Pysäköintipaikan myynti arvonlisäveron, alv:n ja asumishelpotuksen perusteella

Palveluvero

Perinteisen kiinteistökaupan, kuten asunnon tai omakotitalon, lisäksi veronmaksajat saattavat joutua käsittelemään verotuksen selvittämistä pysäköintipaikan myynnistä. Siksi alla olevassa artikkelissa kerromme, kuinka pysäköintipaikan myynti esitetään arvonlisäveron ja PIT:n suhteen. Lisäksi harkitsemme ALV-veron yhteydessä mahdollisuutta hyödyntää asumishelpotusta.

Autopaikan myynti arvonlisäveron perusteella

Ensinnäkin on syytä huomauttaa, että arvonlisäveroa peritään vain silloin, kun pysäköintipaikan myy arvonlisäverovelvollinen, joka on elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö.

Jos kauppa koskee yksityistä omaisuutta ja kyseessä on tyypillinen yksityishenkilön omistusoikeuden käyttö, tällainen liiketoimi ei ole arvonlisäveron alaista.

Oletetaan kuitenkin, että myyjä on aktiivinen arvonlisäveron maksaja. Tässä herää kysymys arvonlisäverokannasta.

Ensinnäkin huomautetaan, että artiklan 1 kohdan mukaisesti. 41 sek. ALV-lain 12 §:n mukaan alennettua 8 prosentin verokantaa sovelletaan sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvan rakentamisen piiriin kuuluvien rakennusten tai niiden osien luovutukseen, rakentamiseen, saneeraukseen, perusparannustyöhön, lämpösaneeraukseen tai saneeraukseen.

Hyvin usein pysäköintipaikan myynti liittyy kiinteästi tilojen myyntiin. Jos autopaikka on osoitettu ja osoitettu tiloihin eikä erillistä kiinteistö- ja kiinnitysrekisteriä ole, koko (eli sekä kiinteistön että pysäköintipaikan) myynti verotetaan 8 %:lla.

Koska siviilioikeudelliset määräykset käsittelevät kiinteistöä yhtenä kokonaisuutena, ei ole perusteltua jakaa kauppaa keinotekoisesti kahteen kauppaan, joista toinen koskee tiloja ja toinen pysäköintitilaa. Vastaavasti kahden eri verokannan soveltamista tällaisessa tapauksessa olisi pidettävä yhteensopimattomana.

Tilanne on täysin erilainen, kun pysäköintitilaa käsitellään erillisenä kiinteistönä. Tässä tapauksessa toimituksesta veloitetaan 23 % ALV.

Jos myynti koskee vain pysäköintipaikkaa, ei alennettua verokantaa voida soveltaa. Edellä mainittujen lain säännösten mukaisesti 8 %:n verokannan soveltamisen edellytyksenä on pykälän 2 momentin mukainen. 41 sek. Lain 12 § on kahden ehdon täyttyminen.

Ensinnäkin suoritettavan toiminnan laajuuden tulee liittyä rakennusten rakentamiseen, jälleenrakentamiseen, peruskorjaukseen, nykyaikaistamiseen, lämpömodernisointiin tai niiden toimittamiseen.

Toiseksi edellä mainittuihin liittyvät rakennukset tai niiden osat toimintojen on kuuluttava sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvaan rakennusalaan, mikä tarkoittaa, että asuntorakentamisen osalta niiden on oltava vakituisesti asuvia asuinrakennuksia, jotka on luokiteltu Puolan rakennuskohteiden luokitukseen kohdassa 11. Jos vähintään yksi edellä mainituista Edellytykset tarkoittavat, että kauppa ei voi hyötyä 8 %:n edullisesta verokannasta.

Edellä esitetyn perusteella on selvää, että pysäköintipaikalla itsessään ei ole asumistehtävää, joten luovutus ei täytä alennettua verokantaa.

Pelkästään pysäköintipaikan myynnistä peritään 23 %:n korko. Tilanteessa, jossa autopaikka on määrätty tietylle asunnolle, koko kiinteistön myyntiä verotetaan alemmalla 8 prosentin verokannalla.

Myydään autopaikka PIT-maalla

Art. 10 sek. 1 piste 8 lit. ja alv-lain mukaan vero on maksettava kiinteistön tai sen osan myynnistä, jos sitä ei suoriteta taloudellisen toiminnan yhteydessä ja se on tehty 5 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona hankinta tapahtui. .

Näin ollen tuloa kiinteistön, sen osan ja kiinteistöosuuden vastikkeellisesta myynnistä ei synny, jos kaksi ehtoa yhdessä täyttyvät:

  • kiinteistön vastikkeellinen myynti ei tapahdu taloudellisen toiminnan yhteydessä (se ei ole taloudellisen toiminnan kohde), ja

  • on tehty 5 vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jona se hankittiin.

Edellä oleva säännös muotoilee yleissäännön, että kiinteistön, sen osan tai kiinteistöosuuden maksullinen myynti ennen 5 vuoden päättymistä sen kalenterivuoden lopusta laskettuna, jona hankinta tai rakentaminen tapahtui, aiheuttaa verovelvollisuus tuloveron muodossa. Näin ollen jos kiinteistön, sen osan tai osuuden myynti vastikkeellisesta kiinteistöstä tapahtuu 5 vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jona hankinta tapahtui, se ei ole tulonlähde ja siten saatu määrä. tästä kiinteistön myynnistä osa kiinteistöstä ei ole veronalaista.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tämän seurauksena on erittäin tärkeää määrittää pysäköintipaikan ostohetki.

Olettaen kuitenkin, että myynti tapahtuu verokaudella (eli viiden vuoden aikana), verovelvollisen on otettava huomioon veronmaksutarve.

Art. 30e kohta. Tuloverolain 1 pykälän mukaan tuloista, jotka saadaan maksua vastaan ​​kiinteistön myynnistä ja 1 momentissa määrätyistä oikeuksista. 10 sek. 1 piste 8 lit. a – c tulovero on 19 % veron perusteesta.

Art. 30e kohta. 2 yllä momentissa tarkoitetun veron laskentaperusteena. 1 on tuloa, joka edustaa 4 §:n mukaisen kiinteistön tai vastikkeellisesta luovutuksesta saatujen tulojen erotusta. 19 §:n mukaisesti määrätyt kustannukset. 22 sek. 6 c ja 6 d sekä 1 §:ssä tarkoitettujen poistojen summa. 1 kohdan 22 tuntia. 1 piste 1, tehty myydyistä kiinteistöistä tai oikeuksista.

Tästä seuraa, että veronmaksaja on velvollinen määrittämään sekä tulot - joka on myynnistä saatu hinta - että kustannus - joka on ensisijaisesti pysäköintipaikan hankintakustannus. Näiden kahden summan erotus on 19 prosentin verotettava tulo.

Veron selvityksen osalta verovelvollisen on toimitettava PIT-39 verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä. Pysäköintipaikan myynnistä saadut tulot kirjataan siten erillisessä veroilmoituksessa, eikä niitä yhdistetä muista tuloista.

Jos pysäköintipaikan myynti tapahtuu 5 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona hankinta tapahtui, on verovelvollisen otettava huomioon 19 prosentin tuloverovelvollisuus.

Myydään autopaikka ja asumisapu

Aina ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, koska veronmaksajilla on mahdollisuus hyödyntää pykälässä tarkoitettua verovapautta. 21 sek. PIT-lain 1 131 kohta.

Tämän säännöksen mukaan, jos kiinteistön myynnistä saadut tulot ohjataan omaan asumiseen, myynti on verovapaata. Maksu on suoritettava myyntipäivää seuraavasta päivästä ja viimeistään kolmannen vuoden lopussa myyntikalenterivuoden päättymisestä.

Oman asumisen kululuettelo on myös tärkeä. Tällaisia ​​ovat esimerkiksi kulut uuden kiinteistön hankinnasta, vanhan peruskorjauksesta tai modernisoinnista tai ennen myyntiä toiseen kiinteistöön otetun kiinnityksen takaisinmaksusta.

Käsittelemämme asian yhteydessä on huomioitava, että pysäköintipaikan myynnistä saatujen varojen käyttämiselle omaan asumiseen ei ole esteitä.

Pysäköintipaikan myyvä ja kaikki saamansa varat omiin asumistarkoituksiinsa käyttävä luonnollinen henkilö voi hyödyntää pykälässä tarkoitettua asumistukea. 21 sek. PIT-lain 1 131 kohta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että parkkipaikan myynti voi olla verotuksellisesti neutraali liiketoimi sekä arvonlisäveron että alv:n kannalta. Näin on silloin, kun luonnollinen henkilö, joka ei harjoita yritystoimintaa, kohdistaa kaikki myynnistä saadut tulot omiin asuntoihinsa.