Lapsen kuolema – mitkä ovat naisen oikeudet lapsen menetyksen jälkeen?

Palvelus

Jokaisella naisella, joka on menettänyt lapsensa keskenmenon seurauksena, on oikeus saada työsuhde-etuuksia riippumatta siitä, missä kuukaudessa se tapahtui. On syytä korostaa, että oikeus työsuhde-etuuksiin on työntekijän asemassa olevalla henkilöllä. Tästä syystä toimeksiantosopimusten perusteella tai tiettyyn työhön palkatut henkilöt eivät voi hyödyntää näitä oikeuksia.

Äitiysloma ja lapsen kuolema

Jos lapsi syntyy kuolleena tai kuolee ennen 8 elinviikkoa, työntekijällä on oikeus 8 viikon äitiyslomaan synnytyksen jälkeen, mutta vähintään 7 päivää lapsen kuolinpäivästä (180 1 § työlain 1 §). Työntekijällä, joka on synnyttänyt useamman kuin yhden lapsen yhdessä synnytyksessä, on oikeus äitiyslomaan elossa olevien lasten määrää vastaavan määrän. Sen määrä on 100 % korvausarvion mukaisesta määrästä.

Tärkeä!

Keskenmenon jälkeen äitiysloma on 56 päivää. Tämä aika lasketaan keskenmenon päivämäärästä ja lomasta maksetaan 100 %.

Jos lapsi kuolee 8 viikon iän jälkeen, työntekijällä on oikeus äitiyslomaan 7 päivän ajan lapsen kuolinpäivästä lukien. Työntekijällä, joka on synnyttänyt useamman lapsen yhdellä synnytyksellä, on oikeus äitiysvapaaseen eloonjääneiden lasten määrää vastaavan määrän, kuitenkin vähintään 7 päivän ajan lapsen kuolinpäivästä lukien. Loman määrä on myös 100 % peruspäivärahan määrästä. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Jos synnytys tapahtui vähintään 22. raskausviikolla (21 viikkoa 7 päivää), lapsen oletetaan syntyneen kuolleena. Eläkeviranomainen ei aseta riippuvaiseksi kuolleena lapsen synnyttäneiden ja keskenmenon saaneiden naisten oikeudellista tilannetta. Tämä johtuu siitä, että etuuslain säännökset, joiden perusteella äitiysetuudet myönnetään, eivät sisällä oikeusperustaa, joka suoraan eväisi naiselta oikeuden äitiyslomaan, jos kuolleena syntynyt lapsi synnyttää ennen 22. viikkoa. - silloin todetaan keskenmeno.

Asiakirjat äitiysrahan maksamiseksi

Tosite äitiysrahan maksamisesta äitiysloman ajalta on lyhennetty kopio lapsen syntymätodistuksesta tai etuuden maksajan alkuperäisen oikeaksi todistama kopio. Jos lapsi syntyy kuolleena, syntymätodistuksen lyhennetyssä kopiossa on merkintä, että lapsi on syntynyt kuolleena. Siksi työnantajan tulee saada tällainen asiakirja äitiyspäivärahaa varten. Syntymätodistus, jossa on merkintä lapsen kuolemasta, on myös kuolintodistus. Jos lapsi on syntynyt kuolleena, ei kuolintodistusta laadita, vaan syntymätodistus, jossa on merkintä, että lapsi on syntynyt hiljaa. Sama on keskenmenon tapauksessa. Tällainen merkinnällä varustettu syntymätodistus tehdään sairaalan myöntämän kuolleena syntymäkortin perusteella. Jos keskenmeno tapahtuu niin aikaisin, että lapsen sukupuolta ei lääketieteellisesti voida määrittää, lääkäri ei anna todistusta eikä maisteri anna syntymätodistusta. Työntekijällä on tällöin oikeus sairauspäivärahaan, jos lääkäri toteaa naisen tarvitsevan sairaanhoitoa ja joutuneen tilapäisesti työkyvyttömäksi. Jos sukupuoli on kuitenkin mahdollista määrittää, sinun on täytettävä kirjallinen syntymälomake ja olet oikeutettu äitiysrahaan.

Lisäksi työnantajalle tulee ilmoittaa halukkuudesta pitää lomaa esimerkiksi jättämällä hakemus äitiyslomaa varten. Äitiysloma lasketaan valitettavan tapahtuman päivästä: keskenmeno tai kuolleena syntymä. Työnantajalla ei ole oikeutta kieltäytyä myöntämästä äitiyslomaa, kun lapsen kuolema on vahvistettu.

Vuosiloma keskenmenon jälkeen

Lapsen menetyksen jälkeen äitiysloma on pakollinen ja alkaa viimeistään synnytyspäivänä, jos lapsen äiti sitä pyytää. Tässä tilanteessa vuosiloma ei tule voimaan, joten työnantaja on velvollinen siirtämään sen myöhempään ajankohtaan. Raskauden keskenmenon jälkeen työntekijän ei tarvitse hakea lomaa. Lapsen syntymätodistusta odotellessa hän saattoi hakea sairauspäivärahaa. Jos lääkäri antaa tällaisessa tilanteessa tilapäisen työkyvyttömyystodistuksen, on etuuden määrä keskenmenoa seuraavasta päivästä alkaen 80 % tai sairaalassaoloajalta 70 % sen laskennan perusteena olevasta määrästä. . Lapsen syntymätodistuksen saaminen johtaisi sairauspäivärahan uudelleen luokitteluun enintään 8 viikon ajalta synnytyksestä äitiysrahaksi ja näin ollen sen tasaantuminen 100 prosenttiin laskentaperusteesta.

Lisäksi työnantaja voi muodollisuuksien aikana asettaa poissaolopäivät palkattomaksi perustelluksi poissaoloksi ja maksaa sitten korvausta äitiysloman ajalta.

Erityisloma ja lapsen kuolema

Kahden päivän erityisvapaa lapsen syntymän ja lapsen kuoleman johdosta kutakin olosuhdetta varten on lapsen molemmilla palkkaan oikeutetuilla vanhemmilla, mikäli lapsen äiti ei ole äitiysvapaalla. Lapsen isä voi siis käyttää 4 päivää palkallista vapaata sekä lapsen syntymän että kuoleman johdosta.

Työstä irtisanomisen perusteena lapsen syntymän tai kuoleman vuoksi on työntekijän ilmoitus ja todiste siitä esittämällä lapsen syntymätodistus tai kuolintodistus. Kuolleena syntyneen lapsen syntymästä laaditaan syntymätodistus, jossa on maininta, että lapsi on syntynyt kuolleena. Tällöin kuolintodistusta ei laadita.