Kuntoutusetu yrittäjälle - muodollisuudet

Palvelus

Kuntoutustuen myöntämisen periaatteista on säädetty erityisesti 25.6.1999 annetussa laissa sairaus- ja äitiysvakuutuksen rahaetuuksista, jäljempänä u.ś.p.u.s. (Lakilehti 2017, kohta 1368, sellaisena kuin se on muutettuna). Vakuutettu on oikeutettu edellä mainittuun etuuteen sairauspäivärahaajan päätyttyä tilanteessa, jossa hänen työkyvyttömyytensä jatkuu, mutta jatkohoito todennäköisesti paranee terveydenhoitajan toimesta. Milloin yrittäjän kuntoutustukea voidaan myöntää?

Kuntoutustukea - kenelle?

Art. 18 u.ś.p.u.s. Kuntoutustukea myönnetään vakuutetulle, joka sairauspäivärahan uupumisen jälkeen on edelleen työkyvytön ja jatkohoito tai kuntoutus lupaa saada työkyvyn takaisin. Kuntoutustukea myönnetään työkyvyn palauttamiseksi tarpeelliseksi ajaksi, kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi. Edellä mainitusta päättää Kansaneläkelaitoksen laillistettu lääkäri. Kuntoutustukea ei myönnetä henkilölle, joka on oikeutettu vanhuuseläkkeeseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen, työttömyyspäivärahaan, varhaiseläkettä, varhaiseläkettä, opettajankorvausrahaa ja erityismääräysten perusteella myönnettävää sairauslomaa.

On syytä muistaa, että sairauspäiväraha myönnetään sairauden tai pykälässä mainituista syistä johtuvan työkyvyttömyyden ajalta. 6 sek. 2 u.ś.p.u.s. - mutta enintään 182 päivää, ja jos työkyvyttömyys johtuu tuberkuloosista tai se tapahtuu raskauden aikana - enintään 270 päivää (lain 8 §

Kuntoutusetu yrittäjälle - tarvittavan dokumentaation laatiminen

Kun yrittäjä hakee kuntoutustukea, hänen tulee kerätä kuntoutustuesta täydelliset asiakirjat ja toimittaa se ZUS:lle. Yrittäjä täyttää ja lähettää ZUS:lle seuraavat asiakirjat:

● ilmoitus ZUS ZNp-7 -lomakkeella;

● hoitavan lääkärin täyttämä terveystodistus (OL-9 lomake) aikaisintaan kuukautta ennen hakemuksen jättämispäivää;

● työhaastattelu työpaikalta (lomake OL-10) - tätä lomaketta ei vaadita, jos hakemuksen tekee henkilö, jonka työkyvyttömyys on alkanut vakuutuksen päättymisen jälkeen tai muu kuin maataloustoimintaa harjoittava henkilö;

● pöytäkirja työtapaturman olosuhteista ja syistä tai tapaturmakortti, jos työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta;

● päätös ammattitaudin tunnustamisesta - jos työkyvyttömyys liittyy ammattitautiin.

Yrittäjän tulee täyttää oikein ja ajoissa edellä mainitut asiakirjat, jotka yhdessä todistuksen myöntävän lääkärin tai ZUS:n lääketieteellisen toimikunnan päätöksen kanssa ovat välttämätön edellytys vakuutetulle kuntoutustuen ostamiselle. Vakuutetulla tulee olla jatkuvuutta etuuden maksamisessa, joten edellä mainittuja määräaikoja tulee noudattaa. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tapaturmaasiakirjoja ja ammattitaudin vahvistavaa päätöstä ei tarvitse toimittaa uudelleen, jos yrittäjä on aikaisemmin toimittanut asiakirjat ZUS:n sivuliikkeelle sairauspäivärahahakemusta tehdessään.

Jos kuntoutustuen maksaa ZUS, Z-3b-maksun maksajatodistuksen toimittaa vakuutettu, joka harjoittaa muuta kuin maataloustoimintaa, vakuutetun ollessa yhteistyössä muiden kuin maataloustoimintaa harjoittavien henkilöiden kanssa, kun taas Z-3a:n toimittaa muut vakuutetut.

Lisäksi yrittäjän kuntoutustukea haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

● yrittäjän NIP- ja REGON-numero (mahdollisesti PESEL-numero tai passin sarja ja numero);

● yrittäjän nimi ja osoite (mahdollisesti yrittäjän leima);

● yrittäjän yksityiskohtaiset tiedot - etunimi, sukunimi, PESEL-numero tai passin sarja ja numero sekä syntymäaika ja asuinosoite;

● tieto siitä, kuuluuko yrittäjä sairaus- ja äitiysvakuutuksesta tai työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta 11.1. 6 sek. Sosiaalivakuutusjärjestelmästä 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain 1 kohta 5 ja 10 (Lakilehti 2016, kohta 963, sellaisena kuin se on muutettuna);

● ilmoitus siitä, onko työkyvyttömyyden aiheuttama ammattitauti, työtapaturma tai tapaturma matkalla töihin tai töistä, ja tämän seikan vahvistava asiakirja;

● tiedot vakuutetun tilinumerosta;

● paikka, päivämäärä, todistuksen myöntämiseen valtuutetun henkilön allekirjoitus ja mahdollisen valtuutetun henkilön leima;

● selvitys etuuden tyypistä ja ajanjaksosta, jolle yrittäjä hakee.

Yllä oleva luettelo määritetyistä asiakirjoista on esitetty liitteessä 3 - Tietojen laajuus, joka sisältää todistuksen maksun maksajasta, jos vakuutettu harjoittaa muuta kuin maataloustoimintaa, vakuutetun, joka tekee yhteistyötä muun kuin maataloustoiminnan harjoittajan kanssa, sekä papiston. - liitteenä perhe-, työ- ja sosiaaliministerin 8.12.2015 antamaan määräykseen sairaus- ja äitiysetuuksien oikeuteen vaikuttavista seikoista tai niiden määrästä tiedon laajuudesta ja tarvittavista asiakirjoista etuuksien myöntämisestä ja maksamisesta (Lakilehti 2017, kohta 87, muutoksineen).

Kannattaa muistaa, että kuntoutusrahaa ei makseta, jos vakuutetulla on oikeus vanhuuseläkkeeseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen, hän on oikeutettu työttömyyspäivärahaan, opettajan korvaukseen ja muiden määräysten perusteella myönnettävään sairauslomaan, varhaiseläkettä. , varhaiseläkettä, harjoittaa ansiotoimintaa, oleskelee palkattomalla vapaalla tai hoitovapaalla, on tutkintavankeudessa tai vankilassa.

Lomakkeen ZUS ZNp-7 osan I täyttää kuntoutusrahaa hakeva henkilö, osan II täyttää maksun maksaja ja osan III sairauspäivärahan maksaja. Osassa III on tiedot vakuutetun työkyvyttömyysjaksosta, mukaan lukien ajanjakso, jolta hänelle on maksettu työkyvyttömyysjaksolta palkkaa, miltä ajalta hän sai sairauspäivärahaa ja päivä, jolloin etuusjakso päättyy.

ZUS ZNp-7 -lomakkeella annettujen tietojen mukaan vakuutettu on velvollinen toimittamaan ilmoitetun lomakkeen, jos hän haluaa ostaa kuntoutustuen seuraavalle kaudelle, etuuden saamisajan jälkeen alle 12 v. kuukautta on kulunut umpeen.

Sinä aikana, kun työntekijä odottaa ZUS:n kuntoutustukea, hän ei tee työtä eikä ole oikeutettu mihinkään etuuksiin.

Yhteenveto

Yhteenvetona kannattaa muistaa, että yrittäjä voi hakea kuntoutustukea, jos sairauspäiväraha-aika on umpeutunut, työkykynsä ei ole vieläkään palautunut, ennuste terveyden paranemisesta ja työhön paluusta on suotuisa. Täydelliset asiakirjat yhdessä ZUS ZNp-7 -lomakkeen hakemuksen kanssa tulee toimittaa ZUS:n asianomaiseen kenttäyksikköön vähintään 6 viikkoa ennen etuusjakson päättymistä. Kannattaa muistaa, että yrittäjä ei sairauspäivärahaa ja sitten kuntoutusrahaa saaessaan voi harjoittaa työtä tai muuta ammatillista toimintaa, koska hän menettää oikeuden edellä mainittuihin etuuksiin. Yrittäjän tulee keskeyttää toiminta tai valtuuttaa toinen henkilö hoitamaan yrityksen asioita kuntoutustuen saamisen ajaksi, jos hän työllistää työntekijöitä.