ZUS-maksut Puolassa työskentelevän ulkomaalaisen kanssa tehdystä toimeksiantosopimuksesta

Palvelus

Ulkomaalaisen kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen sosiaaliturvamaksut johtuvat siitä, että hän on pakollisen sosiaalivakuutuksen piirissä, koska hän täyttää sen edellytykset. Tässä tapauksessa sosiaalivakuutuslaissa ei käytetä kansalaisuuden käsitettä. Sosiaalivakuutusvelvollisuuden määrittämisessä peruskriteerinä on työskentelypaikka ja nimike, josta vakuutusvelvollisuus syntyy.

Toimeksiantotyötä tekevä on myös pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen sekä vapaaehtoisesti sairausvakuutuksen alainen. Ulkomaalaisen kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen ZUS-maksut lasketaan toimeksisaajan saamien tulojen mukaan tuloverolain mukaisesti. Palkkaus voidaan määrittää kiinteäksi tunti- tai kappalepalkkaksi sekä provisiopohjaiseksi. Jos maksu on määrätty toisin kuin edellä, maksujen määrä määräytyy ilmoitetun määrän perusteella, mutta ei pienempi kuin vähimmäispalkan määrä.

 

ZUS:n maksut ulkomaalaisen kanssa tehtävään toimeksiantosopimukseen - oikeudellinen kanta

Kuten Art. 66 sek. 1 piste 1 lit. e) terveyslain mukaan toimeksiantosopimuksen suorittaja on sairausvakuutuksen alainen. Lisäksi sen on täytettävä 1 artiklan säännökset. 3 sek. 1 kohta 2 edellä mainituista laki, jossa todetaan: "Henkilöt, joilla ei ole Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltion kansalaisuutta - Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tai Sveitsin valaliiton sopimuspuolina oleskelevat Euroopan unionin alueella. Puolan tasavalta työviisumin perusteella määräaikaisen oleskeluluvan lukuun ottamatta 11 artiklan nojalla myönnettyä lupaa. 53a kohta. 13. kesäkuuta 2003 annetun lain 2 § ulkomaalaisista (Lakilehti 2006, nro 234, kohta 1694, sellaisena kuin se on muutettuna), asettautumislupa, Euroopan yhteisöjen pitkään oleskelleen asukkaan oleskelulupa, sallittu oleskelulupa tai henkilöt, jotka ovat saaneet pakolaisaseman tai toissijaisen suojelun Puolan tasavallassa tai saavat tilapäistä suojelua sen alueella”. Siksi myös Puolan valtion alueella asuva ulkomaalainen, jolla on jokin edellä mainituista asiakirjoista ja joka tekee työtä toimeksiantosopimuksen perusteella, on myös pakollisen sairausvakuutuksen alainen. Jos puolalainen työnantaja (rehtori) on todennut, että ulkomaalainen on toimeksiantosopimuksen mukaan pakollisen sosiaali- ja sairausvakuutuksen alainen Puolassa, hänen on täytettävä sosiaaliturvavelvoitteensa hänen puolestaan ​​samoin kuin puolalaisen työntekijän osalta. Yrittäjä maksaa ulkomaalaisen kanssa tehdystä toimeksiantosopimuksesta johtuvat ZUS-maksut liiketoiminnan harjoittamisesta toimivaltaiselle ZUS:lle, ja ne ilmoitetaan henkilökohtaisissa kuukausiraporteissa (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA) sekä DRA:n sovintoilmoituksessa. Yrittäjä on myös velvollinen suorittamaan vakuutusmaksuja Työrahastoon ja Työsuhde-etuusrahastoon samoin ehdoin kuin hän maksaa eläkemaksuja maanmiestensä puolesta.

Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden piiriin kuuluvien maiden ulkopuolelta tulevat ihmiset voivat työskennellä Puolassa saatuaan työluvan. Tehdyn sopimuksen tyypillä ei ole väliä, onko kyseessä työsopimus vai muu siviilioikeudellinen sopimus.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Toimeksiantosopimus ulkomaalaisen kanssa ja verovelvollisuus

Jos tiedämme jo mitä Kansaneläkelaitoksen (ZUS) maksut ovat ulkomaalaisen kanssa tehdystä toimeksiantosopimuksesta, otamme nyt verovelvollisuuden käyttöön. Toisen maan kansalainen oleskelee maan alueella alle 183 päivää verovuonna, tilaaja on velvollinen perimään tuloveroa kertakorvauksena 20 % tuloista säädetyllä tavalla. tuloverolaissa (29 §:n 1 momentin 1 kohta). Sairausvakuutusmaksu veloitetaan samalla yleisten sääntöjen mukaan, ja koska tuloveroa ei peritä, sairausvakuutusmaksu 7,75 % laskentaperusteesta ei ole verotuksessa vähennyskelpoista. Muista maksaa myös työeläkerahastoon ja FGŚP:hen maksuja, jos työllistymisen edistämisestä ja työmarkkinainstituutioista annetussa laissa sekä työntekijän saatavien suojaamisesta työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa säädetyt ehdot täyttyvät.