Muutoksenhaku Kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimeen uutena säädöksenä 1.1.2020 alkaen.

Palvelus

Mitä tehdä, kun yrittäjä on saanut Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston pääjohtajan kielteisen päätöksen, johon hän ei ole samaa mieltä? Onko siitä mahdollista valittaa vai voidaanko sen täytäntöönpano jotenkin keskeyttää? Voidaanko sovittelu menettelyn osapuolen kanssa suorittaa? Esittelemme ratkaisun kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimeen tehdystä valituksesta uutena oikeudellisena välineenä.

Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston pääjohtajan menettelyt ovat selvitysmenettelyjä, monopolien vastaisia ​​menettelyjä, mallisopimuksen määräysten lainvastaisiksi tunnustamista koskevia menettelyjä tai menettelyjä, jotka koskevat kuluttajien kollektiivisia etuja loukkaavia menettelyjä. Jos menettely päättyy kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston pääjohtajan päätökseen, siitä voidaan hakea muutosta Varsovan käräjäoikeuteen - kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimeen - kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Valituksen muodolliset vaatimukset

Yrittäjän tulee tietää, että UOKiK:n toimitusjohtajan päätöksestä valitetaan hänen kauttaan edellä mainittuun kilpailu- ja kuluttajansuojaoikeuteen. Säännösten mukaan valituksen tulee täyttää muotovaatimukset, eli sen tulee sisältää kaikki kirjelmän kannalta tarpeelliset seikat sekä riidanalaisen päätöksen nimitys, syytteet, niiden aineelliset perustelut ja todisteet. Valitukseen tulee sisältyä myös asianosaisen vaatimus siitä, onko se kumottava tai muutettava päätös kokonaan tai osittain.

Päätöksen validointi

Päätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi vasta sen jälkeen, kun se on tullut lainvoimaiseksi, eli valituksen jättämiselle asetetun määräajan umpeuduttua ja päätöksestä valitettaessa - valituksen lopullisen hylkäämisen jälkeen. Lisäksi elinkeinonharjoittaja voi valittaa päätöksestä, kun taas Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston pääjohtaja voi saattaa päätöksen välittömästi täytäntöönpanokelpoiseksi kokonaan tai osittain, jos kilpailunsuoja tai tärkeä kuluttajan etu sitä vaatii. Näin yrittäjälle päätöksessä asetetut velvoitteet tulevat välittömästi täytäntöönpanokelpoisiksi. Monille yrittäjille tämä voi olla vaikea tilanne taloudellisista ja rahoituksellisista syistä tai yrityksen imagosta johtuen. Yrittäjä voi tällöin hakea kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimelta valituksen ohella päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä, kunnes asia on ratkaistu.

Käytännössä presidentin tulee määrätä välittömän täytäntöönpanokelpoisuuden kurinalaisuudesta erityistilanteissa, eli silloin, kun päätöksen välitön täytäntöönpanon laiminlyönti voi aiheuttaa peruuttamattomia tai tuskin peruuttamattomia kielteisiä vaikutuksia kilpailuun tai kuluttajien etuihin.

Sovintoratkaisu kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimeen - Uudet määräykset, uudet mahdollisuudet

Mielenkiintoisen ratkaisun tarjoavat uudet määräykset, jotka ovat voimassa 1.1.2020 alkaen. Art. 47930a lisätty Art. Tämän lain muuttamisesta 1.1.2020 alkaen 31.7.2019 annetun lain (Lakilehti 2019.1495) 2 momentti 4.

Art. 47930a. Siviiliprosessilain mukaan kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston pääjohtajan päätöksistä valitettaessa osapuolet voivat tehdä sovinnon asian ratkaisemista koskevien järjestelyjen hyväksymisestä, ns. muutoksenhakuratkaisu kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimeen.

Yrittäjän on tiedettävä, että muutoksenhakusopimus on laissa, mukaan lukien siviiliprosessilaissa, säädetty erityinen instituutio, koska se ei liity sovintoon tiukasti yksityisoikeudellisissa asioissa eikä siihen sovelleta tyypillisiä sovinto- ja sovittelusäännöksiä.

Sovintoratkaisun oletetaan olevan eräänlainen mahdollisuus tuomioon, eräänlainen tapa päättää tapaus, joka yrittäjän valituksen seurauksena menisi oikeuteen. Kuten on huomattava, osapuolilla on laajempi luettelo mahdollisista päätöksistä kuin itse tuomioistuimessa. Esimerkkinä tässä on mainittava esimerkiksi kantelijan mahdollisuus peruuttaa valitus.

Neuvottelut

Neuvottelujen aloittaminen oikeudenkäynnin osapuolten välillä ja halu ottamaan vastaan ​​sysäys tuomioistuimen ulkopuoliseen sovintoon on vapaaehtoista. On syytä muistaa, että sovinnon kohteena tulee aina olla vain sellainen sovinto, joka on lain mukainen.
Kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimeen valittamista koskevan sopimuksen tulee sisältää:

  1. sen valmistelun aika ja paikka;
  2. osapuolten etu- ja sukunimi (nimi) tai nimi sekä heidän osoitteensa;
  3. osapuolten tekemät järjestelyt asian ratkaisemiseksi;
  4. osapuolten allekirjoitukset.

Lisäsäännöksen mukaan - Kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuin keskeyttää oikeudenkäynnin pakollisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi niiden osapuolten yhteisestä pyynnöstä, jotka aikovat tehdä ratkaisun valitukseen kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimessa. . Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen tässä määräajassa, keskeytysaikaa voidaan pidentää osapuolten yhteisestä pyynnöstä (tai muista tärkeistä syistä). Edellytyksenä on, että osapuolten tätä määräaikaa pidennettäessä esille tuomien olosuhteiden on pyrittävä osoittamaan, että kaikki on mahdollista asian ratkaisemiseksi sopimuksella muutoksenhausta kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimeen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ratkaisu

Jos sovinnon saavuttamisen määräaika umpeutuu tehottomasti, kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimen olisi tehtävä päätös menettelyn aloittamisesta viran puolesta. Tuomioistuimella on mahdollisuus antaa tällainen päätös ennen määrättyä päivämäärää, mutta vain kahdessa tapauksessa, eli silloin, kun asianosainen itse haluaa pyytää tuomioistuinta jatkamaan asian käsittelyä ja tilanteessa, jossa osapuolet allekirjoittavat sovinnon.

Allekirjoitettu sovinto vaatii tuomioistuimen hyväksynnän. Viraston pääjohtajan on kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimeen tehdyn muutoksenhaun perusteella hyväksytyn ratkaisun perusteella kumottava riidanalainen päätös tai muutettava sitä taikka suoritettava tai ryhdyttävä tapauksen olosuhteiden mukaan muuhun toimeen. hänen toimivaltaansa ja toimivaltaansa.

Tuomioistuin ei saa hyväksyä sovintoa tilanteessa, jossa se on lain tai yhteiskunnallisen rinnakkaiselon periaatteiden vastaista tai sen tarkoituksena on kiertää lakia taikka jos se on käsittämätön tai sisältää ristiriitaisuuksia. Lopulta sovinnon tekeminen ja sen hyväksyminen tuomioistuimen toimesta saa kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimen keskeyttämään menettelyn sovinnon kattamassa laajuudessa. Tällaisella päätöksellä on vaikutusta oikeudenkäyntikuluihin, koska sen menettelyn kulut, jossa kilpailu- ja kuluttajansuojatuomioistuimeen tehdyn valituksen ratkaisu hyväksytään, kumotaan toisistaan, elleivät osapuolet toisin sovi. Kustannusten molemminpuolinen eliminointi tarkoittaa, että asianosaiset jäävät oikeudenkäyntiin osallistumisestaan ​​aiheutuneisiin kuluihin.

Oikeusperusta:

taide. 17. marraskuuta 1964 annetun lain 47930a, siviiliprosessilain (Journal of Law 2019.1460, eli);
Kilpailusta ja kuluttajansuojasta 16. helmikuuta 2007 annetun lain 81 § (Lakilehti 2019.369, ts.).