Oman viljelyn tuotteiden myynti - mikä vero?

Palveluvero

Maataloustoiminta ei ole tuloveron alaista. Tätä yleissääntöä on kuitenkin tarkasteltava PIT-laissa määritellyn maataloustoiminnan yhteydessä. Mielenkiintoista on, että joissain tapauksissa itse kasvatettujen tuotteiden myynti voi olla tuloverosäännösten alaista.

Maataloustoiminta PIT-lain valossa

Muistakaamme, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. 2 lauseke PIT-lain 1 momentin 1 momentin mukaan tuloveroa ei sovelleta maataloustoiminnan tuloista, paitsi maataloustuotannon erityisosastojen tuloista.On huomionarvoista, että PIT-laki sisältää oman taloudellisen toiminnan määritelmänsä. Kuten art. 2 lauseke Tämän lain 2 §:n 2 momentin mukaan maataloustoiminta on toimintaa, joka koostuu jalostamattomien (luonnon) kasvi- tai eläintuotteiden tuottamisesta omasta sadosta tai jalostuksesta tai jalostuksesta, mukaan lukien siementen, taimitarhojen, jalostus- ja lisäysaineiston tuotanto sekä peltokasvien tuotanto , kasvihuone- ja foliotuotanto , koristekasvien, viljeltyjen ja hedelmäsienten tuotanto, eläinten, lintujen ja kaupallisten hyönteisten jalostus ja siemenmateriaalin tuotanto, teollisuus- ja tuotantoeläintuotanto sekä kalankasvatus sekä toiminta, jossa vähimmäispitoajat ostetut eläimet ja kasvit esiintyvät niiden biologisen kasvun aikana vähintään:

  1. kuukausi - kasveille,
  2. 16 päivää - kun on kyse erittäin intensiivisestä hanhien tai ankkojen erikoislihotuksesta,
  3. 6 viikkoa - muulle teurassiipikarjalle,
  4. 2 kuukautta - muille eläimille,

ostopäivästä alkaen.

Esitetyn määritelmän valossa on huomioitava, että maataloustoimintaan kuuluu jalostamattomien kasvi- tai eläintuotteiden tuotanto omasta sadosta ja jalostus. Jos tuotteet kuitenkin myydään jalostettuina, toimintaa ei voida enää luokitella maataloudeksi, mikä tarkoittaa, että se on alv-verollista. Maataloustoiminta kattaa vain jalostamattomat tuotteet. Jos myydään omia viljely- tai jalostustuotteita, mutta jalostettuina, se ei ole maataloustoimintaa. Tällainen toiminta on tuloveron alaista.

Oman viljelyn tuotteiden myynti ja jalostus muulla kuin teollisella tavalla

Jos myydään oman viljelyn, kasvatuksen tai jalostuksen tuotteita ja ne on jalostettu muulla kuin teollisella tavalla, veronmaksaja saa tuloa ns. muista lähteistä. Kuten voimme lukea Art. 20 kohta 1 c §:ssä tarkoitetuista muista lähteistä saaduista tuloista. 10 sek. 1 kohdan 9 alakohtaa pidetään myös tuloina ei-teollisten kasvi- ja eläintuotteiden myynnistä, lukuun ottamatta maataloustuotannon erityisosastojen osana saatuja jalostettuja kasvi- ja eläintuotteita ja valmisteveron alaisia ​​tuotteita. erillisistä määräyksistä, jos:

  • kasvi- ja eläintuotteiden jalostusta ja niiden myyntiä ei tapahdu palkattaessa ihmisiä työsopimusten, toimeksiantosopimusten, erityistyösopimusten ja muiden vastaavien sopimusten perusteella, lukuun ottamatta teuraseläinten teurastusta ja jälkeisiä sopimuksia. näiden eläinten teuraskäsittely, mukaan lukien lihan leikkaaminen, jakaminen ja luokittelu, viljan jauhatus, öljyn tai mehun puristus sekä myynti näyttelyissä, messuilla, messuilla ja messuilla;
  • kohdassa tarkoitettu myyntirekisteri 1e;
  • kyseisen tuotteen valmistuksessa käytettyjen omasta viljelystä, jalostuksesta tai kasvatuksesta saatujen kasvi- tai eläintuotteiden määrä on vähintään 50 prosenttia tuotteesta vettä lukuun ottamatta.

Art. 20 kohta Myös omasta viljelystä saaduista raaka-aineista valmistetut jauhot, rouheet, viljat, leseet, öljyt ja mehut katsotaan omasta viljelystä saaduiksi kasvituotteiksi PI-lain 1d. Oman viljelyn tai jalostuksen tuotteiden, sekä kasvien että eläinten, myynti on tuloa muista lähteistä siten kuin pykälässä säädetään. 10 sek. ALV-lain 1 kohdan 9 alakohta, jos nämä tuotteet on jalostettu muulla tavalla kuin teollisesti. Kun tarkastellaan tämäntyyppisen myynnin tuloverotusta, on ensinnäkin kiinnitettävä huomiota artiklan sisältöön. 21 sek. PIT-lain 1 § 71a. No, tämä säännös osoittaa, että art. 20 kohta 1c, enintään 40 000 PLN vuodessa. Tämä tarkoittaa, että vain tiettynä vuonna ilmoitetun määrän ylittävä myyntiylijäämä on alv-veron alainen.

Jos myynnistä saadut tulot ylittävät 40 000 zlotya, siitä voidaan maksaa tuloveroa yleisten periaatteiden mukaisesti veroasteikon mukaan. Verotettava tulo on tällaisessa tilanteessa tulon ja verokulun erotus. Näin syntyneet tulot yhdistetään verovelvollisen muihin tuloihin ja ilmoitetaan tuloina muista lähteistä PIT-36-lomakkeella. Tässä tapauksessa sovellettavat verokannat perustuvat veroasteikkoon eli 17 % ja verorajan ylittymisen jälkeen 32 %. Lisäksi on muistettava, että art. 20 kohta ALV-lain 1e-1f mukaan verovelvollisen on pidettävä jokaiselta verovuodelta erillistä kirjanpitoa kasvi- ja eläintuotteiden myynnistä, joka sisältää vähintään: seuraavan kirjauksen numeron, tulon saamispäivän, tulon määrän. , tulot kumulatiivisesti vuoden alusta sekä jalostettujen tuotteiden määrä ja tyyppi. Päivittäiset tulot kirjataan myyntipäivänä. Myyntikirjanpito on säilytettävä jalostettujen kasvi- ja eläintuotteiden myyntipisteessä.

Mielenkiintoista on, että tämäntyyppisten tulojen osalta veronmaksaja voi käyttää myös kiinteämääräistä lomaketta. Art. 6 sek. Kiinteätuloverolain 1d §:ssä tarkoitettujen tulojen piiriin sovelletaan myös kirjattujen tulojen kertasummaverotusta. 20 kohta Tuloverolain 1c. Käyttääkseen tätä verotusmuotoa verovelvollisen on annettava kirjallinen ilmoitus verotoimiston toimivaltaiselle päällikölle viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä, jona hän on saanut ensimmäisen tulonsa tälle tilille verovuonna. , tai verovuoden loppuun mennessä, jos ensimmäinen tällainen tulo on saatu tilikauden joulukuussa. Vero maksetaan tuloista, joten ilman verokulujen vähennysmahdollisuutta itse veroprosentti on kuitenkin vain 2 %. Veroselvitykset tehdään PIT-28-lomakkeella, joka toimitetaan verovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Myös tässä tapauksessa laki asettaa verovelvolliselle tiettyjä rekisteröintivelvoitteita. Art. 15 sek. Kiinteäverolain 8-9 §:n mukaan edellä mainitut tulot saavuttavat verovelvolliset ovat velvollisia pitämään kasvi- ja eläintuotteiden myynnistä jokaiselta verovuodelta erillistä kirjanpitoa, joka sisältää vähintään: seuraavan kirjauksen numeron, tulon saamispäivämäärä, tuotteiden määrä. Päivittäiset tulot kirjataan myyntipäivänä. Myyntikirjanpito on säilytettävä jalostettujen kasvi- ja eläintuotteiden myyntipisteessä. Ei-teollisesti käsiteltyjen kasvi- ja eläintuotteiden myynnistä saatuja tuloja verotetaan 40 000 zlotyn vuosittaisen rajan ylittämisen jälkeen. Veronmaksaja voi valita yleisten sääntöjen tai kirjattujen tulojen kertasuorituksen välillä. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Käsittely teollisesti

Kaikki yllä olevat huomiomme koskivat tilannetta, jossa tuotteiden jalostus tapahtui muulla tavalla kuin teollisesti. Siksi herää kysymys, mitä teollinen jalostus tarkoittaa. Valitettavasti emme löydä tämän käsitteen määritelmää PI-laista, joten voimme viitata vain kielelliseen tulkintaan. Tästä johtuen teollinen jalostus on tietyn tuotteen prosessointia teollisuudessa soveltuvilla tekniikoilla ja menetelmillä.

Tätä silmällä pitäen on korostettava, että jos myynti koskee omasta viljelystä tai jalostuksesta peräisin olevia tuotteita ja ne on jalostettu teollisesti, syntyvä tulo ei ole maataloustoimintaa eikä sitä voida verottaa muista lähteistä saatuna tulona ( PIT-lain 10 §:n 1 momentin 9 kohta). Tällaisessa tilanteessa käsittelemme maatalouden ulkopuolista taloudellista toimintaa (PIT-lain 10 §:n 1 momentin 3 kohta).

Muuten on syytä mainita myös 2000-luvussa kuvattu verovapautus. 21 sek. PIT-lain 1 § 71 kohta. Tämän säännöksen valossa verovapaa tulot omasta viljelystä tai jalostuksesta, jotka eivät muodosta erityisiä maataloustuotannon osastoja, myynnistä saadut tulot, jotka on jalostettu teollisesti, jos jalostus koostuu kasvituotteiden tai maidon säilöstä. eläinten käsittely tai teurastaminen teurastusta ja teurastuksen jälkeistä käsittelyä varten, mukaan lukien lihan leikkaaminen, jakaminen ja luokittelu. Teollisten menetelmien käyttö kasvien tai eläinten käsittelyssä merkitsee sitä, että niiden vastikkeellinen myynti valtaosassa tapauksista luokitellaan arvonlisäverotuksen piiriin kuuluvaksi maatalouden ulkopuoliseksi taloudelliseksi toiminnaksi. Yhteenvetoon edetessä on syytä tuoda esille joitain yleisiä sääntöjä, jotka liittyvät omasta viljelystä peräisin olevien tuotteiden myyntiveron selvittämiseen. No, jos myynti koskee millään tavalla jalostamattomia tuotteita, niin kyseessä on arvonlisäveroton maataloustoiminta. Jos toisaalta myyntiin sisältyy jalostettuja tuotteita, tällainen toiminta on tuloverotuksen kannalta kiinnostavaa. Selvitystapa ja veroseuraamukset riippuvat olosuhteista riippumatta siitä, oliko käsittely teollista vai ei.