Auton myynti purkamiseen arvonlisäveron ja alv:n perusteella

Palveluvero

Satunnainen tilanne, jossa ajoneuvo rikkoutuu tai muulla tavoin tuhoutuu, pakottaa verovelvollisen usein myymään sen, mikä tulee kirjata soveltuvien määräysten mukaisesti. Oikea laskun laatiminen ja asianmukainen ilmoitus tästä toiminnasta tavaroiden ja palveluiden veron perusteella liittyy ensisijaisesti tarpeeseen määrittää asianmukainen tilastotunnus Puolan tuote- ja palveluluokituksen, jäljempänä (PKWiU) mukaisesti. Lisäksi, jos ajoneuvo on luokiteltu yrityksen käyttöomaisuushyödykkeeksi, se on myös tarpeen "ottaa pois" yrityksen varoista ja hoitaa muut veroselvityksen muodollisuudet, joihin sisältyy erityisesti ajoneuvon vahingoittumaton arvo. Kuinka laskea oikein auton myynti purkamista varten? - siitä alla!

Purettava hylky ja "käänteinen kuorma"

Auton myynti purkamista varten ei ole normaalia toimintaa. Aktiivisen arvonlisäveron maksajan, joka haluaa myydä auton purettaviksi, tulee luokitella se oikein, mikä on keskeistä, sillä se määrää sen verotustavan. Itse asiassa voi olla kaksi hypoteettista tilannetta:

  1. Vaurioitunut auto myydään seuraavalle ostajalle yleisin ehdoin, eli sen käyttötarkoitusta ei muuteta, koska korjauksen jälkeen se on edelleen käytössä oleva auto - sitä ei romuteta (hyödynnetä). Myynnin arvonlisävero riippuu erityisesti tämän ajoneuvon oston tai valmistuksen ostoihin sisältyvän veron alkuperäisestä vähennyksestä (yleisperiaatteiden mukainen verotus tai marginaali).

  2. Vahingon laajuuden vuoksi nykyinen omistaja päättää romuttaa ajoneuvon. Silloin se tulee luokitella purettavaksi hylkyksi (PKWiU 38.11.49.0). Tämäntyyppiset tavarat on lueteltu arvonlisäverolain liitteessä 11 (kohta 29), joka edellyttää "käänteisen verovelvollisuuden" käyttöä.

Ajoneuvon omistaja päättää romuttaako se ja luokittelee sen PKWiU 38.11.49.0 mukaan. Jätelain 14.12.2012 mukaan jätteellä tarkoitetaan mitä tahansa ainetta tai esinettä, jonka haltija hävittää, aikoo päästä eroon tai on velvollinen hävittämään. Luovuttamalla ajoneuvon purkuasemalle sen omistaja hävittää tai aikoo tehdä niin, ja tämä puolestaan ​​määrää sen, että se on luokiteltu jätteeksi PKWiU 38.11.49.0 - romutettaviksi tarkoitetut hylkyt - käytetyt autot, tietokoneet, Televisiot ja muut romutettaviksi tarkoitetut laitteet. Yhteenvetona voidaan todeta, että omistaja on se, joka muuttaa auton käyttötavan hyödyllisestä raaka-aineeksi (KHO:n tuomio 14.6.2016, viite II OSK 1985/14).

Veroviranomaiset vahvistavat myös purkamiseen tarkoitettujen ajoneuvojen verotuksen "käänteisellä verotuksella" tarkoitetun menettelyn oikeellisuuden. Tällaisen menettelyn laillisuuden on hyväksynyt mm yksittäisessä tulkinnassa viitenumero 0112-KDIL1-1.4012.732.2018.2.OA, 13.12.2018 alkaen, Verohallinnon johtajan myöntämä.

Myytäessä autoa purettaviksi tavaroina "käänteisverotus" -menettelyssä tulee ottaa huomioon myös muut arvonlisäverolain säännökset, joita käsitellään lyhyesti alla.

Lyhyesti käännetyn verovelvollisuuden käytön määräävistä lakisääteisistä ehdoista, jotka voivat muuttua!

Se, että tietty tuote kuuluu arvonlisäverolain liitteeseen 11, ei heti määrää käännetyn verovelvollisuuden soveltamisen tarvetta sitä myytäessä. On välttämätöntä, että seuraavat artiklassa luetellut ehdot 17 sek. ALV-lain 1 momentin 7 kohta:

  • tavaran luovuttaja on 11 §:ssä tarkoitettu verovelvollinen. 15, jos myynti ei ole vapautettu verosta 15 §:n mukaisesti. 113 kohta. 1 ja 9 (tässä se on henkilökohtainen vapautus 200 000 PLN asti);

  • ostaja on 11 §:ssä tarkoitettu verovelvollinen. 15, rekisteröity aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi;

  • Toimitus ei kuulu pykälässä tarkoitetun vapautuksen piiriin. 43 sek. 1 alakohta 2 (yksinomaan verovapaaseen toimintaan käytettyjen tavaroiden luovutukset, jos luovuttajalla ei ollut oikeutta alentaa maksettavan veron määrää näiden hankinnasta, maahantuonnista tai valmistamisesta johtuvalla ostoihin sisältyvän veron määrällä tavarat) tai taide. 122 (verovapautus sijoituskullasta).

Purettavan hylyn toimituksen dokumentoinnissa (arvonlisäverolain liitteen 11 kohta 29) tulee pakollisesti olla merkintä "käännetty verovelvollisuus" (arvonlisäverolain 106e §:n 1 momentin 18 alakohta). Lisäksi lasku ei sisällä verokantaa, nettoarvon summaa, eriteltynä yksittäisiin verokantoihin ja verovapaisiin myyntiin, sekä veron määrää nettomyyntiarvon summasta, eriteltynä yksittäisiin verokantoihin liittyviin määriin (arvonlisäverolain 106e §:n 4 momentin 1 alakohta).

Lisäksi tulee ottaa huomioon arvonlisäverolain muutokset, koska ne johtavat mm. marraskuusta 2019 alkaen "käännetty verovelvollisuus" korvataan velvoitteella käyttää ositettua maksua liiketoimissa, joiden kohteena ovat arvonlisäverolain liitteissä luetellut tavarat ja palvelut. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Auton myynti purkamista varten ja kustannukset - mukaan lukien Ostosopimuksen lyhentämätön arvo riippuu AC-vakuutuksen hallussapidosta

PIT-lain näkökulmasta ei ole estettä purettavaksi myydyn auton poistamattoman osan sisällyttämiselle verovähennyskelpoisiin kuluihin, jos autolla on vapaaehtoinen vakuutus eli AC-vakuutus. PIT-laki art. 23 sek. 1 pykälän 48 momentissa säädetään, että autojen katoamisesta tai purkamisesta aiheutuneita tappioita ja niiden onnettomuuden jälkeisiä korjauskustannuksia ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina, jos autot eivät olleet vapaaehtoisen vakuutuksen piirissä.

Tappioiden käsite tulee ymmärtää myös auton arvona, jota ei ole kirjattu poistettavaksi, mitä korosti mm. Gliwicen läänin hallinto-oikeuden 16. tammikuuta 2013 antamassa tuomiossa tiedostoviite. I SA / Gl 530/12, jossa tuomaristo totesi erityisesti, että "Esitettävän asian yhteydessä edellä mainittu tulkinta edellä mainitusta säännöksestä, tehty myös käyttöomaisuuden määritelmän yhteydessä, sellaisena kuin se on määritelty Taide. 22a kohta. Verolain 1 pykälän 1 momentin mukaan voidaan täysin perustellusti päätellä, että vaurioituneiden moottoriajoneuvojen myynti yrityksen A toimesta merkitsi käyttöomaisuuden realisointia, koska molemmat olivat menettäneet käyttökelpoisuutensa (mikä merkitsi sitä, että ne lakkasivat olemasta kiinteää omaisuutta). poistoihin oikeuttava omaisuus) ja verovelvollisen päätöksestä luovuttaa se myymällä tuhoutumisasteen vuoksi hyödyttömänä. Tuomioistuimen näkemyksen mukaan veroviranomaiset arvioivat oikein todettujen tosiseikkojen verotuksellisia ja oikeusvaikutuksia ja katsoivat perustellusti, että myytyjen ajoneuvojen arvosta poistoittamattoman osan kustannusten kirjaaminen oli luvatonta ja tapahtui pykälän vastaisesti. . 23 sek. Verolain 1 § 48 kohta.

Jos siis kyseessä on tilanne, jossa selvitystilaan tulee auto, joka ei kuulu vapaaehtoisen AC-vakuutuksen piiriin, ei poistoarvo vähennä tällaisen ajoneuvon myyntituloa.

Vapaaehtoinen vakuutus ei aina tarkoita verokuluja

Yllä olevaa väitettä vapaaehtoisen vakuutuksen eduista ei tule pitää sääntönä. Oikeuskäytännössä korostetaan, että tappio voidaan kirjata verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi, jos se on aiheutunut mm. sattumanvaraisesti eikä veronmaksajan syytä.

Tarkasteltaessa edellä olevaa opinnäytetyötä henkilöauton katoamiseen/selvitykseen liittyvien kysymysten prisman kautta tulee ottaa huomioon esimerkiksi kysymys tieliikenteelle alkoholin vaikutuksen alaisena aiheuttamisesta.

Tällaisessa tilanteessa vapaaehtoisella vakuutuksella ei ole merkitystä, eikä onnettomuuskorjaukseen liittyviä kustannuksia eikä ajoneuvon poistoarvoa koskevia kustannuksia voida sisällyttää veroselvitykseen. Esimerkkinä tästä voi olla korkeimman hallinto-oikeuden tuomio 1.6.2011, tiedostoviite. II FSK 75/10, jonka johtopäätös tulee olemaan myös käsitellyn aiheen huipentuma: "Veronmaksajan ei myöskään ole riittävästi perusteltua ja positiivista rationalisointia kantaakseen verotuksessa vähennyskelpoisten rattijuopumuskustannusten seuraukset, mukaan lukien korjauskulut. vaurioitunut ajoneuvo".