Työntekijän koulutus vapaapäivänä - mitä korvauksia?

Palvelus

Art. Työlain 128 §:n 1 momentin mukaan työaika on aika, jonka työntekijä on työnantajan käytettävissä laitoksessa tai muussa työn suorittamista varten määrätyssä paikassa. Entä jos työntekijän koulutus tapahtuu vapaapäivänä? Onko hän oikeutettu tältä ajalta vapaapäivään tai, jos sitä ei kerätä, työnantajan on maksettava palkka ylityökorvauksen kera?

Koulutuksen tärkeys

On tilanteita, joissa työnantajat lähettävät työntekijää ammatillista pätevyyttä parantaviin koulutuksiin työajan ulkopuolella tai vapaapäivinä, esimerkiksi lauantaina tai sunnuntaina. Art. Työlain 100 §:n mukaan työntekijä on velvollinen noudattamaan esimieheensä työhön liittyviä ohjeita. Tämä koskee epäilemättä myös ohjeita, jotka koskevat pakollista koulutukseen osallistumista, vaikka se järjestettäisiin vapaapäivänä.

Työlaissa ei ole säännöksiä työntekijän ammatillista pätevyyttä parantavien kurssien sisällyttämisestä työaikaan. Vain työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksen osalta lainsäätäjä ilmoitti selvästi, että ne tapahtuvat työn aikana ja työnantajan kustannuksella.

On perusteltua uskoa, että työntekijän vapaapäiväkoulutus lasketaan hänen työaikaan vain, jos siihen osallistuminen on työntekijälle pakollista. Suurin osa opista ilmaisee näkemyksen, että koulutukseen käytetyn ajan laskemisen työaikaan pitäisi riippua:

  • opastaa työntekijää osallistumaan työnantajan järjestämiin koulutuksiin,
  • tällaisen koulutuksen luonne.

Työajaksi katsotaan työntekijän vapaapäiväkoulutus, johon työntekijän osallistuminen johtui esimiehen antamasta virallisesta määräyksestä. Lisäksi, jos koulutus pätevyyden kohottamiseksi: on erityisluonteista, liittyy läheisesti työhön ja vain tietyn työnantajan palveluksessa työskentelyyn tarvittavien taitojen hankkimiseen, ne lasketaan työaikaan.

Jos sen sijaan työntekijän vapaapäivän harjoittelu on vapaaehtoista ja siihen osallistuminen, vaikka työnantaja on järjestänyt tai ilmoittanut, ei kuulu pykälässä määriteltyihin työntekijän perusvelvollisuuksiin. Työlain 100 §:n mukaan työntekijä ei ole oikeutettu minkäänlaiseen korvaukseen koulutusajasta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Korvaus työntekijän kouluttamisesta vapaapäivänä

Jos pakollinen koulutus tapahtuu vapaapäivänä, tämä aika voidaan katsoa ylityöksi, koska keskimääräinen viikkotyöaika ylittyy. Työnantaja on velvollinen myöntämään työntekijälle kokonaisen vapaapäivän, vaikka koulutus kesti työttömänä päivänä vähemmän kuin työntekijän vuorokautinen työaika. Vapaapäivä myönnetään tietyllä selvitysjaksolla työntekijän kanssa sovittuna päivänä. Vapaapäivänä tapahtuvaan koulutukseen osallistumisen vastineeksi myönnetystä vapaapäivästä työntekijälle on maksettava normaali palkka.

Työntekijällä on oikeus koko vapaapäivään, vaikka koulutus kestäisi vain muutaman tunnin.

Työntekijälle on myönnettävä vapaata, ja jos se ei ole mahdollista, asianmukainen palkka sekä mahdollinen ylityölisä. On syytä muistaa, että harjoitusaika on varsinaisen harjoittelun aika eli harjoitustuntien aika.

Esimiehillä on myös oikeus korvaukseen

Art. 1514 työlain, jonka mukaan työnantajan puolesta työpaikkaa johtavat työntekijät ja erillisten organisaatioyksiköiden johtajat tekevät tarvittaessa normaalin työajan ulkopuolella työtä ilman oikeutta korvaukseen ja ylityökorvaukseen, kun ylityötä tehdään sunnuntaisin. ja lomat ovat oikeutettuja palkkaan ja ylityökorvaukseen §:ssä määritellyn suuruisena. 1511 §:n 1 momentin mukaan, jos he eivät sellaisena päivänä saaneet toista vapaapäivää työstä.