Puolison takaisinmaksu omaisuuden jaon jälkeen verokuluna

Palveluvero

Veronmaksajat voivat käyttää taloudellisen toiminnan harjoittamiseen omaisuutta, joka on osa aviovarallisuutta. Epäilyjä voi syntyä, kun edellä mainittu yhteisyys lakkaa avioeron seurauksena. Tällaisissa olosuhteissa omaisuus jaetaan, ei useinkaan puolison maksuvelvollisuudella. Kannattaa kysyä, voidaanko puolison takaisinmaksua elinkeinotoimintaan käytettävää omaisuutta koskevassa osassa pitää verokuluna.

Kulujen yleinen luokittelu verokuluiksi

Ensinnäkin on korostettava, että 1999/2004 1 momentin mukaan. 22 sek. Verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia ovat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi aiheutuneet menot, lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja kustannuksia. 23. Jotta tietty kulu voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi, sen on täytettävä seuraavat ehdot:

  • sen on syntyvä tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi,

  • ei voida luetella Art. 23 yllä teko niiden kulujen joukossa, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia,

  • on dokumentoitava asianmukaisesti.

Pääsääntöisesti on oletettava, että verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia ovat kaikki rationaalisesti ja taloudellisesti perusteltuja harjoitettuun taloudelliseen toimintaan liittyviä menoja, joiden tarkoituksena on tulon saaminen tai tämän tulonlähteen turvaaminen tai ylläpitäminen edellyttäen, että lain säännösten mukaisesti, niitä ei suljeta näiden kustannusten ulkopuolelle. Kustannuksen syntymisen ja tulon saamisen tai sen lähteen säilymisen tai turvaamisen välistä syy-yhteyttä tulee arvioida kullekin kululle erikseen. Tämän suhteen arvioinnin tulisi osoittaa, että aiheutuneet menot voivat objektiivisesti edistää tulojen saamista tai toimia tulonlähteen säilyttämisessä tai turvaamisessa.

Tulolähteen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset ovat kustannuksia, jotka on tehty, jotta annetusta lähteestä saatavia tuloja voitaisiin edelleen saada ja että sellainen lähde ylipäänsä säilyisi. Toisaalta tulonlähteen turvaamisesta aiheutuvia kustannuksia tulisi pitää kustannuksina, jotka aiheutuvat olemassa olevan tulolähteen suojelemisesta tavalla, joka takaa tämän lähteen turvallisen toiminnan. Tämäntyyppisten kustannusten ydin on niiden pakollinen syntyminen, jotta estetään tulonlähteen menetys tulevaisuudessa.

Takaisinmaksu puolisolle ja kulujen luonne

Edellä esitetyn valossa on syytä korostaa, että tietyn kulun tärkein ominaisuus on kyky osoittaa, että se liittyy harjoitettuun liiketoimintaan.Vain tällä tavalla kuvatut kustannukset voivat vähentää tuloja muusta kuin maataloudesta.

Edellä esitetyistä seikoista on pääteltävä, että puolison hyvitys ei voi olla verotuksessa vähennyskelpoista ei-maatalouden liiketoimintakustannuksia, koska se ei ole kulu, joka syntyy harjoitetun toiminnan verotuksessa vähennyskelpoisena tulona tai keinona. ylläpitää tai turvata yrityksen tuottaman tulonlähde.

Tarve maksaa puolisolle avioeron jälkeen kuluja on seurausta puolisoiden henkilökohtaisista suhteista. Puolisolle maksettava summa on siten henkilökohtaisia ​​kuluja. Tästä johtuen on selkeästi korostettava, että tällainen kulu ei liity harjoitetusta liiketoiminnasta tulon saamiseen (hankimiseen) tai tämän tulolähteen ylläpitämiseen tai turvaamiseen.

Katowicen verokamarin johtaja ilmaisi samanlaisen kannan yksittäisessä veropäätöksessä 19. joulukuuta 2013, nro IBPBI / 1 / 415-945 / 13 / AB. Tässä kirjeessä veroviranomainen ilmoitti:

Edellä mainitut säännökset huomioon ottaen on todettava, että hakijan harjoittamassa taloudellisessa toiminnassa käyttöomaisuuden tai aineettoman omaisuuden muodostavan hakemuksessa mainitun omaisuuden myynnin yhteydessä tontin alkuarvo (josta ei tehdä poistoja) tulee verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi. poistot) sekä rakennukset ja rakennelmat sekä muut käyttöomaisuus ja aineettomat hyödykkeet vähennettynä poistoilla, jotka luokiteltiin verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. jatkuvalla pohjalla. Näin ollen myynnin kohteena olevien kiinteistöjen hankintamenot kirjataan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi (osittain välillisesti poistojen muodossa ja osittain myyntihetkellä). Siten puolisolle maksettava takaisinmaksu ei voi olla vähennyskelpoista kyseessä olevan omaisuuden myynnistä.

Puolison lyhennyskulujen mahdottomuudesta sisällyttää yrityskuluihin liittyvän opinnäytetyön oikeellisuus johtuu myös siitä, että puolisoiden välinen selvitys on luonteeltaan toissijaista eikä liity suoraan taloudelliseen toimintaan. Se johtuu myös artiklan sisällöstä. 2 lauseke ALV-lain 1 pykälän 5 momentin mukaan lain säännöksiä ei sovelleta tuloihin, jotka saadaan puolisoiden yhteisen omaisuuden jakamisesta avioliiton yhteisomaisuuden päättymisen tai rajoittamisen seurauksena, eikä tuloon, joka on saatu omaisuuden tasaamisesta sen jälkeen. puolisoiden eron päättyminen tai toisen kuolema.

Esimerkki 1.

Yritystoimintaa harjoittava verovelvollinen käyttää liiketoimintaan kiinteistöjä, jotka ovat yhteisomaisuutta. Verovelvollisen puoliso ei harjoita liiketoimintaa. Avioeron seurauksena veronmaksaja otti haltuunsa koko omaisuuden ja velvollinen maksamaan takaisin puolisolle. Palautuksen arvoa ei voida pitää verovelvollisen liiketoiminnassa vähennyskelpoisena kuluna.