Budjettiraportointi Puolassa

Verkkosivusto

Kaikki julkisen talouden yksiköt ovat velvollisia laatimaan budjettiraportit. Ne perustuvat yleensä kirjanpito-osaston työntekijöiden laatimiin lukuihin. Ne on laadittava yksittäisiä raportointikausia varten. Jotta tällaisessa raportissa ei tehdä virhettä, on tiettyjä sääntöjä noudatettava korjausten välttämiseksi. Katsotaanpa, miltä budjettiraportointi näyttää Puolassa.

Mitä on budjettiraportointi?

Budjettiraportointi on julkisen talouden yksiköiden raportointia. Se on jätetty kirjanpitolain säännösten ulkopuolelle. Sitä säätelevät asiaa koskevat julkista taloutta koskevat asetukset ja lait. Budjettiraportointi kattaa mm.

 • rahoitussuunnitelmien toteuttaminen:

  • paikallishallinnon yksiköt (JST),

  • budjettiyksikköä,

  • paikallishallinnon budjettilaitokset,

  • muut julkisen talouden yksiköt,

  • julkinen velka;

 • julkisen rahoitusalan takaukset ja takaukset;

 • paikallishallinnon yksiköiden konsolidoidut budjettiraportit;

 • valtion talousarvion budjettiosien haltijoiden konsolidoidun talousarvion raportit yhteensä.

Budjettiraportointia on säännelty yksityiskohtaisesti kehitys- ja valtiovarainministerin määräyksessä budjettiraportoinnista. Tässä asetuksessa määritellään:

 1. raporttien tyypit, lomakkeet, määräajat ja valmistusmenetelmät,

 2. yksiköt, jotka ovat velvollisia laatimaan tietyntyyppisiä raportteja, ja näiden raporttien vastaanottajat,

 3. Julkisen talouden alan toimijoiden erillisten lakien perusteella tehdyistä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimuksista johtuvien velvoitteiden raporttien tyypit ja periaatteet.

Budjettiraportointi - raporttityypit

Kaikentyyppiset raportit on lueteltu kehitys- ja valtiovarainministerin budjettiraportointia koskevan määräyksen 3 kohdassa. Raportteja listattiin yhteensä 33 kappaletta, joista malli oli asetuksessa liitteenä.

Pykälän 4 momentissa lainsäätäjä täsmensi, mitä liitteitä on laadittava ja kenellä on velvollisuus laatia ne valtion talousarvion, euroopparahastojen, paikallishallinnon budjettien, työllisyyden ja palkitsemisen, kuntayksiköiden rakenteellisten menojen tai voivodikunnan rakennemenojen alalla. (alueellinen) muille julkisen talouden yksiköille, lukuun ottamatta julkisen ja yksityisen sektorin yksiköiden julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, jos ne ovat tehneet julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimuksia erillisten määräysten perusteella.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Raporttien valmistelu- ja toimitustavat

On syytä huomata, että budjettiraportit osoittavat:

 • suunnitelman osalta - yksikön rahoitussuunnitelmasta johtuvissa määrissä julkisesta taloudesta annetun lain nojalla tehdyt muutokset huomioon ottaen;

 • suorituskyvyn osalta - kumulatiivisesti vuoden alusta raportointikauden loppuun tai raporteissa määritellyissä tapauksissa tiettynä päivänä.

Budjettiraportit voivat olla yksittäisiä, yhteisiä ja kollektiivisia.

Yksikköhinnat ilmaistaan ​​zlotyina ja groszeina. Kirjanpitoon sovellettavien periaatteiden mukaisesti (tämä ei koske laitosten yksittäisiä selvityksiä - arvo ilmaistaan ​​valuutassa, jossa kirjanpito pidetään). Toisaalta kokonais- ja kumulatiiviset määrät ilmaistaan ​​zlotyina ja groszeina (ei koske Rb-70-raporttia, joka ilmaistaan ​​zlotyina). Rb-Z-PPP-, Rb-FUS- ja Rb-FER-raporteissa esitetyt tiedot on ilmaistu tuhansina zlotyina. Raportit (paitsi Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27UE, Rb-28PL ja Rb-34PL - ne tehdään kirjallisesti) laaditaan sähköisenä asiakirjana. Poikkeuksena on tilanne, jossa yksiköiden päälliköt tai heitä palvelevien yksiköiden johtajat valmistelevat niitä. Sitten heillä on oikeus toimittaa kertomus kuntayksikön hallitukselle kuntayksikön hallituksen määräämässä muodossa. Valmistetun raportin toimittamista varten se on allekirjoitettava sähköisellä allekirjoituksella tai luotettavan profiilin vahvistamalla allekirjoituksella. Jos se on tehty kirjallisesti, sen allekirjoittavat pääkirjanpitäjä (rahastonhoitaja) ja yksikön johtaja (rahastonhoitaja, kuntayksiköiden hallituksen puheenjohtaja). Allekirjoitukset on kirjoitettava käsin lomakkeella merkittyyn paikkaan. Allekirjoituksen alle on kiinnitettävä leima, jossa on allekirjoittajan etu- ja sukunimi. Raporttien toimittamisen määräajat ja raporttien vastaanottajat on määritelty budjettiraportointia koskevan kehitys- ja valtiovarainministerin määräyksen liitteissä. Raportin laajuudesta riippuen niitä säätelee eri liite. Valtion budjetissa se tulee olemaan liite 34, EU-rahastojen budjetissa - liite 35, kunnallisten yksiköiden budjeteissa - liite 36 ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimuksista johtuvien vastuiden osalta - liite 37. Raportointijaksot erityisesti raporttityypit on kuvattu yksityiskohtaisesti asetuksen luvussa 5, jonka otsikko on "Raportointijaksot".