Pankkien tapa saada takaisin saamisensa

Palveluliiketoiminta

Nykyinen kriisi ja heikkenevä tilanne ei vain työmarkkinoilla, heikentävät osaltaan kotitalouksien varallisuutta ja heikentävät yritysten tehokkuutta, mikä voi johtaa niiden taloudellisen likviditeetin puutteeseen.Valitettavasti asiakkaiden vahingoksi lainojen ajallaan maksamatta jättäminen voi johtaa pankin täytäntöönpanomenettelyyn ja sopimuksen purkamiseen. Luottolaitoksilla on oikeus antaa pankin täytäntöönpanomääräys sopimukseen sisältyvän asiakkaan kirjallisen ilmoituksen perusteella.

Mikä on pankin täytäntöönpanomääräys?

Pankkilaitokset voivat antaa pankkien täytäntöönpanomääräyksiä kirjanpitonsa tai muiden pankkitoiminnan harjoittamiseen liittyvien asiakirjojen perusteella. Se voi olla peruste siviiliprosessilain säännösten mukaisesti suoritetulle täytäntöönpanolle sen jälkeen, kun tuomioistuin on antanut täytäntöönpanolausekkeen vain sitä henkilöä vastaan, joka on suorittanut pankkitapahtuman suoraan pankissa tai on pankin velallinen pankin saatavien turvaamiseksi. pankkitoiminnan seurauksena. Samanaikaisesti tämän henkilön on toimitettava kirjallinen ilmoitus alistumisesta mainitulle täytäntöönpanolle.

Edellä tarkoitetussa ilmoituksessa on mainittava velan määrä, johon asti pankki voi antaa mainitun täytäntöönpanotodistuksen, ja päivämäärä, johon mennessä pankki voi hakea täytäntöönpanolauseketta.

Annetulla pankin täytäntöönpanooikeudella on sama voima kuin tuomioilla tai oikeuden määräyksillä, ja mahdollisuus antaa luottolaitokset yksinään helpottaa merkittävästi. Pankin tarvitsee vain tehdä asianmukainen hakemus oikeusviranomaisille täytäntöönpanolausekkeen antamiseksi kyseiselle täytäntöönpanomääräykselle. Tuomioistuin tarkastaa tarkastuksen aikana, onko pankin ulosottomääräyksessä lain edellyttämät tiedot, se on lainanottajan antaman lausunnon mukainen ja onko hakemus jätetty vaaditussa määräajassa. Kaikki tapahtuu ilman ilmoitusta velalliselle suljetun istunnon aikana. Pankki, jolla on täytäntöönpanolauseke, voi viedä asian ulosottomiehen käsiteltäväksi.

Kuinka puolustaa itseäsi?

Käytännössä velallinen oppii useimmiten vain ulosottomieheltä, jolla on pankin täytäntöönpanomääräys. Lainaaja ei kuitenkaan ole täysin puolustuskyvytön tässä tilanteessa. No, sillä on oikeus tehdä valitus tuomioistuimen päätöksestä täytäntöönpanolausekkeen myöntämisestä tai nostaa kanne pankkia vastaan ​​täytäntöönpanooikeuden poistamiseksi kokonaan tai osittain.

  1. Valitus tuomioistuimen päätöksestä - perustuu lausekkeen myöntämisen muotoehtojen laiminlyöntiin, esimerkiksi ilmoituksessa mainittu määräaika, jossa pankilla oli oikeus hakea lauseketta, on umpeutunut. Siinä tapauksessa, että velallinen yrittää valituksen kautta kyseenalaistaa lainasopimuksen irtisanomisen pätevyyden - se ei ole tehokasta.
  2. Täytäntöönpanoasiakirjan riistämistä koskeva kanne – velallinen voi kanteella vaatia, että ulosottooikeudesta riistetään kokonaan tai osittain taikka rajoitus (siviiliprosessilain 840 §). Näin ollen se voi esittää täytäntöönpanolausekkeen kattamia vaatimuksia koskevia vastalauseita, joihin voi sisältyä: väitteitä siitä, että sopimuksen purkamiseen ei ole perusteita, kuittaus tai velan määrän virheellinen laskeminen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita ulosottomiesten toiminnan keskeyttämistä. Tätä varten lainanottajan tulee tehdä hakemus saatavan turvaamiseksi keskeyttämällä täytäntöönpanomenettely. Lisäksi on määrätty korvausmaksu, joka on 5 % riidanalaisesta summasta.

Vaatimusten rajoittaminen

Siviililain (118 §) säännöksiä sovellettaessa pankkien saatavat vanhentuvat kolmen vuoden kuluttua, koska ne kuuluvat niiden liiketoimintaan liittyvään toimintaan. Vanhentumisajan alkamispäivä on sopimuksessa määritelty lainaerän takaisinmaksupäivä. Tilanteessa, jossa pankki päättää irtisanoa lainasopimuksen, erääntyneet lyhennykset erääntyivät sopimuksen irtisanomisen hetkellä, joten vanhentumisaika tulee laskea tästä päivämäärästä. Täytäntöönpanolauseketta koskevan hakemuksen jättäminen edellyttää kuitenkin, että vanhentumisaika veloitetaan alusta alkaen.