Poikkeuksellinen toiminta – uusi valituskeino

Palvelus

Ylimääräinen valitus on uusi oikeudellinen väline, jonka käyttöönotto on perusteltua tarpeella poistaa markkinoilta puutteelliset ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden vastaiset tuomioistuimet. Mitä minun pitäisi tietää tästä uudesta laitoksesta? Milloin sitä voi käyttää ja millä ehdoilla? Opit tästä artikkelista!

Poikkeuksellisen valituksen perusteet

Ylimääräinen valitus voidaan tehdä, jos:

 • tuomio loukkaa perustuslaissa taikka perustuslaissa määriteltyjä ihmisen ja kansalaisen periaatteita tai vapauksia ja oikeuksia

 • tuomio rikkoo räikeästi lakia sen virheellisen tulkinnan tai soveltamisen vuoksi, tai

 • tuomioistuimen olennaisissa päätelmissä on ilmeinen ristiriita asiassa kerättyjen todisteiden sisällön kanssa, eikä tuomiota saa kumota tai muuttaa muilla poikkeuksellisilla muutoksenhakukeinoilla.

Poikkeuksellisen valituksen voi tehdä tuomioista, jotka räikeästi rikkovat lakia, tosiseikat ovat selvästi ristiriidassa todellisuuden kanssa tai jos tuomio loukkaa ihmisoikeuksia ja vapauksia. Muut oikeussuojakeinot on kuitenkin hyödynnettävä etukäteen. Lisäksi ylimääräisen valituksen tekemisen on oltava välttämätöntä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteet toteuttavan demokraattisen lakivaltion periaatteen noudattamisen varmistamiseksi. Korkeimman oikeuden 3.4.2019 antaman päätöksen mukaan I NSNk 2/19:

"Ollakseen tehokas valituksen tulee osoittaa, että valituksenalainen tuomioistuimen päätös sisältää paitsi yhden tai useamman määritellyn puutteen [...], joita voidaan kutsua valituksen erityisehdoksi, vaan myös yleisen ehdon eli päätöksen epäjohdonmukaisuuden. demokraattisen oikeusvaltion periaatteen mukaisesti toteuttaen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteet […]. Valituksen tehokkuuden vuoksi molempien edellytysten on täytyttävä yhdessä, mutta se on yleinen ehto, joka erottaa ylimääräisen muutoksenhaun kaikista muista muutoksenhakukeinoista, mukaan lukien lainvoimaisten tuomioiden valittamiseen (kassaatio- ja kassaatiovalitus, menettelyn uudelleen aloittaminen, valitus) lopullisen tuomion julistamisesta lainvastaiseksi). )".

Asian käsittelyn päättävän yleisen tuomioistuimen tai sotilastuomioistuimen lainvoimaisesta tuomiosta voidaan tehdä valitus.

Yksiköt, joilla on oikeus tehdä ylimääräinen valitus

Poikkeuksellisen valituksen voi tehdä:

 • Oikeusministeri,

 • Oikeusasiamies,

 • Puolan tasavallan yleisen syyttäjänviraston presidentti,

 • lapsiasiamies,

 • Potilasoikeusvaltuutettu,

 • Puolan finanssivalvonnan puheenjohtaja,

 • Talousasiamies,

 • Pienten ja keskisuurten yritysten tiedottaja,

 • Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston puheenjohtaja.

Korkein oikeus kuitenkin totesi 17.4.2019 antamassaan päätöksessä I NSNc 8/19, että "Ei ole epäilystäkään siitä, että oikeudenkäynnin osapuolilla ei ole oikeutta tehdä ylimääräistä valitusta yksin". Asianosainen ei voi hakea ylimääräistä muutosta. Tämä oikeus on vain edellä mainituilla tahoilla.

Milloin voit tehdä poikkeuksellisen valituksen?

Ylimääräinen valitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa valituksenalaisen tuomion lainvoimaiseksi saamisesta, ja jos tuomiosta on haettu kassaatiota tai kassaatiovalitusta, vuoden kuluessa niiden käsittelypäivästä. Ylimääräiseen valitukseen voidaan hakea muutosta viiden vuoden kuluessa tuomion lainvoimaiseksi saamisesta. Poikkeuksena on tuomio, josta on haettu kassaatiovalitusta. Tällöin määräaika on yksi vuosi kassaatiovalituksen tunnustamispäivästä. Ei voida hyväksyä syytetyn vahingoksi tehtyä ylimääräistä valitusta, joka on tehty vuoden kuluttua tuomion lainvoiman saamisesta, ja jos tuomiosta on tehty kassaatio- tai kassaatiovalitus - kuuden kuukauden kuluttua sen tutkimisesta. .

Jos valituksenalaisella tuomiolla on ollut peruuttamattomia oikeusvaikutuksia, erityisesti jos valituksenalaisen tuomion lainvoimaiseksi saamisesta on kulunut viisi vuotta ja jos tuomion kumoaminen rikkoisi Puolan tasavallan kansainvälisiä velvoitteita, korkein oikeus rajoittuu toteamaan, että valituksenalainen tuomio on annettu lain vastaisesti, ja ilmoittamaan olosuhteet, joiden perusteella tällainen päätös on tehty, elleivät perustuslaissa mainitut ihmisen ja kansalaisen periaatteet tai vapaudet ja oikeudet oikeuta päätöksen kumoamista. päätös.

Poikkeuksellinen toimenpide - arkistointisäännöt

Samasta päätöksestä saa hakea ylimääräistä muutosta saman asianosaisen edun mukaisesti vain kerran.

Ylimääräinen valitus ei voi perustua syytteisiin, jotka olivat kassaatiovalituksen tai korkeimman oikeuden tutkittavaksi otetun kassaatiovalituksen kohteena.

Tuomiosta ei voi hakea ylimääräistä valitusta:

 • avioliiton toteaminen ja avioliiton julistaminen mitättömäksi tai avioeroon, jos vähintään toinen osapuolista on solminut avioliiton sen jälkeen, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi, ja

 • adoptiopäätöksestä alkaen.

Jokaisesta päätöksestä ei voi hakea ylimääräistä muutosta valittamalla. Se ei ole sallittua muun muassa verotusrikosten ja -rikosten yhteydessä. Poikkeuksellisen hakemuksen tutkittavaksi ottamista koskevien sääntöjen perusteella on herännyt monia epäilyksiä. Korkein oikeus totesi muun muassa tämän "Ylimääräinen valitus on sallittu kustakin pykälässä tarkoitetusta tuomiosta. Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 89 1 §:n mukaan valituksen kohteen arvosta riippumatta " (Korkeimman oikeuden tuomio 8.5.2019, I NSNc 2/19).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ylimääräisen valituksen antamisen seuraukset

Jos ylimääräinen valitus hyväksytään, korkein oikeus kumoaa valituksenalaisen tuomion kokonaan tai osittain ja ratkaisee asian käsittelyn tuloksen mukaisesti tai palauttaa asian toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi uudelleen. ja tarvittaessa myös kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen tai keskeyttää asian.