Työtodistus - malli, jossa on laaja keskustelu

Ladata

Työtodistuksen oikea-aikainen ja oikea antaminen on työnantajan vastuulla, eikä se voi riippua työntekijän ennakkoratkaisusta yrittäjän kanssa.Jos työnantaja ei noudata tätä velvoitetta, sitä pidetään työntekijän oikeuksien loukkauksena, ja siitä voidaan tuomita 1 000–30 000 zlotyn sakko. Työtodistuksessa tulee olla pakollisia tietoja, kuten työntekijän työaika tai sopimuksen purkamisperuste, mutta siihen voidaan työntekijän pyynnöstä antaa lisätietoja. Työnantajan ei tarvitse käyttää työtodistuksen yksityiskohtaista sisältöä koskevan määräyksen liitteenä olevaa työtodistuksen mallia. Se voi käyttää itsensä kehittämää mallia, joka sisältää kaikki laissa säädetyt säännökset.

Ilmainen työtodistuksen malli

Ladata:

pdf
Työtodistus - malli.pdf Kuvaus: tuloste manuaalista täyttöä varten docx
Työtodistus - malli.docx Kuvaus: tuloste manuaalista täyttöä varten

Työtodistus - vaihe vaiheelta täyttö

Art. Työlain 97 §:n 2 momentin mukaan työtodistuksessa on oltava erityisesti tiedot:

  1. suoritetun työn aika ja tyyppi,
  2. pidetyt asemat,
  3. työsuhteen irtisanomistapa tai sen olosuhteet,
  4. muut tiedot, jotka ovat tarpeen työntekijöiden ja sosiaaliturvaoikeuksien vahvistamiseksi.

Työntekijän tiedot ja työaika

Todistuksen kohdassa 1 on ilmoitettava työntekijän nimi, ja jos hänellä on kaksi - molemmat. Työtodistuksessa tulee olla myös tarkat työsuhteen päivämäärät, joiden ansiosta seuraava työnantaja voi määrittää työntekijälle kuuluvan lomavapaan määrän määrittämiseen tarvittavan loma-ajan. Työsuhteen alkamis- ja päättymispäivät on täsmennettävä. Aiemmat työskentelykaudet saman työnantajan palveluksessa näytetään, jos työtodistusta ei ole annettu. Jos työntekijä työskenteli tietyllä työpaikalla eri työajoina, tulee ilmoittaa ne kaikki sekä ajanjaksot, jolloin hän teki työtä tiettynä työaikana.

Ilmoitus tilapäistyön ajanjaksosta työtodistuksessa

Työtodistuksen kohdassa 2 työnantaja ilmoittaa työskentelyjaksot vuokratyövoimatoimistossa. Jos työnantajalla on vuokratyövoimatoimiston asema, hänen tulee luetella kaikki työjaksot, mukaan lukien jokainen käyttäjätyönantaja. Tärkeää on, että jos todistuksen myöntävä taho ei ole vuokratyövoimatoimisto, se merkitsee tähän merkinnän "ei sovelleta".

Työtodistus ja pidetyt tehtävät

Työtodistuksen kohdassa 3 työnantaja on velvollinen ilmoittamaan työntekijän tekemän työn. Tässä vaiheessa todistus sisältää siis kaikki työtodistuksen antavan yrittäjän tehtävät ja tiedot hänen suorittamistaan ​​tehtävistä.

Se ei seuraa suoraan määräyksistä, mutta yksittäiset tehtävät tai tehtävät tulee luetella kronologisessa järjestyksessä. Säännökset eivät edellytä työnantajan yksittäisiä tehtäviä luetellessaan ilmoittavan ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä on työskennellyt tietyssä tehtävässä, mutta se voidaan lisätä työtodistukseen avoimemman merkinnän vuoksi.

Työsuhteen päättämisen menettely ja oikeusperusta

Työtodistuksen kohdassa 4 työnantajan tulee ilmoittaa työsuhteen päättymisen tai päättymisen menettely ja lailliset perusteet. Sopimuksen irtisanominen johtaa työsuhteen päättymiseen esimerkiksi työntekijän tai työnantajan kuoleman tai yli 3 kuukauden tilapäisen pidätyksen seurauksena. Sopimuksen irtisanominen johtuu kuitenkin työsuhteen osapuolten toiminnasta. Työtodistuksessa on erittäin tärkeää ilmoittaa, millä tavalla työsopimus irtisanottiin esimerkiksi osapuolten yhteisellä sopimuksella työntekijän tai työnantajan irtisanoessa. Sopimuksen irtisanomisen muoto ilmaistaan ​​antamalla tarkka työlain pykälä, joka mahdollistaa sopimuksen irtisanomisen. Lisäksi voidaan yksilöidä erityisiä työsuhteen päättymistapauksia. Työsuhteen päättyessä työnantaja ei saa merkitä työtodistukseen syytä työsuhteen päättämiselle. Toisaalta työtodistuksesta käy ilmi irtisanonut osapuoli.

Työnantajan konkurssi tai selvitystila

Todistuksen kohdassa 5 on mainittava aika, jolta korvaukseen oikeuttavaa irtisanomisaikaa on lyhennetty. Lainsäätäjällä tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijän työsuhteen päättyminen johtui työnantajan konkurssiin tai selvitystilaan asettamisesta tai muista työntekijöihin liittymättömistä syistä. Tässä tilanteessa työnantaja voi lyhentää kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, kuitenkin enintään 1 kuukauteen. Tässä tilanteessa työntekijällä on oikeus saada palkkaa vastaava korvaus jäljellä olevalta irtisanomisajalta.

Tietoa lomasta

Kohdan 6 kohdassa 1 on ilmoitettava vuosiloman päivien lukumäärä. Työtodistuksessa tulee mainita lomapäivien lukumäärä, jonka työntekijä on käyttänyt kuluvan vuoden aikana. Nämä tiedot ovat välttämättömiä tulevalle työnantajalle, jonka palveluksessa työntekijä haluaa työskennellä samana vuonna. Työtodistuksessa on mainittava vain vuosiloman päivien ja tuntien lukumäärä sinä kalenterivuonna, jona työsuhde päättyy, käytetty luontoissuorituksena tai josta on maksettava rahavastike.

Työtodistus ei sisällä tietoja erääntyneen vuosiloman määrästä. Käytetty lomavapaa ei myöskään tulisi ilmoittaa muulta kuin kuluvalta työsuhteen päättymisvuodelta. Tämä tarkoittaa, että työnantaja ilmoittaa luontoissuorituksena pidettyjen tai lomavastaavien lomapäivien ja -tuntien lukumäärän. Lisäksi tilauksesta käytetty aika on ilmoitettava erikseen.

Käytetty tiedot palkattomista lomista

Kohdassa 6 sek. 2 §:ssä olisi otettava käyttöön palkattoman loman kesto ja sen myöntämisen oikeusperusta. Tähän merkitään palkattoman loman päivämäärä koko työsuhteen ajalta, ei vain siltä kalenterivuodelta, jolloin työsuhde päättyy.

Isyys- ja vanhempainvapaa

Tällä hetkellä lapsen isä voi pitää isyysvapaata kahdessa osassa 14 kalenteripäivän ajan. Tätä vapaata voidaan käyttää, kunnes lapsi täyttää 24 kuukautta. Kohdassa 6 sek. 3, työnantajan tulee ilmoittaa isyysvapaa, mutta vain, jos työntekijä voi käyttää tätä lomaa tulevan työnantajan kanssa. Kohdassa 6 sek. 4, vanhempainvapaan ajat on ilmoitettava, koska isyysvapaan tapauksessa työnantaja ilmoittaa käytetyn loman vain silloin, kun työntekijä lapsen iän vuoksi voisi käyttää sitä seuraavassa työsuhteessa. Tärkeää on, että myös jos työntekijä on käyttänyt useampaa kuin yhtä isyys- tai vanhempainvapaata, hän ilmoittaa vapaan kullekin lapselle erikseen ilmoittaen lapsen etu- ja sukunimen.

Tietoa vanhempainlomasta

Tietoja vanhempainvapaan käytöstä tulee sisällyttää vain kohtaan 6 sek. 5 työtodistusta. Hoitovapaata saa käyttää enintään 5 osassa, se myönnetään enintään sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana lapsi täyttää 6 vuotta. Kaikki työntekijän tietyn työnantajan palveluksessa ollessaan käyttämät vanhempainvapaat on esitettävä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Työtodistus ja työsuhdesuoja

Vanhempainvapaaseen oikeutettu työntekijä voi esittää työnantajalle kirjallisen pyynnön työajan lyhentämisestä vähintään puoleen kokoaikaisesta työajasta siltä ajalta, jona hän voisi pitää vapaata. Tämän jälkeen työntekijä on suojattu irtisanomiselta 12 kuukauden ajan. Kohdassa 6 sek. 6, näytämme onko työntekijä käyttänyt tätä oikeuttaan.

Lastenhoito työtodistuksessa

Kohdassa 6 sek. 7, työnantaja ilmoittaa työntekijän käyttämien päivien lukumäärän §:n mukaisesti. Työlain 188 § Alle 14-vuotiaita lapsia kasvattavilla työntekijöillä on oikeus käyttää hoitovapaata 2 päivää lasta kohden kalenterivuodessa. Koska kyseessä on vuosiraja, pidetyn hoitovapaan tietoihin tulee liittää työtodistus, jotta seuraava työnantaja tietää työsuhteen päättymisen kalenterivuonna käytetyn loman määrän.

Tietoa työkyvyttömyysjaksoista

Kohdassa 6 sek. 8, työnantaja näyttää ne työkyvyttömyysjaksot, joilta työntekijällä oli oikeus sairauskorvaukseen (nämä ovat jaksot, joilta työnantaja maksoi työntekijälle sairauspäivärahaa sovellettavien määräysten mukaisesti), eli enintään 14 /33 päivää. Tässä on lueteltava päivät, joilta työntekijä sai sairauspäivärahaa. Seuraava työnantaja käyttää näitä tietoja määrittäessään oikeuden palkkaan tai sairauspäivärahaan.

Työtodistus ja palkattomat kaudet

Kohdassa 6 sek. Kohdassa 9 on ilmoitettava ajanjaksot, joilta työntekijällä ei ollut oikeutta palkkaan ja jotka ulottuvat 1.1.2003–31.12.2003. Tänä aikana, jos työntekijä oli sairastunut yli 6 päivää, hän ei saanut sairauspäivärahaa ensimmäiseltä sairausloman päivästä.

Varusmiespalveluksen suorittamisaika ja työ erityisolosuhteissa

Kohdassa 6 sek. 10, tulee esittää aktiivisen asepalveluksen jaksot tai sen vaihtoehtoiset muodot. Asepalveluksen muodot määritellään Puolan tasavallan yleisestä velvollisuudesta annetussa laissa.

Kohdassa 6 sek. 11, työnantaja osoittaa erityisolosuhteissa tai erityisluonteisesti tehdyn työn jaksot sekä sen tyypin ja tehtävät. Työntekijällä, joka tekee erityisolosuhteissa tai erityisluonteista työtä, on oikeus varhaiseläkkeelle, myös nämä tiedot ovat erityisen tärkeitä työntekijöille, jotka haluavat hakea varhaiseläkkeelle tällä tilillä.

Työtodistus ja lisävapaa

Kohta 6 sek. 12 on paikka, johon voit syöttää tiedot, jotka vaikuttavat työntekijän oikeuksiin seuraavan työnantajan luona - esim. onko työntekijälle maksettu eläke- tai työkyvyttömyyskorvausta vai onko tietynasteinen työkyvytön työntekijä käyttänyt lisälomavapaata. Ylityöhön oikeutettua tai tehtyjen tuntien lukumäärää, joka on suoritettava vuosirajan sisällä.

Työtodistus ja maksuttomat kaudet

Työsuhteen maksuttomat kaudet huomioidaan vanhuuseläkkeen tai työkyvyttömyyseläkkeen oikeutta määritettäessä. Maksuttomiin jaksoihin kuuluvat: työkyvyttömyys sairauden vuoksi, josta työntekijä saa sairauspäivärahaa ja sairauspäivärahaa (myös tapaturmakassasta), kuntoutustuen (myös tapaturmakassasta) ja hoitorahan saamisen aika. Työtodistus ei sisällä tässä vaiheessa perusteettomiin ja perusteettomiin poissaoloihin, palkattomiin, palkattomiin lomiin, hoitovapaisiin ja äitiysrahan perimiseen liittyviä jaksoja.

Työtodistus - tiedot palkan takavarikointiin

Jos tietyllä työntekijällä on ulosottotakavariko, tulee ulosottomies, ulosottoasian numero ja tähän mennessä vähennettyjen määrien määrä ilmoittaa, jotta uuden henkilön palveluksessa oleva työnantaja voi ottaa yhteyttä ulosottomieheen työsuhteesta saatujen tietojen perusteella. todistus ja tehdä vähennyksiä työntekijän palkasta.

Lisätiedot työtodistuksessa

Lisäksi työnantaja ottaa työntekijän pyynnöstä huomioon lisätiedoissa muun muassa: palkan määrän ja osatekijät, työsuhteen aikana hankitun pätevyyden.

Työtodistukseen tulee olla pakollinen ohje. Ohjeen mukaan työntekijä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa virheellisen työtodistuksen vastaanottamisesta. Työtodistuksen oikaisusta kieltäytyessä entisellä työntekijällä on oikeus valittaa työnantajan päätöksestä työoikeuteen 14 päivän kuluessa kielteisen päätöksen antamisesta. Työntekijällä on oikeus hakea muutosta työoikeuteen myös silloin, kun työnantaja ei ilmoita hänelle kieltäytymisestä oikaista annettua työtodistusta.