Toiminnasta poistetun käyttöomaisuuden myynti tai sen valmistumisen jälkeen

Verkkosivusto

Yrittäjät käyttävät kiinteää omaisuutta yritystä hoitaessaan. Joissain tilanteissa heidät vedetään pois toiminnasta tai toiminta lopetetaan. Sitten herää kysymys, miten käyttöomaisuuden myynti kirjataan.

Molempien tuloverolakien säännösten mukaan poistettavissa oleva käyttöomaisuus on verovelvollisen omistuksessa tai yhteisessä omistuksessa, hankittu tai valmistettu yksinään täydellisenä ja käyttökelpoisena käyttöönottopäivänä:

  • erikseen omistetut rakenteet, rakennukset ja tilat,

  • koneet, laitteet ja kuljetusvälineet,

  • Muut tavarat

- jonka oletettu käyttöaika on yli vuoden, verovelvollisen käyttämä liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai otettu käyttöön vuokra-, vuokra- tai leasingsopimuksen perusteella.

Käyttöomaisuuden kotiuttaminen ja myynti

Art. 14 sek. ALV-lain 2 momentin 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnasta saadut tulot katsotaan myös "tuloksi vastikkeellisesta käyttöomaisuuden myynnistä, joka käytetään elinkeinotoimintaan liittyviin tarpeisiin". Käyttöomaisuuden poistaminen elinkeinotoiminnasta ja sen luovuttaminen verovelvollisen henkilökohtaisiin tarkoituksiin ei ole maksua vastaan ​​tapahtuvaa myyntiä, joten siitä ei kerry verotettavaa tuloa.

Ajoneuvon luovutuspäivänä verovelvollisen henkilökohtaisiin tarpeisiin omaisuus tulee poistaa käyttöomaisuusrekisteristä ilmoittamalla poiston syy, esim. "auton luovutus yrittäjän (kumppanin) henkilökohtaisiin tarpeisiin" . Tämä toiminta ei vaadi lisädokumentaatiota.

Käyttöomaisuuden poistaminen taloudellisesta toiminnasta ja sen siirtäminen verovelvollisen henkilökohtaisiin tarpeisiin ei tuota tuloa ns. ilmaiset edut, vaikka komponentti liikkuisi avoimen yhtiön omaisuuden ja tämän yhtiömiehen omaisuuden välillä. Katowicen verokamarin johtajan tulkinnassa 30. huhtikuuta 2010, nro IBPB1 / 1 / 415-139 / 10 / AB, luemme seuraavaa:

”(…) Esitetty tuleva tapahtuma osoittaa, että hakija aikoo vetää pois taloudellisesta toiminnasta kiinteän omaisuuden maakiinteistön ja sillä sijaitsevan maatilarakennuksen muodossa (ns. siirto yksityisiin käyttötarkoituksiin). Esitetty tulevaisuuden tapahtuma ja edellä mainitut verolain säännökset huomioon ottaen on todettava, että pelkällä kiinteistön poistamisella taloudellisesta toiminnasta ja sen luovuttamisesta yksityisiin (henkilökohtaisiin) tarkoituksiin ei aiheudu veroseuraamuksia henkilökohtaiseen tuloon. vero (...)".

Liiketoiminnasta saadut tulot tulee kuitenkin kirjata suhteessa aiemmin liiketoiminnasta lopetettuihin, jos ne myydään ennen kuin 6 vuotta on kulunut, laskettuna sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona ne on lopetettu.

Esimerkki 1.

Verovelvollinen poisti henkilöauton 14.7.2011 liiketoiminnasta. Veronmaksajan tarkoitus on myydä tämä auto. Jotta maksettu luovutus olisi tuloverotuksen kannalta neutraali, se ei kuitenkaan saa tapahtua aikaisintaan 1.1.2018.

Jos käyttöomaisuus on myyty 6 vuoden kuluessa siitä, kun se lopetettiin taloudellisesta toiminnasta, on verovelvollisella tässä vaiheessa mahdollisuus vähentää tuloa auton alkuperäisen arvon poistamattomalla osalla. Käyttöomaisuuden myyntitulojen kustannukset ovat auton hankintakustannukset vähennettynä poistoilla.

Tällaisen tulonselvitystavan, kun taloudellisesta toiminnasta aiemmin poistetun käyttöomaisuuden myynti tapahtuu, vahvisti mm. Katowicen verokamarin johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 14. toukokuuta 2014, tiedostoviite. IBPBI / 1 / 415-188 / 14 / SK, josta voimme lukea:

"(...) hakemuksessa mainittua henkilöauton myynnistä saatua tuloa määritettäessä edellä mainitun käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden rekisteriin merkitty auto poistoilla vähennettynä. Tulon saamisen kustannukset määritettäessä tuloja edellä mainituista Siksi omistusoikeus on sen hankinnasta aiheutuneiden menojen arvo vähennettynä poistoilla. Tämän seurauksena auton alkuperäisen arvon poistamaton osa muodostaa hakijalle pykälän mukaisen verotuksessa vähennyskelpoisen kulun. 23 sek. 1 piste 1 lit. b ja taide. 24 sekuntia 2 edellä mainitun kohdan 1 alakohta henkilötuloverolaki (...)”.

Käyttöomaisuuden myynti yhtiön selvitystilaan asettamisen jälkeen

Veronmaksajien on yritystä purettaessa laadittava luettelo kyseisenä päivänä jäljellä olevista varoista. Siinä tulee sisältää muun muassa: omaisuuserän (nimi), sen hankintapäivämäärä, hankintaan liittyvien menojen määrä, mukaan lukien verotuksessa vähennyskelpoiset menot, sekä alkuarvo, poistotapa, poistojen summa.

Omaisuuden myynti liiketoiminnan purkamisen jälkeen 6 vuoden kuluessa selvitystilasta johtaa velvollisuuden selvitystoimintaan. Liiketoiminnan lopettamisen jälkeen haltuunotetun omaisuuden myynnistä saamien tulojen määrittämistapa on määritelty 11 §:ssä. 24 sekuntia PIT-lain 3b. Tämän säännöksen mukaan tulo lasketaan omaisuuden vastikkeellisesta luovutuksesta saadun tuoton ja hankinnasta aiheutuneiden menojen erotuksena, joka ei missään muodossa sisälly verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Käyttöomaisuuden myynnin jälkeen tulon syntyessä ennakkomaksu lasketaan samojen sääntöjen mukaan kuin yrittäjä sovelsi lopetetun toiminnan tuloon ja maksetaan myyntikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. tapahtui.

Kuitenkin sen verovuoden päätyttyä, jona myynti tapahtui, tämä liiketoimi tulee esittää vuosittaisessa veroilmoituksessa. Bydgoszczin verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 13. maaliskuuta 2014 annetulla yksittäisellä päätöksellä ITPB1 / 415-1288 / 13 / AK:

”(...) tulot suunnitellun käyttöomaisuuden (työpajarakennuksen) myynnistä liiketoiminnan päättymisen jälkeen ovat tuloja muusta kuin maataloustoiminnasta. Tältä tililtä saatava tulo on verotettavaa liiketoimintaa varten valitun verotusmuodon mukaan, tässä tapauksessa ns. tasavero - 19%. Myynnistä saatava tuotto on omaisuuden vastikkeellisesta myynnistä saadun tuoton ja käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoon merkityn alkuarvon erotus lisättynä pykälässä tarkoitettujen poistojen summalla. 1 kohdan 22 tuntia. Tästä käyttöomaisuudesta tehty 1 piste 1 (…) ”.