Kuluttajien vaateiden vanhentumisaika - miten lasketaan?

Palvelus

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 22.4.2021 tuomion Profi Credit Slovakia -asiassa (C-485/19), jossa se osoitti, kuinka vanhentumisaika lasketaan kuluttajien vaateille liittyen kielletyillä sopimusehdoilla otettu kulutuslaina. Tuomioistuimen päätöstä sovelletaan myös Puolassa, ja Puolan oikeuslaitos tulkitsee sitä.

Vanhentumisaika

Tuomioistuimen käsittelemä tapaus koski slovakialaista kuluttajaa, joka otti lainaa Profi Credit Slovakiasta, joka maksoi takaisin kaikki lainaerät ja sitten asianajaja ilmoitti hänelle, että lainasopimuksen määräykset eivät olleet sallittuja. Määräykset ovat lain mukaan pätemättömiä eivätkä sido kuluttajaa. Kuluttaja nosti asian oikeuteen, koska hän halusi saada takaisin pankin perusteettomasti maksamat lainaerät. Valitettavasti pankki viittasi vanhentumisaikaan, joka on 3 vuotta ja joka lasketaan taloudellisen edun saamisesta, tässä tapauksessa tietyn lainaerän saamisesta kuluttajalta. Kolmen vuoden vanhentumisaika laskettiin jokaiselle lainaerälle erikseen.

Kuluttajan ja pankin välisessä riita-asioissa EU-tuomioistuin totesi, että kuluttaja-lainaaja voi vaatia lainan lyhennyksiä, jos vähemmän kuin 10 vuotta on kulunut siitä, kun hän sai tietää lainasopimuksen kohtuuttomista ehdoista. Vanhentumisaikaa ei siis voi laskea jokaiselle maksetulle erälle, vaan siitä päivästä, jolloin saimme tietää, että pankin kanssa tekemämme sopimus on kieltänyt sopimusmääräykset.

Esimerkki 1.

Jan Kowalski solmi lainasopimuksen pankin kanssa vuonna 2015. Vuonna 2020 se sai selville, että se on kieltänyt sopimusmääräykset. Vuodesta 2020 lähtien sillä on 10 vuotta eli vuoteen 2030 asti aikaa nostaa kanne ja vaatia aiheettomien palkkioiden palauttamista.

Kuluttajan asema

Kuluttajaa pidetään heikompana muotona markkinoilla, koska hänellä ei ole riittävää tietämystä ja käytäntöä sopimusten tekemiseen. Tämän kysymyksen ottaa esille myös unionin tuomioistuin ja korostaa, että kuluttajalta ei voida evätä toimenpiteitä oikeuksiensa suojaamiseksi vain siksi, että hän ei ollut tietoinen kielletyistä sopimusehdoista eikä ole esittänyt vaatimustaan ​​tietyssä määräajassa. Tämä ei voi olla toimenpide, jolla pankit käyttäisivät kuluttajan tilanteen huonontamista.

Tällainen tilanne johtaisi siihen, että pankkeja suositaan enemmän kuin kuluttajia, joilla, toisin kuin heillä, ei ole asianmukaisia ​​neuvottelutaitoja ja tietoa siitä, mitkä säännökset voidaan kieltää. Kuten Tribunal huomautti, kuluttajan ei tarvitse ilmoittaa yrittäjän tahallista toimintaa.

Vanhentumisajat Puolassa

Toistaiseksi ei ole selkeästi määritelty, lasketaanko lainan lyhennyksissä vanhentumisaika jokaiselle erälle erikseen vai koko lainalle. Tuomioistuimen äskettäinen tuomio hälvensi kuitenkin Puolan oikeuslaitoksen epäilykset tässä asiassa. Vaikka kyseessä on Slovakiassa syntyvän riidan ratkaisu, sen tulkinta koskee myös puolalaisia ​​lainaajia.

Puolan oikeusjärjestelmässä vanhentumisaika laskee kalenterivuoden viimeiselle päivälle, mutta tämä sääntö ei koske kahta vuotta lyhyempiä vanhentumisaikoja (siviililain 118 artikla).

Vaatimuksen tyyppi

Vanhentumisaika

Omaisuusvaatimukset (pois lukien vaatimukset kausittaisista ja liiketoimintaan liittyvistä etuuksista)

6 vuotta

Liiketoimintaan liittyvät vaateet

3 vuotta

Vaatimukset säännöllisistä eduista, kuten vuokrasta

3 vuotta

Työnantajan ja työntekijän vaatimukset työsuhteesta

3 vuotta

Yrittäjien myyntivaatimukset, erityistehtäväsopimukset, toimeksiantosopimukset

2 vuotta

Huolintasopimuksen, kuljetussopimuksen mukaiset vaateet

1 vuosi

Korkovaatimukset

3 vuotta

Verovelasta johtuvat saamiset

5 vuotta - lasketaan sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana verovelan maksuaika päättyi;

3 vuotta - lasketaan sen kalenterivuoden lopusta, jolloin verovelvollisuus on syntynyt

Vaatimukset, jotka on vahvistettu tietyntyyppisiä asioita käsittelevän tuomioistuimen tai muun elimen lainvoimaisella päätöksellä

6 vuotta

Esimerkki 2.

Anna Nowak solmi 3 kuukauden vuokrasopimuksen Jan Kowalskin kanssa 1.6.2020 31.8.2020 asti. Jan Kowalski ei maksanut vuokraa viimeiseltä kuukaudelta. Kyseessä on kausi-etusopimus, joten vanhentumisaika on 3 vuotta kalenterivuoden päättymisestä. Tässä tapauksessa vuokrasopimuksen mukainen vaatimus vanhenee 31.12.2023.

Esimerkki 3.

Anna Kowalska teki huolintasopimuksen Janusz Nowakin kanssa. Tämän sopimuksen mukainen vaatimus erääntyi 30.5.2021. Koska kyseessä on toimitussopimus, vanhentumisaika on 1 vuosi. Tässä tapauksessa vanhentumisaika päättyy 30.5.2022.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 4.

Alicja Nowak myönsi 20 000 zlotyn lainan ystävälleen Anna Kowalskalle. Takaisinmaksun oli tapahduttava 30.5.2021. Valitettavasti Anna ei ehtinyt ajoissa. Alicjalla on lainavaatimus. Tämä on esimerkki omaisuusvaatimuksesta, joka vanhenee 6 vuoden kuluttua. Vanhentumisaika lasketaan 31.12.2021 alkaen ja vaatimus vanhenee 31.12.2027.

Oikeusperusta

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa Profi Credit Slovakia (C-485/19)

Laki 23. huhtikuuta 1964 - Siviililaki