Palvelujen tarjoaminen ulkomailla ja ostoihin sisältyvän veron vähentäminen kotimaassa

Palveluvero

Verotettavaa toimintaa harjoittavalla verovelvollisella on oikeus vähentää harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä syntyneistä kuluista ostoihin sisältyvä vero. Tämä on yksi arvonlisäveroon sovellettavista perussäännöistä. Rajojen vapauden ja avoimien markkinoiden vuoksi puolalaiset veronmaksajat voivat päättää tarjota palveluja ulkomaille. Tässä tilanteessa herää kysymys, voiko verovelvollinen tässä tapauksessa vähentää myös Puolassa tehtyjen ostojen ostoihin sisältyvän veron?

Oikeus verovähennykseen

Arvonlisäveron perusperiaate on verovelvollisen oikeus vähentää ostoihin sisältyvän veron määrä. Artiklan sanamuodon mukaan 86 sek.Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan siltä osin kuin tavaroita ja palveluita käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen, verovelvollisella on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä. Toisaalta ostoihin sisältyvän veron määrä on verovelvollisen tavaroiden ja palvelujen ostolaskuissa tai myyntiä vahvistavista laskuista ilmoitettujen verojen summa.

Edellä olevista säännöksistä seuraa, että vähennysoikeus on olemassa, jos kaksi perusedellytystä täyttyy. Ensinnäkin arvonlisäveron maksaja voi tehdä vähennyksen. Toiseksi tavaroiden tai palveluiden ostojen ja harjoitetun taloudellisen toiminnan välillä on oltava yhteys.

Art. 86 sek. Lain 10, 10c ja 11 §:n mukaan oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä syntyy selvityksessä siltä ajalta, jona verovelvollisen hankkimia tavaroita ja palveluja koskeva verovelvollisuus on syntynyt. Jos verovelvollinen ei ole alentanut erääntyvän veron määrää näinä päivinä, hän voi alentaa veroilmoituksessa erääntyvän veron määrää kahdelta seuraavalta verokaudelta.

Palvelujen tarjoaminen ulkomailla ja vähennysoikeus

Tavara- ja palveluverolaissa säädetään tilanteista, joissa toiminnan harjoittamispaikka on maan alueen ulkopuolella. Tällaisissa olosuhteissa myyntivero on maksettava myös muussa maassa kuin Puolassa. Epäilykset syntyvät, kun veronmaksaja on velvollinen maksamaan veron toisessa maassa, mutta ostaa tavaroita liiketoimintaa varten Puolassa.

On huomattava, että verovelvollisella on oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero paitsi verolliseen toimintaan liittyvistä ostoista, myös sellaisista hankinnoista, joita ei veroteta Puolassa niiden suorituspaikan vuoksi.

Säännösten sanamuodon mukaan verovelvollisilla on oikeus vähentää vero myös silloin, kun maahan tuotuja tai ostettuja tavaroita ja palveluita käytetään palvelun tuottamiseen maan ulkopuolella, jos nämä määrät voitaisiin vähentää, jos kyseistä toimintaa harjoitetaan alueella. veronmaksajalla on asiakirjoja, jotka osoittavat vähennetyn veron ja näiden toimintojen välisen suhteen.

Perusedellytyksenä on, että verovelvollinen tekee analyysin, jonka tuloksena selvitetään, antoiko tietty liiketoimi, jos se on tehty Puolassa, arvonlisäveron vähennysoikeuden, koska pääsäännön mukaan ostoihin sisältyvän veron määrä on vähennyskelpoinen vain siltä osin kuin se liittyy verotettavaan toimintaan. Kuten Bydgoszczin verokamarin johtaja on ilmoittanut, yksittäisessä tulkinnassa nro ITPP2 / 443-1247 / 13 / AK voidaan vähentää ostoihin sisältyvä vero, joka liittyy vain verovelvollisen verollisiin liiketoimiin, eli joiden seuraus on on myyntiveron määrittäminen.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja tarjoaa kuljetuspalveluita Bulgariassa. Puolasta hän osti uusia kulkuneuvoja ja laitteita. Jos hän suorittaisi kuljetuspalveluja Puolan alueella, hänellä olisi oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero. Tämä tarkoittaa, että hän voi vähentää arvonlisäveron Puolassa tehdyistä ostoista, jotka liittyvät palvelujen tarjoamiseen Bulgariassa.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja tarjoaa lääkäripalveluja Belgiassa. Puolassa hän osti lääketieteellisiä laitteita. Jos hän tarjosi sairaanhoitopalveluja Puolan alueella, hänellä ei olisi oikeutta vähentää ostoihin sisältyvää veroa, koska sairaanhoitopalvelut ovat arvonlisäverosta vapautettuja. Tämän seurauksena verovelvollisella ei ole oikeutta vähentää arvonlisäveroa Puolassa tehdyistä ostoista, jotka liittyvät palvelujen tarjoamiseen Belgiassa.

Tämä kanta vahvistettiin Gdańskin hallinto-oikeuden 24. syyskuuta 2014 antamassa tuomiossa, tiedostoviite. nro I SA / Gd 889/14. Oikeus totesi, että:

Edellä mainitun valossa väite pykälän rikkomisesta. 86 sek. 8 kohta 1 (…) osoittautui perustelluksi. Tätä säännöstä on tulkittava siten, että verovelvollisella, jolla ei ole kotipaikkaa maassa, vaan vain sivuliike, on oikeus vähentää sivuliikkeen kotimaassa kannettu ostoihin sisältyvä vero tämän sivuliikkeen ostoista, jotka liittyvät tavaroiden luovutus tai palvelujen suorittaminen verovelvollisen maan alueen ulkopuolella, jos verovelvollisella on asiakirjoja, joista ilmenee vähennetyn veron suhde tähän toimintaan, ja sivuliike suorittaa samanaikaisesti verollisia liiketoimia maa.

Ylimääräisen veron palautuksen määräaika

Tilanteessa, jossa tietyllä selvityskaudella ostoihin sisältyvän veron ylijäämä on erääntyvän veron yli, verovelvollinen voi hakea tämän määrän palautusta pankkitilille. Kuten jo on korostettu, verovelvollisilla on mahdollisuus maksaa ostoihin sisältyvä vero, joka liittyy toimintaan, jonka suorituspaikka on Puolan ulkopuolella ja joka liittyy tietyssä maassa verotettuun myyntiin.

Veroylijäämä palautetaan 60 päivän kuluessa veroilmoituksen toimittamisesta toimivaltaiselle verovirastolle. Tämä on perustermi. Arvonlisäverolaissa säädetään, että kun verovelvollinen päättää tarjota palveluja ulkomailla eikä tee maassa verollista myyntiä, palautus tehdään vain perustellusta pyynnöstä.

Esimerkki 3.

Puolalainen veronmaksaja tarjoaa rakennuspalveluja vain Ranskan alueella. Puolassa se ostaa rakennusmateriaaleja ja työkaluja. Tietyllä selvityskaudella se osoitti ostoihin sisältyvän veron ylijäämää erääntyneen veron yli. Siksi hänen on esitettävä tätä koskeva perusteltu pyyntö saadakseen tämän summan palautuksen 60 päivän kuluessa.