Omaisten tekijänoikeuksien myynti talon sisällä ja arvovero

Palveluvero

Yritystuloveron kirjanpito on monimutkaista ja mutkikasta. Ristiriitaisten verotulkintojen määrä ei auta. Suurin ongelma on, että oikeussubjekti on monista henkilöistä (yhteisomistajat, työntekijät) muodostuva keinotekoinen oikeushenkilö, kun taas sen toiminta voidaan jakaa useisiin toimialoihin. Verotuskysymys ei ole yhtä monimutkainen, kun kyse on tämän oikeushenkilön työntekijöiden itse luomien omistusoikeuksien myynnistä.

Esimerkkinä voimme ottaa innovatiivisten IT-ratkaisujen luomiseen erikoistuneen osakeyhtiön. Periaatteessa nykyisen lain mukaan kaikki työntekijöiden luomat ohjelmistot (tekijänoikeuslain alaiset teokset) ovat tämän yrityksen hankkimia. Miten siis yhteisöveron näkökulmasta verovelvollisen, joka on oikeushenkilö, luomien omistusoikeuksien myyntiä? Pitäisikö ne luokitella myyntivoittotuloiksi vai muihin tuloihin muista lähteistä? Yritämme vastata näihin kysymyksiin tässä artikkelissa.

Tekijänoikeuksien myynnin kirjanpitoon liittyvien ongelmien lähde syntyi talon sisällä

Käsitellyt asiat, jotka liittyvät oikeushenkilöihin kuuluvien yksiköiden tuottamien omistusoikeuksien myynnin kirjanpitoon, ilmaantuivat arvoverolain muutosten voimaantulon myötä. Arvoverolaissa otettiin käyttöön tulojen jako myyntivoittoihin ja muihin tuloihin muista lähteistä. Se johti tarpeeseen erottaa yksittäiset kustannukset ja kohdentaa ne tietystä lähteestä saatuihin tuloihin. Tämä tarkoittaa, että verovelvolliset, jotka ovat oikeushenkilöitä, ovat velvollisia erottamaan tulot myyntivoitoista sekä niiden hankintakustannukset kokonaistuloista ja hankinnan kustannuksista.

Tämä tuloryhmä sisältää tulot tekijänoikeuksien myynnistä. Valitettavasti kysymys yrityksen tuottamien omistusoikeuksien myynnin sisällyttämisestä myyntivoittoihin ei ole vielä saanut yhtenäistä tulkintaa.

Art. 7b kohta. 1 piste 6 lit. Arvoverolain a 1.1.2018 sanamuodossa luovutusvoitoista saadut tulot olivat tuloja 1.1.2018 säännellyistä omistusoikeuksista. 16b kohta Arvoverolain 1 kohdat 4-7 lukuun ottamatta myyntivoittoihin kuulumattomien tulojen saamiseen suoraan liittyviä lisenssituloja. Lakisääteinen viittaus käsitellyn lain edellä mainittuihin säännöksiin johti siihen, että tuloluokitukseen sisältyivät poistojen alaiset, kolmansilta osapuolilta hankitut taloudelliseen käyttöön soveltuvat aineettomat ja oikeudelliset hyödykkeet niiden käyttöönottopäivänä. Kyse oli:

  • tekijänoikeus tai lähiomaisuusoikeudet;
  • lisenssit;
  • laissa – teollisoikeuslaissa – määritellyt oikeudet, eli keksinnöt, hyödyllisyysmallit, teolliset mallit, tavaramerkit, maantieteelliset merkinnät ja integroitujen piirien topografiat;
  • tietotaito, eli arvot, jotka vastaavat hankittua tietoa teollisen, kaupallisen, tieteen tai organisatorisen alan tietämyksestä.

Myyntivoittojen luettelo sisältää myös tulot (tulot), jotka liittyvät oikeushenkilön kaikkeen omaisuuteen oikeusperustasta riippumatta ja siten myös niiden luovuttamisesta tai vuokrauksesta tai leasingsta saadut tulot.

Valitettavasti säännös Art. 7b kohta. 1 piste 6 lit. ja CIT-laki ei täsmentänyt, pitäisikö luovutusvoittoihin sisällyttää vain hankittujen omistusoikeuksien myynnistä saadut tulot vai myös verovelvollisen omalla toiminnallaan tuottamat tulot. Tästä syystä oppi ilmaisi monia epäilyjä, jotka johtuivat kyseisen säännöksen puutteellisuudesta. Veroviranomaiset olivat alun perin sitä mieltä, että jos verovelvollinen myy itse syntyneen omistusoikeuden osana liiketoimintaansa, niin saadut tulot tulisi luokitella myyntivoittotuloiksi.Tämä säännösten tulkinta oli erittäin vakava ongelma yhteisöveronmaksajille, erityisesti yhteisöille, jotka ansaitsivat elantonsa pääasiassa uusien teknologioiden ja ohjelmistojen luomisella eli IT-alalle. Tämä tulkinta sulki pois toiminnasta saadut päätulot muista lähteistä, mikä puolestaan ​​johti tilanteeseen, jossa tällainen verovelvollinen menetti suurimman osan oikeudestaan ​​vähentää toimintansa kustannuksia. Tämä puolestaan ​​johti lunastamattomaan verotappioon. Lisäksi tällaisessa tapauksessa verovelvolliset 1999/2004 1 momentin mukaisesti. Arvoverolain 18d §:n mukaan he eivät voi hyötyä tutkimus- ja kehitystoiminnan menojen vähentämisestä.

Esimerkkinä voi olla Verohallinnon johtajan tulkinta (viite 0111-KDIB1-1.4010.294.2018.1.NL), jonka mukaan:

"Veronmaksajan synnyttämien tekijän taloudellisten oikeuksien myynti on itse asiassa sisäisesti luotujen oikeuksien myyntiä, jotka eivät ole aineetonta omaisuutta."

Tulkinta muuttuu veronmaksajan kannalta suotuisasti

Yllä esitetyn kannan yhteydessä veroviranomaiset alkoivat väittää, että kaikki itse tuotettujen tekijänoikeuksien myynti olisi katsottava myyntivoittotuloksi. Tällaisen käänteen johdosta valtiovarainministeri päätti muuttaa säännöstä täsmentämällä sitä. Se totesi, että luovutusvoitot eivät sisällä tuloja verovelvollisen oikeuksista. Jos verovelvollinen myy itse syntyneen omistusoikeuden osana liiketoimintaansa, näin saadut tulot olisi katsottava tuloiksi muusta lähteestä kuin myyntivoitoista.

On korostettava, että itse syntyneiden omistusoikeuksien siirto toiselle yhteisölle ei tuota tuloja myyntivoitoista, koska nämä tulot eivät kuulu 1 artiklan soveltamisalaan. 16b kohta Arvoverolain 1 §:n mukaan eivätkä ne siten ole aineettomia hyödykkeitä ne tuottaneelle verovelvolliselle.

Edellä esitetystä seuraa, että tekijänoikeuksien siirto verovelvollisen luomiin teoksiin on itse tuotettujen oikeuksien myyntiä, jotka eivät ole pykälässä tarkoitettua aineetonta omaisuutta. 16b kohta Arvoverolain 1 kohta 4-7, joten ne on katsottava tuloiksi muista lähteistä.

Vuoden 2019 alusta alkaen veronmaksajien tilanne, jotka saavat tuloja talon itse tuotettujen omistusoikeuksien myynnistä, on muuttunut ennakoitavammaksi ja varmemmaksi. Tämä johtuu siitä, että 1.1.2019 astui voimaan muutos, jonka mukaan 1.1. 7b kohta. 1 piste 6 lit. ja arvoverolaki. Lainsäätäjä on nimenomaisesti sulkenut luovutusvoiton ulkopuolelle veronmaksajan omasta omistusoikeudesta saadut tulot. Tämä tarkoittaa, ettei ole enää epäilystäkään siitä, että kyseessä olevan tekijän taloudellisten oikeuksien myynti tarkoittaa tulon saamista muusta lähteestä kuin luovutusvoitosta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Poikkeukset ja tulkinnan epäilykset

On muistettava, että edelleen Art. 7b kohta. 1 piste 6 lit. ja 31.1.2009 :ssä tarkoitettu arvoverolain omistusoikeudesta. 16b kohta Arvoverolain 1 kohdan 4-7 mukaan luovutusvoittoihin kuulumattomien tulojen saamiseen suoraan liittyvistä toimiluvista saadut tulot jätetään pois.

Esimerkki 1.

Pääomayhtiönä toimiva veronmaksaja sai luvan luvakkeenantajan tavaramerkin ja osaamisen edelleen lisensointiin urakoitsijoilleen - franchising-ottajille. Verovelvollisen myöntämä toimilupa on tällaisessa tilanteessa tarjoamaansa kokonaispalveluun liittyvä liitännäinen, joten se tulee kirjata samalla tavalla kuin koko palvelu.

Tilanteessa, jossa verovelvollinen hankkii jonkin toisen verovelvollisen luomista oikeuksista tai saa luvan lisäluvan myöntämiseksi, tämä tulo (yhdessä vastaavan muun muassa poistoista aiheutuvan kulun kanssa) sisällytetään veron luetteloon. pääomavoitot.

"Lisenssitulojen, jotka liittyvät suoraan sellaisten tulojen saamiseen, jotka eivät sisälly myyntivoittoihin", poissulkeminen johti lisäepäilyihin tulkinnassa, koska 1 artiklan säännös. 7b kohta. 1 piste 6 lit. ja arvoverolaki tuo käyttöön käsitteitä ja rakenteita, joita arvoverolaki ei ole toistaiseksi tuntenut, eli velvoitteen yhdistää tulot muihin tuloihin. Oppikirjassa uskotaan, että lainsäätäjä tarkoitti tällaisella säännöksen rakenteella vain monimutkaisempien liiketoimien osana myönnettyjä lisenssejä, joissa myönnetty lisenssi on vain osa palvelua, eikä kaikenlaisia ​​hankkimiseen liittyviä lupia. tulot, jotka eivät sisälly myyntivoittoihin.

Joten miten lasket itse luotujen tekijänoikeuksien myynnin?

Tällä hetkellä voidaan sanoa, että teoksia (esim. ohjelmistoja) tuottavien ja myyvien yrittäjien verotilanne on vakiintunut. Arvoverolain muutos 1.1.2019 viittaa selkeästi siihen, että itse syntyneiden omistusoikeuksien myynti tulee luokitella tuloksi muusta lähteestä kuin myyntivoitosta.

Edelleen liittyy kuitenkin tulkinnan epäilyjä lisenssituloihin, jotka liittyvät suoraan myyntivoittoihin sisältymättömien tulojen saamiseen. Myöskään tässä asiassa annettujen yksiselitteisten tuomioiden pieni määrä ei auta. Siksi on toivottavaa, että lainsäätäjä tarkastelee myös tätä ongelmaa ja muuttaa tällä hetkellä voimassa olevia epäselviä säännöksiä.