Käyttöomaisuuden osan myynti ja sen vaikutus poistoihin

Verkkosivusto

Yritystä pyörittävät yrittäjät, jotka haluavat selviytyä kilpailusta, investoivat jatkuvasti. Yleisimmät hankinnat ovat käyttöomaisuutta, joka lisää yrityksen potentiaalia. Joskus tulee tilanteita, jolloin ostetut varat tai osa niiden komponenteista ovat tarpeettomia ja myymme ne. Veronmaksajat ihmettelevät, miten käyttöomaisuuden osan myynti otetaan huomioon.

Verovähennyskelpoiset kulut

Taiteen mukaisesti. 22 sek. Verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia ovat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi aiheutuneet menot, lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja kustannuksia. 23.

Yllä olevasta säännöksestä seuraa, että verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia ovat kaikki menot ja siten suoraan ja välillisesti tulon saamiseen liittyvät kustannukset, lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja kustannuksia. 23 edellä mainitun lain.

Jotta kulua voitaisiin pitää verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna, sen tulee yllä mainitun säännöksen mukaisesti täyttää seuraavat ehdot:

  • olla syy-yhteydessä tuloon tai tulolähteeseen ja syntyä tulon saamiseksi tai tulolähteen säilyttämiseksi tai turvaamiseksi,
  • eivät ole 1 artiklassa tarkoitetussa luettelossa kustannuksista, joita ei ole hyväksytty verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi. 23 sek. Henkilön tuloverolain 1 §
  • olla asianmukaisesti dokumentoitu.


Tärkeää on, että kustannusten syntymisen ja tulon saamisen tai sen lähteen ylläpitämisen tai turvaamisen välinen syy-yhteys tulee arvioida erikseen kunkin kulun osalta.

Kululuetteloon, jota ei voida luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi, kuuluvat mm. käyttöomaisuuden hankintaan tai tuotantoon ja niiden parantamiseen liittyvät menot. Kiinteää omaisuutta käytetään tulojen tuottamiseen useiden vuosien ajan, joten lainsäätäjän tahdon mukaan myös niihin liittyvät kulut tulisi kirjata pidemmälle ajanjaksolle. Sääntönä on, että sijoituskustannusten selvitykset jaetaan ajoissa. Tulojen hankkimiskustannus on siis näiden varojen kuluminen poistoilla mitattuna (ks. PIT-lain 23 §:n 1 momentin 1 kohdan b ja c alakohta).

Poistot verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna

Käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden poistoista on säädetty säännöksissä. 22a taiteeseen. 22 m tuloverolain mukaan.

Erikseen omistetut rakenteet, rakennukset ja tilat sekä koneet, laitteet ja kulkuneuvot sekä muut, joiden käyttöaika on odotettua pidempi, tehdään poistoihin, jotka ovat verovelvollisen omistamia tai yhteisessä omistuksessa, hankittuja tai valmistettuja yksin, täydellinen ja käyttökelpoinen käyttöönottopäivänä. yli vuoden. Verovelvollisen tulee käyttää niitä taloudelliseen toimintaansa liittyviin tarkoituksiin tai ottaa ne käyttöön vuokra- tai leasingsopimuksen tai 11 §:ssä tarkoitetun sopimuksen perusteella. 23a 1 alakohta, jota kutsutaan käyttöomaisuushyödykkeiksi (ks. ALV-lain 22a § 1 §).

Yllä oleva kirjataan käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden rekisteriin §:n mukaisesti. 22p, viimeistään käyttöönottokuukautena.Myöhemmän käyttöönoton päivämäärän katsotaan olevan käyttöomaisuuden tai aineettoman ja oikeudellisen arvon julkistamista. 22 tuntia 1 kohdassa. 1 piste 4.

Veronmaksajat, paitsi ne, jotka konkurssin vuoksi eivät harjoita liiketoimintaa, tekevät poistoja käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden alkuarvosta.

Art. 1 kohdan 22 tuntia. Käsiteltävän lain 1 momentin 1 momentin mukaan poistot tehdään käyttöomaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden alkuarvosta, jollei 1 momentista muuta johdu. 22 k, alkaen ensimmäisestä kuukaudesta, joka seuraa sitä kuukautta, jolloin tämä mitta tai arvo kirjattiin kirjanpitoon (luetteloon), jollei 22 artiklasta muuta johdu. 22e, tämän kuun loppuun asti, jossa poistojen summan tasoitus alkuperäiseen arvoonsa tai jossa ne asetettiin selvitystilaan, luovutettiin tai niiden puute todettiin. Poistojen summa sisältää myös poistot, jotka pykälän mukaan. 23 sek. 1, ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina.

Verovelvollinen voi tehdä poistoja tasaerissä kuukausittain tai neljännesvuosittain tai kerran verovuoden lopussa momentin mukaan. 22i. Käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden poistot, jotka on tehty ensimmäisenä verovuonna, jolloin omaisuus on merkitty kirjanpitoon, ei saa ylittää näiden arvonalennusten arvoa niiden rekisteriin merkitsemisestä lukien (luettelo ) tämän verovuoden loppuun (ks. edellä mainitun lain 22h §:n 4 momentti). Poistot käyttöomaisuudesta, jollei 22 §:stä muuta johdu. 22j-22ł, on tehtävä poistoprosenttiluettelossa määriteltyjä poistoprosentteja ja 1 artiklassa tarkoitettuja periaatteita käyttäen. 1 kohdan 22 tuntia. PIT-lain 1 kohta 1.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Käyttöomaisuuden osan myynti ja poistot

Poistoja tehdessämme meidän on määritettävä omaisuuden alkuarvo. Sen arvon oikea määrittäminen on ratkaisevaa poistojen määrän määrittämisessä.

Bydgoszczin verokamarin johtajan henkilökohtainen tulkinta 9. helmikuuta 2016, ITPB1 / 4511-1184 / 15 / JC:

– Käyttöomaisuuden oikea alkuarvon määrittäminen on erittäin tärkeää, koska sen suuruus määräytyy poistojen arvon mukaan.
Taiteen tarjoaminen. 22 g 1 kohdan. 1 kohta 2 edellä mainituista Laissa säädetään, että käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden alkuarvo, ottaen huomioon momentin 2-18, se otetaan huomioon, kun kyseessä on oma tuotanto - tuotantokustannukset".

Nykyään käyttöomaisuus on usein hyvin monimutkaisia ​​koneita ja laitteita, jotka koostuvat monista elementeistä. Joskus käy niin, ettei käyttöomaisuus menetä käyttökelpoisuuttaan yksittäisten osien irrottaminen.

Esimerkki 1.

Veronmaksajalla on kone, joka koostuu monista komponenteista. Veronmaksaja päätti myydä siihen kuuluvan kiviaineksen. Kiviaineksen myynti ei vaikuta koneen käyttökelpoisuuteen. Onko tällaisessa tilanteessa tarpeen muuttaa poistojen alaskirjauksia?

Vitsi. 22 g 1 kohdan. ALV-lain 20 pykälästä seuraa, että jos osa tai oheisosa irrotetaan pysyvästi tietystä käyttöomaisuudesta, tämän omaisuuden alkuarvoa alennetaan irtikytkentää seuraavasta kuukaudesta alkaen kauppahinnan erotuksella. irrotetun osan (tuotantokustannus) ja sille kuuluva määrä sulautumisaikana, poistomenetelmällä laskettujen poistojen summa ja tämän käyttöomaisuuden poistoja laskettaessa käytetty poistoprosentti. Tämä tarkoittaa, että verovelvollisen tulee vähentää poistoja. Näin ollen komponenttien myynti pienentää poistoja ja siten - verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.