Pakollinen vakuutus Puolassa – kannattaa tietää

Verkkosivusto

Nykyään yritykset turvaavat omaisuuttaan tai hallussaan olevia tavaroitaan odottamattomia satunnaisia ​​tapahtumia vastaan ​​ostamalla vakuutuksen. Auton omistaminen tai tietyn ammattitoiminnan harjoittaminen edellyttää lain mukaan asianmukaisen vastuuvakuutussopimuksen tekemistä. Tarkista ketä pakollinen vakuutus koskee!

Mitkä vakuutukset ovat pakollisia?

Pakollisen vakuutuksen laajuutta säätelee 22. toukokuuta 2003 annettu laki pakollisesta vakuutuksesta, vakuutustakuurahastosta ja Puolan liikennevakuutusvirastosta. Laissa mainitaan seuraavat pakolliset vakuutukset:

  • liikennevakuutus;
  • maanviljelijöiden vastuuvakuutus;
  • tilan rakennusten vakuuttaminen tulipalon ja muiden satunnaisten tapahtumien varalta;
  • muut sovellettavien lakien tai Puolan tasavallan ratifioimien kansainvälisten sopimusten määräykset, jotka asettavat tietyille tahoille velvollisuuden tehdä vakuutussopimus.

Vaikka laissa luetellaan vain 3 pakollista vakuutustyyppiä, niitä on käytännössä noin 160. Vakuutuksen erityisluonteen vuoksi ne voidaan jakaa kahteen ryhmään:

  • yleisvakuutus - edellä mainitulla lailla säännelty, koskee ajoneuvon käyttäjien, maanviljelijöiden tilansa ja tähän tilalle kuuluvien rakennusten vastuuvakuutusta. Niille on ominaista yhtenäiset ehdot johtopäätöksen tekemiselle. Tässä vakuutuksessa määräykset määrittelevät selkeästi sopimuspuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä sen, milloin vakuutusvelvollisuus syntyy ja mitä vähimmäisvakuusmäärät ovat voimassa. Vakuutusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa seuraamuksiin ja vakuutusmaksujen maksamiseen.
  • erikoisvakuutus - koskee ilmoitettuja ammattiryhmiä ja sitä säätelevät erilliset määräykset. Esimerkiksi tilitoimistojen vastuuvakuutusvelvollisuutta säätelee kirjanpitolaki. Poiketen yleisvakuutuksesta erityisvakuutuksen ehdot määräytyvät yksilöllisesti yksittäisten vakuutusyhtiöiden toimesta. Heidän poissaolonsa voi aiheuttaa muita kielteisiä seurauksia, kuten ammatin harjoittamisen oikeuden menettämisen aloitetun kurinpitomenettelyn seurauksena tai velvollisuuden kattaa taloudellisesti ammatin harjoittamisesta aiheutuneet tappiot sinä aikana, jota siviilioikeudellinen vastuu ei kata. vakuutus.

Puolassa pakollisessa vastuuvakuutuksessa tulee olla mm. matkailutoimistot, isännöitsijät, terveydenhuollon laitokset, rakennusinsinöörit ja arkkitehdit, välittäjät, kiinteistöarvioijat, asianajajat, lakiasiantuntijat, notaarit, veroneuvojat, joukkotapahtumien järjestäjät, etsivät, ulosottomiehet, eräät tilitoimistot.

Miksi pakolliset vakuutukset ovat olemassa?

Pakollinen vakuutus on suunniteltu suojaamaan vakuutettua aiheutuneen vahingon seurauksilta. Autojen määrä liikenteessä kasvaa vuosi vuodelta, mikä lisää kuljettajiin kohdistuvien onnettomuuksien määrää. Ajoneuvon pakollinen vastuuvakuutus takaa turvallisuuden tunteen sekä onnettomuuksiin syyllistyneille kuljettajille että loukkaantuneille ja takaa, että vakuutuksenantaja korvaa tehdyn sopimuksen mukaiset vahingot. Jos ajoneuvon kuljettajien vastuuvakuutusta ei vaadita, mahdollisten vahinkojen kattamiseen tarvittavia varoja olisi vaikea saada, mikä johtaisi varmasti useammin oikeuslaitoksen puuttumiseen, mikä on maailmanlaajuisesti kallista.

Viljelijöiden pakollinen vakuutus ja maatilarakennusten vakuutus tulipalojen ja muiden satunnaisten tapahtumien varalta otettiin käyttöön, koska ilmoitettujen satunnaisten tapahtumien mahdollinen negatiivinen vaikutus maatalouden tehokkuuteen maailmanlaajuisesti. Vakuutuksenantaja maksaa mahdolliset korvaukset, mikä suojaa viljelijää lisäkustannuksilta ja varmistaa maataloustöiden jatkuvuuden. Kolmannen osapuolen vastuupolitiikka suojaa viljelijää myös kolmannen osapuolen aiheuttamien vahinkojen kielteisiltä vaikutuksilta. Pakollista vakuutusta, vakuutustakuurahastoa ja Puolan liikennevakuutusyhtiötä koskevan lain 72 artikla
"Ei ole vakuutettu maatiloilla:
1) rakennukset, joiden tekninen kunto on saavuttanut 100 % kulutusnormista;
2) toimivaltaisten viranomaisten lopullisten päätösten perusteella purettaviksi tarkoitetut rakennukset;
3) teltat ja foliotunnelit”.[alert-info] Tiettyjen ammattiryhmien vakuutukset koskevat erityisesti erikoisosaamista vaativia ammatteja tai niiden toiminnan erityispiirteet voivat altistaa asiakkaan vakaville vahingoille, joiden kertaluonteinen kattaminen vakuutuksella voi olla vaikeaa tai johtaa konkurssiin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ei pakollista vakuutusta - seuraukset

Vastuuvakuutusvelvollisuudesta huolimatta on tilanteita, joissa tekijällä ei ole voimassa olevaa vakuutusta vahinkohetkellä. Tällöin kaikki vahingon kattamiseen liittyvät asiat siirtyvät vakuutustakuurahastolle, joka ottaa vastuulleen vakuutusyhtiön roolin. Se on vakuus vahingon kärsineelle, jonka ei pitäisi kantaa seurauksia siitä, että tekijällä ei ole pakollista vakuutusta. Vakuutustakuurahasto vaatii myöhemmin vahingon kärsineen vahingon kattamiseksi aiheutuneiden varojen korvaamista. Tämä tarkoittaa, että lopulta tekijä maksaa vahingon kustannukset omasta pussistaan. Rahasto hoitaa ajoneuvojen omistajien ja maatiloja omistavien maanviljelijöiden pakollisen vastuuvakuutuksen edut [Hälytys-info] Vakuutustakuurahastolla on varoja vakuutusyhtiöiden maksetuista vakuutuksista. Pakollisen kolmannen osapuolen vakuutusmaksusta noin 1,3 % siirtyy Vakuutustakuurahaston tilille. Lisäksi rahasto saa varoja vastuuvakuutuksen puuttumisesta aiheutuvista seuraamuksista. Pakollisen vastuuvakuutuksen puute voi olla erityisen akuutti tapaturman sattuessa. Tällöin vahingon kärsineellä on oikeus hakea korvausta vakuutustakuurahastosta. Toisaalta vakuutustakuurahasto vaatii ns takautumisvaatimus eli maksetun korvauksen palauttaminen henkilöltä, joka ei ole täyttänyt velvollisuuttaan ottaa vastuuvakuutus. Äärimmäisissä tapauksissa takautumisvaatimus Vakuutustakuurahastolta voi olla jopa 5 210 000 euroa.

Lisäksi liikennevakuutuksissa tarkistetaan, että sinulla on pakollinen vakuutus. Monet valtion instituutiot ovat mukana tässä, mukaan lukien poliisi, tieliikennetarkastus ja rajavartiolaitos. Viljelijävakuutuksissa tarkastuksen tekee yleensä kunnallishallinnon toimielinten puheenjohtaja (eli kunnanjohtaja, pormestari, staroste, presidentti). Vakuutustakuurahastolla on myös valvontatoimivalta.

Jos tarkastuksen tai vahingon sattuessa todetaan, ettei autolla, maanviljelijällä tai maatilan rakennuksilla ole vastuuta, rikoksentekijältä määrätään maksu.

Alla olevassa taulukossa on esitetty maksut pakollisen vakuutuksen puuttumisesta vuonna 2019. Kattaako pakollinen vakuutus tilitoimistot?

Vastuuvakuutuksen tyyppi Maksun määrä Maksun suuruus vuonna 2019

matkustaja-auto

joka vastaa kaksinkertaista vähimmäispalkkaa työstä 4500 PLN 14 päivän aikana

kuorma-auto ja kuorma-autotraktori

joka vastaa kolme kertaa työn vähimmäispalkkaa 6750 PLN 14 päivän aikana

muut ajoneuvot (esim. maatalousperävaunu)

joka vastaa kolmasosaa työn vähimmäispalkasta 750 PLN 14 päivän aikana
maanviljelijät joka vastaa yhtä kymmenesosaa työn vähimmäispalkasta 230 PLN

maatalousrakennuksia

joka vastaa neljäsosaa työn vähimmäispalkasta 570 PLN

tuettu satovakuutus

2 euroa jokaiselta vakuuttamattomalta hehtaarilta 2 euroa x hehtaarimäärä

Kattaako pakollinen vakuutus tilitoimistot?

Kirjanpitäjät ovat yksi vastuuvakuutuksen piiriin kuuluvista ammattiryhmistä. Mielenkiintoista kyllä, eivät kaikki. Art. 1 kohdan 76 h. Kirjanpitolain 1 §:n mukaan vastuuvakuutusvelvollisuus koskee kirjanpitopalvelua harjoittavia yrittäjiä. Tämä tarkoittaa, että tämä velvoite koskee vain kokonaisia ​​kirjanpitopalveluja tarjoavia tilitoimistoja. Pelkästään yksinkertaistettua kirjanpitoa (KPiR, tulorekisteri) suorittavilla tilitoimistoilla ei tarvitse olla pakollista vastuuvakuutusta. kirjanpitolain 79 §:n 7 momentti
"Joka lain säännösten vastaisesti harjoittaa kirjanpitoalan liiketoimintaa täyttämättä vakuutussopimuksen tekemisvelvollisuutta, on tuomittava sakkoon tai vapaudenrajoitusrangaistukseen." Vakuutuksen yksityiskohtaisesta laajuudesta, vähimmäistakuun määrästä ja vakuutusvelvollisuuden voimassaoloajasta säätelee valtiovarainministerin määräys kirjanpitopalvelua harjoittavien yrittäjien pakollisesta vastuuvakuutuksesta. Kirjanpitovastuuvakuutus korvaa vahingot, jotka ovat aiheutuneet toimista tai velvollisuuksien laiminlyönneistä koskien vakuutetulle vakuutuskauden aikana suoritettuja palveluja.

§ 4 sek. Edellä mainitun määräyksen 1 ja 2 kohdan mukaan vastuuvakuutuksen vähimmäisvakuutusmäärä yhtä tapausta varten on 10 000 euroa. Muuntaminen Puolan zlotyiksi tehdään Puolan keskuspankin julkistaman euron keskikurssin mukaan ensimmäistä kertaa vastuuvakuutussopimuksen solmimisvuonna. Vuonna 2019 tehtyjen vakuutussopimusten osalta oletetaan 2.1.2019 NBP:n keskikurssia, joka on 4,3016 PLN. Siksi vuonna 2019 vähimmäistakuun määrä yhtä tapahtumaa kohti on 43 016 PLN.

Vastuuvakuutusvelvollisuus syntyy viimeistään toiminnan aloittamista edeltävänä päivänä. Tämä tarkoittaa, että kirjanpidon alalla toimintaa aloittavan tilitoimiston tulee ottaa vastuuvakuutus viimeistään ensimmäisen sopimuksen solmimispäivää asiakkaan kanssa edeltävänä päivänä.