Liiketoiminnan tappio ja verokirjan pitoaika

Palveluvero

Liiketoiminnan tappio voidaan vähentää tuloista seuraavan viiden peräkkäisen verovuoden aikana. On kyseenalaista, kuinka kauan tappioon liittyviä asiakirjoja tulee säilyttää.

Tuloverotuksen kohteena ovat tulot. Tätä sääntöä ei sovelleta verovapaisiin tuloihin tai tuloihin, joista on luovuttu veronkannosta. Verolain mukaan tulo on verovuonna syntyneiden tulojen ylijäämä niiden hankintakustannuksista.

Menetyksen käsite

Tappio liiketoiminnasta syntyy, kun tilikauden tuotto on pienempi kuin sen saamisesta aiheutuneet menot. Näin ollen verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten ylitys tulojen summasta on tappio. Tappio määräytyy verovuodelle, eikä se ole verotuksen kannalta neutraali. Lainsäätäjä on sisällyttänyt lakiin säännökset, joiden mukaan verovelvollinen voi ratkaista sen seuraavina tilikausina.

Vuoden 2019 loppuun asti verovelvollinen saattoi vähentää tappiota vuodessa enintään 50 % tappiosta. Toisaalta 1.1.2020 alkaen enintään 5 000 000 zlotyn toiminnan tappiota osoittanut verovelvollinen voi tehdä ennenaikaisen selvityksen, jos tulojen määrä on riittävä sen ilmoittamista seuraavina vuosina. Uudet määräykset koskevat vuoden 2019 tappion selvittämistä, joten verovelvollinen voi maksaa tappion täysimääräisenä vuonna 2020 toimitetussa vuosiselvityksessä, edelliseltä vuodelta eli 2019, jos saadun tulon arvo mahdollistaa veropohjaa vähennetään tappion koko määrällä Art. 9 sek. Tuloverolain 3 §
Verovuonna syntyneen tulonlähteen tappion määrän osalta verovelvollinen voi:
1) alentaa tästä lähteestä saatua tuloa seuraavina viitenä peräkkäisenä verovuonna edellyttäen, että vähennyksen määrä jonakin näistä vuosista ei saa ylittää 50 prosenttia tämän tappion määrästä, tai
2) vähentää tästä lähteestä saatua kertaluonteista tuloa jonakin seuraavana viidestä peräkkäisestä verovuodesta enintään 5 000 000 zlotylla, perimättä jäänyt määrä on selvitettävä tämän viisivuotiskauden jäljellä olevina vuosina, kuitenkin vähennys ei saa olla minkään näistä vuosista yli 50 prosenttia tämän tappion määrästä.

Vahingonkorvausjaksoa koskevat säännökset eivät ole muuttuneet ja pykälän mukaisesti. 9 sek. ALV-lain 3 §:n mukaan verovelvollinen voi maksaa syntyneen tappion seuraavan viiden verovuoden aikana.

Veroasetuksen mukaisia ​​tappioita koskevat määräykset

Art. Veroasetuslain 86 § (Lakilehti 2017, kohta 201, muutoksineen) 86 §:n 1 momentin mukaan verokirjanpidon velvollisuus pitää kirjanpitoa ja niiden säilyttämiseen liittyviä asiakirjoja verovelvollisuuden lakkaamiseen asti, jollei verolaissa toisin säädetä.

Verokirjoilla tarkoitetaan kirjanpitokirjoja, tulojen ja kulujen verokirjaa, kirjanpitoa ja rekistereitä, joita verovelvollisten, maksajien tai kerääjien on säilytettävä verotusta varten.

Siksi verokirjoja ja kirjanpitoon merkittyjä lähdeasiakirjoja tulee edellä esitetyn mukaisesti säilyttää verovelvollisuuden vanhentumisaikaa vastaavan ajan.

Verokirjat tulee säilyttää verovelvollisen vanhenemiseen saakka. Art. Veroasetuksen 5 §:n mukaan verovelvollisuus on verovelvollisen verovelvollisuudesta johtuva velvollisuus maksaa vero Valtiokonttorille, voivodikunnalle, läänille tai kunnalle verolain säännösten mukaisessa määrässä, määräajassa ja paikassa. verolaki.

Verovelvollisuuden ja taloudellisen toiminnan tappion rajoittaminen

Perustuu artikkeliin. Veroasetuksen 70 1 §:n mukaan verovelvollisuus vanhenee 5 vuoden kuluttua sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana veronmaksuaika on päättynyt. Verovelvollisuuden vanheneminen tarkoittaa, että tietyn ajan kuluttua - verovelvollisen syntyhetkestä - tämä velvollisuus lakkaa, eikä veroviranomainen voi vanhentumisajan umpeutumisen jälkeen vaatia maksun suorittamista (ei ole mahdollista panna täytäntöön) kuuluva etu.

Verovelvolliselle tiettynä verovuonna liiketoiminnasta aiheutunut tappio ei ole tietyn vuoden verovelan rakenteellinen osa, koska tällainen velka syntyy vain tulon sattuessa.Tappio voi kuitenkin vaikuttaa veron määrään seuraavina viitenä verovuonna, koska verovelvollisella on oikeus alentaa tämän ajanjakson tuloa tappion määrällä. Niin kauan kuin verovelvollinen korjaa verotuksellisen tappion vähentämällä sen arvoa seuraavien vuosien tuloista, hän on velvollinen säilyttämään verokirjan ja asiakirjat niiltä vuosilta, jolloin tämä tappio on esitetty. Vanhentumisaika on siis laskettava sen kalenterivuoden lopusta, jona verovelvollisen maksaman tappion viimeisellä osalla vähennetyn tulon perusteella määrätyn veron maksuaika päättyi. Tämän kannan vahvistavat myös veroviranomaiset, josta esimerkkinä on Verohallinnon johtajan yksittäinen tulkinta, nro.

(...) Jos verotuksellinen tappio selvitetään 5 peräkkäisenä verovuonna, verokirjat ja -asiakirjat on säilytettävä 5 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin veron, jonka määrään vaikutti, maksupäivä tappiolla, vanhentunut. Esimerkiksi jos tappio on sattunut vuonna 2015, veronmaksuaika oli 2016 ja yhtiö aikoo maksaa tappiota 5 peräkkäisenä vuotena, tappion viimeinen osa selvitetään vuodelta 2021, jonka veronmaksuaika on on 2022. Tämän vuoksi yhtiön tulee säilyttää verotuksellisen tappion syntymistä koskevat asiakirjat vuoden 2026 loppuun saakka. Lisäksi on huomioitava, että vanhentumisaika voidaan keskeyttää 1-8 §:n mukaisin ehdoin. Verolain 70 §.

Yhteenvetona voidaan todeta, että niin kauan kuin yhtiö maksaa verotuksellisen tappion vähentämällä sen arvoa seuraavien vuosien tuloista, se on velvollinen säilyttämään verokirjanpidon ja -asiakirjat niiltä vuosilta, jolloin tappio kirjattiin. Vanhentumisaika on siis laskettava sen kalenterivuoden lopusta, jolloin verovelvollisen tappion viimeisellä osalla vähennetyn tulon perusteella määrätty veronmaksuaika päättyi (...).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Taloudellisen toiminnan tappio wfirma.pl-järjestelmässä

Jos haluat syöttää liiketoiminnan tappion wfirma.pl-järjestelmään, siirry ASETUKSET-välilehteen ja napsauta sitten VEROT-taulukossa kohtaa TULOVERO. Napsauta sitten näkyviin tulevassa ikkunassa ADD DEDUCTION ja täytä tiedot. Tällöin järjestelmä itse ottaa automaattisesti huomioon ohjelmaan lisättyjen tuloveron ennakkomaksujen menetyksen.

Tarkempia tietoja aikaisempien vuosien aloitusten selvittämisestä wfirma.pl-järjestelmässä artikkelissa: Edellisten vuosien tappio - miten järjestelmään tullaan?