Ulkomaisten osakkeiden myynti - tulovero

Palveluvero

Maailmantalouden aikakaudella osakkeiden kaupankäynnissä maailmanmarkkinoilla ei ole mitään uutta. Tällaisessa tapauksessa herää kuitenkin kysymys ulkomaisten osakkeiden myyntiin liittyvästä verotusmenetelmästä. Puolan asukkaat voivat epäillä verotuspaikan määrittämistä ja saatujen tulojen selvitystapaa. Yritämme vastata kaikkiin ongelmiin tämän päivän artikkelissamme.

Osakkeiden myynti tuloveron perusteella

Riippumatta siitä, onko kyse puolalaisista vai ulkomaisista osakkeista, verotustavan määrittämiseksi on ensinnäkin määritettävä, minkä tulolähteen kanssa olemme tekemisissä osakkeiden myyntihetkellä. Tämän tyyppiset tulot on luokiteltava 11 §:ssä tarkoitetuiksi tuloiksi pääomarahastoista. 10 sek. PIT-lain 1 momentin 7 kohta. Yksityiskohdat on esitetty Art. 17 sek. 1 piste 6 lit.a) arvonlisäverolain, josta voidaan lukea, että kassapääoman tulot sisältävät tulot osakkeiden (osakkeiden), osuuskunnan osuuksien ja arvopapereiden myynnistä. Kuten Art. 17 sek. 1ab pistettä 1 §:n mukaan tulo osuuksien (osakkeiden), osuuskunnan osuuksien ja arvopapereiden myynnistä syntyy, kun osakkeiden (osuuksien), osuuskunnan osuuksien ja arvopapereiden omistus siirtyy ostajalle. Osakkeiden myynti katsotaan pääomatuloksi, joka syntyy, kun osakkeiden omistusoikeus siirtyy ostajalle.

Ulkomaisten osakkeiden myynti - verotusmenetelmä

Ennen kuin siirrymme ulkomaisten osakkeiden myynnin verotuksen piiriin, on mainittava selvitysvelvolliset. No, tällainen velvollisuus on vain verovelvollisilla, jotka ovat verovelvollisia ja jotka ovat rajoittamattoman verovelvollisen alaisia. Kuten art. 3 sek. PIT-lain 1 §:n mukaan luonnolliset henkilöt, jotka asuvat Puolan tasavallan alueella, ovat verovelvollisia kaikista tuloistaan ​​(tuloistaan) tulonlähteiden sijainnista riippumatta (rajaton verovelvollisuus). Asuinpaikan Puolan tasavallan alueella määrittävä kriteeri on elintärkeiden etujen keskus tai se, että oleskelee Puolan alueella yli 184 päivää verovuoden aikana. Vain Puolassa verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on selvitettävä ulkomaisten osakkeiden myynti Puolan veroviranomaiselle. Art. 30b kohta. Arvopaperien tai johdannaisrahoitusvälineiden myynnistä, mukaan lukien näistä instrumenteista johtuvien oikeuksien käyttämisestä, osakkeiden (osakkeiden) vastikkeellisesta myynnistä saadusta tulosta, osuuskunnan osuuksien myynnistä maksua vastaan ​​ja ansaintaverolain 1 §:n mukaisesti osuuskunnan osuuksien (osakkeiden) tai osuuksien hankinnasta muuta apporttiomaisuutta kuin yritystä tai sen järjestäytynettä osaa vastaan ​​tulovero on 19 % saadusta tulosta. Sitä vastoin Art. 30b kohta. 2 4 kohta edellä mainituista Lain mukaan tulo on osuuskunnan osuuksien (osakkeiden) tai osuuksien maksua vastaan ​​luovuttamisesta saatujen tulojen ja 12 §:n perusteella määriteltyjen vähennyskelpoisten kustannusten välinen erotus. 22 sek. 1f ja art. 23 sek. 1 piste 38 ja 38c.

Jos oletamme, että ulkomaiset osakkeet on hankittu oston kautta, katso Art. 23 sek. ALV-lain 1 momentin 38 kohta, jossa todettiin, että osuuskunnan osuuksien tai osuuksien, osakkeiden (osakkeiden) ja arvopapereiden hankkimisesta tai hankinnasta aiheutuneita kuluja sekä pääomarahastojen osuuksien hankkimisesta aiheutuneita kuluja ei oteta huomioon. olla verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus; Tällaiset kulut ovat kuitenkin vähennyskelpoisia näiden osuuskunnan osuuksien, osakkeiden (osakkeiden) ja arvopapereiden myynnistä, mukaan lukien arvopapereiden liikkeeseenlaskijan suorittama lunastus sekä pääomarahastojen osuuksien lunastus tai lunastus. Kuten näette, veronmaksaja ei vastaa osakkeiden hankintakustannuksista niiden ostohetkellä, vaan vasta luovutettaessa osakkeita vastiketta vastaan. Osakkeiden maksua vastaan ​​myytäessä on veronalaista veroa 19 %, joka on myynnistä saadun tulon ja hankintamenon erotus. Kysymys ulkomaisten osakkeiden myynnin verotuksesta on tarkoitettu pykälässä. 30b kohta. PIT-lain 5 a §. Tämä säännös osoittaa, että jos rajoittamaton verovelvollinen asukas saa tuloa osakkeiden vastikkeellisesta luovutuksesta sekä Puolan tasavallan alueella että ulkomailla, tämä tulo lasketaan yhteen ja maksettua tuloveroa vastaava määrä vähennetään tulojen kokonaismäärästä laskettava vero ulkomailla. Vähennys ei kuitenkaan saa ylittää sitä osaa ennen vähennystä lasketusta verosta, joka suhteutetaan ulkomailla saatuun tuloon. Kuitenkin, kuten artiklan sisällöstä seuraa. 30b kohta. Lain 5 b pykälän mukaan rajoittamattoman verovelvollisen maassa asuvan, joka saa edellä kuvatut tulot vain Puolan tasavallan alueen ulkopuolella, sovelletaan 31.1. 5 a kohtaa sovelletaan vastaavasti.

Tämän seurauksena veronmaksaja, joka saa tuloa ulkomaisten osakkeiden myynnistä Puolan veroratkaisussa, käyttää suhteellista vähennysmenetelmää, joka sen oletuksessa tarkoittaa ulkomailla maksetun veron vähentämistä Puolan verovelvollisuudesta. Tämä sääntö pätee sekä silloin, kun puolalainen veronmaksaja saa tuloa puolalaisten ja ulkomaisten osakkeiden myynnistä, että myös silloin, kun hän myy vain ulkomaisia ​​osakkeita. Puolassa verovelvollisten on suoritettava ulkomaisten osakkeiden myynnistä saadut tulot suhteellisella vähennysmenetelmällä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Veroilmoitus PIT-38

Lopuksi siirrytään veroilmoituksen oikeaan täyttämiseen liittyviin kysymyksiin. Kuten voimme lukea Art. 30b kohta. ALV-lain 5 §:n mukaan kassapääoman tuloa ei yhdistetä yleisperiaatteella ja tasaveron perusteella verotettuun tuloon.

Lisäksi Art. 30b kohta. Lain 6 1 momentin mukaan verovelvollisen on verovuoden päättymisen jälkeen esitettävä PIT-38-ilmoituksessa verovuonna saatu tulo arvopapereiden vastikkeellisesta myynnistä, tulot johdannaisrahoitusvälineiden myynnistä. vastikkeeksi sekä tuloista, jotka on saatu siitä johtuvien oikeuksien käyttämisestä, osakkeista (osakkeista) ja yhtiöosuuksien (osakkeiden) hankkimisesta tai osuuksista osuuskuntiin, vastineeksi muusta kuin yrityksen tai sen järjestämän apporttiomaisuudesta. osa ja laske maksettava tulovero.

Kuitenkin, kuten Art. 45 sek. ALV-lain 1a 1 momentin mukaan verovelvollisen on verovuotta seuraavan vuoden helmikuun 15. - 30. huhtikuuta välisenä aikana toimitettava verotoimistolle erilliset PIT-38-ilmoitukset verotettavan pääoman tulon (tappion) määrästä. taiteen periaatteita. 30b.

Itse PIT-38 veroilmoituksen osalta on huomioitava, että ulkomaisten osakkeiden myynnistä saadut tulot ja kulut kirjataan verovelvollisen C-osan riville 2 "Muut tulot". Laitamme lasketut tulot riville 3 "Yhteensä" pos. 25. Ulkomaille maksetun veron määrä kirjataan kuitenkin D-kohtaan 31 "Ulkomaille maksettu vero, tarkoitetut 31 §:ssä. 30b kohta. Lain 5a ja 5b (muunnettu zlotyiksi) ”. Syötä kohtaan Puolan ja ulkomaisen veron erotus (joka on verotoimistolle maksettava summa). 32 "Vero maksettava".

PIT-38 veroilmoitukseen tulee liittää liite PIT/ZG, jossa kohdassa C.3. ulkomaisten osakkeiden myynnistä saadut tulot ja maksettu ulkomainen vero on ilmoitettava. Ulkomaisten osakkeiden myynnistä saadut tulot selvitetään erillisellä PIT-38 veroilmoituksella. Tässä ilmoituksessa käytetään myös suhteellista vähennystä. Veroilmoitukseen tulee liittää liite PIT/ZG. Kokonaisuus tulee toimittaa verovuotta seuraavan vuoden helmikuun 15. ja 30. huhtikuuta välisenä aikana. Yhteenvetona voidaan todeta, että esitetyissä säännöksissä tulee mainita, että Puolassa verovelvollisten osalta ulkomaisten osakkeiden myynti on Puolassa verotettavaa ja itse selvitys suoritetaan suhteellisella vähennysmenetelmällä. Tämä menetelmä mahdollistaa ulkomailla maksetun veron vähentämisen Puolan velasta. On myös tärkeää, että näin saatu tulo on erillinen lähde, jota ei voida yhdistää muihin tuloihin. Tästä syystä on toimitettava erillinen PIT-38 selvitys.