Erityistalousalueet - muutokset investointien tukemisessa

Palveluliiketoiminta

Uusien investointien tukemisesta 10 päivänä toukokuuta 2018 annetulla lailla, jäljempänä tukilaki, otetaan käyttöön uusi mekanismi, jolla tarjotaan yrittäjille tukea uusien investointien tekemiseen Puolan tasavallan alueella. Yllä oleva muutos korvasi aiemmin erityistalousaluelain nojalla toimineen tuen. Tarkista, mitä etuusehtoja on voimassa uuden lain voimaantulon jälkeen ja mitä erityistalousalueet tarjosivat!

Uusien asetusten tavoitteet

Erityistalousalueet korvaavat uudet määräykset ovat vastaus tarpeeseen mukauttaa uusien investointien tukemista koskevia sääntöjä ja menettelytapoja muuttuviin sosioekonomisiin realiteetteihin. Lain tarkoituksena on edistää yksityisten investointien kasvua, mikä edistää:

 1. innovatiivisten taloudellisen toiminnan alojen kehittäminen;

 2. uusien pysyvien työpaikkojen luominen erittäin päteville työntekijöille;

 3. uusien teknisten ja teknologisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttö kansantaloudessa;

 4. valmistettujen tuotteiden ja tarjottujen palvelujen kilpailukyvyn lisääminen;

 5. viennin kehittäminen;

 6. alueellisten erojen kasvun estäminen.

Poikkeaminen alueellisista rajoituksista

Poikkesimme uudessa laissa täysin alueellisista rajoituksista tuloverovapautuksen muodossa olevan tuen saamisen osalta. SEZ-laissa säädetyistä ratkaisuista poiketen, rajoittuen tiettyyn paikkaan tehtyihin investointeihin, yrittäjät ympäri maata voivat hakea uuden lain mukaista tukea toimintapaikasta riippumatta. Art. Tukilain 1 §:n mukaan siinä säädettyä tukivälinettä sovelletaan Puolan tasavallan alueella toteutettaviin uusiin investointeihin maan myöntämisehdon mukaisesti. Kyseessä olevalla ratkaisulla eliminoidaan yrittäjille ja julkishallinnolle raskas pitkäaikainen erityistalousalueiden rajojen muuttaminen ja tukialueiden rajoittaminen. Tässä vaiheessa on syytä muistaa, että laki erityissijoitusvyöhykkeistä on edelleen voimassa.

Päätös tukea

Erittäin tärkeä asiakirja on tukipäätös. Art. Tukilain 14 §:n mukaan se voidaan antaa uudelle sijoitukselle sen jälkeen, kun se täyttää useat kriteerit, joiden tarkoituksena on varmistaa, edistääkö investointi maan ja alueen taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Tukipäätös voidaan antaa uudelle investoinnille, josta aiheutuu tukikelpoisia investointikustannuksia 11 §:n mukaisesti annetun asetuksen säännösten perusteella määritellyssä määrässä. 14 sek. 3 §:n perusteella annetussa määräyksessä määritellyt laatukriteerit. 14 sek. 3. Liikkeeseenlaskuhakemus tulee jättää talousministerille. Ne toimitetaan alueen johtajan kautta uusien investointien tukemiseen. Tukipäätöksen voimassaoloaika voi olla seuraava:

 • 10 vuotta alueilla, joiden julkisen tuen enimmäisintensiteetti on 10, 15 tai 25 prosenttia;

 • 12 vuotta alueilla, joiden julkisen tuen enimmäisintensiteetti on 35 prosenttia;

 • 15 vuotta alueilla, joilla julkisen tuen enimmäisintensiteetti on 50 prosenttia;

 • 15 vuotta erityistalousvyöhykkeiden rajojen sisällä riippumatta julkisen tuen intensiteetistä tietyllä alueella.

Erityistalousalueet - tuen määrä

Lainsäätäjä tunnusti julkisen tuen määrää määrittäessään, että alue, jolla investointi toteutetaan, on keskeinen. Valtiontuki on määritelty seuraavalla tasolla:

 • 50 % - seuraaviin voivodikuntiin kuuluvilla alueilla: Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie;

 • 35 % - seuraaviin voivodikuntiin kuuluvilla alueilla: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Zachodniopomorskie ja seuraaviin osa-alueisiin kuuluvilla alueilla: Ciechanów-Pomorskie, S. Ostrow-Płock, S. Ostrow-Płock ;

 • 25 % - seuraaviin voivodikuntiin kuuluvilla alueilla: Dolnośląskie, Wielkopolskie, Śląskie;

 • 20% - Länsi-Varsovan osa-alueella;

 • 10% - pääkaupungissa Varsovassa.

Toinen kriteeri on yrityksen koko. Tuki on suunnattava ensisijaisesti pk-sektorille. Nämä yritykset voivat luottaa lisäapuun. Keskisuurten yritysten osalta korotamme tuen enimmäismäärää 10 % ja pienten ja mikroyritysten osalta 20 %.

Tuloverovapautukset

Uudet ratkaisut mahdollistavat uusien investointien tukemisen tuloverovapautuksen muodossa (yhteisöverolaissa, jäljempänä arvonlisäverolaki, tai henkilöverolaissa, jäljempänä ns. PIT-laki). Niiden perusteella verovelvollisen tukipäätöksessä tarkoitetusta elinkeinotoiminnasta saatu tulo on vapautettu tuloverosta, jolloin:

 1. tämän vapautuksen muodossa myönnettävän julkisen tuen määrä ei saa ylittää yrittäjälle myönnettävän julkisen tuen määrää, joka on erillisten määräysten mukaan sallittua eniten tukikelpoisille alueille;

 2. verovelvollisella on oikeus vapautukseen vain tukipäätöksessä määritellyltä alueelta saaduista tuloista (ks. CIT-lain 17 §:n 4 momentti ja PIT-lain 21 §:n 5 a kohta).

Tukilaissa säädetään verovapautuksen käytöstä yrittäjälle myönnetyn tukipäätöksen voimassaolon ajan, joka oikeuttaa yrittäjän saamaan tuloverovapautuksen muodossa uutta investointitukea verovapautuksen määräysten mukaisesti. Toimia.

On syytä korostaa, että tuen käyttöön oikeuttava päätös voidaan peruuttaa. Kumoamiseen valtuutettu toimielin on talousministeri. Päätös kumotaan, kun:

 1. lopettanut tukipäätöksessä tarkoitetun taloudellisen toiminnan tukipäätöksessä merkityllä alueella tai

 2. rikkonut törkeästi tukipäätöksessä asetettuja ehtoja, tai

 3. ei poistanut 2 momentissa tarkoitettujen edellytysten täytäntöönpanossa havaittuja puutteita 13 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen yhteydessä. Investointien tukemisesta annetun lain 22 §:n mukaan talousministerin pyynnöstä niiden poistamiselle asetetussa määräajassa.

Tällöin yrittäjä on velvollinen palauttamaan julkisen tuen. Yrittäjä ei voi tehdä uutta tukipäätöstä ennen sen palautuspäivää.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Pieni optimoinnin vastainen lauseke

Lakiehdotuksessa otetaan käyttöön ns pieni optimoinnin vastainen lauseke 15. helmikuuta 1992 annetun lain yhtiöverosta (CIT) ja 26. heinäkuuta 1991 annetun lain henkilötuloverosta (PIT) säännöksissä.

Taiteessa. 35 piste 1 lit. e ja taiteessa. 37 piste 3 lit. Luonnoksessa todettiin, että yrittäjä menettää oikeuden verovapauteen, kun:

 1. tulon saaminen tukipäätöksessä määritellystä taloudellisesta toiminnasta tai erityistalousalueiden hallussa olevilla alueilla luvan perusteella harjoitetusta taloudellisesta toiminnasta tapahtuu sopimuksen tekemisen tai muun toiminnan tai monen siihen liittyvän laillisen toiminnan yhteydessä , tehty ensisijaisesti verovapautuksen saamiseksi kannattavaksi, tai

 2. kohdassa tarkoitettua toimintaa a, eivät ole todellisia tai

 3. 1 kohdassa tarkoitettuja verovapautuksia käyttävä verovelvollinen. 1 momentin 34 ja 34 a momenttia, suorittaa oikeustoimen tai useita oikeustoimia, mukaan lukien ne, jotka liittyvät näiden vapautusten soveltamisalaan kuulumattomiin toimiin ja joiden pääasiallinen tai yksi päätarkoituksista on veronkierto tai veronkierto.

Edellä mainittuihin säännöksiin sisältyvä lauseke on tarkoitettu eliminoimaan fiktiiviset järjestelyt, jotka eivät kuvasta taloudellista todellisuutta ja joita käytetään vain veroedun saamiseksi.

Muutosten vaikutukset yrittäjiin

Muutoksilla pyritään lisäämään kaikkien yrittäjäryhmien investointeja, mutta suurimmassa määrin ne lisäävät mikro- ja pienyrittäjien investointeja. Uudet säännökset on suunniteltu siten, että yhä useammat mikro-, pienet ja keskisuuret yritykset voivat hyötyä tuloverovapaudesta. Pk-yrityksille on otettu käyttöön erilliset, paljon alhaisemmat määrälliset kriteerit, jotka yrittäjän on täytettävä saadakseen tukipäätöksen ja lisäetuja laadullisissa kriteereissä. Edellä mainitut muutokset tulee ehdottomasti arvioida myönteisesti.