Luonnonkatastrofeista johtuvat tappiot - tuloveron selvitys

Palveluvero

Yritystoiminnan aikana voi tapahtua yrittäjästä riippumattomia tapahtumia, kuten luonnonkatastrofeja. Tämän seurauksena yrityksen omistajalle aiheutuu mitattavissa olevia taloudellisia tappioita, mutta harvat veronmaksajat tietävät, kuinka ne selvitetään. Tässä artikkelissa selitämme, kuinka luonnonkatastrofien aiheuttamat tappiot otetaan huomioon.

Verovähennyskelpoiset kulut

Artiklan säännöksen mukaisesti. 22 sek. Tuloverosta 26 päivänä heinäkuuta 1991 annetun lain (jäljempänä PIT-laki) 1 §:n mukaan verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi aiheutuneet menot, lukuun ottamatta kustannuksia. lueteltu taiteessa. 23. Jotta tietty meno voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi, verovelvollisen on osoitettava, että se liittyy harjoitettavaan toimintaan ja että tämän kulun syntymisellä oli tai olisi voinut olla vaikutusta kertyneen tulon määrään tai mahdollisesti näiden tulojen lähteen säilyttämisestä tai turvaamisesta.

Verovähennyskelpoisiksi katsottujen menojen on täytettävä 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti. ALV-lain 22 §:n 1 momentin mukaan seuraavat ehdot:

  • olla syy-yhteydessä tuloon tai tulolähteeseen ja syntyä tulon saamiseksi tai tulolähteen säilyttämiseksi tai turvaamiseksi;

  • se on lopullinen ja siksi sitä ei voi palauttaa;

  • eivät ole 1 artiklassa tarkoitetussa luettelossa kustannuksista, joita ei ole hyväksytty verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi. PIT-lain 23 §:n 1 momentti;

  • olla asianmukaisesti dokumentoitu.

Luonnonkatastrofeista aiheutuneet tappiot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut

Luonnonkatastrofit ovat yleistyneet viime vuosina. Maatamme ahdistavat rankkasateet, myrskyt, tulvat ja kuivuus. Näiden kataklysmien seurauksena monet yrittäjät menettävät käyttöomaisuutta ja taloudelliseen toimintaansa liittyviä tavaroita.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja pitää päivittäistavaravarastoa. Kovan sateen seurauksena paikallinen joki tulvi ja hän menetti suurimman osan varastostaan ​​olevista tavaroista. Yrittäjällä ei ollut tuotevakuutusta. Voiko se tällaisessa tapauksessa luokitella kadonneet tavarat verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi?

Kyllä, tässä tilanteessa luonnonkatastrofiin liittyvät tavaran menetykset voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Veronmaksaja ei osallistunut vahingon syntymiseen millään tavalla. Tulvavakuutuksen puuttuminen ei myöskään vaikuta tappioiden laskemiseen verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja pitää päivittäistavaravarastoa. Kesäkuussa oli kaatosade ja salamoita. Sateen seurauksena varasto, jossa tavaroita oli varastoitu, joutui veden alle ja sen seurauksena suurin osa niistä tuhoutui. Yrittäjällä ei ollut tavaroille vakuutusta, ja kolme vuotta aiemmin hänen piti korjata vuotava katto. Voiko verovelvollinen tällaisessa tapauksessa luokitella kadonneen tavaran verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi?

Tässä tapauksessa tavaroiden tappioita ei voida luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Veronmaksaja osallistui vahingon syntymiseen. Kun hän ei korjannut vuotavaa kattoa, hän vaaransi tavaran menetyksen - jos katto olisi tiukka, tulvia ei olisi tapahtunut.

Edellä olevan vahvistaa Verohallinnon johtajan yksilöllinen tulkinta 8.3.2018 0115-KDIT3.4011.20.2018.1.AK. Tässä tulkinnassa veroviranomainen toteaa, että vain tappiot voivat olla kustannuksia silloin, kun ne syntyvät verovelvollisen tahdon ulkopuolella eli verovelvollisesta riippumattomalla tavalla. Samalla korostettiin, että verovelvollisen tulee noudattaa asianmukaista huolellisuutta, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa toimenpiteitä luonnonkatastrofin aiheuttamien tappioiden ehkäisemiseksi.

Luonnonkatastrofeista johtuvat tappiot - dokumentointi

Tuloverotuksen osalta tappioista ei ole säännöksiä tai erillisiä sääntöjä niiden sisällyttämisestä verokuluihin. Niissä ei myöskään ole mahdollisuutta arvioida tappioiden määrää esimerkiksi standardeilla, kertakorvauksilla tai muilla menetelmillä. Veronmaksajan vastuulla on dokumentoida luonnonkatastrofin seurauksena aiheutuneet vahingot.

Vaihto-omaisuuden tappioiden kirjaamista verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi tulee sen vuoksi arvioida pykälän säännöksestä johtuvan periaatteen kannalta. 22 sek. PIT-lain 1 §:n mukaan ottaen huomioon:

  • kaikki verovelvollisen suorittamat toimet;

  • olosuhteet, jotka aiheuttivat menetyksen;

  • menetyksen dokumentointimuodot;

  • verovelvollisen toteuttamat varotoimenpiteet.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vahingon tulee olla verovelvollisen tahdosta riippumaton satunnainen tapahtuma, joka syntyy esimerkiksi luonnonvoimien toiminnan seurauksena aiheuttaen vahinkoa ja vahinkoa edellyttäen, että veronmaksaja ei osallistu niiden syntymiseen. jollain tavalla tai ei helpota sitä. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tappiot keskeneräisestä käyttöomaisuudesta

Luonnonkatastrofit eivät aiheuta menetyksiä vain käyttökelpoiseen käyttöomaisuuteen. Hyvin usein luonnonkatastrofit aiheuttavat vahinkoa keskeneräiselle, eli rakenteilla olevalle käyttöomaisuudelle.

Esimerkki 3.

Veronmaksaja osti tontin kaupungin läheltä, jonne hän aloitti varaston rakentamisen. Myrskyn seurauksena keskeneräinen varasto tuhoutui. Vahinko osoittautui niin suuriksi, että rakentamisen jatkaminen oli kannattamatonta. Pystyykö veronmaksaja laskemaan hallin rakentamiseen tehdyt kulut verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi?

Tässä tapauksessa verovelvollinen voi pitää aiempia menoja verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina. Tässä tilanteessa yrittäjä ei myöskään osallistunut vahingon syntymiseen (noudatti asianmukaista huolellisuutta), joten hänellä ei ollut vaikutusta vahingon syntymiseen.

Esimerkki 4.

Veronmaksaja osti tontin kaupungin läheltä, jonne hän aloitti varaston rakentamisen. Myrskyn seurauksena keskeneräinen varasto tuhoutui. Vahinko oli merkittävä, mutta yrittäjä arvioi, että investointi olisi kannattava korjata ja sitten viedä loppuun. Veronmaksaja ihmettelee, kuinka korjata korjaukseen liittyvät kustannukset.

Jos yrittäjä ei osallistunut tappioihin, hän voi laskea korjausmenot verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi. Myrskyn vuoksi nämä kulut nostavat valmistetun käyttöomaisuuden alkuarvoa, joten niistä tulee kuluja poistojen tekohetkellä. Tämän vahvistaa Bydgoszczin verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 26. helmikuuta 2009, ITPB3 / 423-752b / 08 / AW.

Yhteenvetona voidaan todeta, että elementtien aiheuttaman vahingon tapauksessa on erittäin tärkeää selvittää, vaikuttiko verovelvollisen toiminta tappioihin. Useimmissa tilanteissa veronmaksaja ei osallistu tappioihin, koska kyseessä ovat hänen toimistaan ​​riippumattomat satunnaiset tapahtumat.