Amazonin kirjojen verkkomyynti - verokysymykset

Verkkosivusto

Internet-julkaisuista on tulossa yhä suositumpi kirjojen julkaisumuoto. Ajatus ns e-kirjat koostuu siitä, että kirjoittaja kirjan kirjoittamisen jälkeen julkaisee sen sähköisenä versiona käyttämällä tämäntyyppiseen toimintaan erikoistuneita Internet-portaaleja. Tunnetuin niistä on Amazon. Kirjojen verkkomyynti ja tuloverotus tällä tilillä edellyttävät ennen kaikkea viittausta tuloverolakiin.

Tulot kirjan julkaisemisesta

Tuloverolaissa säädetyn tulonlähdeluettelon mukaan kirjan julkaisemisesta saadut tulot on luokiteltava omistusoikeudesta saaduksi tuloksi (HVT-lain 10 §:n 1 momentin 7 kohta). On myös syytä kiinnittää huomiota taiteen sisältöön. ALV-lain 18 §:n mukaan omistusoikeudesta saadulla tulolla tarkoitetaan erityisesti tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista saatua tuloa erillisissä määräyksissä, oikeuksia keksinnöllisiin malleihin, oikeuksia integroitujen piirien topografiaan, tavaramerkkejä ja koriste-malleja. , mukaan lukien maksettu myydä nämä oikeudet.

Kun kirjoja julkaistaan ​​Internet-portaalin kautta, kyseessä on lisenssin myöntäminen kirjalliselle teokselle. Tällainen tilanne antaa portaalin omistajalle oikeuden myydä tekijän kirjoittamia kirjoja.

Lisensointia säännellään tekijänoikeus- ja lähioikeuksista annetussa laissa. Art. 17 yllä Lain mukaan tekijällä on yksinoikeus käyttää teosta ja määrätä siitä kaikilla hyödyntämisaloilla ja saada korvaus teoksen käytöstä. Kuitenkin art. 41 sek.Lain 2 §:n mukaan omistusoikeuden siirtosopimus tai teoksen käyttösopimus, jäljempänä lisenssi, kattaa siinä nimenomaisesti mainitut käyttöalat. Lopuksi on korostettava, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 43 sek. Lain 1 §:n mukaan, jos sopimuksesta ei käy ilmi, että tekijän taloudellisten oikeuksien siirto tai käyttöluvan myöntäminen on ollut maksutonta, tekijällä on oikeus saada korvaus.

Yhteenvetona edellä esitetystä on todettava, että kirjan julkaisemisesta Internet-portaaleissa (esim. Amazon) saatu voitto on tekijän tuloa kirjallisen teoksen maksetusta lisenssistä ja verolainsäädännön mukaan se on käsitelty tulona omistusoikeuksista. .

Kirjojen verkkomyynti - verotusmenetelmä

Jos e-kirjojen julkaiseminen tapahtuisi Puolan Internet-portaalin kautta, portaali olisi velvollinen keräämään kuukausittain veroennakot ja näyttämään ne yhteisesti vuoden lopussa PIT-11-tiedoissa.

Jos julkaisu kuitenkin tapahtuu ulkomaisten välittäjien osallis-

Vakiosopimuksissa kirjallisten teosten lisenssillä saatua tuloa käsitellään ns lisenssimaksut. OECD:n yleissopimusten ohjeiden mukaisesti kehitettyjen kansainvälisten standardisopimusten valossa rojaltien käsitteellä tarkoitetaan kaikenlaisia ​​maksuja, jotka maksetaan kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen työn tekijänoikeuden käytöstä tai käyttöoikeudesta, mukaan lukien elokuviin liittyvät tekijänoikeudet ja radio- ja televisioasemien käyttämät ääninauhat, patentit, tavaramerkit, hyödyllisyys- ja koristemallit, dokumentaatio, kaavat, tuotantotekniikka, tiedot teollisesta, kaupallisesta tai tutkimuskokemuksesta tai -taidosta (taitotieto).

Analysoimme rojaltien verotusta koskevia sääntöjä Puolan ja Amerikan välisen kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen esimerkillä. Art. 13 sek. 1 ja sek. Saman sopimuksen 2 kohdan mukaan rojalteja, jotka syntyvät yhdessä sopimusvaltiossa ja maksetaan toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, verotetaan tässä toisessa sopimusvaltiossa. Joka tapauksessa tällaisia ​​velkoja voidaan verottaa myös siinä maassa, jossa ne syntyvät, sen lain mukaisesti, mutta näin kannettu vero saa olla enintään 10 % velan bruttomäärästä.

Tämän seurauksena Puolassa rajoittamattoman verovelvollisen (eli maahan asettuvan ja täällä asuvan) verovelvollisen tällaisesta liiketoimesta saatava tulo tulee maksaa maassa sovellettavan veroasteikon mukaisesti. Lisäksi amerikkalaisen Amazonin keräämä lähdevero on 10 prosenttia. Edellä oleva ei kuitenkaan tarkoita, että verovelvollinen maksaisi veron kahdesti verkkoportaalin luvan myöntämisestä. Kaksinkertaisen verotuksen välttämismenetelmää sovelletaan. Tämä tehdään siten, että selvitämme USA:n lisenssimaksuista saadut tulot Puolassa ja vähennämme osan amerikkalaisen portaalin keräämästä ja verotoimistolle maksamastamme verosta. maksaa Puolan verotoimistolle.

Esimerkki 1.

Puolassa asuva henkilö on kirjoittanut kirjan, jonka hän on päättänyt julkaista verkossa. Tätä tarkoitusta varten se myi lisenssin kirjan saattamiseksi amerikkalaisen Amazon-portaalin saataville. Amazon keräsi rojalteista 10 % lähdeveron lisenssimaksusta. Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että Amazonin keräämä vero oli 3 000 PLN. Korvaus myönnetystä lisenssistä on myös velvollinen selvittämään Puolan verottajan ennen verotoimistoa. Saatua tuloa verotetaan veroasteikon mukaan eli 18 % tai 32 %. Esimerkkiä varten oletetaan, että Puolan tulovero on 7 000 PLN. Tämän seurauksena Puolan veroa alennetaan ulkomailla maksetun veron verran, jotta vältetään saman tulolähteen kaksinkertainen verotus. Tämä tarkoittaa, että lopulta maksettava vero on 4 000 PLN.