Rb-N raportti julkisen talouden yksiköistä

Palveluvero

Raportit julkisesta velasta sekä saamisista ja valikoiduista rahoitusvaroista ovat ns Rb-Z ja Rb-N raportit.Ne laaditaan neljännesvuosittain sähköisessä muodossa ja paperiasiakirjana. Lisäksi julkisen talouden yksiköiden on laadittava vuosiraportit eli Rb-UZ- ja Rb-UN-raportit. Lisäksi valtion budjettihallinnon toimeksiantamiin tehtäviin tukea saavien yksiköiden on laadittava Rb-ZN-raportit Valtiokonttorin saamisten ja velkojen piiriin toimeksiantamistaan ​​tehtävistä.
Rb-Z-, Rb-N-, Rb-UZ-, Rb-UN- ja Rb-ZN-raportit laaditaan valtiovarainministeriön 15.10.2014 antaman julkisen talouden yksiköiden rahoitustoimintaa koskevista raporteista annetun määräyksen (jäljempänä) perusteella. asetukseksi kutsuttu), joka puolestaan ​​ilmoitettiin § 41 sek. Valtionvarainlain 5 §. Edellä mainitun säännöksen mukaan kyseisillä selvityksillä on mahdollista julkistaa julkisen velan ja Valtiokonttorin velan suhde bruttokansantuotteeseen. Tässä artikkelissa keskustelemme Rb-N-raportista.

Mitä raportointi on?

Nykyisen opin mukaan raportointi on ymmärrettävä laajasti, eli ei pelkästään tilinpäätöksenä, vaan myös muuna johtamisyksiköiden, tässä tapauksessa Valtiokonttorin, omaisuutta, taloudellista tilannetta ja toiminnan kulkua koskevien tietojen välittämisenä. julkisen talouden yksiköt. Oikein toteutetun raportoinnin tarkoituksena on syventää kansalaisten luottamusta valtion elimiin. Tämä tarkoittaa, että raportointijärjestelmän tulee olla mahdollisimman avoin ja ymmärrettävä jokaiselle kansalaiselle.

Talous- ja budjettiraportointi

Kirjanpitolain mukaan jokainen sen piiriin kuuluva yhteisö on velvollinen laatimaan tilinpäätöksen tilinpäätöshetkellä. Sen tulee sisältää tase, tuloslaskelma ja tiedot, mukaan lukien raportin johdanto ja selitys. Lisäksi, jos kirjanpitolaissa tai erillisissä säännöksissä niin säädetään, vuosikertomukseen on liitettävä kertomus yhteisön toiminnasta.

Budjettiselvityksen osalta sekä julkisen talouden että kirjanpitolaissa tätä käsitettä ei määritellä, eikä sitä myöskään käytetä. Budjettiraportointi on kuitenkin käsite, jota käytetään hyvin usein sekä talouselämässä että itse kirjallisuudessa. Edellä olevasta huolimatta ottaen huomioon asetuksen sisältö ja säännökset. Valtiovarainlain 41 §:n mukaan on oletettava, että budjettiraportointi ei ole muuta kuin julkisen talouden sektorin yksiköiden velvollisuutta laatia selvitykset tekemissään julkisten varojen keräämiseen ja jakamiseen liittyvästä työstä.

Raportit julkisen talouden yksiköiden taloustoiminnasta

Asetuksessa määritellään yksityiskohtaisesti julkisen talouden yksiköiden tehtävät tilinpäätöksen laadinnassa, mukaan lukien säännellään niiden rakennetta, muotoja, vastaanottajien laajuutta sekä käsiteltyjen raporttien laatimisen ja toimittamisen määräaikoja. Julkisen talouden yksiköt, kuten alussa mainittiin, ovat asetuksen mukaan velvollisia laatimaan raportteja:

  • Rb-Z - Velat neljännesvuosittain velan, vakuuksien ja takausten nimikkeittäin;
  • Rb-N - neljännesvuosittainen raportti saamisista ja valituista rahoitusvaroista;
  • Rb-UZ - vuosittainen lisäraportti velkojen tilasta velkanimikkeittäin;
  • Rb-UN - vuosikertomus arvopapereista johtuvien saamisten saldosta kirjanpitoarvoon;
  • Rb-ZN - neljännesvuosikatsaus Valtiokonttorin velkojen ja saamisten tilasta paikallishallinnon yksiköiden tilaamien tehtävien suorittamisesta.

Edellä mainitut raportit on laadittu pääasiassa valvonta- ja tilastotarkoituksiin. Ne perustuvat tietoihin kirjanpidosta, muista tilinpäätöksistä sekä muista asiakirjoista, jotka vahvistavat tietyn velan tai saamisen.

Raporttien erittely

Yllä olevat raportit voidaan laatia useilla tavoilla:

  • Yksittäiset raportit laativat organisaatioyksiköiden päälliköt, palveluyksiköiden päälliköt ja verovirastojen päälliköt.
  • Yhdistelmäraportit laativat valtion toisen tason budjettirahastojen hoitajat ja budjettiosien hoitajat, joilla on alaisia ​​yksiköitä, valtionhallinnon tehtävien ja muiden kuntayksiköille lailla uskottujen tehtävien hoitamista tukevien valtion budjettivarojen hoitajat, kuten sekä verohallinnon jaostojen johtajat.
  • Yhteenvetoraportit sen sijaan laativat vain kuntayksiköiden hallitusten puheenjohtajat.

Rb-N-raportissa raportoidut saamiset

Rb-N-raportin laatimista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on esitetty asetuksen liitteen 9 "Raporttien laatimisohjeet" luvussa 2. Rb-N-selvityksen malli on edellä mainitun säädöksen liitteenä 3. Tämäntyyppisen raportin tulee sisältää:

  1. osa A - "saamiset ja valikoidut rahoitusvarat", tässä osassa yhteisön on esitettävä saamisten ja valittujen rahoitusvarojen nimellisarvo raportointikauden lopussa yksittäisten nimikkeiden ja velallisten ryhmittäin. Saamisen nimellisarvo ei sisällä korkoa, pidennyspalkkiota ja muita satunnaisia ​​kuluja, mm varoitus- tai täytäntöönpanokustannukset. Raporteissa Rb-27S ja Rb-27 esitetyt alaskirjaukset ja ylimaksut eivät myöskään alenna saamisten arvoa.
  2. osa B - "annetuista vakuuksista ja takauksista johtuvat saamiset", tässä osassa esitetään annetuista takauksista ja takauksista johtuvat saamiset, jotka johtuvat vakuussopimuksesta johtuvan takauksen maksamisesta.

Rb-N-raportti ei koske yhtiön sosiaaliturvarahaston varoja, joten se ei sisällä näiden varojen saamisia tai yhtiön sosiaaliturvarahaston tilillä ja yhteisön kassalla olevien varojen saldoa. Rb-N-raportissa on esitetty velkojen kokonaismäärä sisältäen lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset. Pitkäaikaiset saamiset ovat saamisia, joiden alkuperäinen maturiteetti tai lunastuspäivä on pidempi kuin yksi vuosi. Alkuperäisellä takaisinmaksupäivällä puolestaan ​​on ymmärrettävä sopimuksessa määrätty päivämäärä, jonka loppuun mennessä velallinen sitoutui maksamaan velan takaisinmaksuaikataulusta riippumatta. Luokittelussa saamisia niiden alkuperäisen erääntymisajan mukaan tulee määrittää viimeisen maksupäivän ja velan syntymispäivän välinen aika. Jos erääntyvä määrä maksetaan takaisin erissä, tätä päivämäärää määritettäessä otetaan huomioon vain viimeisen erän päivämäärä. Lyhytaikaiset saamiset ovat saamisia, joiden alkuperäinen maturiteetti tai lunastuspäivä on alle vuosi.

Kyseiset velat esitetään, kunnes velallinen poistetaan asianomaisesta rekisteristä, ellei velkaa ole ottanut haltuunsa hänen laillinen seuraajansa. Tilanteessa, jossa velallinen hakeutuu konkurssiin, saamisten arvo tulee sisällyttää raportteihin, kunnes yhteisö poistetaan yrittäjärekisteristä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Raportit ja julkinen talouskuri

Kaikki julkisen talouden yksiköt ovat vastuussa julkisen talouden kurinalaisuuden rikkomisesta julkisten varojen hallinnossa ja käytössä. Taiteen tarjoaminen. Tämän lain 18 §:n 2 momentin mukaan julkisten varojen keruuprosessien ja niiden jakamisen toteuttamista koskevan selvityksen laatimatta jättäminen tai toimittamatta jättäminen ajoissa taikka kirjanpitoon perustuvien tietojen kanssa ristiriitaisten tietojen esittäminen tässä raportissa on julkisen vallan loukkaus. rahoituskuri.

Valitettavasti tämä laki ei toimi sen olettamusten mukaisesti, sillä raportin toimittaminen riittää täyttämään sen vaatimukset. Tämä johtuu siitä, että tosiasiallisesti virheellisesti laadittu selvitys ei riko julkista taloutta koskevaa kurinalaisuutta.

Rb-N-raportti - yhteenveto

Rb-N-raportti on yksi julkisen talouden sektoriyksiköiden raporttityypeistä. Se on neljännesvuosittainen raportti saamisista ja valituista rahoitusvaroista. Tämä raportti tulee laatia valtiovarainministerin 15.10.2014 antamaan julkisen talouden yksiköiden rahoitustoimintaa koskevista selvityksistä annettujen määräysten mukaisesti. Tästä syystä sen tulee olla sisällöltään sekä muodollisesti ja kirjanpidollisesti luotettava ja oikea, kestävä ja luettava. Lisäksi Rb-N tulee tehdä perinteisessä versiossa eli paperiasiakirjan muodossa sekä sähköisessä muodossa.