Myynti alv-marginaalilla korjauksen jälkeen - onko mahdollista?

Palveluvero

Periaatteessa arvonlisäverotuksen perusteena on toimitetusta tavarasta tai suoritetusta palvelusta saatu korvaus. Lain sisältö kuitenkin määrää tietyissä tapauksissa erityismenettelyn, jossa marginaali on veronalainen. Tämän veronselvitystavan yhteydessä käsittelemme tapausta, jossa analysoimme, onko auton arvonlisäveron katteen myynti korjauksen jälkeen mahdollista.

Mikä on ALV-marginaali?

Yleisenä sääntönä, joka ilmaistaan ​​art. 29a kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan veron peruste, jollei momentista muuta johdu 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 ja art. 120 kohta 4 ja 5 tarkoittaa kaikkea sitä maksua, jonka tavarantoimittaja tai palveluntarjoaja on saanut tai saavansa ostajalta, vastaanottajalta tai kolmannelta osapuolelta. Tässä analysoitu poikkeus on nimenomaan artiklaan sisältyvä varaus. 120 kohta arvonlisäverolain 4 §. Tämä säännös osoittaa, että jos verovelvollinen luovuttaa käytettyjä tavaroita, taideteoksia, keräilyesineitä tai antiikkiesineitä, jotka tämä verovelvollinen on hankkinut osana liiketoimintaansa jälleenmyyntiä varten, veron peruste on erotuksen muodostava marginaali. myyntisumman ja ostosumman välillä vähennettynä verolla.

On syytä selittää muutama käsite, jotka liittyvät tähän veropohjan määritysmenetelmään. Myynnin määräksi katsotaan kokonaissumma, jonka verovelvollinen on saanut tai saavansa tavaran luovutuksesta ostajalta tai kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien saadut tuet, avustukset ja muut tähän luovutukseen suoraan liittyvät lisämaksut, verot, tullit, maksut ja muut vastaavanlaiset maksut ja lisäkustannukset, kuten palkkiot, pakkaus-, kuljetus- ja vakuutuskulut, jotka veronmaksaja perii ostajalta, lukuun ottamatta 1 artiklassa tarkoitettuja määriä. 29a kohta. 7 (lain 120 §:n 1 momentin 5 kohta). Toisaalta ostosummalla tarkoitetaan kaikkia niitä 5 kohdassa tarkoitetun korvauksen osia, jotka tavaran luovuttaja on saanut tai saavansa verovelvolliselta (lain 120 §:n 1 momentin 6 kohta) . On myös lisättävä, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. 120 kohta Arvonlisäverolain 1 momentin 4 momentin mukaan käytetyllä tavaralla tarkoitetaan muuta kuin 1-3 kohdassa tarkoitettua irtainta aineellista tavaraa, joka soveltuu edelleen käytettäväksi nykyisessä kunnossaan tai korjauksen jälkeen ja muu kuin jalometalli tai jalokivi.

On myös syytä huomata, että 1999/2004 9 artiklan mukaisesti 120 kohta ALV-lain 10 §:n mukaan marginaalimenettely koskee vain käytettyjä tavaroita, jotka ostetaan:

  1. §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeushenkilöllisyyttä vailla oleva organisaatioyksikkö, joka ei ole verovelvollinen. 15 tai verotonta arvonlisäveroa;
  2. 1 artiklassa tarkoitetut verovelvolliset. 15, jos näiden tavaroiden luovutus oli vapautettu verosta 15 artiklan mukaisesti. 43 sek. 1 kohta 2 tai artikla. 113;
  3. verovelvollisille, jos näiden tavaroiden luovutusta on verotettu kohdan mukaisesti 4 ja 5;
  4. arvonlisäveron velvollisia, jos näiden tavaroiden luovutus oli verovapaata säännösten mukaisin ehdoin. 43 sek. 1 kohta 2 tai artikla. 113;
  5. arvonlisäveron velvollisia, jos näiden tavaroiden luovutus oli arvonlisäveron alaista pykälän säännösten mukaisin ehdoin. 4 ja 5, ja ostajalla on asiakirjat, jotka selvästi vahvistavat tavaran hankinnan näillä periaatteilla.

Yllä olevaa yksinkertaistamalla voidaan todeta, että käytettyjen tavaroiden osto on tehtävä luonnollisilta henkilöiltä, ​​jotka eivät harjoita liiketoimintaa, arvonlisäverosta vapautetuilta verovelvollisilta tai muilta arvonlisäveron marginaalimenettelyä käyttäviltä verovelvollisilta.

Edellä esitetyn valossa voidaan siis todeta, että arvonlisäveromarginaali on erityinen verotusmuoto, jossa veron perusteena on myyntihinnan ja ostosumman erotuksen muodostava marginaali, josta on vähennetty veron määrä. Tämä menettely koskee kuitenkin vain käytettyjä tavaroita, jotka on ostettu jälleenmyyntiä varten ja jotka on hankittu 11 artiklassa tarkoitetuilta yhteisöiltä. 120 kohta arvonlisäverolain 10 §. Lisäksi on huomioitava, että käytettyjen tavaroiden määritelmässä todetaan, että ne voivat olla tavaroita, jotka on korjattu.

Korjattavissa olevan ja tietyltä taholta maksua vastaan ​​jälleenmyyntiä varten ostetun käytetyn auton myynti voi olla arvonlisäveron marginaalimekanismin mukaista verotusta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Myynti ALV-automarginaalilla korjauksen jälkeen – lisääkö korjaus ostokustannuksia?

Jälleenmyyntiä varten ostettu käytetty auto voidaan ostaa korjausta vaativassa kunnossa. Tämäntyyppisten kulujen syntyminen on taakka veronmaksajalle, joten herää kysymys, voidaanko tällaisia ​​kustannuksia ottaa huomioon arvonlisäveromarginaalimenettelyssä hankintakustannuksia korottamalla.

Valitettavasti säännösten analyysi osoittaa selvästi, että tämäntyyppisiä menoja ei voida pitää ostosummana. Edellä mainituista säännöksistä käy ilmi, että veropohja on myynti- ja ostosumman erotuksen kate vähennettynä veron määrällä. Art. 120 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n 6 momentissa on sen sijaan ostosumman laillinen määritelmä, jonka mukaan se on tavaran toimittajalta hankitun tavaran kokonaismäärä. Tämän seurauksena verotuksessa huomioidaan vain ostosumma, jota ei voi lisätä korjauskuluilla tai varaosien hankintakuluilla.

Arvonlisäveromenettelyssä jälleenmyydyn käytetyn auton korjaus- ja varaosien ostokulut, marginaalia ei voi lisätä ostokuluihin. Toisin sanoen niitä ei oteta huomioon tässä menettelyssä.

Alv:n vähennys varaosien ja korjauspalveluiden hankinnasta

Jos edellä mainittuja kuluja ei ole mahdollista sisällyttää marginaalijärjestelmään, miten verovelvollisen tulee niitä kohdella? Ensinnäkin herää kysymys, onko tällaisten tavaroiden ja palvelujen ostosta mahdollista vähentää arvonlisävero?

Tämä kysymys on niin ongelmallinen, että pykälässä ilmaistu ostoihin sisältyvän veron vähennysperiaate. 86 sek. Arvonlisäverolain 1 §:ssä todetaan, että siltä osin kuin tavaroita ja palveluita käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen, 1 momentissa tarkoitettu verovelvollinen. 15 §:ssä on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä, jollei 22 §:stä muuta johdu. 114, art. 119 kohta. 4, art. 120 kohta 17 ja 19 sekä artikkeli. 124.

Art.:n varauksen mukaan 120 kohta Arvonlisäverolain 19 §:n mukaan luovutusveron erotuksen vähennys tai palautus ei koske verovelvollisen ostamia käytettyjä tavaroita, taide-esineitä, keräilyesineitä ja antiikkiesineitä, jos ne olivat veronalaisia ALV-marginaalimenettelyn mukaisesti. Näin ollen hankittujen käytettyjen tavaroiden osalta, jotka sitten verotetaan 2000-2000:ssa säädetyn erityismenettelyn mukaisesti. 120 kohta Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeutta ei tarvitse maksaa.

Veronmaksajien onneksi sekä veroviranomaiset että hallintotuomioistuimet ovat yhtä mieltä siitä, että koska korjaus- ja varaosien hankintakuluja ei voida maksaa marginaalimenettelyssä, niin tässä ei sovelleta vain ostojen vähennysoikeutta. Tästä seuraa, että käytetyn auton jälleenmyynnin marginaalimenettelyn soveltamisesta riippumatta verovelvollisella on oikeus vähentää arvonlisävero aiheutuneista kuluista. Tämä oikeus säilyy riippumatta siitä, onko vahvistettu marginaali positiivinen vai negatiivinen.

Kuten voit lukea Varsovan läänin hallinto-oikeuden 13. lokakuuta 2016 antamasta tuomiosta, III SA / Wa 3061/16: "Tuomioistuimen mielestä pykälän säännöksistä. 120 kohta Arvonlisäverolain 19 §:stä ilmenee, että vähennyskielto koskee vain tiettyjä kyseisessä säännöksessä lueteltuja tavaroita, ei vähennyskieltoa ollenkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että verovelvollisella, jonka toimintaa käytettyjen tavaroiden luovutuksen alalla verotetaan erityisen verotusmenettelyn mukaisesti (marginaali - arvonlisäverolain 120 §:n 4 momentin mukaan), on oikeus alentaa tuottoa. tavaroiden ja palveluiden hankintaan liittyvät verot, jotka muodostavat ns kustannukset, kuten toimistotarvikkeiden, autonosien osto, autonkorjauspalvelut […]. Myyjä voi siten vähentää veron, joka peritään myöhemmin marginaaliveromenettelyssä myytävien tavaroiden korjaus- ja kunnostuskustannuksista. Se on verotettavaan myyntiin liittyvä vero”.

On erittäin selkeästi korostettava, että 7 artiklan mukainen vähennysoikeus. 120 kohta ALV-lain 19 §:ssä viitataan vain niihin käytettyihin tavaroihin, joihin sovelletaan marginaalimenettelyä. Tällaisia ​​poikkeuksia yleissääntöön on tulkittava suppeasti, eikä tässä voida soveltaa laajaa tulkintaa, minkä seurauksena menot, jotka eivät kuulu tämän menettelyn piiriin, eivät automaattisesti kuulu vähennysoikeuden ulkopuolelle.

Veroviranomaisilla on samanlainen lähestymistapa yllä olevaan asiaan. Esimerkiksi Verohallinnon johtaja ilmoitti 4.6.2018 tulkinnassa 0114-KDIP1-3.4012.209.2018.1.JF, että tarkasteltavana oleva pykälä. 120 kohta ALV-lain 19 §:ää ei sovelleta kaikkiin mahdollisiin käytettyjen tavaroiden yhteydessä ostettaviin tavaroihin tai palveluihin, vaan ainoastaan ​​niihin, jotka selvitetään tiukasti ALV-marginaalimenettelyssä. Siksi, koska arvonlisäveromarginaali ei koske korjaus- ja varaosien ostokustannuksia, palaamme pykälässä ilmaistuun vähennysoikeutta koskevaan yleissääntöön. 86 sek. arvonlisäverolain 1 §. Jos arvonlisäveron vähennyksen yleiset edellytykset täyttyvät, verovelvollinen voi näin ollen käyttää tätä oikeuttaan.

Varaosien hankinnasta ja korjauksista aiheutuneita kuluja ei voida sisällyttää arvonlisäveron marginaalimenettelyyn, mutta niistä voidaan vähentää yleisin ehdoin veloitettava vero, mikä luonnollisesti koskee aktiivisia arvonlisäveron maksajia.

Esitetyt perustelut viittaavat siihen, että käytettyjen autojen korjaaminen ja jälleenmyynti arvonlisäveromenettelyssä voi osoittautua veroloukuna. Kuten näette, korjauskuluja ei oteta huomioon marginaalimenettelyssä, vaan osana tyypillistä ostopanosten veron vähennystä tehdystä ostosta. Veronmaksajille, jotka myyvät auton arvonlisäverolla, auton marginaali korjauksen jälkeen, tämä tilanne voi olla hämmentävä.