Veroasian käsittelyn määräaika veroviranomaisille

Palvelus

Veronmaksajilla on selkeästi määritellyt määräajat tehtäviensä suorittamiselle, esimerkiksi ilmoitusten jättämiselle tai verojen maksamiselle. Jos he saavat verovirastolta kutsun, niin asiakirjojen tai selvitysten toimittamiselle on asetettu määräaika, esimerkiksi 7 päivää. Mikä on veroviraston määräaika veroasian ratkaisemiselle, esimerkiksi päätöksen antamiselle? Entä jos hän ohittaa tämän määräajan?

Veroasian käsittelyn määräaika – kuinka paljon aikaa veroviranomaisilla on?

Veromenettelyt tulisi saada nopeasti. Säännöissä on jopa erityisiä määräaikoja:

  • todisteiden vastaanottamista vaativan asian ratkaiseminen on tapahduttava ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluessa (ellei laissa säädetä muusta päivämäärästä);

  • erityisen monimutkainen tapaus on käsiteltävä viimeistään 2 kuukauden kuluessa menettelyn aloittamisesta (ellei laissa säädetä muusta päivämäärästä);

  • tapaukset, jotka voidaan tutkia osapuolen esittämien todisteiden perusteella, mukaan lukien menettelyn aloittamista koskeva pyyntö tai yleisesti tiedossa olevat tosiasiat ja menettelyn suorittavan viranomaisen viran puolesta tiedossa olevat todisteet, olisi käsiteltävä välittömästi;

  • asian ratkaisu muutoksenhakumenettelyssä on tapahduttava viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona muutoksenhakuelin on vastaanottanut valituksen, ja tapaus, jossa istunto pidettiin tai asianosainen esitti käsittelyä koskevan pyynnön - viimeistään kuin 3 kuukauden sisällä.

Käytännössä nämä määräajat vievät usein paljon kauemmin. Niihin eivät sisälly esimerkiksi oikeudenkäynnin keskeytysajat ja viivästykset, jotka johtuvat osapuolen tuottamuksesta tai viranomaisesta riippumattomista syistä. Silloin emme voi puhua liian pitkästä menettelystä.

Huomio!

Verolain yksittäisten tulkintojen antamiseen sovelletaan muita sääntöjä. Kirjoitamme niistä myöhemmin!

 

Varsovan korkeimman hallinto-oikeuden tuomio 6. lokakuuta 2017 (tiedoston viitenumero I FSK 328/16)

Käsittelyn kesto voidaan ottaa huomioon, kun viranomainen harjoittaa toimintaa pitkän ajan kuluessa tai tekee näennäistä toimintaa tai moninkertaistaa todistustoiminnan yli asian olemuksesta johtuvan tarpeen. Menettelyn loppuun saattamisen määräaikaa pidentävän viranomaisen laillisuuden arvioinnin kannalta ei myöskään ole merkityksetöntä, edellyttääkö tapaus monisäikeistä todistusmenettelyä, johon kuuluu myös toimeksiantajiensa toiminnan tarkastaminen.

Asian ratkaisemisen uudesta päivämäärästä ilmoittaminen

Jos veroviranomainen ei pysty noudattamaan määräaikaa, se on velvollinen ilmoittamaan asiasta asianosaiselle, perustellen määräajan noudattamatta jättämistä ja ilmoittaa uusi määräaika veroasian ratkaisemiselle (veroasetuslain 140 §) ).

Tämä pätee myös, jos määräajan laiminlyönti johtui veroviranomaisesta riippumattomista syistä.

Määräaikaa ei noudatettu. Mitä seuraavaksi?

Entä jos veroviranomainen ei noudata määräaikaa ja tekee päätöksen sen jälkeen? Onko se virheellinen? Ei. Veroviranomaisen määräajan ylittäminen ei tarkoita, etteikö se voisi tehdä päätöstä (poikkeuksena on yksittäisen veropäätöksen antamisen määräajan ylittäminen - tästä lisää myöhemmin).

Määritelmä taiteessa. Veroasetuksen 139 pykälän 2 momentin mukaan asian ratkaisemisen määräajat on tarkoitettu kurinnoimaan veroviranomaisia ​​toimimaan tehokkaasti, ja näiden määräaikojen ylittäminen ja 13 §:n perusteella lisättyjen määräaikojen ylittäminen. Lain 140 pykälän mukaan, ei vie toimivaltaa asian ratkaisemiseen, eikä se aiheuta virhettä lopullisessa päätöksessä, eikä se vaikuta ennen ja sen jälkeen tehtyjen toimenpiteiden pätevyyteen - totesi korkein hallinto-oikeus. tuomionsa 3.11.2016, tiedostoviite . nro II FSK 2966/14.

Yksittäisen veropäätöksen antamisen määräaika

Veronmaksajat käyttävät usein oikeuttaan pyytää yksilöllistä tulkintaa verolainsäädännöstä - koska tulkinnan noudattaminen ei välttämättä ole hakijalle haitallista. Tulkinta on annettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta (veroasetuksen 14d §).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Veropäätöstä ei annettu ajoissa - vaikutukset

Sääntönä on, että jos veroviranomainen "ei noudata" asian ratkaisemisen määräaikaa, se voi tehdä päätöksen joka tapauksessa ja se sitoo veronmaksajaa. Verotulkinnat ovat kuitenkin poikkeus. Tässä pätee toinen sääntö, josta on hyötyä veronmaksajille.

Jos yksittäistä tulkintaa ei anneta ajoissa, katsotaan, että tulkintaajan päättymistä seuraavana päivänä on annettu tulkinta, joka vahvistaa hakijan kannan olevan täysin oikea (veroasetuslain 14o §). Tätä kutsutaan hiljainen tulkinta. Siksi veronmaksaja hyötyy epäilemättä siitä, että veroviranomaisella ei ollut aikaa antaa tulkintaa.

Onko se krooninen? Ei ole kiinnostusta

Jos veroviranomainen on kestänyt menettelyä liian pitkään ja päättynyt päätöksellä, josta veronmaksuvelvollisuus syntyy, on mahdollisuus välttää osa koron maksamisesta (Verolain 54 §:n 1 momentin 3 ja 7 kohta). määräys):

  • liian pitkästä oikeudenkäynnistä ensimmäisen oikeusasteen viranomaisessa: verorästien viivästyskorkoa ei peritä veromenettelyn vireillepanopäivästä ensimmäisen oikeusasteen viranomaisen päätöksen tiedoksiantopäivään, jos päätöstä ei ole tehty toimitetaan 3 kuukauden kuluessa menettelyn aloittamisesta;

  • liian pitkä käsittely valituselimessä: muutoksenhakumenettely tulee pääsääntöisesti ratkaista 2 kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta ja tapaus, jossa oikeudenkäynti pidettiin tai asianosainen esitti oikeudenkäyntipyynnön - viimeistään 3 kuukautta; jos tämä määräaika on ylittynyt, ylitysajalta ei voida periä korkoa.

Muistutus siitä, ettei asiaa ole ratkaistu ajoissa

Jos veromenettely pitkittyy, voit lähettää muistutuksen, ettei veroasiaa ole ratkaistu ajoissa. Ne toimitetaan ylemmän tason veroviranomaiselle (veroasetuslain 141 §).

Jos muistutus katsotaan aiheelliseksi, viranomainen, jolle muistutus on lähetetty:

  • asettaa ylimääräisen määräajan asian ratkaisemiselle,

  • määrää selvityksen syistä ja syyllistyneiden toteamisen siihen, ettei asiaa ole ratkaistu ajoissa,

  • ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin estääkseen tapausten käsittelyn määräaikojen rikkomisen tulevaisuudessa,

  • todetaan, oliko tapauksen ajoissa ratkaisematta jättäminen törkeästi lain vastaista.

Valitus tuomioistuimelle veroviranomaisen toimimattomuudesta

Veroviranomaisen toimimattomuudesta on myös mahdollista tehdä valitus hallinto-oikeuteen. Tämän sallii taide. Lain 3 §:n 2 momentin 9 kohta - Laki menettelystä hallintotuomioistuimissa. Tärkeää on, että tällä tavoin on myös mahdollista hakea tuomioistuimelta verotarkastusten pitkittymistä veroviranomaisten toimimattomuuden vuoksi. Sen päätti korkein hallinto-oikeus 24.11.2016 antamallaan päätöksellä, tiedostoviite. säädös I FSK 1360/16.