutuvat muiden kuin tieteen rahoitusperiaatteista annetussa laissa tarkoitettujen yksiköiden kuin tieteellisten yksiköiden tarjoamista tai suorittamista asiantuntija-, lausunto-, neuvontapalveluista ja vastaavista palveluista. Meidän tapauksessamme nämä palvelut ostetaan ulkomaiselta taholta (yksityiseltä taholta), eli ne eivät täytä yllä olevia ehtoja eikä niitä voida pitää tukikelpoisina kustannuksina.