Urakoitsijan tai toimeksiantajan kuolema - oikeudelliset seuraukset

Palvelus

Toimeksiantosopimus on kahden osapuolen eli toimeksiantajan ja toimeksiantajan välinen sopimus. Tekemällä sopimuksen tilauksen vastaanottava osapuoli sitoutuu suorittamaan toimeksiantajalle tietyn toiminnan. Mutta entä jos toinen osapuolista kuolee sopimuksen tekemisen jälkeen? Mitkä ovat urakoitsijan tai toimeksiantajan kuoleman oikeudelliset seuraukset?

Toimeksisaajan kuoleman sattuessa toimeksiantajan tulee suorittaa useita toimenpiteitä tilien suorittamiseksi asianmukaisesti sekä Kansaneläkelaitoksen että veroviraston kanssa. Kysymys on myös kuolleen urakoitsijan ansaitsemasta korvauksesta, josta tulee siviililain 922 §:n mukaan omaisuusoikeudeksi perintö, jolla puolestaan ​​on vakuutus- ja veroseuraamuksia.

Toimeksisaajan kuoltua tulee toimeksisaajan, ellei sopimuksessa toisin määrätä, jatkaa sen toimeksiannon toteuttamista, johon hän on sitoutunut.

Urakoitsijan tai toimeksiantajan kuolema ja sovinto ZUS:n kanssa

Toimeksisaajan kuollessa toimeksianto pääsääntöisesti raukeaa, ellei sopimuksessa toisin määrätä. Sopimuksen päättyminen liittyy ensisijaisesti vakuutusoikeuden päättymiseen, joten asiakas on velvollinen poistamaan urakoitsijan ZUS:sta ZWUA-lomakkeella koodilla 500 - vakuutetun kuolema. On erittäin tärkeää, että ZUS:n sosiaaliturvamaksuja ei vähennetä edesmenneen urakoitsijan palkasta, jolloin maksua ei sisällytetä sovintoasiakirjoihin.

Esimerkki 1.

Sairausvakuutukseen ilmoitettu urakoitsija vain kuolee - näytämme sen RZA-raportissa nollaperusteella, ellei urakoitsija ole saanut jonkin verran maksua samana kuukautena, jolta raportti toimitamme, ja siten saanut tuloja ennen kuolemaansa.

Sovittelu verotoimiston kanssa

Kuolleen urakoitsijan ansaitsema palkkio tulee siviililain säännösten mukaan perinnöksi. Perillisen hankkimana omaisuusoikeutena hän on perintö- ja lahjoitusveron alainen. Asiakas maksaa asiakirjojen asianmukaisen tarkastamisen jälkeen bruttosumman vähennyksen eikä maksa ennakkoveroa. Perillisen on maksettava vero maksetusta summasta.

Tärkeä!

Saadakseen korvauksen kuolleelta urakoitsijalta perillisen on esitettävä toimeksiantajalle lainvoimainen perinnön saamisen vahvistava tuomio tai rekisteröity perintötodistus, joka on art. 1027 siviililain.

Toisaalta tilaaja on velvollinen antamaan PIT-11-tiedot kuolleelle urakoitsijalle. Hän näyttää kuitenkin vain ennakot, jotka on kerätty ennen kuolemaansa tehtyä sopimusta. Se ei sisällä perintöön kuuluvaa korvausta. Näin laadittu ilmoitus välitetään verotoimistolle, ja toinen kopio tulee jättää asiakkaalle. Tilanteessa, jossa vainajan puoliso pyytää PIT-11-ilmoitusta, urakoitsijan tulee antaa se. Yhteiseen sovitteluun on mahdollisuus edesmenneen puolison tai kuolleen puolison kanssa.

Huomio!

Toisen puolison kuolema ei estä mahdollisuutta yhden vuoden yhteiseen sovintoon, leskellä on oikeus siihen.

Päämiehen kuoltua, paitsi päämiehen kuoleman sattuessa, sopimus ei raukea. Näin ollen, ellei sopimuksessa ole toisin sovittu, sopimuksen vastaanottajan tulee jatkaa sen toiminnan harjoittamista, johon hän on suostunut. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät siten hänen perilliselle tai hänen lailliselle edustajalleen.