Työtodistus - tarkista, mitä uuteen malliin pitäisi sisällyttää

Palvelus

Yhteistyön työntekijän kanssa lopettavan työnantajan velvollisuuksiin kuuluu nykyisen mallin mukainen työtodistus. Tämä on erittäin tärkeä toiminta, sillä asianmukaisen työtodistuksen antamatta jättäminen altistaa työnantajan vahingonkorvausvastuulle ja loukkaa työntekijän oikeuksia. Työtodistusmalliin liittyvissä asioissa on viime aikoina tapahtunut paljon muutosta. Työnantajien on mukautettava käytetyt varmennemallit kulloinkin sovellettavien määräysten mukaisiksi. Katso mitkä muutokset tulivat voimaan 29.6. ja 6.9.2019!

Mitä tietoja työtodistuksen tulee sisältää?

Työtodistuksessa tulee olla tiedot, jotka ovat tarpeen työsuhteen ja sosiaaliturvan oikeuksien määrittämiseksi, kuten:

 • työaika ja työaika;

 • työn tyyppi, virka tai tehtävä;

 • työsuhteen irtisanomisen tai päättymisen menettely ja oikeudellinen peruste sekä irtisanomisilmoituksen tehneen työsuhteen osapuoli;

 • ajanjakso, jolta työntekijä on oikeutettu korvaukseen työsopimuksen pykälän mukaisen irtisanomisajan lyhentämisen yhteydessä. Työlain 36¹ 1 §;

 • palkansaajan käyttämien vuosilomien lukumäärä työsuhteen päättymisvuonna;

 • käytettyjen palkattomien lomapäivien lukumäärä ja sen myöntämisen oikeusperusta;

 • käytetyn isyys-, vanhempain- ja kasvatusvapaan pituus ja perusteet niiden myöntämiselle;

 • pykälän mukaisen työvapauden päivien lukumäärä. Työlain 188 § - 2 päivää lasta kohden;

 • §:n mukaisten sairauspäivärahojen lukumäärä. Työlain 92 § sinä kalenterivuonna, jona työsuhde päättyi;

 • suoritettu asepalvelus tai sen vaihtoehtoiset muodot;

 • ajanjakso, jonka aikana työntekijä on hyötynyt 11 §:ssä tarkoitetusta työsuhteen suojasta. 1868 työlain 1 §:n 2 momentti eli ajanjakso, jonka aikana työaikaa on lyhennetty hoitovapaalta palan jälkeen;

 • työaika erityisolosuhteissa tai erityisluonteisessa työssä;

 • käyttänyt lisävapaata tai muita oikeuksia tai etuja, joita työntekijä käytti työsuhteen aikana;

 • maksuihin perustuvat ja maksuttomat kaudet, jotka on otettu huomioon eläkeoikeutta määritettäessä;

 • palkan liite;

 • työsuhteesta kirjatut saatavat, joita ei ole maksettu työntekijälle työsuhteen päättymispäivään mennessä taloudellisten resurssien puutteen vuoksi;

 • käyttänyt lisälomaa tai työlain mukaisia ​​etuja.

Työntekijän pyynnöstä tulee myös antaa tiedot palkan määrästä ja osatekijöistä sekä hankitusta pätevyydestä.

Työtodistus sisältää tiedot, jotka ovat tarpeellisia työntekijän työn jatkamista ja hänen eläkeoikeuksiaan varten. Erityisesti olisi pyrittävä varmistamaan, että se on luotettava ja kuvastaa todellista tilannetta ja että se on laadittu sovellettavan mallin mukaan.

Mitä muutoksia työtodistuksen malliin tuli voimaan 29.6.2019?

Perhe-, työ- ja sosiaaliministerin 18.6.2019 antaman asetuksen mukaan työntekijän vanhempien nimiä ei voida enää merkitä uuteen työtodistukseen. Tämä johtuu työlain mukauttamisesta GDPR:n vaatimuksiin, nimittäin art. Työlain 22¹ 1 §, jonka mukaan työnantaja tällä hetkellä vaatii työnhakijalta henkilötietoja, mukaan lukien:

 • etunimi (nimet) ja sukunimi,

 • syntymäaika,

 • henkilön ilmoittamat yhteystiedot,

 • koulutus,

 • ammatilliset vaatimukset,

 • aikaisemman työsuhteen kulku.

Toisaalta työnantaja pyytää työntekijältä lisäksi henkilötietoja, mukaan lukien:

 • osoite;

 • PESEL-numero tai henkilöllisyyden vahvistavan asiakirjan tyyppi ja numero;

 • työntekijän lasten ja muiden perheenjäsenten henkilötiedot, jos niiden antaminen on välttämätöntä työntekijän työlaissa säädettyjen erityisoikeuksien käytön vuoksi, esim. 2 pykälän pykälän mukaista lomaa lapselle. 188 työlain;

 • koulutus ja aiemman työskentelyn kulku, jollei työnhakijalta ole perusteita vaatimukseen.

Tässä luettelossa ei ole henkilötietoja vanhempien nimistä, joten seurauksena on työtodistuksen mallin mukauttaminen, joka 29.6.2019 alkaen ei voi enää sisältää näitä tietoja. Vanhempien nimeä ei voi merkitä 29.6.2019 jälkeen annettuihin työtodistuksiin. Edellä mainitussa määräyksessä todetaan myös, että 4.5.2019 - 28.6.2019 välisenä aikana laadittujen työtodistusten osalta, joissa on tiedot työntekijän vanhempien nimistä, voit hakea työnantajalta uutta työtodistus ilman näitä tietoja, mutta tämä hakemus voitiin jättää vasta 30 päivän kuluessa asetuksen voimaantulosta. Henkilöt, jotka ovat keränneet työtodistuksensa ajalla 4.5.-28.6.2019, voivat 30 päivän kuluessa 29.6.2019 lukien jättää hakemuksen uudelle todistukselle ilman vanhempiensa nimiä. Tällöin työnantajan tulee antaa uusi todistus 7 päivän kuluessa ja poistaa edellinen henkilötiedostoista

Esimerkki 1.

Wiesławilla on pieni yritys. Yksi työntekijöistä irtisanoutui ja lopetti työsuhteensa 30.6.2019. Viimeisenä päivänä hän sai työtodistuksen vanhempiensa nimillä. Tällä hetkellä hän haluaisi työskennellä yrityksessä, jossa hänen veljensä työskentelee, mutta ei haluaisi siellä työskentelevien tietävän, että hän on sukua hänen johtamaansa henkilöön. Työntekijä kirjoitti herra Wiesławille korjattua työtodistusta koskevan hakemuksen, joka ei sisältänyt hänen vanhempiensa nimiä. Tässä tilanteessa työnantajan tulee 7 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta antaa työntekijälle uusi työtodistus ja poistaa edellinen henkilötiedostoista. Tätä varten sinun tulee käyttää vanhaa kaavaa, jossa on "vanhempien nimet", mutta tämä kenttä tulee jättää tyhjäksi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mitä muutoksia työtodistuksessa tapahtui 6.9.2019?

7.9.2019 työntekijälle työtodistuksen myöntämistä koskevat säännöt muuttuivat, mikä otettiin käyttöön toisella työlain ja eräiden muiden lakien muutoksella. Lailla muutettiin työlain säännöksiä muun muassa tasa-arvoisesta kohtelusta, väkivaltaa ja työtodistusten antamisesta. Tärkeimmät muutokset ovat:

 • velvollisuus antaa työtodistus työsuhteen päättymispäivänä;

 • jos työtodistusta ei ole mahdollista antaa viimeisenä työpäivänä objektiivisista syistä, esimerkiksi sairauden tai loman vuoksi, työnantaja lähettää sen postitse tai muuten 7 päivän kuluessa.

 • 14 päivän määräaika työtodistuksen oikaisuhakemuksen jättämiselle (toistaiseksi se oli 7 päivää) - jos todistusta ei korjata, työntekijällä on 14 päivää aikaa jättää työtuomioistuimelle hakemus sen korjaamiseksi;

 • tuomioistuin pakottaa työnantajan antamaan työtodistukseen oikaisun - ja jos työnantaja ei tuomioistuimen päätöksestä huolimatta anna sitä, työnantaja tekee päätöksen, joka korvaa työtodistuksen. ZUS tai PUP myöntää sen samoin perustein kuin työtodistus;

 • sakko työtodistuksen ajoissa antamatta jättämisestä - 1 000 - 30 000 PLN; toistaiseksi sakkoa määrättiin vain todistuksen antamatta jättämisestä, ja nyt - määräajan laiminlyönnistä viimeisenä työpäivänä tai jos se ei objektiivisista syistä ole mahdollista 7 päivän kuluessa.

Työtodistus on erittäin tärkeä asiakirja, joka on annettava työntekijälle viimeisenä työpäivänä. Todistus voidaan lähettää työntekijälle 7 päivän kuluessa vain, jos se ei ole objektiivisista syistä mahdotonta. On erittäin tärkeää, että se myönnetään nykyisen mallin mukaisesti, mikä tarkoittaa, että työnantajien on seurattava tähän liittyviä muutoksia, jotta ne eivät joutuisi rikosoikeudelliseen vastuuseen ja korvauksiin.