Etätyö - tietoa työnantajalle

Palvelus

Etätyö ei ole suosittua maassamme, mistä on osoituksena tällaisten tarjousten pieni määrä. Sen kehityksestä Puolassa on kuitenkin positiivisia ennusteita. Alaisten etätyön valinnasta päättää mm. työnantajat, joilla on ongelmia tilojen kanssa tai jotka välittävät säästämisestä.

Etätyö - velvollisuudet työntekijöitä kohtaan

Ensinnäkin työnantajan tulee antaa työntekijälle kirjallisesti tiedot pakollisesta päivittäisestä ja viikoittaisesta työajasta, työn palkkaehdoista, vuosiloman myöntämissäännöistä ja irtisanomisajan pituudesta.

Yllä olevat tiedot tulee toimittaa viimeistään 7 päivän kuluessa työsopimuksen solmimispäivästä.

Jos työmääräysten vahvistaminen ei ole pakollista, työnantajan tulee ilmoittaa teleporttajalle seuraavista:

 • yön kesto,

 • palkanmaksupaikka, -päivä ja -aika sekä

 • tapa, jolla työntekijät vahvistavat saapumisensa ja läsnäolonsa työhön, mukaan lukien edellytykset työstä poissaolon perustelemiseksi.

Lisäksi työnantajan tulee antaa työntekijälle lisätietoja, kuten:

 • työnantajan organisaatioyksikön tunnistaminen, jonka rakenteessa alaisen työpaikka sijaitsee;

 • maininta työpaikkaa johtavasta henkilöstä tai toimielimestä, organisaatioyksiköstä tai muusta tähän tarkoitukseen nimetystä ja laitosta hallinnoivasta henkilöstä, joka on vastuussa yhteistyöstä etätyöntekijän kanssa ja valtuutettu tekemään tarkastuksia etätyöpaikalla.

Tilanteessa, jossa työnantaja ja työntekijä sopivat tekevänsä etätyötä työsuhteen aikana, tiedot työn ehdoista tulee toimittaa viimeistään etätyön alkamispäivänä. Huomaa, että tällaiset tiedot on annettava kirjallisesti.

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Työnantajan tulee:

 • antaa etätyöntekijälle etätyön tekemiseen tarvittavat välineet, jotka täyttävät työlain IV luvun 10 §:n vaatimukset,

 • vakuuttaa laitteet, joilla etätyötä tehdään,

 • kattaa laitteiden asennukseen, huoltoon, käyttöön ja ylläpitoon liittyvät kustannukset,

 • antaa alaiselle teknistä apua ja tarvittavaa koulutusta laitteiden käytössä.

Työntekijällä tulee olla myös oikeus oleskella työpaikan tiloissa, mukaan lukien yhteydenpito muihin työntekijöihin, työnantajan tilojen ja välineiden tai sosiaalisten tilojen käyttö. Lisäksi etätyöntekijällä on oikeus käyttää terveys- ja turvallisuusmääräyksistä johtuvia oikeuksia (tietyin edellytyksin) sekä mahdollisuutta käyttää hygienia- ja saniteettitiloja.

Työnantaja voi tehdä työterveys- ja turvallisuustarkastuksen etätyöntekijän kotona etukäteen kirjallisella suostumuksella tai sähköisellä tai vastaavalla henkilökohtaisen etäviestintävälineen avulla.

Lisäksi työntekijä voi itse pyytää edellä mainittua tarkastusta ennen työn aloittamista.

Työnantajalla on oikeus vaatia etäalaisille samat työtehtävät kuin paikalla olevilta työntekijöiltä.

Näihin ohjeisiin viittaavat mm alas:

 • työpaikalla sovitun työajan noudattaminen,

 • noudattamalla työsääntöjä ja työjärjestystä,

 • terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattaminen, mukaan lukien palomääräykset,

 • huolehtia työpaikan hyvinvoinnista,

 • suojella yrityksen omaisuutta ja säilyttää salassa tiedot, joiden paljastaminen voi altistaa työnantajan vahingolle,

 • salassapitovelvollisuuden ja sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteiden noudattaminen työpaikalla.

Työnantajalla on myös oikeus vaatia alaisilta (tehtävän työn erityispiirteistä johtuen) myös muita työn asianmukaisen suorittamisen edellyttämiä lisätehtäviä. Ne koostuvat pääasiassa työnantajalle tarvittavien tietojen toimittamisesta hänen kanssaan kommunikointiin sähköisen viestinnän tai vastaavan henkilökohtaisen etäviestinnän keinoin sekä kirjallisen vahvistuksen, että hän on lukenut etätyöntekijälle annetut tietosuojasäännöt.