Asuntorakentamisen arvonlisäverokanta

Palveluvero

Rakennuspalveluja tarjoavien yrittäjien on ehdottomasti oltava tietoisia arvonlisäveron verovaikutuksista, kunhan he ovat rekisteröityneet aktiivisiksi arvonlisäverovelvollisiksi. Jos näin on, kannattaa muistaa heidän tapauksessaan sopiva verokanta, mukaan lukien mahdollisuus käyttää etuuskantoja erityisesti asuntorakentamisen alalla. Milloin urakoitsija-rakentaja voi hyödyntää edullista arvonlisäverokantaa? Paljonko asuntorakentamisen arvonlisäverokanta on? Vastaus on alla.

Verotuksen kohde

Art. 5 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan arvonlisäveroa on maksettu maan alueella suoritettavista tavaroiden luovutuksista ja maksullisista palveluista. Tämä koskee myös yrittäjien rakennuspalveluja. Rakennuspalvelut liittyvät läheisesti rakennustöiden suorittamiseen. Arvonlisäverolaki ei sisällä määritelmää tälle käsitteelle, joten tältä osin on syytä viitata rakennuslakiin.

Art. Rakennuslain 3 §:n 7 momentin mukaan rakennustyöllä on ymmärrettävä rakentamista sekä työtä, joka koostuu rakennuskohteen jälleenrakentamisesta, kokoamisesta, saneerauksesta tai purkamisesta. Rakennustöihin liittyvien palveluiden luettelo on melko laajasti määritelty.

Kuten Krakovan läänin hallinto-oikeus on todennut 8. lokakuuta 2018 antamassaan tuomiossa II SAB / Kr 22/18, ""Teokset", joihin viitataan Art. 3 pistettä Rakennuslain 7 §:llä tarkoitetaan kaikkea teknistä ja rakennustoimintaa, joka suoritetaan osana rakennuskohteen rakentamista, jälleenrakentamista, kokoamista, saneerausta tai purkamista.”.

Asuntorakentamisen arvonlisäverokanta

Yleisesti tällä hetkellä voimassa oleva perusarvonlisäverokanta on 23 %. Lainsäätäjä on kuitenkin antanut mahdollisuuden käyttää 8 prosentin arvonlisäverokantaa tiettyihin rakennus- ja korjausrakentamispalveluihin.

Art. 41 sek. Arvonlisäverolain 12 §:n mukaan arvonlisäveroa sovelletaan sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvien rakennusten tai niiden osien luovuttamiseen, rakentamiseen, peruskorjaukseen, nykyaikaistamiseen, lämpösaneeraukseen tai saneeraukseen. Artiklan säännöksen mukaisesti. 41 sek. Arvonlisäverolain 12a §:n mukaan 7 % (tällä hetkellä 8 %) ei koske liiketiloja. Näin ollen lainsäätäjän tavoitteena oli epäilemättä periä perusvero (23 %) kaupallisesti käytetyistä rakennuksen osista. Nämä ovat myymälöitä, palvelutiloja tai toimistotiloja ja muita vastaavia tiloja.

On syytä huomauttaa, että artiklassa luetellut palvelutyypit. 41 sek. Tässä laissa ei ole määritelty arvonlisäverolain 12 §:n mukaista arvonlisäverolain 12 §:ää, jonka suorittaminen sosiaaliasunto-ohjelman piiriin kuuluvissa rakennustoimialaan kuuluvissa rakennuskohteissa tai niiden osissa on perusteena arvonlisäverokannan soveltamiselle. Lainsäätäjä ei viitannut tässä asiassa muissa laeissa, erityisesti rakennuslaissa, olevien määritelmien soveltamiseen. Siksi on oletettava, että 1 artiklassa luetellut toimet. 41 sek. ALV-lain 12 §, mukaan lukien modernisoinnin käsite, sisällytettiin tähän lakiin yleiskielellä ymmärrettynä. Modernisoinnilla tarkoitetaan tässä mielessä rakennuskohteen tai sen osan modernisointia, parantamista, jalostamista, parantamista.

Edellä oleva tarkoittaa, että myös käsitettä korjausrakennuksessa tulkittaessa tulee viitata sen yleiseen merkitykseen ja todeta, että se kattaa kaikki korjaustoimenpiteet.

Sosiaalisen asuntorakentamisen käsitteeseen liittyviin seikkoihin viitaten on selostettu §:ssä. 41 sek. arvonlisäverolain 12 a §. Sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluva rakentaminen on ymmärrettävä asuinrakennuksiksi tai niiden osiksi, lukuun ottamatta liiketiloja, ja asuintiloja muissa rakennuksissa, jotka on luokiteltu Puolan rakennuskohteiden luokitukseen kohdassa 12, sekä Puolan luokitukseen luokitellut rakennukset. Rakennuskohteista luokassa ex 1264 - vain terveydenhuoltolaitosten rakennukset, jotka tarjoavat majoituspalveluita sekä sairaanhoidon ja sairaanhoidon, erityisesti vanhuksille ja vammaisille.

Tärkeää on, kuten Varsovan korkein hallinto-oikeus totesi 10. helmikuuta 2015 antamassaan tuomiossa, I FSK 1976/13, "artiklan säännös 41 sek. arvonlisäverolain 12 a § ei sulje pois muissa kuin asuinrakennuksissa sijaitsevia tiloja, niiden myynti voi olla myös edullisen arvonlisäverokannan alainen, mutta sillä edellytyksellä, että ne on kalustettu ja valmisteltu palvelemaan asunnon tarkoitusta.”. Edullinen verokanta ei koske asuntorakentamisen ohessa olevaa infrastruktuuria eikä siten myös yhteyksien rakentamista mm. vesihuolto, saniteetti-, sadevesi-, lämmitys-, kaasu-, toteutetaan kokonaisvaltaisesti asuinrakennuksen rakentamisen yhteydessä, kuuluu sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvaan rakennusalaan.

Tässä kannattaa muistaa, että sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluva rakentaminen ei sisällä:

1) omakotitalot, joiden kerrosala on yli 300 m2;

2) asuintilat, joiden kerrosala on yli 150 m2.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että käyttöpinta-alaltaan 350 m2 asuinrakennuksen (pientalo) rakentaminen tai viimeistely olisi verotettava 23 %:lla. Tässä tapauksessa sinun on jaettava se: 300 m2: iin asti sovelletaan 8 %:n verokantaa ja 50 m2:n verokantaa 23 %.

Esimerkki 1.

Jan Kowalski on mukana rakennuspalvelujen tuottamisessa. Hän sai tilauksen pinta-alaltaan 350 m²:n omakotitalon viimeistelyyn, joka on tällä hetkellä kuoressa. 1 m²:n viimeistely nettohinta on 1000 PLN netto. Kuinka ilmoitan laskussa viimeistelyn kokonaiskustannukset?

Laskelmat:

300 m² x 1 000 x 1,08 (8 %) = 324 000 zlotya

50 m² x 1 000 x 1,23 zlotya (23 %) = 61 500 zlotya

Molemmat edellä mainitut summat ja hinnat tulee eritellä loppulaskun eri kohtiin. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

On syytä huomauttaa, että sen arvioimiseksi, onko tietty tila asunto, ei riitä, että se virkistys- tai vapaa-ajan tilana ja siten käyttötarkoituksena täyttää asunnon tekniset ehdot. Tämä johtuu siitä, että etuuksia voi käyttää vain itsenäisen asunnon määritelmän mukainen asunto. Tämä määräytyy starostin myöntämän todistuksen sisällön sekä notaarin asiakirjan sisällöstä, jossa ilmoitetaan myynnin kohde (liiketila tai asuintila).

Asuintilan osalta, jos asunnon omistuksen yhteydessä myynnin kohteena on määrätyllä alueella varustetun pysäköintipaikan (pysäköintipaikka) tai autotallin, jota ei ole erotettu autotalliksi, yksinoikeuskäyttöön. itsenäistä liiketilaa ja liittyy kiinteästi tietyn asunnon omistukseen, tämän kiinteistön myynti yhdessä tietyssä rakennuksessa (ja sen ulkopuolella, mutta saman maa-alueen sisällä) sijaitsevan erillisen pysäköintipaikan tai autotallin käyttöoikeuden kanssa asuintiloihin sovelletaan yhtä arvonlisäverokantaa.

Jos autotalli tai parkkipaikka on erotettu, niiden pinta-alaa ei lasketa mukaan tilojen kokonaispinta-alaan, eivätkä näin ollen voi hyötyä arvonlisäverokannasta.

Rakennuspalveluita tarjoavien yrittäjien tulee ottaa huomioon mahdollisuus soveltaa arvonlisäverokantaa edullisemmin rakentamisessaasuminen. Hintojen ja sen soveltamisehtojen tuntemisen etuna on kyky esittää mahdolliselle palveluntarjoajalle tietyt tarjottujen palvelujen bruttomäärät edullinen hinta huomioon ottaen. Tämä on tärkeää silloin, kun palveluja tarjotaan luonnollisille henkilöille, jotka kantavat arvonlisäveron taloudellisen taakan ja ovat tarjottujen palvelujen loppukäyttäjiä.23 prosentin veroprosentin, joka on kolme kertaa etuuskorkoa korkeampi verokanta, soveltaminen nostaa lopullista korvausta, joka kuluttajan on maksettava yrittäjälle.