Seuraukset, jos notaari ei peri veroa

Palveluvero

Tietyissä liiketoimissa, jotka on tehty notaarin vahvistamana asiakirjana tehtyjen sopimusten muodossa, veron kantamisvelvollisuus on notaarilla. Tässä artikkelissa selitämme, mitä seurauksia on, jos notaari ei peri veroa, ja miten tällaisen toiminnan vastuukysymykset esitetään.

Notaari maksajana

Kuten johdannossa huomautimme, on olemassa luettelo sopimuksista, joiden laatiminen notaarin toimistossa tekee hänestä veronmaksajan. Kuten voimme lukea Art. Veroasetuksen 8 §:n mukaan maksaja on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeushenkilöllisyyttä vailla oleva organisaatioyksikkö, joka on verolain säännösten mukaan velvollinen laskemaan ja perimään veronmaksajalta veron ja suorittamaan sen veroviranomaiselle ajallaan. Maksajalla on siis kolme perusvelvollisuutta: laskea, periä ja maksaa vero veroviranomaiselle.

Art. Notaarilain 7 § 1 §:n mukaan notaari maksajana perii veroja erillisten määräysten perusteella. Nämä erilliset säännökset ovat laki siviilioikeudellisista liiketoimiverosta (PCC) ja laki perintö- ja lahjoitusverosta (SD). Art. 10 sek. PCC-lain 2 §:n mukaan notaarit ovat veronmaksajia notaarin vahvistaman asiakirjan muodossa tehdyistä siviilioikeudellisista liiketoimista. Kuitenkin art. 18 sek. SD-lain 1 §:n mukaan notaarit maksavat notaarin vahvistaman veron:

  1. lahjoituksia,
  2. sopimus yhteisomistuksen vastikkeellisesta purkamisesta tai tätä koskeva sovinto,
  3. sopimukset vastikkeen veloituksetta perustamisesta,
  4. sopimukset ilmaisen käytön perustamisesta.

Julkinen notaari toimii maksajana, joka on velvollinen laskemaan, keräämään ja maksamaan veroa, jos liiketoimi on tehty notaarina, joka on siviilioikeudellisesta liiketoimiverosta tai perintö- ja lahjoitusverosta.

Art. Notaarilain 89 §:n 2 momentin mukaan notaari on myös velvollinen ilmoittamaan verojen määrät kustakin laaditusta asiakirjasta asianmukaiseen oikeusperustaan ​​viitaten. Lisäksi Art. 10 sek. PCC-lain 3 a § ja 18 sek. SD-lain 2 §:n mukaan notaarit ovat velvollisia pitämään rekisteriä kannetuista veroista, maksamaan veron toimivaltaiselle verotoimistolle notaarin osalta kantokuukautta seuraavan kuukauden 7. päivään mennessä ja toimittamaan sähköisesti veroilmoituksen. ilmoitus kannetun ja maksetun veron määrästä.

Seuraukset siitä, että notaari ei peri veroa - verovelvollisuus

Tästä syystä olemme todenneet, että maksajana toimiva notaari on velvollinen laskemaan, perimään ja maksamaan veron perimistä seuraavan kuukauden 7. päivään mennessä verovirastolle. Mutta mitä seurauksia on, jos notaari rikkoo näitä määräyksiä? Siirtyykö verovelvollisuus tällaisessa tapauksessa verovelvolliselle?

Yllä oleviin kysymyksiin vastaamiseksi on ensinnäkin viitattava 1 artiklan sisältöön. Veroasetuksen 30 § 1-4, josta voidaan lukea, että maksaja, joka ei ole täyttänyt 30.1. 8, vastaa perimättä jääneestä verosta tai kannetusta, mutta maksamattomasta verosta. Maksaja vastaa edellä mainituista saamisista koko omaisuudellaan. Jos veroviranomainen toteaa veromenettelyssä edellä mainitun seikan, viranomainen antaa maksajan verovelvollisuudesta päätöksen, jossa se täsmentää perimättä jääneestä tai perimättä jääneestä verosta maksettavan veron määrän. Veronmaksajana notaarille asetettujen velvollisuuksien rikkomisesta notaari on verovelvollinen koko omaisuudellaan. Verovirasto tekee päätöksen notaarin saattamiseksi oikeuteen perusteiden määrittämiseksi. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa kuitenkin Veroasetuksen 30 § 5, jossa todetaan, että 1-4 §:n säännöksiä ei sovelleta, jos erillisissä säännöksissä toisin säädetään tai jos veroa ei ole kannettu verovelvollisen tuottamuksesta; Näissä tapauksissa veroviranomainen tekee päätöksen verovelvollisen vastuusta. Verovelvollisen vastuu voidaan ratkaista verovelvollisen suuruuden määräävässä päätöksessä. Tämä erillinen säännös on Art. 10 sek. PCC-lain 3c kohta, jossa todettiin jälleen, että maksajat eivät ole vastuussa perimättä jääneestä verosta, jos he osoittavat, että he eivät ole syyllisiä tämän veron perimättä jättämisessä. Mielenkiintoista on, että lainsäätäjä ei päättänyt ottaa käyttöön vastaavaa perintö- ja lahjoitusveron perusteella.

Edellä oleva tarkoittaa siis, että vastuukysymys riippuu virheestä. Jos veroa ei ole peritty verovelvollisen tuottamuksesta, notaari ei vastaa veroseuraamuksista. Toisaalta, jos vika (sekä tahallinen että tahaton) voidaan katsoa notaarin syyksi, hän on veronalainen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Kaksi henkilöä, jotka halusivat tehdä lahjoitussopimuksen, saapuivat notaarin luo. He ilmoittivat, että heillä oli äitipuoli-puolipuolisuhde, mikä teki tällaisesta lahjoituksesta verovapaata. Näin ollen notaari ei perinyt lahjoitusveroa. Osapuolten lausunto osoittautui vääräksi, koska he olivat toisilleen vieraita. Tällaisessa tilanteessa lahjoituksesta verotettiin, mutta notaari ei ole vastuussa, koska veron perimättä jättäminen oli veronmaksajien syytä.

Esimerkki 2.

Osapuolet tekivät kiinteistön myyntisopimuksen notaarin edessä. Notaari laski ja peri veron, mutta ei maksanut sitä verotoimistolle ajallaan. Tässä tapauksessa maksajan velvollisuuden rikkominen johtui notaarin tuottamuksesta, mikä tarkoittaa, että hän on vastuussa PCC-verosta. Myyntisopimuksen osapuolet eivät ole syyllistyneet notaarin laiminlyöntiin. Notaari on velvollinen maksamaan maksamatta jääneen veron, jos se on hänen syytään. Tässä tapauksessa kyseessä on sekä tahallinen että tahaton vika.

Notaarin rikosoikeudellinen vastuu veron perimättä jättämisestä

Jos osoitetaan, että notaari on vastuussa veron perimättä jättämisestä ja maksamatta jättämisestä, hänen on otettava huomioon myös mahdollinen rikosoikeudellinen verovastuu. On huomioitava, että verorikoslain säännökset koskevat samalla tavalla sekä verovelvollisia että maksajia.

Näin ollen notaari voi olla vastuussa pykälän mukaan. Rikosprosessilain 77 §:n 1 momentissa todetaan, että maksaja tai perijä, joka laiminlyö perityn veron suorittamisen määräajassa toimivaltaiselle viranomaiselle, on tuomittu sakkoon, joka on enintään 720 päiväveroa tai vankeutta enintään 3 vuotta tai molemmat sakot yhteisesti. Vastuu voi perustua myös §:ään. Lain 78 §:n 1 momentin mukaan maksaja, joka ei peri veroa tai perii sitä maksettavaksi kuuluvaa määrää pienemmällä määrällä, on tuomittava sakkoon enintään 720 vuorokautta tai vankeutta enintään kahdeksi vuodeksi, tai molempia. näistä seuraamuksista yhdessä. Myös se, että notaari ei ole perinyt tai maksanut veroa toimivaltaiselle verovirastolle, voi johtaa verorikoslain mukaiseen vastuuseen. Analysoitaessa kysymystä siitä, mitä seurauksia siitä, että notaari ei peri veroa, on muistettava, että vastuun laajuuden määrittelyyn vaikuttava perustekijä on syyllisyys. Jos se johtuu notaarista, hän on vastuussa sekä vero- että rikosoikeudellisesta verovelvollisuudesta.