Kanne tuomioistuimen päätöksen laittomuudesta

Palvelus

Siviiliprosessilakiin sisällytettiin vuoden 2004 muutoksen myötä valitus lainvoimaisen tuomioistuimen tuomion laillisuuden julistamisesta lainvastaiseksi. Se ei kuitenkaan nimestään huolimatta ole muutoksenhakukeino, jonka avulla voimme saada meille epäedullisen tuomion muuttaminen tai peruuttaminen. Tämän tietyn oikeudellisen toimenpiteen jättämisen käynnistämän menettelyn tarkoituksena on vain todeta, että tuomioistuin on antanut lopullisen tuomion sovellettavan lain vastaisesti.

Milloin valitus on tehtävä?

Vaatimusten noudattamatta jättämistä koskeva kanne voidaan nostaa:

  • toisen oikeusasteen tuomioistuimen lopullinen ja sitova tuomio, jolla asian käsittely lopetetaan,

  • vastaan ​​toisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudellisesti sitovaa pääasiaa koskevaa päätöstä, joka päättää asian käsittelyn,

  • vieraan valtion viranomaisten antamia tuomioita koskevissa menettelyissä annetuista lopullisista ja sitovista päätöksistä.

Edellä mainituista päätöksistä voidaan valittaa, kun niiden muuttaminen tai kumoaminen ei ole ollut eikä ole mahdollista muulla lailla.

Valitus voidaan poiketen tehdä myös lainvoimaisesta ensimmäisen oikeusasteen tuomiosta (myös päätöksestä), jolla asian käsittely lopetetaan - eli tilanteessa, jossa kukaan asianosaisista ei ole valittanut tällaisesta tuomiosta. muutoksenhakutuomioistuimessa. Vastaavasti valituksella on vain poikkeuksellisesti oikeus saada lainvoimainen toisen oikeusasteen tuomio, jota vastaan ​​osapuolet eivät ole turvautuneet muihin käytettävissään oleviin oikeussuojakeinoihin. Tämä tapahtuu, kun tällaisen päätöksen lainvastaisuus johtuu oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden tai perustuslaillisten vapauksien tai ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkaamisesta.

Toisaalta toisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökset, joista on haettu kassaatiovalitusta, ja korkeimman oikeuden päätökset eivät ole valituksen kohteena. Valitus laiminlyönnistä ei myöskään koske täytäntöönpano- tai saneerausmenettelyssä annettuja tuomioita eikä yksinomaan menettelyä koskevia päätöksiä.

Myös valitus, jonka kohteena on tuomio, joka on annettu ennen tämän toimielimen käyttöönottavan siviiliprosessilain muutoksen voimaantuloa eli ennen 1.9.2004, on jätettävä tutkimatta.

Valitus lainvoimaisen tuomioistuimen tuomion laillisuuden julistamisesta lainvastaiseksi voidaan tehdä, jos tuomio on aineellisen oikeuden tai siviiliprosessilain vastainen. Samalla näistä rikkomuksista on aiheutettava vahinkoa valittajalle. On muistettava, että valituksen perusteena eivät voi olla väitteet tosiseikkojen selvittämisestä ja todisteiden arvioinnista tähän mennessä käydyssä menettelyssä.

Tärkeää on, että samasta tuomiosta voidaan tehdä valitus vain kerran.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuka, miten ja minne voi tehdä valituksen?

Valituksen lainvoimaisen tuomion julistamisesta lainvoimaiseksi voivat tehdä asian osapuolet, väliintulija, jos sellainen on ollut asiassa, syyttäjä, kansalaisjärjestöt, yleinen syyttäjä, oikeusasiamies taikka lapsiasiavaltuutettu.

Valitus on jätettävä valituksenalaisen tuomion antaneelle tuomioistuimelle kahden vuoden kuluessa siitä, kun se tuli lainvoimaiseksi. Toisaalta valitus on toimivaltainen käsittelemään korkeimman oikeuden, jolle tuomioistuin siirtää tekemämme valituksen yhdessä asiakirjojen kanssa.

Korkeimmassa oikeudessa käytävässä menettelyssä on asianajajavelvollisuus, mikä tarkoittaa, että asianajajan on laadittava ja tehtävä valitus.

Valitus on maksettava yleisten sääntöjen mukaisesti. Omistusoikeusasioissa on maksettava suhteellinen maksu, joka on 5 % riidan kohteen tai valituksen kohteen arvosta, mutta vähintään 30 zlotya ja enintään 100 000 zlotya.

Mikä on tuomioistuimen päätös?

Korkeimman oikeuden oikeuskäytännön mukaan: Lainvastainen tuomio on tuomio, joka on epäilemättä perussäännösten vastainen ja ei ole eri tulkinnan kohteena, jolla on yleisesti hyväksytyt selvitysstandardit tai joka on annettu erityisen törkeän väärintulkinnan tai virheellisen soveltamisen seurauksena. lain (korkeimman oikeuden tuomio - siviilijaosto, 10. syyskuuta 2015 r., II CNP 60/14, Legalis). Lisäksi mainitaan, että: Valitus lainvoimaisen tuomion lainvastaiseksi julistamisesta voi olla tehokas vain, jos siinä mainittu loukkaus on luonteeltaan rajoittunutta ja alkeellista (Korkeimman oikeuden tuomio 9.1.2014, I BP 5/13, Legalis; korkeimman oikeuden virka 15. lokakuuta 2014, III CNP 13/14, Legalis; korkeimman oikeuden tuomio 25. huhtikuuta 2013, II CNP 60/13, Legalis; 2. lokakuuta 2014, IV CNP 70/13 , Legalis ).

Näin ollen tuomioistuin päättää, onko valituksenalainen tuomio lainvastainen. Se kuitenkin ratkaisee asian vain, jos lainrikkomus ei herätä epäilyksiä ja on törkeä. Korkein oikeus tutkii näissä oikeudenkäynneissä tosiasiallisesti, mihin tuomioihin on kohdistunut lainrikkomuksia, jotka ovat niin tuomittavia, että niistä aiheutuneet omaisuusvahingot on korjattava.

On muistettava, että tehdessämme valitusta lainvoimaisen tuomion lainvastaiseksi toteamiseksi, voimme saada vain tuomion, joka matkalla Valtiokonttorilta korvauksen saamiseen on vain alustava. Tämä tuomio on kuitenkin välttämätön vaatimustenne jatkamiseksi. Oikeudenkäynnin seurauksena tällainen päätös ei poistu laillisesta liikkeestä, vaan se sitoo edelleen asianosaisia ​​ja viranomaisia.

Mitä voin tehdä, jos minulla ei ole oikeutta noudattamatta jättämistä koskevaan valitukseen?

Kuten edellä on jo todettu, asianosaisella ei monissa tapauksissa ole oikeutta nostaa kanne laittomuuden toteamiseksi.

Perustuslakituomioistuin oli huolissaan tästä ongelmasta, ja se katsoi: Se, että lainvoimainen tuomio ei päätä asian käsittelyä, ei oikeuta eroa, joka muodostuu siitä, että mahdollisuus vaatia korvausta kaikista lainvoimaisista tuomioista aiheutuneista vahingoista suljetaan kokonaan pois. jotka eivät päätä menettelyä. Tällainen erottelu ei liity rationaalisesti tietyn asetuksen tarkoitukseen ja sisältöön, eikä se perustu perustuslaillisiin arvoihin, periaatteisiin tai normeihin (perustuslakituomioistuimen tuomio 1.4.2008, SK 77/06, Legalis).

Edellä mainitun tuomion seurauksena todettiin, että kyvyttömyys saada tuomioistuimen vahvistusta vahingoksi annetun ja meille vahinkoa aiheuttaneen tuomion laittomuudesta ei saisi eikä sulje mahdollisuutta saada korvausta tavallinen korvausprosessi. On vain osoitettava, että olemme käyttäneet kaikkia saatavilla olevia oikeudellisia keinoja tämän päätöksen muuttamiseen tai kumoamiseen.