Perinnön kautta hankittu käyttöomaisuus

Verkkosivusto

Useimmiten yrittäjät hankkivat käyttöomaisuutta yritykselle oston kautta. On myös tapauksia, joissa perintönä hankittu käyttöomaisuus ilmestyy yrittäjän omaisuuteen. Sitten herää kysymys, voidaanko tällaisesta käyttöomaisuudesta tehdä poistoja. Hyödykkeen kirjaamiseksi käyttöomaisuushyödykkeeksi ei ole verolainsäädännön kannalta merkitystä, onko verovelvollinen hankkinut sen vastikkeellisesti vai vastikkeetta.

Perinnön kautta hankittu käyttöomaisuus ja sen alkuarvo

Kiinteistön kelpoisuus käyttöomaisuusrekisteriin liittyy aina sen alkuarvon määrittämisen tarpeeseen. Perinnön kautta hankitun käyttöomaisuuden alkuarvon määrittämiseksi sovelletaan art. 22 g 1 kohdan. ALV-lain 1 momentin 3 momentin mukaan käyttöomaisuuden alkuarvo perinnöllä, lahjoituksella tai muutoin vastikkeetta hankittaessa - hankintapäivän markkina-arvo, ellei lahjoitussopimus tai maksuton luovutussopimus ole tehty. määrittää tämän arvon pienemmällä määrällä.

Tärkeä!

Perinnön kautta hankitun käyttöomaisuuden alkuarvo määräytyy perinnön hankintapäivän markkina-arvoon.

Lisäksi taide. 22 g 1 kohdan. ALV-lain 15 §:ssä todetaan, että jos yritys tai sen organisoitu osa on peritty, hankitun käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden kokonaisalkuarvo on niiden markkina-arvon summa. Näiden käyttöomaisuushyödykkeiden kokonaisalkuarvo ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin koko yrityksen arvon ja jäljellä olevan hankitun omaisuuden (muut kuin käyttöomaisuus tai aineettomat hyödykkeet) arvon välinen erotus, joka on määritetty perintö- ja lahjoitustarkoituksessa. verottaa.

Alkuarvon määritystapa, kun omaisuus on verovelvollisen yhteisomistuksessa, on kuitenkin määriteltävä 12 artiklan mukaisesti. 22 g 1 kohdan. 11 yllä Lain mukaan tämän omaisuuden alkuarvo määritetään suhteessa sen arvoon, johon verovelvollisen osuus tämän omaisuuden omistuksesta jää.

Perinnöön kuuluvan käyttöomaisuuden markkina-arvo määräytyy samantyyppisten ja samantyyppisten tavaroiden tai oikeuksien kaupassa käytettyjen markkinahintojen perusteella ottaen huomioon erityisesti niiden kunto ja kulumisaste sekä myyntiaika ja -paikka maksua vastaan.

On myös syytä huomioida, että maksettu perintövero ei nosta käyttöomaisuuden alkuarvoa, sillä perintö- ja lahjoitusvero sisältyy niihin kululuetteloon, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja (23 §:n 1 momentti (12)). ).

Kuinka tehdä poistot perintönä hankitusta käyttöomaisuudesta?

Perustuu artikkeliin. 22a kohta. ALV-lain 1 §:n mukaan poistoja koskee verovelvollisen omistama tai yhteisessä omistuksessa oleva, itse hankittu tai valmistettu, täydellinen ja käyttökuntoinen käyttöönottopäivänä:

  1. erikseen omistetut rakenteet, rakennukset ja tilat,

  2. koneet, laitteet ja kuljetusvälineet,

  3. Muut tavarat

- jonka oletettu käyttöaika on yli vuosi, verovelvollisen käyttämä liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai otettu käyttöön vuokra- tai leasingsopimuksen tai 11 §:ssä tarkoitetun sopimuksen perusteella. 23A, 1 kohta, jota kutsutaan käyttöomaisiksi.

Art. Mainitun lain 22c § 1 momentin mukaan maa-aluetta ja ikuista maaoikeutta ei saa tehdä poistoja. Joten jos meillä on tilanne, jossa meillä on tällainen perintönä hankittu käyttöomaisuus, sitä ei voida poistaa.

Tärkeää on, että perillisten ei tarvitse jatkaa nykyistä poistomenetelmää tai ottaa huomioon tehtyjä poistoja. Tässä tapauksessa ei ole väliä, onko tietty käyttöomaisuus poistettu edellisellä omistajalla vai ei. Siksi yrittäjällä on oikeus tehdä käyttöomaisuus poistot kokonaisuudessaan ottamalla käyttöön asianmukaiset poistoprosentit lain mukaisesti.

Tärkeä!

Perinnön kautta hankittu käyttöomaisuus poistetaan samalla tavalla kuin muu käyttöomaisuus.

Edellä kuvatulla tavalla hankitun käyttöomaisuuden poistot voidaan kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi tuloverolaissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Tässä tapauksessa Art. 23 sek. 1 kohta 45a alakohta a) poistettavien poistojen poissulkeminen alkuarvosta mm. vastikkeetta hankittu käyttöomaisuus, jos hankinta ei tuota tuloa. Tämä säännös ei koske perintönä hankittua käyttöomaisuutta.