Kiinteistö-osuuden myynti sekä ALV ja ALV

Palveluvero

Yrittäjät käyttävät liiketoiminnassaan erilaisia ​​käyttöomaisuutta. Yksi niistä on kiinteistöt. Koko kiinteistön myyntitapahtuma yhtiön sisällä ei herätä suuria epäilyksiä. Kuitenkin, jos noudatamme siviililain säännöksiä, myös kiinteistöosuuden myynti on mahdollinen. Kiinteistöosuuden myynnin vaikutukset on esitetty veron valossa alla olevassa artikkelissa.

Kiinteistöosuuden myynti tuloveron perusteella

Tuloverolain säännösten mukaan kiinteistön, sen osien ja osuuksien myynnistä maksetaan veroa. Siksi kiinteistöosuuden myyntiin sovelletaan yleisiä sääntöjä. Lakisääteiset määräykset osoittavat, että yrityksen omaisuuteen kuuluvan kiinteistön osuuden myynnin yhteydessä tällaisen tulon on katsottava olevan taloudellisen toiminnan lähteestä saatua tuloa.

Taloudellisen toiminnan tuotot sisältävät tässä toiminnassa käytettyjen kiinteistöosuuksien myynnistä saadut tulot riippumatta siitä, päättikö verovelvollinen tehdä niistä poistoja vai luopui siitä eikä kirjannut kiinteistöä käyttöomaisuusrekisteriin. Tällaisten kiinteistöjen käyttö liiketoimintaan riittää.

Esimerkki 1.

Verovelvollinen omisti osuuden maaomaisuudesta, esitteli tämän osuuden yhtiölleen, ei merkinnyt sitä käyttöomaisuusrekisteriin eikä tehnyt siitä poistoja. Kahden vuoden kuluttua hän päätti myydä tämän osakkeen. Edellä mainitusta huolimatta tällaisen myynnin katsotaan tapahtuneen liiketoiminnan yhteydessä.

On myös muistettava, että asuinkiinteistöjen myyntiin sovelletaan erilaisia ​​sääntöjä. Kuten lain säännöksistä ilmenee, taloudellisen toiminnan tuloihin ei lueta tuloja, jotka on saatu myynnistä elinkeinotoimintaan liittyviin tarkoituksiin ja maataloustuotannon erityisosastojen hoitamiseen: asuinrakennus, sen osa tai osuus tällaisessa rakennuksessa, asunto, joka on erillinen kiinteistö tai osuus tällaisesta asunnosta, maasta tai maa-osuudesta tai tähän rakennukseen tai tiloihin liittyvästä maan pysyvästä käyttöoikeudesta tai osuudesta sellaisesta oikeudesta, osuuskunnan omistusoikeus asuntoon tai osakkeeseen tällaisella oikeudella oikeus asunto-osuuskunnan omakotitaloon tai osuus tällaisesta oikeudesta.

Edellä esitetystä johtuen elinkeinokäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön osuuden myyntiin sovelletaan yksityismyyntiä koskevia säännöksiä. Näiden määräysten mukaan myynti, joka on tehty viiden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jona hankinta tapahtui, ei aiheuta tuloverovelvollisuutta.

Esimerkki 2.

Verovelvollinen osti 27.9.2011 osuuden asuinkiinteistöstä, jota hän käytti liiketoimintaan. Hän myi tämän osakkeen 13.1.2017. Koska hankintatapahtuman kalenterivuoden päättymisestä (täsmälleen 31.12.2016) on kulunut 5 vuotta, vuoden 2017 myynnistä ei kerry tuloa yritystoiminnan veronmaksaja.

Arvonlisäveroon perustuva osakkeen myynti

Paljon monimutkaisempi kysymys on pohtia, miten kiinteistöosuuden myynti pitäisi luokitella arvonlisäveron perusteella. Ei ole epäilystäkään siitä, että koko kiinteistön myynti on tavaran luovutusta. Mielenkiintoista on, että veroviranomaisten ja tuomioistuinten kannan mukaisesti kiinteistöosuuden myyntiä tulisi pitää palvelujen tarjoamisena.

Viitaten arvonlisäverolaissa esitettyyn palvelun tarjoamisen määritelmään voidaan lukea, että palvelun tarjoamisella tarkoitetaan luonnollista henkilölle, oikeushenkilölle tai oikeushenkilöllisyyttä vailla olevalle organisaatioyksikölle suoritettua suoritusta, joka ei ole luovutusta. oikeudet aineettomiin hyödykkeisiin riippumatta siitä, missä muodossa oikeustoimi on suoritettu.

Opin kanta on, että kun kyseessä on yhteisomistustilanne, jokaisella yhteisomistajalla on prosenttiosuus omaisuudesta. Yhteisomistusosuus on omistusoikeus, joka kuuluu yksinomaan yhteisomistajalle, eikä kenelläkään yhteisomistajalla ole yksinoikeutta esineen fyysisesti määriteltyyn osaan, koska yhteisomistuksen ydin on omistusoikeuden jakamattomuus. Kiinteistö-osuuden sääntely kattaa osuuden luovuttamisen, ei esineen. Kiinteistön osuuden myyntihetkellä tavaran luovutusta ei tapahdu, koska omistajan määräysvaltaa ei ole siirretty. Tällöin myynnin kohteena on omaisuusoikeus kiinteistöosuuden muodossa, ei esine.

Esimerkki 3.

Veronmaksaja myi kiinteistön toiselle urakoitsijalle. Tällaista toimintaa olisi pidettävä vastikkeellisena tavaroiden luovutuksena.

Esimerkki 4.

Veronmaksaja myi osuutensa kiinteistöstä toiselle urakoitsijalle. Tällainen toiminta olisi luokiteltava vastikkeelliseksi palvelujen tarjoamiseksi.