Korvaus ennenaikaisesti tai väärin laaditusta työtodistuksesta

Palvelus

Yksi työnantajan velvollisuuksista on antaa työntekijälle työtodistus. Työnantajan tulee tietää, milloin se tulee tehdä, mitä työtodistuksen tulee sisältää ja mitä seurauksia on, jos työtodistus ei myönnetä tai jos se on annettu väärin. Tässä artikkelissa keskustelemme näistä asioista ja selitämme, kuinka voit puolustaa itseäsi entisten työntekijöiden vaatimuksia vastaan.

Työtodistus

Työlain säännökset asettavat työnantajalle velvollisuuden antaa työntekijälle työtodistus. Se on asiakirja, josta käy ilmi hänen työskentelyjaksonsa, kuvataan asema, tehtävät, miten sopimus irtisanotaan sekä annetaan tietoa loman käytöstä kalenterivuonna sekä muiden työntekijän oikeuksien ja sosiaalivakuutusoikeuksien käytöstä.

Työnantajan tulee määräysten mukaan antaa työtodistus työsuhteen päättymispäivänä, jos se ei aio solmia hänen kanssaan uutta työsuhdetta 7 päivän kuluessa edellisen työsuhteen päättymisestä tai päättymisestä. Jos on perusteita, jotka tekevät mahdottomaksi antaa sen "paikan päällä", tämä aika ei saa ylittää 7 päivää, mikä johtuu työlain säännöksistä.

Jos työsuhde kuitenkin syntyy 7 päivän (tai sitä lyhyemmän) aikana, työntekijä voi hakea työtodistusta edelliseltä työskentelykaudelta. Tällainen pyyntö olisi esitettävä kirjallisesti tai sähköisessä muodossa milloin tahansa. Suullinen lomake ei sido työnantajaa. On kuitenkin täsmennettävä, mihin ajanjaksoon työtodistus tulee olla voimassa - onko vain edellinen työskentelykausi vai kaikki, jolta työtodistusta ei ole vielä annettu. Jos hakemus jätetään, työnantaja on velvollinen antamaan työtodistuksen 7 päivän kuluessa työntekijän pyynnön vastaanottamisesta. Tässä tapauksessa termi on määritelty.

Työtodistuksen antaminen ei saa riippua työntekijän aikaisemmasta sovittelusta työnantajan kanssa. Vaikka työntekijällä olisi velvollisuuksia työnantajaa kohtaan, se ei voi vaikuttaa työtodistuksen antamiseen.

Työtodistuksen antamatta jättäminen tai jopa sen ennenaikainen antaminen on rikos, josta työnantajalle määrätään sakko 1 000–30 000 zlotya.

Työtodistus - komponentit

Työtodistuksen sisältöön sisällytettävät kohdat on säännelty perhe-, työ- ja sosiaaliministerin määräyksellä työtodistuksesta 30.8.2019. Kaikki nämä tiedot on tarkoitettu mahdollistamaan siitä aiheutuvien oikeuksien määrittäminen työsuhteesta ja sosiaalivakuutuksesta. Nämä tiedot koskevat:

 • työskentelyjakso tai -kaudet;

 • työntekijän työaika työsuhteen aikana;

 • työn tai tehtävien tai suoritettujen tehtävien tyyppi;

 • tilapäistä työtä tekevän työntekijän työskentelyaika ja jolle se on tehty;
 • irtisanomisen menettely ja oikeudellinen peruste tai työsuhteen päättämisen oikeusperusta, ja irtisanomistilanteessa työsuhteen osapuoli, joka on irtisanonut irtisanomisen;

 • ajanjakso, jolta työntekijä on oikeutettu korvaukseen työsopimuksen pykälän mukaisen irtisanomisajan lyhentämisen yhteydessä. Työlain 361 § 1 §;

 • työntekijälle kuuluva lomavapaa sinä kalenterivuonna, jona työsuhde päättyi ja otettiin kyseisen vuoden aikana;

 • käytetty palkaton loma ja sen myöntämisen oikeusperusta;

 • käytetty isyysvapaata;

 • käytetty vanhempainloma ja sen myöntämisen oikeusperusta;

 • käytetty hoitovapaa ja sen myöntämisen oikeusperusta;

 • ajanjakso, jona työntekijä on hyötynyt 11 §:ssä tarkoitetusta työsuhteen suojasta. Työlain 186 §:n 1 momentin 2 kohta;

 • artiklassa säädetty vapautus työstä. Työlain 188 §, jota on käytetty sinä kalenterivuonna, jona työsuhde päättyi;

 • päivien lukumäärä, joilta työntekijä on saanut pykälän mukaista palkkaa. Työlain 92 § sinä kalenterivuonna, jona työsuhde päättyi;

 • aktiivisen asepalveluksen aika tai sen vaihtoehtoiset muodot;

 • erityisolosuhteissa tai erityisluonteisessa työssä suoritetun työn aika;

 • käyttänyt lisälomaa tai muuta työlainsäädännön mukaista oikeutta tai etua;

 • maksuihin perustumattomat kaudet sen työskentelykauden aikana, jota työtodistus koskee, otettu huomioon vanhuuseläkkeen tai työkyvyttömyyseläkkeen oikeutta määritettäessä;

 • työkorvauksen takavarikointi täytäntöönpanomenettelyä koskevien säännösten mukaisesti;

 • työnantajan tunnustamat ja maksamattomat saamiset työsuhteesta tämän suhteen päättymispäivään asti taloudellisten resurssien puutteen vuoksi;

 • tiedot palkan määrästä ja osatekijöistä sekä hankitusta pätevyydestä - työntekijän pyynnöstä.

Työtodistuksessa tulee myös olla ohje työntekijän oikeudesta hakea sen oikaisua.

Työtodistuksen oikaisuhakemus

Kuten edellä on todettu, itse työtodistuksessa työntekijälle tulee ilmoittaa oikeudesta tehdä oikaisuhakemus vastaanotettuun työtodistukseen. Se on toimitettava viimeistään 14 päivän kuluessa työtodistuksen vastaanottamisesta eli siitä päivästä, jona työnantaja on luovuttanut sen henkilökohtaisesti, tai vastaanottopäivästä, jos se lähetetään kirjeitse, mikä on suositeltu menetelmä - näin työntekijän työtodistuksen vastaanottamispäivä on varma ja ratkaisee, onko hän jättänyt oikaisupyynnön ajoissa. Hakemuksen vastaanottamisen jälkeen työnantajalla on 7 päivää aikaa käsitellä sitä - jos hän tekee kielteisen päätöksen, hän ilmoittaa siitä työntekijälle kirjallisesti tai sähköisessä muodossa. Jos se hyväksyy hakemuksen, se antaa työntekijälle uuden työtodistuksen edellä mainitussa määräajassa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Työtodistuksen oikaisuhakemus

Jos työtodistuksen oikaisuhakemusta ei hyväksytä, työntekijällä on oikeus 14 päivän kuluessa työtodistuksen oikaisun epäämisestä ilmoittamisesta - siitä päivästä, jona hän on vastaanottanut tätä asiaa koskevan kirjeen (tai sähköisen ilmoitus) - oikeus vaatia sen oikaisua työtuomioistuimelta. Jos entinen työnantaja ei ilmoita työntekijälle työtodistuksen oikaisematta jättämisestä, hänellä on myös oikeus nostaa tällainen vaatimus tuomioistuimessa.

Korvausvaatimus ajallaan toimittamatta jättämisestä tai virheellisen työtodistuksen antamisesta

Korvausvaatimus koskee työntekijälle aiheutunutta vahinkoa virheellisen työtodistuksen ajoissa antamatta tai myöntämättä jättämisestä. Korvausta maksetaan työttömyysajalta, enintään 6 viikosta.

Korvauksen määrä lasketaan sen mahdollisen palkan perusteella, jonka työntekijä saisi uudelta työnantajalta, eikä sen nykyiseltä työnantajalta, jota vastaan ​​hän on tehnyt korvausvaatimuksen, saamien palkkioiden perusteella. On erittäin vaikea todistaa, jos aloitat työskentelyn yksityisissä yrityksissä, joissa hinnat voivat vaihdella merkittävästi, tässä suhteessa ei ole standardointia. Tämä on peruste kyseenalaistaa työntekijän vaatimuksen suuruus ja mahdollisuus käyttää tuomioistuimen tarkastusta riidan ilmoitetusta arvosta.Palkka voi olla enintään 6 viikkoa riippumatta siitä, kuinka kauan entinen työntekijä on ollut työttömänä.

On syytä huomauttaa, että nämä säännökset syntyivät aikana, jolloin maata hallitsi keskitetysti ohjattu talous, ei vapaat markkinat, ja siksi korvausta voitiin saada enintään kuudelta viikolta. Tällä hetkellä työn etsiminen tällaisena aikana ei ole poikkeuksellista. Näin ollen säännöksillä ei ole todellista vaikutusta entisten työntekijöiden talouteen, koska tämä korvaus myönnettynä on hyvin pieni.

Todistustaakka, argumentit työnantajan puolesta

Edellytykset, joiden on täytyttävä, jotta työntekijä voi hakea korvausta, ovat:

 1. työtodistuksen ajoissa antamatta jättäminen tai väärän työtodistuksen antaminen,

 2. olla työttömänä jostakin näistä syistä.

Näin ollen työntekijän on osoitettava tuomioistuimelle syy-yhteys virheellisen työtodistuksen ajoissa antamatta jättämisen tai virheellisen työtodistuksen antamisen ja työttömäksi jäämisen välillä. Todistustaakka on työntekijällä - hänen on todistettava nämä seikat työtuomioistuimessa tavalla, joka ei aiheuta epäilyksiä. Työntekijän on erittäin vaikea osoittaa tätä käytännössä. Syy-yhteyden olemassaolosta voivat olla osoituksena olosuhteet, kuten työntekijän epäonnistuminen kykyjään ja pätevyyttään vastaavan työn saamiseksi ja muiden esteiden puuttuminen sen saamiselle kuin työtodistuksen puutteellisesta sisällöstä johtuvien esteiden puuttuminen, mikä voisi selvästi estävät hänen työllistymistään.

Jos tällaisia ​​lausuntoja esiintyy nostetussa kanteessa eikä niitä tue todisteet, voidaan hakea tuomioistuimelta työntekijän velvoittamista esittämään asiakirjoja, jotka osoittaisivat, että hän ei todellakaan ollut työsuhteessa ajoissa toimittamatta jättämisen tai asian vuoksi. väärästä työtodistuksesta. Tällaisessa tapauksessa entisen työntekijän olisi hankittava mahdollisilta työnantajilta ilmoitukset siitä, että hän ei ole työllistynyt vain työtodistuksen puutteen vuoksi, mikä on kuitenkin erittäin harvinaista. Yleensä sen määräävät pätevyys, taidot, koulutus, eikä työtodistuksen saaminen ratkaise viran saamista. Nämä väitteet osoittautuvat varmasti merkityksellisiksi oikeudenkäynnin aikana. Jos työntekijä antaa tällaisia ​​lausuntoja, potentiaaliset työnantajat voidaan kutsua todistajiksi ja kuulustella syistä, miksi oikeudenkäynnin vastustajaa ei palkata. Tällä tavoin voidaan myös osoittaa, että jätetyt ilmoitukset on annettu vain ulkonäön vuoksi.

Voidaan myös mainita, että rekrytoinnin yhteydessä työntekijä jättää CV:n, tekee haastattelun ja tämän perusteella mahdollinen työnantaja saa kaikki tarvitsemansa tiedot hakijoilta. Tällä tavalla hän voi saada samat tiedot, jotka hän saa lukemalla työtodistusta.

Esitetyt perustelut ovat varmasti hyödyllisiä työnantajille ajallaan toimittamatta jättämisen tai virheellisen työtodistuksen korvausmenettelyssä. Työntekijällä on paljon vaikeampi menettelyllinen tilanne, koska hänen on itse todistettava syy-yhteys, esitettävä todisteet siitä, mikä on usein käytännössä mahdotonta tällä hetkellä, markkinoiden kovan kilpailun aikakaudella.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!