Rakentamattoman tontin myynti ja mahdollisuus arvonlisäverovapautukseen

Palveluvero

Kun veronmaksaja ryhtyy siviilioikeudellisiin toimiin, kuten myyntiin, hänen tulee ottaa huomioon mahdollisuus julkisoikeudellisiin maksuihin, joihin sisältyy veroja. Tässä suhteessa voimme erottaa siviilioikeudellisen liiketoimien veron, arvonlisäveron ja tuloveron. Arvonlisäveron tai tuloveron maksutarve riippuu useista eri olosuhteista, jotka liittyvät tiettyyn myyntisopimukseen. Milloin verovelvollisen on verotettava rakentamattoman tontin myynti arvonlisäverolla? Vastaa alla olevaan artikkeliin!

Rakentamattoman tontin myynti ja ehdot kaupan pitämiselle arvonlisäverovelvolliseksi toiminnaksi

Art. 5 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 1 momentin mukaan tavara- ja palveluvero on maksullisen tavarantoimituksen ja maksullisen palvelun suorituksen alaista maan alueella.

Art. Arvonlisäverolain 2 momentin 6 kohdan mukaan tavaroilla tarkoitetaan tavaroita ja niiden osia sekä kaikkia energiamuotoja. Tavaran toimituksella tarkoitetaan tavaran määräämisoikeuden siirtoa omistajana.

Siten on oletettava, että 1 artiklan 1 kohdan määritelmän perusteella. Arvonlisäverolain 2 momentin 6 kohdan mukaan maakiinteistön (tontin) myyntiä käsitellään maksullisena tavarantoimituksena. Art. 43 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 9 kohta - muun rakentamattoman maan kuin rakennusmaan luovutus on verotonta. Rakennusmaalla tarkoitetaan alueellisen asemakaavan mukaista kehittämistä varten tarkoitettua maata, sellaisen suunnitelman puuttuessa kaavoitusta ja aluekehitystä koskevissa säännöksissä tarkoitetun rakennusolosuhteita ja maan kehittämistä koskevan päätöksen mukaisesti.

Edellä esitetystä seuraa, että vapautus koskee sellaista toimitusta, jonka kohteena on rakentamaton maa ja joka on samalla tarkoitettu muuhun kuin rakentamiseen. Verovapautus hyödyttää siis rakentamattoman tontin myyntiä, jota ei ole luokiteltu rakennustontiksi, eli maa-, metsä- jne.

Koska tavaroiden ja palveluiden verolaissa ei määritellä, mitä kehittämisalueita tarkoitetaan, on syytä olettaa, että käsitteellä "kehitettävä maa" tarkoitetaan alueita, joilla on erilaisia ​​kehittämismuotoja, aina asuntorakentamisen, teknisten ja tuotantorakennusten alueiden kautta maatilarakennusten alueille, mukaan lukien.

Kiinteistön käyttötarkoitus määräytyy paikallisen lain säädöksillä: kunnallinen aluekehityssuunnitelma paikallisen lain lähteenä, ja sen puuttuessa - päätös kehittämisehdoista yksittäisenä hallinto-oikeudellisena säädöksenä.

Rakentamattoman tontin myynti osana yritystä tai yksityishenkilönä?

Art. 15 sek. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisina ovat oikeushenkilöt, organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, sekä 1 momentissa tarkoitettu itsenäistä taloudellista toimintaa harjoittava luonnollinen henkilö. 2, riippumatta tällaisen toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta.

Art. 15 sek. ALV-lain 2 §:n mukaan elinkeinotoiminta kattaa kaiken tuottajien, kauppiaiden tai palveluntarjoajien, mukaan lukien luonnonvarojen hankkijat ja viljelijät, toiminnan sekä freelance-toiminnan. Taloudellinen toiminta sisältää erityisesti toiminnan, joka koostuu tavaroiden tai aineettomien hyödykkeiden jatkuvasta käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin.

Maa on pääsääntöisesti tavaroiden luovutus ja on arvonlisäveron alaista. Tietyn maa-alueen (tontin) myynnin verotus riippuu kuitenkin kaupan toteuttavaan yhteisöön liittyvistä seikoista. Tässä tapauksessa tärkein näkökohta on liiketoiminnallinen puoli - kiinteistökaupan toiminnan ammattimainen käsittely.

Verohallinnon johtajan 19.9.2019 antaman yksilöllisen tulkinnan mukaisesti, 0113-KDIPT1-1.4012.416.2019.3.MH: "Kaikki toimitukset eivät kuitenkaan ole 19.9.2019 tarkoitettuja toimituksia. Lain 7 §:n mukaan on tavaroista ja palveluista verotettava. Tietty toiminta on arvonlisäveron alaista, jos sitä harjoittaa verovelvollinen eli pykälässä tarkoitettua yritystoimintaa harjoittava henkilö. 15 sek. arvonlisäverolain 2 §.

Esimerkki 1.

Myyjä on osakeyhtiö ja on aktiivinen ja rekisteröity tavaroiden ja palveluiden vero, harjoittaa sekatoimintaa, mukaan lukien maatalous. Yhtiö osti tontin 112/18 ilman tavara- ja palveluveroa. Yhtiö käytti kyseistä tonttia omaan toimintaansa. Kyseiselle tontille on annettu päätös rakennusolosuhteista ja kaavoittamisesta. Edellä mainitun ostaja tontin omistaa S.A., jolle se aikoo rakentaa tulevaisuudessa kaupallisen paviljongin. Onko tällainen myynti arvonlisäverollinen?

Ensinnäkin on syytä huomata, että 12 artiklan mukainen verovapautus. 43 sek. arvonlisäverolain 1 momentin 9 momentin mukaan, koska kyseessä on 1995/2004 1 momentin mukaisesti kehitettäviksi tarkoitettu maa. 2 Lain 33 kohta - alue on rakennusluonteinen.Näin ollen rakentamattoman rakentamiseen tarkoitetun maan (tonttien) luovutus, koska se ei hyödy 1999/2003 3 artiklan mukaisesta poikkeuksesta. 43 sek. 1 kohta 9 ja art. 43 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 2 momentin mukaan arvonlisäveroa sovelletaan 23 %:n perusarvonlisäverokannan mukaan. 41 sek. 1 yhdessä vitsi. 146aa kohta. arvonlisäverolain 1 1 kohta.

Edellä esitetyn yhteydessä on todettava, että jokainen, joka harjoittaa toimintaa, joka on välttämätöntä kiinteistön tulevan käyttötarkoituksen kannalta pykälässä tarkoitetussa liiketoiminnassa. 15 sek. Arvonlisäverolain 2 §:n mukaan on pidettävä arvonlisäveron verovelvollisena. Varsovan korkein hallinto-oikeus seitsemän tuomarin 29. lokakuuta 2007 antamassaan päätöksessä I FPS 3/07 päätti, että Art. 15 sek. Lain 1 ja 2 § on ymmärrettävä siten, että ehdottoman edellytyksenä tietyn yhteisön arvonlisäveron verovelvollisen tunnustamiselle on todeta, että se toimii tuottajana, kauppiaana, palveluntarjoajana, hankkien luonnonvaroja, maanviljelijänä tai freelancerina.Korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan tietyn yhteisön muodollinen asema rekisteröitynä verovelvollisena tai se, että tiettyä toimintaa on harjoitettu toistuvasti tai kerran, mutta toistumistarkoituksessa, ei voi vaikuttaa toiminnan verotukseen. ilman, että aina todetaan, että tämä toimija on toiminut tässä erityistoiminnassa arvonlisäveron maksajana. Yllä olevan vahvistaa myös Verohallinnon johtaja 10.9.2019 antamassaan yksittäispäätöksessä 0112-KDIL1-3.4012.365.2019.2.AP, jossa todetaan, että "verovelvolliseksi tulee katsoa henkilö, joka käyttää vastaavia varoja. maa-alueiden myyntiä varten osoittamalla kiinteistöjen myyntiin liittyvää toimintaa, joka on verrattavissa tämäntyyppiseen kauppaan ammattimaisesti osallistuvien tahojen toimintaan, eli toimintaan, joka ylittää yksityisen omaisuuden tavanomaisen hoidon. Ilmoitus tietyn henkilön sellaisesta toiminnasta kiinteistökaupan alalla, joka voi viitata hänen toiminnan organisoituneeseen muotoon, voi olla esimerkiksi maan osto kehittämistä varten, sen infrastruktuuri, sisäisten teiden erottaminen, markkinointi tavanomaista ilmoitusta pidemmälle menevä tonttien myyntitoiminta, maanrakennusehtopäätöksen saaminen tai hakemuksen tekeminen myydyn alueen aluekehityssuunnitelman laatimiseksi, kehityspalvelualan yritystoiminta tai muu vastaava samankaltaisia ​​palveluja”.

Siten on tunnustettava, että "kaupallinen" toiminta on ilmaistava edellä mainittujen olosuhteiden järjestyksenä, eikä vain sillä, että jotkut niistä tapahtuivat.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Miten Kowalski peri kiinteistön - tontti nro 1. Tämä omaisuus jaettiin - Jan Kowalskin kustannuksella ja pyynnöstä - tonteihin nro: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 .

Tontti nro 10 on merkitty sisääntulotieksi (sisätieksi) tonteille 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Hakija ja hänen vaimonsa käyttävät tonttia 11 henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Jan Kowalski sai kustannuksellaan ja hakemuksellaan kaavapäätöksen myyntiin tarkoitetulle alueelle kuuden omakotitalon rakentamiseen tarvittavalla teknisellä infrastruktuurilla. Jan Kowalskin pyynnöstä ja kustannuksella tehtiin liittymä sisätielle (tontti nro 10). Jan Kowalski päätti myydä loput tontit. Tässä suhteessa hän käytti kiinteistönvälittäjän apua. Voidaanko Jan Kowalskin tonttien myyntiä pitää taloudellisena toimintana, jolloin myynti on arvonlisäverollinen?

Korkein hallinto-oikeus, I FSK 1043/08, korosti 27.10.2009 antamassaan tuomiossa sitä, että olettamus, että rakennustontteja myyvä luonnollinen henkilö toimii kaupallista liiketoimintaa harjoittavana verovelvollisena (kauppiaana), edellyttää sen toteamista, että sen toiminta tällä alueella saa ammatillisen (ammattimaisen) muodon, eli pysyvän (toiminnan toistettavuus ja aikomus jatkaa niitä) ja siten organisoitua. Korkein hallinto-oikeus mainitsi myös 18.10.2011 antamassaan tuomiossa I FSK 1536/10, että luonnollisen henkilön järjestämään toimintaan voi viitata esimerkiksi sellaisilla toimilla kuin kehittämisehtopäätöksen saaminen ennen myyntiä tai haeminen. aluesuunnittelusuunnitelma myydylle alueelle.

Jan Kowalskin toimintaa voidaan siten pitää liiketoimintana ja rakentamattoman tontin myynti on arvonlisäveron alaista.

Esimerkki 3.

10 vuotta sitten Jan Kowalski peri rakentamattoman omakotitalon tontin. Hän päätti myydä hänet. Jan Kowalski ei harjoita yritystä eikä ole aktiivinen arvonlisäveron maksaja. Onko rakentamattoman tontin myynti arvonlisäverollinen?

Tässä tapauksessa tontin myynti on henkilökohtaisen omaisuuden "luovutus". Jan Kowalski ei harjoita tätä toimintaa osana toimintaansa eikä niin organisoidulla tavalla, että veroviranomainen tunnustaa harjoitetun toiminnan taloudelliseksi toiminnaksi.

Sellaisten luonnollisten henkilöiden osalta, jotka myyvät, siirtävät tai lahjoittavat tavaroita, jotka ovat osa henkilökohtaista omaisuutta eli omaisuutta, jota ei ole hankittu sen jälleenmyyntiä tai muuta toimintaa osana liiketoimintaa varten, olosuhteet, joissa se tapahtuu Toteutettu kauppa on analysoitava huolellisesti. Pääsääntöisesti luonnolliset henkilöt, jotka tekevät liiketoimia yksityisen omaisuuden hoidossa, eivät kuulu arvonlisäverovelvollisten joukkoon.