Tahdonilmoituksen vaikutusten peruuttaminen - missä tilanteissa se on mahdollista?

Palvelus

Tapahtuu, että henkilö tekee päätöksen ei aivan tietoisesti, mikä voi osoittautua hänen etujensa vastaiseksi. Usein tämä voi olla tuhoisaa - johtaa taloudellisiin, henkilökohtaisiin ja perheongelmiin. Epäasianmukaiset toimet voivat johtua siitä, että toinen henkilö käyttää hyväkseen toisen tietämättömyyttä tai johtaa häntä tarkoituksella harhaan. Se voi olla myös seurausta uhkauksesta, kun henkilö täyttää vaatimukset peläten oman tai läheistensä turvallisuutta. Onneksi lainsäätäjä ei jättänyt tällaisia ​​loukkaantuneita omilleen - toi lainkiertoon instituution, joka mahdollisti väärän päätöksensä "peruuttamisen", ns. tahdonilmoituksen vaikutusten kumoaminen.

Tahdonilmaisun vaikutusten peruuttaminen on mahdollista Art. Siviililain 88 § (jäljempänä siviililaki). On muistettava, että jos tahdonilmoitus annetaan tilassa, joka sulkee pois tietoisen tai vapaan päätöksenteon (siviililain 82 §) tai ilmeisen teon seurauksena (siviililain 83 §) ), se on täysin virheellinen. Tämä tarkoittaa, että se on mitätön jo sen jättämishetkellä, eikä sillä siten ole oikeusvaikutuksia. On kuitenkin toimia, jotka edellyttävät eräänlaista "päätöksen peruuttamista", jotta niitä voidaan pitää pätemättöminä. Näin on silloin, kun tahdonilmoitus on tehty erehdyksen (siviililain 84 §), petoksen (siviililain 86 §) ja uhkauksen (siviililain 87 §) vaikutuksen alaisena. Tämä on niin sanottu suhteellinen invaliditeetti.

Mitkä toiminnot ovat suhteellisia mitättömiä?

Art. Siviililain 84, 86 ja 87 §:n mukaan erehtymisen, petoksen (joka on erehtymisen pätevä muoto) ja uhkausten vaikutuksesta tehty tahdonilmoitus on suhteellisen mitättömyyden seuraamus. Tämä pätemättömyys koostuu mahdollisuudesta peruuttaa (siirtää) tahtoilmoitus, joka on tehty jonkin käsitellyn seikan vaikutuksesta. Siviililaki antaa näin ollen vahingon kärsineelle oikeuden välttää kolmannen osapuolen vaikutuksen alaisena tekemänsä tahdonilmoituksen oikeudelliset seuraukset.

Toisin kuin ehdoton mitättömyys, jonka kaikki asianosaiset voivat ilmoittaa, suhteelliseen mitättömyyteen voi vedota vain siihen oikeutettu eli tahdonilmaisun tehnyt henkilö. Lisäksi, toisin kuin absoluuttisen mitättömyyden tapauksessa, tuomioistuin ei katso suhteellista mitättömyyttä viran puolesta, vaan asianmukainen hakemus on esitettävä.

Virheen, petoksen tai uhkauksen vaikutuksesta tehdyn tahdonilmoituksen vaikutusten kumoaminen mitätöi koko säädöksen, johon virheellinen ilmoitus sisältyi.

Mihin määräaikaan mennessä aieilmoituksen peruuttamishakemus on jätettävä?

Näissä tapauksissa aikaraja on varsin rajallinen, joten oikeutetun ei tule viivyttää tahdonilmoituksen peruuttamispyynnön tekemistä. Oikeus kiertää virheen, tempun tai uhkauksen johdosta tehtyä päätöstä rajoitettiin vain yhteen vuoteen. Se on tiukka, mikä tarkoittaa, että sen voimassaolon päätyttyä sen peruutusoikeus raukeaa. Tätä ajanjaksoa ei myöskään voida pidentää tai lyhentää millään säädöksellä. Art. Siviililain 61 §:n mukaan ilmoitus puutteellisen tahdonilmoituksen vaikutusten välttämisestä katsotaan annetuksi, kun se saapuu vastaanottajalle tavalla, joka mahdollistaa sen sisällön luettavan. Jos ilmoitus on tehty erehdyksen tai petoksen vaikutuksen alaisena, määräaika tahdonilmoituksen oikeusvaikutusten välttämiselle alkaa siitä, kun se havaitaan tai kun järkevä ihminen tajuaisi toimineensa virheen vaikutuksen alaisena. Oikeuskäytännön mukaan vanhentumisajan alkamiseen johtavana oikeustapahtumana voidaan pitää vain virheestä saamista tietoonsa, ei mahdollisuutta saada sellainen tieto.

Toisaalta uhan sattuessa aikaraja aikomusilmoituksen oikeudellisten seurausten välttämiselle alkaa kulua, kun pelkotila on lakannut. Tämä tapahtuu, kun uhan toteutuminen tulee epätodennäköiseksi tai kun uhka toteutuu.

Kenelle ilmoitus päätöksen seurausten välttämisestä on osoitettava?

Virheen, petoksen tai uhkauksen vaikutuksen alaisena tehdyn tahdonilmoituksen vaikutusten kiertämistä koskevan ilmoituksen vastaanottaja on se, jota virheellisen ilmoituksen oikeusvaikutukset koskevat. Sopimuksissa se on aina sopimuksen toinen osapuoli, kun taas yksipuolisissa toimissa vastaanottaja on henkilö, jolle alkuperäinen tahdonilmoitus on osoitettu.

On kuitenkin huomattava, että on myös sopimuksia, joissa asianosaiset eivät ole vain sopimuksen toinen osapuoli - on olemassa mm. sopimukset, joissa toinen osapuolista sitoutuu toimittamaan suorituksen kolmannelle osapuolelle. Tällaisessa tilanteessa ilmoitus ilmoituksen oikeusvaikutusten välttämisestä on annettava toiselle sopimuspuolelle ja kolmannelle osapuolelle. Ja jos tehdyllä päätöksellä ei ollut välitöntä adressaattia, ilmoitus oikeusvaikutusten välttämisestä on toimitettava henkilölle, joka on kiinnostunut puutteellisen ilmoituksen tehokkuudesta. Vastaanottaja ei aina ole se, jolle virheilmoitus on tehty. Vastaanottaja voi hyvinkin olla kolmas osapuoli, joka on sitoutunut sen henkilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jolle ilmoitus on annettu. Se voi olla kyseisen henkilön laillinen seuraaja tai henkilö, joka on saanut saatavan siirron seurauksena.

Kuinka tehdä ilmoitus tahdonilmoituksen vaikutusten välttämisestä?

Taiteen tarjoaminen. Siviililain 88 §:ssä ei säädetä yksityiskohtaisesti ilmoituksen vaikutusten kiertämistä koskevan ilmoituksen antamisesta. Siksi se on luettava siten, että lainsäätäjä on jättänyt vapauden muotoilla se. Käsiteltävän säännöksen ainoana vaatimuksena on velvollisuus säilyttää kirjallinen lomake - se oli varattu vain ad koeajaksi.

Edellä oleva tarkoittaa, että asianomaisen osapuolen tahtoilmoitusta - edellyttäen, että se on tehty kirjallisesti - on pidettävä riittävänä ilmaistuna. Korkeimman oikeuden 13. tammikuuta 2010 antamaa tuomiota lainaten (tiedoston viitenumero: II CSK 239/09):
"Ilmoitajan ei tarvitse käyttää tiettyjä sanoja ja kaavoja, hän voi käyttää lausetta" Kieltäydyn "tai muuten ilmaista tahtoaan välttää ilmoituksen vaikutuksia".
Kyseisen oikeuden käyttäminen tapahtuu siten antamalla toiselle osapuolelle uusi tahdonilmoitus, josta käy selvästi ja selkeästi ilmi aikomus välttää puutteellisen tahdonilmoituksen oikeudelliset seuraukset.

Tärkeää on, että peruuttamisilmoitus tulee voimaan heti, kun se saapuu vastaanottajalle, eikä sen voimaantulo edellytä tuomioistuimen hyväksyntää. Korkein oikeus totesi 5.6.2014 antamassaan tuomiossa (tiedostoviite: I PK 311/13) yksiselitteisesti, että:
”Mahdollinen tuomioistuimen päätös on luonteeltaan vain toteava, ja sen aiheena tässä yhteydessä on useimmiten kysymys säädöksen pätemättömäksi julistamisesta tahdonilmoituksen vaikutusten kiertämisen ja olemassaolon tai olemassaolon toteamisen seurauksena. oikeuden tai oikeussuhteen puuttuminen. Virheen, petoksen tai uhkauksen vaikutuksen alaisena tehdyn tahdonilmaisun oikeudellisten seurausten esittämisestä valtuutetulla ilmoituksella on seurauksena virheellisen säädöksen ehdoton mitättömyys, jota ei voida enää vahvistaa."

On syytä korostaa, että kanteessa voidaan antaa myös ilmoitus virheen tai petoksen oikeudellisten seurausten välttämisestä. On kuitenkin muistettava, että tällaisen lausunnon esittämisellä oikeudenkäyntiasiakirjassa on oikeusvaikutuksia vasta kirjelmän tiedoksiantohetkellä oikeudenkäynnin toiselle osapuolelle, ei silloin, kun kirjelmä jätetään tuomioistuimelle. Oikeudellisen oikeusseuraaja (esim. perillinen) voi myös välttää erehdyksen, petoksen tai uhkauksen vaikutuksesta tehdyn tahdonilmoituksen oikeusvaikutukset.

Milloin tahdonilmoituksen vaikutuksia on mahdotonta välttää?

Kuten edellä mainittiin, henkilö, jolla on oikeus välttää tahdonilmoituksen vaikutuksia, ei voi käyttää oikeuksiaan vuoden kuluttua. Kuitenkin toisin kuin pykälän vanhentumisaika. Siviililain 117 §:n 2 momentin mukaan oikeutettu ei voi luopua tästä oikeudesta. Kielto luopua oikeudesta kiertää erehdyksen, petoksen tai uhkauksen vaikutuksen alaisena tehdyn ilmoituksen vaikutuksia ei kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että oikeutettu tosiasiallisesti sitoutuu olemaan käyttämättä oikeuttaan tulevaisuudessa.

Lisäksi säännös art. Siviililain 88 §:ssä ei säädetä mahdollisuudesta välttää vain osa ilmoituksen seurauksista ja säilyttää loput. Tällaista mahdollisuutta ei ole, vaikka virhe, petos tai uhkaus liittyisi vain joihinkin säädöksen sisällön osiin. Tämä tarkoittaa, että lainsäätäjä ei ole säätänyt tahdonilmoituksen osittaisesta pätemättömyydestä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tahdonilmoituksen vaikutusten kumoaminen - yhteenveto

Tahdonilmauksen vaikutusten välttäminen, jos päätös tehdään erehdyksen, petoksen tai uhkauksen johdosta, on mahdollista, jos siitä ilmoitetaan ajoissa tietystä toimesta vastaanottajalle. Peruuttamisilmoituksen antamisen jälkeen erehdyksen, petoksen tai uhkauksen vaikutuksesta tehty aikomusilmoitus on täysin pätemätön. Tämä tarkoittaa, että suoritettu toimenpide ei ole sitova sen suorittamishetkellä eikä sillä ole oikeusvaikutuksia. Pelkästään ilmoituksen toimittamiseen ei liity muita muodollisia ehtoja, paitsi että se on annettava kirjallisesti. Toisaalta sisältö voidaan rakentaa mielivaltaisesti siten, että se vain ilmaisee yksiselitteisesti ja lujasti aikomusta välttää virheellisen tahdonilmoituksen oikeudelliset seuraukset.