Fyysinen inventaario erikoistapauksissa - osa 2

Palveluvero

Varastoongelmat vaikuttavat nykyään suureen joukkoon yrittäjiä. Tilanneepäilyt eivät riipu pelkästään tavaroiden määrästä tai niiden monimuotoisuudesta, vaan myös kyseisten tavaroiden ja materiaalien hankintaolosuhteista. Joskus epäilyksiä herää suunnitellusta strategiasta yrityksen muuttamisesta, organisoidun osan tuomisesta mukaan tai tehtaan uudelleenjärjestelyyn. Joihinkin näistä ongelmapostulaateista on vastattu tässä julkaisussa. Tarkista kun inventointi on tehty!

Luettelo luonnosta liiketoiminnassa

Varastointi liiketoiminnassa ei ole vain varaston, keskeneräisten tuotteiden, puoli- tai valmiiden tuotteiden ja jopa jätteiden määrän ja arvon määrittämistä tietyllä hetkellä.
Varasto on myös kustannusoikaisu yritystoiminnan tulojen vuosittaisen selvityksen kannalta.
Ongelmatapausten moninaisuus saa yhä useammat veronmaksajat lukemaan intensiivisemmin ratkaisuja tilanteisiin, joita ei aina esiinny päivittäin, johtuen yhdestä yksinkertaisesta syystä, nimittäin mahdollisuudesta sisällyttää yrityksen kustannuksiin tai jättää varastoerot erikoistapauksissa mukaan ottamatta.

Fyysinen varasto eikä todisteita kaupallisten tavaroiden hankinnasta

Monet ihmiset, jotka ajavat etujaan, valmistautuvat useiden vuosien ajan yrityksen perustamiseen. Toiset päättävät useiden vuosien ammatillisen työn jälkeen rekisteröidä oman yrityksensä eri syistä. Useiden vuosien ajan, jopa ennen yrityksen avaamista, tapahtuu, että nämä ihmiset ostavat erilaisia ​​​​tavaroita (kaupallisia tavaroita) eri paikoista, kuten messuilta, huutokaupoilta, basaarilta, kaupungin toreilta ja muilta. Yrityksen rekisteröinnin yhteydessä veronmaksajilla ei ole kaikkia näiden tavaroiden ostotositteita. Sitten herää kysymys, voiko verovelvollinen rekisteröidä edellä mainituissa olosuhteissa heti yrityksen avaamisen jälkeen aiemmin ostetut kaupalliset tavarat?

Esimerkki 1

Luonnollinen henkilö, joka ei ollut yrittänyt useaan vuoteen, osti valokuvia ja muita esineitä, jotka dokumentoivat Euroopan suurkaupunkien historiaa ja tilaa sotaa edeltäneeltä ajalta. Tavarat ostettiin mm. huutokaupoissa, markkinapaikoilla, pörssissä ja ihmisiltä, ​​jotka eivät harjoita liiketoimintaa. Veronmaksajalla ei ole monien tavaroiden osalta ostotositteita. Hallussa olevien tavaroiden yhteisarvo on 45 000 PLN. Hän avaa verkkokaupan milloin tahansa ja hän haluaisi inventoida kaikki tavaransa. Kuinka ratkaista tämä ongelma?
Tietyn kulun sisällyttämisen yrityksen kustannuksiin peruskysymys on aina yrityksen sisällä voittoa tuottava vaikutus, mutta myös toiminnan nykyisten ja tulevien tulojen turvaaminen. Toinen näkökohta on asianmukainen dokumentointi ja kustannusluetteloon puuttuminen kuluista, jotka eivät ole yrityksen kustannuksia.
Ottaen huomioon § 24 §. PKPiR:n toiminnasta annetun asetuksen 1 §:n mukaan verovelvollisen on laadittava ja kirjattava luettelo kaupallisten tavaroiden, perus- ja apuaineiden (raaka-aineiden), puolivalmisteiden, keskeneräisten tuotteiden, valmiiden tuotteiden luonteesta, pula ja jätteet, esim verovuoden toiminnan alkamispäivänä.
Edellä mainituissa olosuhteissa, jos verovelvollisella ei ole todisteita tiettyjen tulevien kaupallisten tavaroiden ostosta, hänen tulee arvioida ne omaisuusluettelon laatimispäivän markkinahintaan. Veronmaksaja tunnustaa tällaisen varaston ensimmäiseksi PKPiR:n sijoitukseksi ensimmäisenä toiminnan alkamispäivänä.

Fyysinen inventointi ja organisoidun osan tuominen sisään

Yritystä pyörittävät veronmaksajat analysoivat vuosittain yrityksensä tuomia tuloksia ja vaikutuksia ensisijaisesti yrityksen kannattavuuteen ja kannattavuuteen. Edellä mainitun jälkeen analysoida, tekevätkö he erilaisia ​​strategisia liikkeitä, joilla pyritään kasvattamaan tai järjestämään uudelleen tuotettua voittoa. Yksi askel näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on veronmaksajien päätös tuoda organisoitu osa yrityksestä. Ennen kuin veronmaksaja lähtee tähän suuntaan, hänen tulee kuitenkin analysoida tietyn toimenpiteen toteuttamisen mahdollisia verovaikutuksia.

Esimerkki 2
Aktiivinen arvonlisäveron maksaja osti tavaroita liiketoimintaansa varten. Hän kirjasi ne PKPiR:n sarakkeeseen 10. Strategian muutoksen vuoksi se ei myynyt varastoaan vuoden loppuun mennessä. Seuraavana kalenterivuonna veronmaksaja käytti hyväkseen tulevan yhtiömiehensä ehdotusta ja antoi (notaarin vahvistaman asiakirjan perusteella) osan yrityksestään (yrityksen organisoitu osa) vastikään rekisteröityyn kommandiittiyhtiöön. ZCP:n on myös sisällettävä verovelvollisen yhtiössä tähän mennessä pidettyjen tavaroiden varaston koko arvo. Nykyinen toiminta pysyy kuitenkin aktiivisena. Tekeekö hän inventaariota edellä mainitun yhteydessä?

Kyllä, jos siirretään osa yrityksestä (tavarat ja materiaalit), on tarpeen tehdä fyysinen inventointi sen kuukauden lopussa, jolloin siirto tapahtui.