Maatilan myynti ja verotus

Palveluvero

Maatilan pitäminen ja siten maataloustoiminnan ja tuotannon harjoittaminen voittoa tavoittelemalla on toimintaa, joka vaatii omistautumista, ei vain aikaa, vaan myös huomattavia taloudellisia resursseja. Kyse on investoinneista, mutta myös eräänlaisesta "jäädyttää"Pääoma talvikaudelle (esikasvujakso). Maataloustoiminnan harjoittamisen vaikeuden vuoksi jotkut ihmiset päättävät myydä maatilan. Mitä veroseuraamuksia koko tilan tai sen yksittäisten osien myymisestä on? Vastaa alla.

Mitä on maataloustoiminta?

Art. 2 lauseke Maatalousverolain 2 §:

"Maataloustoimintana pidetään kasvi- ja eläintuotantoa, mukaan lukien siementen tuotanto, taimitarha, jalostus- ja lisäysaineisto, vihannesten tuotanto, koristekasvien, viljeltyjen sienten tuotanto, puutarhanhoito, jalostus ja siemenaineiston tuotanto eläimille, kotilintuille ja hyönteisille, teollinen maatila ja kalanviljely".

On erityisen tärkeää (myös verotuksellisista syistä) ymmärtää oikein, mitä maataloustuotanto tarkoittaa. Tältä osin Varsovan korkein hallinto-oikeus totesi 19. joulukuuta 2017 antamassaan tuomiossa II FSK 2298/16:

Termi "maataloustuotanto" on ymmärrettävä tiukasti, mikä tarkoittaa, että sitä ei voida laajentaa käsittämään muita monimutkaisia ​​jalostusluonteisia toimia, jotka häiritsevät valmiin raaka-aineen rakennetta sen valmistelemiseksi kulutukseen. Kasvi- tai eläintuotanto on ymmärrettävä yhtä tiukasti viljelyksi ja sadonkorjuuksi (kalojen kasvattaminen ja pyydystäminen) sekä pieniä myyntiin valmistautuvia toimintoja, kuten puhdistus ja pakkaaminen.

Näin ollen maataloustuotannon katsotaan olevan sellaista toimintaa, joka ei kuulu maataloustuotannon erikoisalojen piiriin.

Art. 2 lauseke PIT-lain 2 §:ssä tarkoitettu maataloustoiminta. 1 momentin 1 momentti on toimintaa, joka koostuu käsittelemättömien (luonnon) kasvi- tai eläintuotteiden tuottamisesta omista viljelykasveista tai jalostuksesta tai jalostuksesta, mukaan lukien siementen, taimitarhojen, jalostus- ja lisäysaineiston tuotanto sekä vihannesten tuotanto pellolla , kasvihuone ja folion alla, koristekasvien, viljeltyjen ja hedelmäsienten tuotanto, eläinten, lintujen ja kaupallisten hyönteisten jalostus ja siemenmateriaalin tuotanto, teollisuus- ja tuotantoeläintuotanto ja kalankasvatus sekä toiminta, jossa vähimmäissäilytysajat ostetaan eläimet ja kasvit, joiden aikana niiden biologinen tapahtuu korkeudessa, ovat vähintään:

  1. kuukausi - kasveille,
  2. 16 päivää - kun on kyse erittäin intensiivisestä hanhien tai ankkojen erikoislihotuksesta,
  3. 6 viikkoa - muulle teurassiipikarjalle,
  4. 2 kuukautta - muille eläimille

- ostopäivästä alkaen.

Kuitenkin Art. 2 lauseke PIT-lain 1 momentin 1 momentin mukaan maataloustoimintaa ei veroteta lukuun ottamatta maataloustuotannon erityisosastoja.

Maatalouden tuotannon erityisosastot ovat: viljely kasvihuoneissa ja lämmitetyissä foliotunneleissa, sienten ja niiden rihmaston viljely, kasvien viljely "in vitro", Maatilakasvatus ja teuras- ja munivan siipikarjan kasvatus, siipikarjan hautomot, turkis- ja koeeläinten jalostus ja kasvatus, lierojen jalostus, entomofagien jalostus, silkkiäistoukkien kasvattaminen, mehiläistarhojen pitäminen sekä muiden eläinten jalostus ja kasvatus tilan ulkopuolella.

Siksi tavallinen eläin- tai kasvinjalostus ei muodosta erityistä maataloustuotannon osastoa, vaikka siihen käytettäisiinkin erikoistuneita maatalouskoneita.

Siten pykälässä määritellyt maataloustulot. 2 lauseke PIT-lain 1 momentin 1 momentin yhteydessä Tämän pykälän 2 momentit on jätetty verotuksen ulkopuolelle, koska ne ovat maatalousverolaissa säädetyn verotuksen alaisia.

Näin ollen tuloverosta vapautetun maataloustulon käsite ei sisällä tuloja maatilan kiinteistöjen ja muiden irtaimen omaisuuden osien myynnistä.

Maatilan myynti ja verot

Art. 10 sek. Tuloverolain 1 momentin 8 momentin mukaan tulonlähde on myynti maksua vastaan, jollei 2:

  1. kiinteistö tai sen osat ja kiinnostus kiinteistöihin,
  2. osuuskunnan omistusoikeus asuntoon tai toimitilaan ja oikeus omakotitaloon asunto-osuuskunnassa,
  3. ikuinen käyttöoikeus maahan,
  4. muita asioita,

- jos vastikkeellinen myynti ei tapahdu taloudellista toimintaa harjoitettaessa ja se on tehty a alakohdassa tarkoitetun kiinteistön ja omaisuusoikeuksien vastikkeellisessa myynnissä. a) -c) - ennen kuin viisi vuotta on kulunut sen kalenterivuoden lopusta, jona hankinta tai rakentaminen tapahtui, ja muu - ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut sen kuukauden lopusta, jona hankinta tapahtui ; kun kyseessä on muuntaminen, näitä määräaikoja sovelletaan kaikkiin muuntamisen suorittaviin henkilöihin.

Edellä oleva säännös muodostaa yleissäännön, jonka mukaan kiinteistön, sen osan, kiinteistö-osuuden tai pykälässä lueteltujen oikeuksien myynti. 10 sek. 1 piste 8 lit. a) -c) (esim. viljelyyn käytettävät maatalouspalstat) ennen 5 vuoden umpeutumista sen kalenterivuoden päättymisestä, jona hankinta tai rakentaminen tapahtui, ja muut pyk:ssä tarkoitetut asiat. 10 sek. 1 piste 8 lit. d) (esim. maataloustraktorit, leikkuupuimurit, maatalouskoneet) arvonlisäverolain, ennen kuuden kuukauden päättymistä, laskettuna sen kuukauden lopusta, jonka aikana hankinta tapahtui, aiheuttaa tulon muodossa verovelvollisuuden veron maksu. Näin ollen, jos kiinteistön, sen osan, kiinteistö-osuuden tai vastikeoikeuden myynti tapahtuu 5 vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana hankinta tapahtui, ja muut asiat puolen vuoden kuluttua hankintasopimuksen päättymisestä. kuukausi, jolloin hankinta tapahtui, eikä sitä tapahdu taloudellisen toiminnan harjoittamisessa - se ei ole taiteessa tarkoitettu tulonlähde. 10 sek. Tuloverolain 1 momentin 8 momentti ja siten kiinteistön, sen osan, kiinteistö-osuuden ja muiden asioiden myynnistä saatu tulo ei ole lainkaan veronalaista.

Esimerkki 1.

Jan Kowalski johtaa maatilaa, joka harjoittaa kasvintuotantoa, pääasiassa viljaa. Tilalla on mukana mm maa - 100 ha, siemenmateriaali, lannoitteet, maataloustraktorit - 2 kpl, leikkuupuimuri - 1 kpl, perävaunut - 4 kpl, aurat, äkeet, ruohonleikkurit, kyntö, sänkikultivaattori välikasvien kylvökoneella, ruuvikuljettimet, sprinkleri, pumppu, polttoaineasema sisäkäyttöön, viljasiilot, konepajalaitteet, varasto, autotallit koneille. Kaikki maatilan komponentit ostettiin vuosina 2008–2013.

Jan Kowalski päätti myydä koko tilan yllämainituineen ainesosia. Tilan ostaja aikoo jatkaa Jan Kowalskin nykyistä toimintaa koko tilalla. Se ottaa haltuunsa tilan työntekijät sekä luettelon tavarantoimittajista ja asiakkaista. Hän toteuttaa tehdyt sopimukset. Onko maatilan myynnillä verovaikutuksia tuloverotuksen kannalta?

Kiinteistö ei ole viiden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jona hankinta tapahtui, ole lainkaan tuloveron alaista pykälässä tarkoitetun ajan kulumisen vuoksi. 10 sek. PIT-lain 1 momentin 8 kohta. Siten näiden kiinteistöjen myynti ei muodosta pykälässä tarkoitettua tulonlähdettä. 10 sek. Tuloverotuksen kohteena olevasta tuloverosta annetun lain 1 momentin 8 kohta.

Esimerkissä mainitun irtaimen omaisuuden luovuttaminen ei ole 11 §:ssä tarkoitettu tulonlähde. 10 sek. 1 piste 8 lit. d) tuloverovelvollinen, koska vastikkeellinen myynti tapahtuu edellä mainitun ajanjakson (6 kk) jälkeen. resepti.

Kun on kyse maatilalle kuuluvan kiinteistön myynnistä, säännön mukaisesti. 21 sek. ALV-lain 1 28 momentin mukaan tilalle kuuluvan kiinteistön tai sen osan myynnistä saatu tulo on vapautettu tuloverosta; vapautusta ei sovelleta sellaisen maan myynnistä saatuihin tuloihin, jotka ovat tämän myynnin vuoksi menettäneet maatalousluonteensa.
Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Siksi, vaikka maatalouskiinteistö ostettaisiin esimerkiksi 3 vuotta ennen myyntiä, niiden myynti pykälän mukaisesti. 21 sek. PIT-lain 1 § 28 kohta kuuluu objektiivisen vapautuksen piiriin. Sen käytön ehto ei ole kiinteistön luonteen muuttaminen esimerkiksi maataloudesta rakentamiseen.

Kuten Varsovan korkein hallinto-oikeus on todennut 8. elokuuta 2018 antamassaan tuomiossa II FSK 2254/18:

"Tulon vapauttamiseksi verosta on täytettävä positiivinen ehto, joka on tilalle kuuluvan maan kokonaan tai osittain myynti ja negatiivisen ehdon puuttuminen, mikä tulee ymmärtää maatalouden tai metsätalouden luonne niiden myynnin yhteydessä. Maatalouden menetyksen arvioinnin kannalta oletetaan, että tosiasialliset seikat (liittyvät maan todelliseen käyttötapaan), eivät muodolliset ja lailliset (liittyvät maa- ja rakennusrekisteriin merkittyyn maan luonteeseen). tai metsähahmo. Maan maatalousluonteen menettämisen käsite tulee liittyä varsinaiseen toimintaan, eli myytävän maan käyttötavan todelliseen muutokseen, mikä johtaa niiden nykyisen määränpään muuttumiseen.