Työntekijöiden osallistuminen yrityskierrokselle

Palvelus

Nopeasti muuttuvat työmarkkinat merkitsevät sitä, että työntekijät odottavat nykyään työnantajalta riittävän palkan lisäksi myös lisäetuja. Pääsykorttien tarjoaminen liikuntatiloihin, henkivakuutus tai yksityinen sairaanhoito on vähitellen yleistymässä. Hyvien työntekijöiden houkuttelemiseksi ja pitämiseksi työnantajat tarjoavat yhä useammin tapahtumia, tiimityömatkoja tai yritysmatkoja. Ne voidaan kattaa kokonaan tai osittain yhtiön sosiaalietuusrahaston varoista tai yhtiön vaihtuvista varoista. Onko työntekijän työmatkalle osallistuminen hänen tulonsa? Pitäisikö minun maksaa siitä tuloveroa? Lue artikkelista lisätietoja.

Yleinen verovelvollisuus ja työntekijän työsuhteesta saatavat tulot

Art. 9 sek. Tuloverolain 1 §:n mukaan kaikki tulot ovat tuloveron alaisia, paitsi ne, jotka on lueteltu 1 momentissa. ALV-lain 21, 52, 52a ja 52c §:t, kuten mm.

 • suoraan muista teoista, esim. työlaista, johtuvat korvaukset - mukaan lukien korvaus perusteettomasta työstä irtisanomisesta;

 • rahana maksettava eroraha - esim. työsopimuksen irtisanomisesta työntekijöihin liittymättömistä syistä;

 • avustukset yrityksen sosiaalietuusrahastosta;

 • avustukset muista lähteistä, esimerkiksi yrityksen vaihto-omaisuudesta 1 000 zlotyin asti vuodessa;

 • työntekijän työmatkakorvaukset;

 • työnantajan majoituksesta maksamien etuuksien arvo - enintään 500 zlotya kuukaudessa, esimerkiksi asunnon vuokraamisesta työntekijälle.

Tuloverolla tulee verottaa kaikenlaista työntekijän tuloa pykälässä lueteltujen lisäksi. 21, 52, 52 a ja c sekä ne, joista veron kantamisesta luovuttiin verolain säännösten mukaisesti.

Mitä tuloja työsuhteesta on?

Työsuhteessa olevan henkilön veron peruste on hänen työsuhteesta saatu tulo. Kuten korkein hallinto-oikeus 24. kesäkuuta 2009 antamassaan tuomiossa totesi, II FSK 251/08: "etuuden katsominen työsuhteesta saaduksi tuloksi määräytyy sen perusteella, voiko tietyn etuuden saada vain työntekijä vai toinen henkilö, joka ei liity tämäntyyppiseen oikeussuhteeseen. Siksi on olennaista, onko etuuden ja olemassa olevan työsuhteen välillä oikeudellinen tai tosiasiallinen yhteys”.

Työsuhteesta saadut tulot katsotaan pykälän mukaisesti. Tuloverolain 12 §:n mukaan kaikenlaiset rahasuoritukset ja luontoisetujen tai niitä vastaavien etujen arvo, kuten:

 • peruspalkka;

 • Ylityöpalkka;

 • kaikenlaiset lisät, esim. yötyölisä, toimintalisä;

 • palkinnot;

 • Vastaa käyttämätöntä lomaa;

 • Työntekijän maksamat tai osittain työnantajan ja osittain työnantajan maksamat rahaetuudet - esimerkiksi yritysasunnon vuokraaminen yli 500 zlotya kuukaudessa - on verotettava.

Näin ollen työntekijän työsuhteesta saatavat tulot sisältävät sekä työntekijän saaman rahan että luontoisetuudet.Näihin sisältyvät myös työntekijälle kokonaan maksetut rahaetuudet sekä työnantajan vain osittain maksamat rahaetuudet.

Työntekijöiden osallistuminen yritysmatkalle - veronäkökohta

Työntekijöille yritysmatkaa järjestäessään monet työnantajat ihmettelevät, syntyykö tuloja ja pitäisikö sitä verottaa matkan työntekijöiden puolelta. Eri olosuhteet voivat vaikuttaa eri tavalla siihen, verotetaanko työntekijän osallistumista tällaiseen lähtemiseen. On syytä muistaa, että työnantaja voi järjestää yritysmatkan seuraavilla varoilla:

 • yrityksen sosiaalietuusrahasto - matkan tulee kuitenkin olla kulttuuri- ja urheilutapahtuma, koska tämän rahaston varoja voidaan kohdentaa sellaiseen tarkoitukseen ja sosiaalista kriteeriä on kunnioitettava, koska se on perusta varojen myöntämiselle Yrityksen sosiaalietuusrahasto;

 • yhtiön vaihtuvista varoista - työnantajilla on täysi vapaus rahoittaa tapahtumatyyppi ja myönnettyjen varojen määrä, jotka myönnetään työnantajan harkinnan mukaan.

On syytä mainita, että kaikki sosiaalirahastosta maksetut etuudet 1 000 zlottiin asti vuodessa ovat tuloverottomia - vuoden 2017 loppuun asti se oli vain 380 zlotya.

Riippumatta keinoista, joilla työnantaja rahoittaa työntekijöiden matkan, verotuksen kannalta keskeinen kysymys on matkan tarkoitus. Jos matkan tarkoituksena on nähtävyys-, kulttuuri- tai urheiluarvojen lisäksi työntekijöiden tiimin integrointi, niin työntekijän puolelta ei synny tuloja. Veroviranomaisten aikaisemmissa päätöksissä on kuitenkin todettu, että työntekijän työmatkalle osallistuminen on hänen tuloaan, koska se ei ole luonteeltaan olennaista eikä siihen voi saada verovapautuksia, kuten tositteita.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Työntekijän osallistuminen yritysmatkalle valtiovarainministeriön verotulkintojen valossa

Yksi tällaisista tulkinnoista, joka osoittaa, että työntekijöiden osallistuminen yritysmatkaan pitäisi verottaa, on Katowicen verokamarin kirje 5. elokuuta 2008, IBPB2 / 415/08 / hk (KAN - 4612/05/08 ). Analysoidussa tapauksessa työnantaja järjesti työntekijöille ja entisille työntekijöille - eläkeläisille ja eläkeläisille - majoituksen ja ruokailun sisältävän sosiaalirahaston rahoittaman monipäiväisen matkan. Työnantajan mukaan edun arvoa ei ollut mahdollista antaa yhdelle osallistujalle, koska matka varattiin matkatoimistosta kokonaisuudessaan ja ateriat tilattiin "smorgasbordina". Työnantajan näkemyksen mukaan työntekijän työmatkaan osallistuminen ei voi olla hänen tuloaan, sillä tämän etuuden arvoa ei voida määrittää tai kohdistaa yksittäiselle työntekijälle, koska etua ei osoiteta verovelvolliselle nimellisesti. Vastauksena veroviranomainen piti tällaista toimintaa sopimattomana ja ilmoitti, että työntekijän osallistuminen työmatkaan on tässä tapauksessa tuloa ja sitä tulee verottaa. Verokamarin perusteluista luemme:

”[…] Työpaikan yhtiön sosiaalietuusrahastosta rahoittaman matkan arvoa ei voida pitää luontoisetuna, koska matkaan osallistujat eivät saa aineellisia eli luontoisetuja. Palvelun aihe on matkapalvelu, ei tavara. Työntekijöillä on oikeus käyttää työnantajan ostamaa matkailupalvelua. Tällaisen etuuden arvo on kuitenkin työntekijän työsuhteesta saadun tulon perusteella tuloveron alaista tuloa.

Edellä mainitussa tapauksessa ei ole osoitettu, että matka olisi luonteeltaan integroiva, ja veroviranomaisen näkemyksen mukaan vain tällainen matkan tarkoitus voi johtaa siihen, että työntekijän osallistuminen ei ole veronalaista tuloa.

Toisessa, 7.6.2017 päivätyssä päätöksessä 0115-KDIT2-.4011.51.2017.1.IL, Verohallinnon johtaja tunnusti työnantajan oikean toiminnan yritysmatkalle osallistuvien työntekijöiden tuloverotuksen puuttumisen osalta. sosiaalirahaston osarahoittama. Hän viittasi perustuslakituomioistuimen 8. heinäkuuta 2014 antamaan tuomioon K 7/13, jossa todettiin, että työntekijän tulot voivat sisältää etuja, jotka:

 • saavutettiin työntekijän suostumuksella (hän ​​käytti niitä täysin vapaaehtoisesti);

 • ne toteutuivat hänen (eikä työnantajansa) edun mukaisesti, ja ne toivat hänelle hyödyn lisätä omaisuuttaan tai välttää kuluja, joita hänelle olisi aiheutunut;

 • tämä etu on mitattavissa ja kohdistetaan yksittäiselle työntekijälle (ei yleisesti kaikkien yhteisöjen käytettävissä).

Perustuslakituomioistuimen näkemyksen mukaan työntekijän aineellista etua ei tapahdu hänen osallistuessaan työnantajan järjestämään matkaan tai kotoutumistilaisuuteen, koska työntekijän puolella ei ole etua. Tämä tapahtuu työnantajan puolella, koska matkan aikana integroitunut työntekijätiimi toimii paremmin ja tehokkaammin, mikä tuo työpaikalle konkreettista hyötyä.

Työntekijän osallistuminen yritysmatkalle, jonka tarkoituksena on työntekijöiden tiimin integrointi, työn tehokkuuden lisääminen ja keskinäisten suhteiden parantaminen, ei ole hänelle laissa tarkoitettua ilmaista etua. Tuloverolain 11 §:n 1 momentin mukaan, eikä se ole tuloverotettavaa tuloa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tämän vahvistaa Verohallinnon johtajan 5.7.2019 päivätty kirje 0113-KDIPT3.4011.288.2019.1.PP, josta luemme, että "henkilöiden integraatiomatkan järjestämisessä yleinen saatavuus, joka on osoitettu kaikille työntekijöille, kukaan ei voi puhua ilmaisesta etuudesta saaduista tuloista. Tämä johtuu siitä, että kriteeri, jonka mukaan työntekijästä tulee taloudellista hyötyä (etu), ei täyty. Koska matka on avoin kaikille työntekijöille, vaikka matkalle osallistuminen on vapaaehtoista, työntekijät eivät hyödy säästökuluista. Ei voida olettaa, että ilman työnantajan osittain järjestämää ja rahoittamaa matkaa työntekijä olisi käyttänyt rahaa tällaiseen yritykseen osallistumiseen.

Jos matka ei ollut kotoutumistarkoituksessa, vaan vain virkistystarkoituksessa ja se ei olisi tarkoitettu vain integroivalle työntekijöiden tiimille, vaan myös heidän perheenjäsenilleen tai eläkeläisille ja eläkeläisille, jotka eivät enää työskentele työpaikalla, veroviranomaisten mukaan , sitten puhua työntekijän tuloista, joita pitäisi verottaa. Jos esimerkiksi matkaa ei järjestänyt työnantaja, vaan työpaikalla toimiva ammattiliitto ja työntekijät ottaisivat matkan aikana lomavapaata, tulee matkaan osallistuminen katsoa työntekijän tuloksi. Tässä tapauksessa annettiin 26.2.2018 yksilöllinen päätös 0111-KDIB2-3.4011.312.2017.2.LG, josta luemme, että "koska työntekijöiden ja heidän perheidensä osallistuminen matkaan ei ollut integroivaa ( se ei toteutunut työnantajan edun mukaisesti), matkan osallistujat käyttivät matkaa täysin vapaaehtoisesti ja saivat mitattavissa olevan yksilöllisen edun (joka on määrätty tietylle työntekijälle), on todettava, että jos kaikki kolme maksamattomista (osittain korvatuista) etuuksista saatavien tulojen ehdot täyttyvät.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sen selvittämiseksi, muodostaako työntekijän osallistuminen työmatkalle hänen tulonsa, tulee arvioida, onko matkan tarkoitus integroida työntekijätiimi ja - mikä siihen liittyy - palveleeko se työnantajan etua. tulevaisuudessa. Hänen aloitteestaan ​​tällainen matka tulisi toteuttaa ja on odotettavissa, että työnantaja saa tällaisen matkan jälkeen todellista taloudellista hyötyä alaistensa tehokkaamman työn muodossa. Jos matkan tarkoitus olisi vain virkistysmatka ja siihen eivät osallistu vain työntekijät, vaan esimerkiksi heidän perheenjäsenensä tai eläkkeellä olevat työntekijät, on vaikea puhua todellisista eduista työnantajalle. Tässä tapauksessa matkaan osallistuminen on työntekijän etu ja matkan arvo tulee lisätä työsuhteesta saatuihin tuloihin ja verottaa.