Tavaroiden kuljetus EU:hun ja arvonlisävero

Palveluvero

Kuljetusyritykset saavat hyvin usein tilauksen suorittaa palvelujaan EU-maiden alueella. Kuten käytäntö osoittaa, heillä on usein ongelmia arvonlisäveron perusteella suoritettujen palveluiden selvittämisessä. Artikkelissa käsitellään tavarankuljetusta EU:hun ja arvonlisäveroa.

Tavaroiden kuljetus EU:hun ja arvonlisävero

Palvelun tarjoamispaikan määrittämisen perusperiaate on muotoiltu 1999/2006 11 §:ssä. arvonlisäverolain 28 b §. Edellä mainitun artiklan mukaan näiden palvelujen suorituspaikka on paikka, jossa palvelun vastaanottavan verovelvollisen kotipaikka on.

Toisaalta veronmaksajille - kuten se johtuu Art. arvonlisäverolain 28a § 1 kohta - katsotaan:

  • yksiköt, jotka itsenäisesti harjoittavat arvonlisäverollista tai sitä vastaavaa toimintaa (koskee ulkomaisia ​​verovelvollisia) toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta riippumatta (pois lukien julkiset viranomaiset ja näitä viranomaisia ​​palvelevat virastot suoritettavien tehtävien puitteissa erillisillä säännöksillä, joiden täytäntöönpanoa varten ne on perustettu),

  • edellä tarkoitetut ei-verovelvolliset oikeushenkilöt, jotka on merkitty arvonlisäverovelvollisiksi Puolassa tai toisessa jäsenvaltiossa.

Kun on kyse verovelvolliselle kuljetuspalveluista, niiden tarjoamispaikkaa määritettäessä noudatetaan 1999/2004 8 momentin mukaista yleissääntöä. arvonlisäverolain 28b pykälästä riippumatta siitä, missä kuljetus tapahtuu. Edellä mainitun artiklan mukaan näiden palvelujen suorituspaikka on paikka, jossa palvelun vastaanottavan verovelvollisen kotipaikka on.

Tärkeää on, että tilanteessa, jossa ostaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, kuljetuspalvelu verotetaan kuljetuksen alkamispaikassa, tavaran kuljetuksen alkamispaikassa 100 artiklan mukaisesti. 28 f kohta. Arvonlisäverolain 4 § on paikka, josta tavaran kuljetus tosiasiallisesti alkaa, riippumatta siitä, kuinka pitkä matka tavaran sijaintipaikkaan on ajettu.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kun kuljetus alkaa Puolan alueella, olisi sovellettava 23 prosentin verokantaa. Jos puolalainen yritys kuitenkin tarjosi kuljetuspalvelun, joka alkaisi toisesta yhteisön maasta, se ei ole veronalaista.

Liikennepalvelujen verovelvollisuus

Kuljetuspalvelut ovat verollisia niiden suorituspäivänä (arvonlisäverolain 19 a §:n 1 momentti). Tämä tarkoittaa, että pääsääntöisesti verovelvollisuus tulee kirjata jokaisen (yksittäisen) kuljetuspalvelun suorittamisen jälkeen.

Lasku EU:n vastapuolelle

Art. arvonlisäverolain 106a §:ssä sovelletaan laskua koskevia säännöksiä mm tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorittamiseen verovelvollisen, jolla on sääntömääräinen kotipaikka sen maan alueella tai pysyvä toimipaikka, josta tätä toimintaa harjoitetaan, ja jos sääntömääräistä kotipaikkaa ei ole maa ja kiinteä toimipaikka - jolla on maan alueella pysyvä asuinpaikka tai vakinainen asuinpaikka, josta nämä toiminnot suoritetaan, jos suorituspaikka on:

  • muussa jäsenvaltiossa kuin maan alueella, ja arvonlisäverovelvollinen on tavaran ostaja tai palvelun vastaanottaja, eikä kyseinen ostaja tai palvelun vastaanottaja ole laatinut näitä toimintoja osoittavaa laskua. veronmaksajan eduksi,

  • kolmannessa maassa.

Ulkomaisille urakoitsijoille lähetettävien laskujen tulee sisältää periaatteessa samat tiedot kuin kotimaan kaupan laskuissa.

Kuitenkin Art. 106e kohta. 5 piste 2 lit. ja arvonlisäverolaki, jossa suoritetut laskun dokumentointipalvelut, joiden verotuspaikka on Puolan tasavallan alueen ulkopuolella, eivät sisällä:

  • mahdollisten hinta-alennusten tai -alennusten määrä, mukaan lukien ennakkomaksualennuksen muodossa, ellei niitä ole sisällytetty nettoyksikköhintaan,

  • veroprosentit,

  • nettomyyntiarvon summa, jaoteltuna yksittäisiin verokantoihin ja verovapaisiin myyntiin,

  • veromäärät nettomyyntiarvon summasta eriteltyinä yksittäisiin verokantoihin liittyviin summiin.

Lisäksi, kun kyseessä on tavaroiden luovutus tai palvelun suorittaminen, josta tavaroiden tai palvelujen ostaja on velvollinen maksamaan veron, arvonlisäveron tai vastaavan veron, liikkeeseenlaskijan olisi sisällytettävä lisäkuvaus "käännetty verovelvollisuus". .

Kun kyseiset palvelut suoritetaan muissa EU-maissa asuville ei-verovelvollisille henkilöille tai yhteisöille, sovelletaan suorituspaikan yleissääntöä eli verotuspaikka määräytyy palvelun suorittajan verotuspaikan mukaan. Tässä tapauksessa lasku laaditaan Puolassa sovellettavalla arvonlisäverokannalla.

EU:n arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidyt verovelvolliset ovat velvollisia toimittamaan verotoimistolle yhteisiä tietoja, mm. suoritetuista palveluista, joille Art. arvonlisäverolain 28b (yleinen periaate, jonka mukaan palvelu verotetaan asiakkaan toimesta) arvonlisäveron maksajille tai arvonlisäverovelvollisille oikeushenkilöille, jotka eivät ole verovelvollisia ja jotka tarjotaan muun jäsenvaltion kuin alueen alueella sen maan muu kuin arvonlisäveroton tai 0 %:lla verotettu, josta saaja on velvollinen maksamaan arvonlisäveroa.

Kuten todettiin, kuljetuspalvelujen tarjoamisen osalta EU:n urakoitsijalle, Art. arvonlisäverolain 28b pykälän mukaan, ja siksi verovelvollisten on toimitettava tällaiset tiedot.

Yhteenvetotiedot toimitetaan pääsääntöisesti verovelvollisuuden syntykuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä tiedon kohteena olevista liiketoimista. Jos yhteenvetotiedot toimitetaan sähköisessä viestinnässä, tietojen toimittamisen määräaika päättyy sitä kuukautta seuraavan kuukauden 25. päivänä, jona tiedoissa tarkoitettujen liiketoimien verovelvollisuus on syntynyt.

Palveluntarjoaja

Vastaanottaja

Reitti

Verotuspaikka

Puolalainen yritys

Puolalainen yritys

Puola Saksa

Kauppaa tulee verottaa Puolassa. 23% korko

Puolalainen yritys

Luonnollinen henkilö, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen

Puola - Ranska

Kauppaa tulee verottaa Puolassa. 23% korko

Puolalainen yritys

Luonnollinen henkilö, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen

Ranska - Puola

Kun kuljetus alkaa toisen EU-maan alueella - se ei ole Puolan verotuksen alaista